Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Apostoli i Trojstvo

Da li su apostoli verovali u Trojstvo? Osim knjiga Luke i Dela apostolskih ceo Novi savez je pisan od ljudi koji su bili lično učeni od Gospoda Isusa. Čak i apostol Pavle, iako nikad nije upoznao Isusa dok je On bio na zemlji, svedoči da je lično poučen od Hrista (Galatima 1:11-12). Da li je Isus otkrio Trinitarnog Boga ovim apostolima? Da li ih je učio doktrini koja je bila toliko radikalno drugačija od koncepta Boga iz Starog saveza? Ako jeste, zašto je nisu objavili sa takvom silom i jasnoćom kao što su objavili da je Isus – Božiji Sin?

Zašto doktrina o Trojstvu nije izričito učena u Novom savezu već je pre ”izvedena” iz određenih citata? Da li je ovo način na koji Bog otkriva važne istine, samo dajući nagoveštaje i ostavljajući nas da sami formiramo svoje zaključke?

Zašto se u Novom savezu uporno izjavljuje da je samo JEDAN BOG i da je taj jedan Bog Otac (1 Korinćanima 8:4-6; Jovan 17:3; Efescima 4:6)? Zar nisu  apostoli znali istinu o Bogu? Kako možemo zaključiti da njihovi zapisi nagoveštavaju (kao što to uče “teolozi”) da je Bog Trojstvo kada su oni sami proglasili da je On jedan? Da li imamo kontradiktornu situaciju gde od Hrista postavljeni opunomoćnici Njegove istine nagoveštavaju da je Bog Trojstvo, ali izjavljuju da je On jedna Osoba? Zašto bi oni radili tako nešto? Da li su predlagali nešto u šta nisu bili sigurni i to su ostavili kasnijim generacijama ”teologa” da ispravno reše problem?

Dokazi o istini o Bogu (da Bog nije Trojstvo) iz Novog saveza su ključni iz nekoliko razloga:

  • Novi savez je odraz života i učenja Samog Isusa, jedinog Bića koje je ikada došlo sa neba da nas pouči o nebeskim stvarima.
  • Novi savez se nastavlja na i objašnjava učenja iz Starog saveza.
  • U piscima Novog saveza je boravio Sam Bog u obliku Njegovog Svetog Duha. Njihova učenja su bila najčistija ikada data čoveku osim učenja samog Hrista.

Zašto pisci u Novom savezu na nekoliko mesta ukazuju na Oca kao na JEDINOG Boga? (1. Korinćanima 8:6, Efescima 4:6; itd.). Zašto se Isus obraćao Svom Ocu kao JEDINOM pravom Bogu? (Jovan 17:3)

Da li ćemo prihvatiti biblijsku definiciju Boga?

”postoji jedan Bog Otac od koga je sve… ” (1. Korinćanima 8:6)

”jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima i u svima vama.” (Efescima 4:6)

”A ovo je život večni: da poznaju tebe jedinog istinitog Boga…” (Jovan 17:3)

”…Uzlazim k svom Ocu i vašem Ocu, svom Bogu i vašem Bogu.” (Jovan 20:17)

Print Friendly, PDF & Email