Ostružnica, Srbija
mojsic.jovan@gmail.com

Biblija i matematika

Matematičari koji su dobro poznavali Bibliju napisali su, a i danas pišu, dosta tekstova na ovu temu. Matematika je egzaktna, prirodna i istinita nauka. Biblija se može istraživati i pomoću matematičkih pravila i zakonitosti. Za ovo izučavanje potrebno nam je znanje matematike iz osnovne škole, a ako neko nema to znanje, potrebno nam je samo logično razmišljanje.

Biblija nije matematika, ali matematičke metode i logično rasuđivanje koji se primenjuju kod analize i upoređivanja stihova, uvek će nas voditi ka istini i zaključci koji iz toga proizilaze Bogu će biti ugodni, a nama na blagoslov!

 

Biblijske istine dokazane pomoću matematike

Jovan (14:6) „Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me.“

Ako pređemo na jezik matematike, onda navedeni stih možemo posmatrati kao matematičku formulu. Znamo od ranije da je Isus Mesija odnosno Hristos, pa možemo zaključiti da je Isus Hristos – istina. On je naravno i put i život, ali ćemo sada govoriti o istini. Svaka matematička formula može se iskazati rečima. U našem slučaju će biti:
Hristos je istina, odnosno, matematički:
Hristos = istina (1)

Matematički imamo pravo da dodamo i levoj i desnoj strani jednačine istu veličinu, odnosno isti broj ili istu reč. Dodajmo reč Duh. Sada će prethodni izraz dobiti sledeće značenje:
Hristov Duh = Duh istine (2)

Gde se u Bibliji spominje Duh istine? U sledećem stihu: Jovan (15:26) „A kad dođe utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, on će svedočiti za mene.“

Iz ovog stiha se jasno zaključuje da je Utešitelj Duh istine. Matematički to izgleda ovako:
Utešitelj = Duh istine (3)
Ako uporedimo izraze (2) i (3), zaključujemo da su im desne strane iste. Ako su iste desne strane onda su i leve. Ako izjednačimo leve strane dobijemo izraz:
Utešitelj = Hristov Duh (4)

Gde se u Bibliji još spominje Utešitelj? U sledećem stihu: Jovan (14:26) „A Utešitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i podsetiće vas na sve što vam rekoh.“

Iz ovog stiha jasno se zaključuje da je Utešitelj Duh Sveti. Matematički to izgleda ovako:
Utešitelj = Sveti Duh (5)

Ako uporedimo izraze (4) i (5) zaključujemo da su im leve strane iste. Ako su iste leve strane onda su i desne. Ako izjednačimo desne strane dobijamo izraz:
Hristov Duh = Sveti Duh (6)

Ako se vratimo na stih (Jovan 15:26) možemo zaključiti da Utešitelj izlazi od Oca. Pošto smo zaključili da je Utešitelj isto što i Sveti Duh (5), zaključujemo da Sveti Duh od Oca izlazi. Pošto izlazi od Oca onda je to Očev Duh ili Božiji Duh.

Matematički to izgleda ovako:
Očev Duh = Sveti Duh (7)
Ako uporedimo svih sedam izraza, zaključujemo da je:
Sveti Duh = Očev Duh = Hristov Duh = Utešitelj = Duh istine (8)

Ovo je najosetljivija tema u Bibliji. Zbog različitog tumačenja ovih stihova nastale su različite crkvene doktrine. Zbog toga ćemo proveriti ovaj zaključak da vidimo da li je ispravan i tačan? Otići ćemo u druge biblijske stihove i na osnovu tih stihova, upoređujući ih jedne sa drugim, metodom matematičkih formula i izraza i logičnim rasuđivanjem, možemo proveriti tačnost gore navedenog zaključka. Svi biblijski stihovi su istiniti i bilo koje stihove da proučavamo, uvek ćemo doći do ispravnog zaključka, ako je u nama Sveti Duh i ako primenjujemo matematičke metode logičnog zaključivanja.
Proveru ćemo izvršiti pomoću četiri stiha. Prvo uporedimo sledeća dva stiha:

Matej (10:19-20) „A kad vas povedu da predaju, ne brinite se unapred šta ćete govoriti; jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati. Jer vi nećete govoriti, nego Duh Oca vašega govoriće iz vas.“

Marko (13:11) „A kad vas povedu da predaju, ne brinite se unapred šta ćete govoriti, niti mislite; nego što vam se da u onaj čas ono govorite; jer vi nećete govoriti nego Duh Sveti.“

Ako analiziramo i uporedimo ova dva Biblijska stiha nije teško zaključiti da je Duh Oca našega i Sveti Duh jedan te isti Duh.
Sveti Duh = Očev Duh (9)

Uporedimo još dva stiha:

1. Petrova (1:10-11) „Koji spasenje tražiše i ispitivaše za nj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše; Ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše Duh Hristov u njima, napred svedoči za Hristove muke i za slovo po tome.“

2. Petrova (1:21) „Jer nikad proroštvo ne bi od čovečije volje, nego naučeni od Svetog Duha govoriše sveti Božiji ljudi.“

