Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Ako je Sveti Duh Božji Duh, zašto je nazvan i Hristov Duh? (2)

Sveti Duh je Božji Duh. Sastavni dio Boga. Božji Duh znači Božji život, Božji um, Božje srce, Božja priroda, Božja sila, Božja prisutnost…

Biblija kaže i da je Sveti Duh i Hristov Duh.

Apostol Petar govori o prorocima iz Starog saveza koji su bili nadahnuti, stim da jednom kaže da je Hristov Duh bio u njima, a drugi put da su naučeni od Svetog Duha, čime izjednačava Hristov Duh sa Svetim Duhom.

„To su spasenje marljivo ispitivali i pažljivo istraživali proroci koji su prorokovali o blagodati namijenjenoj vama. Ispitujući u kakvo ili u koje vrijeme javljaše Duh Hristov u njima, unaprijed svjedočeći za Hristove muke i za slavu koja će uslijediti“ (1. Petrova 1:10-11).

„A najprije znajte ovo: nijedno proročanstvo Pisma ne proizilazi iz nečijeg ličnog kazivanja. Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od Svetog Duha govoriše sveti Božji ljudi“ (2. Petrova 1:20-21).

Kako Sveti Duh može biti i Božji i Hristov Duh? Kako je ovo moguće? O čemu se zapravo radi?

Svako živo biće posjeduje duh i tijelo, uključujući i Boga i Hrista i čovjeka. Duh, prema Bibliji, predstavlja život živog bića. Duh predstavlja i um i srce, odnosno unutrašnjost, a to je priroda živog bića. Ovo je suština i značenje duha kod živih bića.

Za razliku od čovjeka čije je tijelo vezano za njegov duh, Božje tijelo, odnosno obličje, nije vezano za Njegov Duh i zato Bog može u svojoj tjelesnoj formi da sjedi na prestolu na Nebu i da istovremeno Duhom bude sveprisutan. Isto tako, u Božjem  Duhu, za razliku od čovjekovog duha, sadržana je i Božja sila koju čovjek sam po sebi nema, osim ako mu je Bog ne da. Bog djeluje kroz svog Duha, odnosno djeluje svojom silom koja je u Njegovom Duhu.

Bog kao svemoćno biće ima sposobnost da ujedini Sebe sa drugim bićima, na način što sjedinjuje Svoj Sveti Duh sa duhom drugih bića prebivajući Svojim Svetim Duhom u duhu drugih bića. Na ovaj način živa bića su ujedinjena sa Bogom koji je izvor života.

„Zar ne znate da ste vi Božji hram i da Božji Duh prebiva u vama“ (1. Korinćanima 3:16).

„Zar ne znate da je vaše tijelo hram Svetog Duha, koji je u vama, koji imate od Boga, i da nijeste svoji“ (1. Korinćanima 6:19).

Svaki čovjek se rađa sa duhom koji je razdvojen od Boga (ali je pod Božjom milošću), sa životom i prirodom koji nijesu povezani sa Božjim životom i prirodom, i zato je čovjek grešan i smrtan. Spasenje je u tome da grešnik dobije Hristov Duh i da se kroz Hrista poveže sa Bogom.

 

Hristovo proslavljanje

Isus Hrist je i nakon vaskrsenja bio čovjek sa sposobnostima kao i svaki drugi čovjek, i samim tim On nije imao sposobnost da u duhu ujedini Sebe sa drugim ljudima i na taj način im da Svoj Duh i spasi ih, ali Mu je Bog to omogućio. Bog je omogućio Hristu da i On može, kao i Bog, da natprirodno svojim Duhom prebiva u čovjekovom duhu.

Bog je, 50 dana nakon vaskrsenja, na Nebu proslavio Hrista – sjedinio je Svoj Sveti Duh sa Hristovim Duhom u punini, bez ograničenja, da bi Hrist kroz Svetog Duha mogao biti sveprisutan kao i Bog, i na taj način prebivati u duhu onih koji Ga prihvate za Spasitelja i prenijeti im Svoj spasonosni život.

„Oče, došao je čas. Proslavi svog Sina, da tvoj Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svim ljudima da vječni život svima koje si mu dao. …A sada, Oče, proslavi me s tobom samim, slavom koju sam imao s tobom pre nego što je svet postao.“ (Jovan 17:1-2.5).

„Dakle, pošto ga je Bog Otac uzvisio i dao mu da sjedi njemu zdesna i dao mu obećani Sveti Duh, izlio je na nas taj Duh, kao što vidite i čujete“ (Djela apostolska 2:33).

Dakle, kroz Hristovo proslavljanje, Božji Duh ili Sveti Duh je bez ograničenja sjedinjen sa Duhom Sina, i Sin je na taj način dobio silu kao i Bog da bude sveprisutan, jer se sila sveprisutnosti nalazi u Božjem Svetom Duhu. Hrist se sada, kroz silu Svetog Duha koju posjeduje od proslavljanja, može Svojim Duhom sjediniti sa duhom čovjeka i spasiti ga.

„Ta tajna je Hrist u vama, nada slave“ (Kološanima 1:23-27).

„A ko se združi s Gospodom jedan je duh” (1. Korinćanima 6:17).

„Neka Gospod Isus Hrist bude s tvojim duhom“ (2. Timoteju 4:22).

„Sa Hristom se razapeh. Ipak živim, a opet ne ja, nego Hrist živi u meni“ (Galatima 2:20).

Hrist prije proslavljanja, odnosno prije nego što Mu je Bog dao Svetog Duha bez ograničenja, nije mogao biti sveprisutan i sjediniti se sa čovjekom.

„Ko bude vjerovao u mene, kao što je rečeno u Pismu, iz njegovog tijela poteći će rijeke žive vode. A rekao je to za Duh koji je trebalo da prime oni koji vjeruju u njega. Tada, naime, Duh još nije bio dat, jer Isus još nije bio proslavljen“ (Jovan 7:38-39).

U sjedinjenju sa Hristom vjerni primaju vječni život.

„A u ovome je to svjedočanstvo: Bog nam je dao vječni život, i taj život je u njegovom Sinu. Ko ima Sina, ima život, a ko nema Sina Božjeg, nema život” (1. Jovanova 5:11).

 

Sveti Duh je Božji i Hristov Duh

Primajući Hristov Duh čovjek se povezuje i sa Božjim Duhom, jer su Bog i Hrist već sjedinjeni kroz Božjeg Duha koji je Sveti Duh. Zato se Sveti Duh u Bibliji identifikuje i kao Božji i Hristov Duh.

„A pošto ste sinovi, Bog je u vaša srca poslao Duh svog Sina koji viče: „Aba, Oče!” Zato više nisi sluga nego sin. A ako si sin, onda si i naslednik Božji kroz Hrista“ (Galatima 4:6-7).

„Jer svi koje vodi Božji Duh sinovi su Božji. Jer nijeste primili duh ropstva da se opet bojite, nego ste primili Duh posinjenja, u kojem vičemo: Aba, Oče. Taj Duh svjedoči s našim duhom da smo Božja djeca. A ako smo djeca, onda smo i naslednici – naslednici Božji, a sunaslednici Hristovi, ako trpimo zajedno s njim da bismo zajedno s njim bili i proslavljeni“ (Rimljanima 8:14-17).

„Ali vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Božji Duh zaista prebiva u vama. Ali ako neko nema Hristov Duh, taj nije Njegov. A ako je Hrist u vama, tijelo je zaista mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. A ako Duh onoga koji je Isusa podigao iz mrtvih prebiva u vama, onaj koji je Hrista Isusa podigao iz mrtvih oživjeće i vaša smrtna tijela svojim Duhom koji prebiva u vama“ (Rimljanima 8:9-11).

 

Hrist je Utješitelj-Sveti Duh

Isus Hrist je i Utješitelj koji je u Bibliji identifikovan kao Sveti Duh. Hrist je govoreći učenicima o Utješitelju rekao i da ga učenici poznaju i da boravi sa njima, a to je niko drugi nego Hrist.

„I ja ću zamoliti Oca i on će vam dati drugog utješitelja da bude s vama uvijek, Duha istine, koga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. A vi ga poznajete, jer boravi sa vama i biće u vama“ (Jovan 14:16-17).

„A utješitelj, Sveti Duh, koga će Otac poslati u moje ime, poučiće vas svemu i podsjetiće vas na sve što sam vam govorio“ (Jovan 14:26).

„Kad dođe utješitelj koga ću vam ja poslati od Oca, Duh istine, koji izlazi od Oca, on će svjedočiti o meni“ (Jovan 15:26).

Hrist je morao prethodno biti proslavljen – dobiti od Oca Svetog Duha u punini, da bi došao vjernima kao Utješitelj.

Dakle, kada vjerni primaju Svetog Duha, primaju Hrista Utješitelja i, naravno, Boga Oca. Vjerni su sjedinjeni i sa Bogom i sa Hristom kroz Svetog Duha.

„Za vaše je dobro što ja odlazim. Jer ako ne odem, utješitelj neće doći k vama, ali ako odem, poslaću ga k vama“ (Jovan 16:7).

„U taj dan ćete spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama“ (Jovan 14:20).

„…A zaista naša je zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovim Isusom Hristom“ (1. Jovanova 1:3).

Sveti Duh nije bilo kakva treća ličnost Božanstva ili posebno biće u odnosu na Boga i Hrista kako uči nauka o Trojstvu. Sveti Duh je Božji Duh koji je dat Hristu u punini, a kroz Hrista se daje vjernima. Na ovaj način vjerni se sjedinjuju sa Bogom i Hristom. Sveti Duh nije posebno biće već jednostavno Božji život, prisustvo i sila kroz koju Bog djeluje.

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email