Ako analiziramo i uporedimo ova zadnja dva Biblijska stiha vidimo da Duh Hristov govori kroz proroke i da Sveti Duh govori kroz proroke, odnosno da je to jedan te isti Duh.
Sveti Duh = Hristov Duh (10)
Ako uporedimo prvi i drugi zaključak, vidimo da su im leve stane iste, onda su im i desne strane iste i možemo ih izjednačiti.
Očev Duh = Hristov Duh (11)

Proučićemo još četiri stiha. Uporedimo najpre sledeća dva stiha:

Jovan (17:11) „…Oče Sveti! Sačuvaj ih u ime svoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi.“

Jovan (4:23-24) „Ali ide vreme, i već je nastalo, , kada će se pravi bogomoljci moliti Ocu duhom i istinom, jer Otac hoće takve bogomoljce. Bog je Duh; i koji Mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.“

Iz prvog stiha vidimo da je Otac svet.
Otac = svet (12)
Iz drugog stiha vidimo da je Otac Duh.
Otac = Duh (13)
Leve strane u izrazu (12) i (13) su iste, pa izjednačavamo i desne strane:
Duh = svet (14)
Duh je zaista svet i zato se i naziva Sveti Duh.

Pređimo na sledeća dva stiha.

Dela apostolska (4:30) „I pružaj ruku svoju na isceljivanje i da znaci i čudesa budu imenom svetog Sina Tvog Isusa.“

1. Korinćanima (15:45) „Tako je i pisano. Prvi čovek Adam postade u telesnom životu, a poslednji Adam u duhu koji oživljuje.“

Iz prvog stiha vidimo da je Isus Hristos svet.
Isus Hristos = svet (15)
Iz drugog stiha vidimo da je Isus Hristos poslednji Adam i da je učinjen Duhom koji oživljuje.
Isus Hristos = Duh (16)
U izrazima (15) i (16) leve strane su iste, pa izjednačavamo desne strane.
Duh = svet (17)

Potvrdili smo da je izraz (14) tačan. Pošto je Duh svet i naziva se Svetim Duhom, onda možemo umesto reči Duh pisati reč Sveti Duh. Ako to primenimo u izrazu (13) dobićemo:
Bog Otac = Sveti Duh (18)
Ako to primenimo u izrazu (16) dobićemo:
Isus Hristos = Sveti Duh (19)

Da bismo proverili ovaj izraz (19) hajdemo razmišljati na logičan način i otiđimo u naredni stih. Isus Hristos kaže:

Otkrivenje (3:20) „Evo stojim na vratima i kucam: ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu, i večeraću s njime, i on sa mnom.“

Spasitelj stoji i kuca na vratima srca našeg i On hoće da mu otvorimo vrata i da se nastani u srcu našem. Kako će On biti u srcu našem kada se on nalazi na Nebu zajedno sa svojim Ocem nebeskim? Biće prisutan sa svojim Duhom, jer i Otac i Sin imaju Božansku moć, za razliku od ljudi, da budu svojim Duhom prisutni istovremeno u srcima mnoštva vernika. Pošto su oni sveti (izrazi 12 i 15), onda je i Njihov Duh svet, odnosno Njihov Duh je Sveti Duh. Kada sveti Duh prebiva u srcu vernika, onda u verniku prebivaju i Otac i Sin. Hristos kaže:

Jovan (14:23) „Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k meni, držaće reč moju; i otac moj imaće ljubav k njemu; i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se nastaniti“

Kada je Hristos u nama, On je prisutan svojim, Hristovim, Duhom (životom) u nama. Pošto je Hristov Duh isto što i Sveti Duh (izraz 10), onda je Hristos sveti Duh (izraz 19). Može i obrnuto: primiti Svetog Duha isto je što i primiti Hrista u srce svoje.

Zaključak

U ovom biblijsko-matematičkom proučavanju krenuli smo od činjenice da je Isus Hristos istina (izraz 1) i došli smo do zaključka da je Isus Hristos Sveti Duh (izraz 19). To nam kaže i apostol Pavle u sledećim stihovima:

1. Korinćanima (15:45) „ Tako je i napisano: „Prvi čovek, Adam, postao je živa duša.“ Poslednji Adam postao je duh koji daje život.“

2. Korinćanima (3:17) „Gospod je Duh, a gde je Gospodnji Duh, tamo je sloboda.“

Poslednji Adam, u prvom stihu, je Hristos. Gospod, u drugom stihu, takođe je Hristos. Iz stihova se vidi da je Isus Hristos Duh. Pošto je Duh svet (izrazi 14 i 17), stihovi jasno kažu da je Isus Hristos Sveti Duh.

Do toga zaključka došla je i Ellen White koja kaže: „Mi želimo Duha Svetoga, koji je Isus Hrist.“ (Lt 66, april 10, 1894.)

Treba da smo zahvalni Bogu Ocu i Njegovom Sinu, a našem Spasitelju, Gospodu Isusu Hristu što možemo biti sa Njima uz pomoć Svetoga Duha, koji iz Oca izlazi (Jovan 15:26) i izliva se na sve one koji imaju otvoreno srce za Hrista, tako da Hristov Duh, odnosno Hristos, prebiva u svima nama.

Print Friendly, PDF & Email
11 Januara 2021
Kategorije: Blog, Zanimljivosti