Baošići, Crna Gora
jeftobulajic7@gmail.com

Biblijski Bog nije Trojstvo, nego jedna ličnost – Otac

Mnogi hrišćani danas u svijetu oglašavaju se da vjeruju u Boga, međutim malo ljudi Ga generalno poznaje. Ja vjerujem da je veoma važno upoznati Boga ko je On i kakav je jer nam Biblija ukazuje da Bog želi da ima lični odnos sa nama.

U hrišćanskom svijetu u globalu ljudi vjeruju u Trojstvo. To podrazumjeva da postoje tri Boga koja čine jednog Boga. To su Bog Otac (prvo lice Božanstva); Bog Sin (Isus, drugo lice Božanstva); i Bog Sveti Duh (treće lice Božanstva).

Hrišćani generalno koriste određene biblijske riječi i tekstove kao dokaz Trojstva.

Krstite ih u ime Oca Sina i Svetog Duha

Jedan od razloga zašto ljudi vjeruju u Trojstvo je da u Svetom Pismu piše da je Isus dao nalog učenicima da idu i nauče sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha (Matej 28:19). Međutim kada zakoračimo u Novi zavjet nema ni na jednom mjestu zapisano da su učenici krstili u ime Oca, i Sina i Svetog Duha nego su isključivo krštavali u Isusovo ime (Djela 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; Rimljanima 6:3; Galatima 3:27; 1 Korinćanima 1:13-15). Ako u Svetom Pismu nemamo zapis da je neko bio kršten u ime Oca i Sina i Svetog Duha, treba da se zapitamo koliko to ima težinu i da li je uopste u sve to upletena teologija grabežljivih vukova koji, kao što je apostol Pavle govorio, neće štedjeti stada i da će iznositi iskrivljena učenja (Djela 20:29-30). S toga vjerujem da moramo temeljnije ispitati u šta je Isus vjerovao i šta su praktikovali Njegovi učenici.

Elohim

Još jedna stvar koja se pominje u Bibliji kao takozvani dokaz za Trojstvo je hebrejska riječ Elohim.

U (1 Mojsijevoj 1:26) čitamo: „Zatim Bog (Elohim) reče:,,Hajde da načinimo čovjeka po svom obličju, sličnog nama, i neka vlada nad morskim ribama, nad stvorenjima koja lete po nebu…“

Mnogi hrišćani, a posebno adventisti imaju pogrešno tumačenje ovog teksta iz razloga zato što je riječ „Elohim“, ime za Boga u množini (međutim označava množinu veličanstva odnosno ukazuje na nekog ko je moćan i silan), i tumače ovaj tekst napamet kao da se Bog (Trojstvo) unutar sebe obraća samom sebi, odnosno tri ličnosti unutar jednog trojednog Boga obraćaju se istovremeno međusobno da načine čovjeka po svom obličju. Međutim ako čovjek malo razmisli vidjeće da to nema nikakvog smisla. To tumačenje nema podršku Svetog Pisma nego se zasniva na filozofiji i ljudskom tumačenju, i iz tog razloga mora da bude misterija koju treba prihvatiti vjerom.

Prije svega Elohim ne mora da označava množinu u smislu više ličnosti jer se koristi i za Mojsija da će ga Bog učiniti Bogom faraonu.

„Gospod reče Mojsiju: Evo, postavljam te da budeš bog (Elohim) faraonu, a tvoj brat Aron biće ti prorok.“ (2 Mojsijeva 7:1)

Ovdje veoma jasno vidimo da nije množina ličnosti nego ukazuje da će mu Bog dati silu i autoritet nad faraonom.

Ako hoćemo da znamo o čemu se radi kada je riječ o (1 Mojsijevoj 1:26) najbolji način je da pustimo da nam Biblija to kaže.

U Pričama Solomonovim nam se daje da su samo dvije ličnosto stvarale.

„Ko je izašao na nebo, pa može sići? Ko je uhvatio vjetar u šake svoje? Ko je svezao vode u ogrtač svoj? Ko je podigao sve krajeve zemaljske? Znaš li kako MU je ime i kako je ime SINU NJEGOVOM.“ (Priče Solomonove 30:4)

Nakon toga kada zakoračimo u Novi zavjet dobijamo još potpuniju sliku stvari.

„On (Isus) je slika nevidljivog Boga, prvorođeni prije svakog stvorenja. Jer je kroz Njega sve bilo stvoreno na nebesima i na zemlji,vidljivo i nevidljivo, bilo da su to prestoli ili uprave ili poglavarstva ili vlasti. Sve je stvoreno kroz Njega i za Njega.“ (Kološanima 1:15-16)

„…I da rasvijetlim svima šta je zajedništvo tajne koja je od davnina sakrivena u Bogu, koji je sve stvorio kroz Isusa Hrista.“ (Efescima 3:9)

„Bog koji je u prošlosti mnogo puta i na mnogo načina govorio našim pročevima preko svojih proroka,u ovim poslednjim danima obratio se nama preko svog Sina, koga je postavio za naslednika svega kroz koga i razdoblja stvori. Koji budući sjajnost slave i savršena slika Njegove ličnosti…“ (Jevrejima 1:1-3)

Ako uporedimo 1. Mojsijevu 1:26 sa  gore navedenim citatima veoma jasno možemo da vidimo da se ne radi o Bogu Trojstvu koji priča i dogovara se unutar sebe, nego da se radi o Bogu koji se obraća svom Sinu koji je savršena slika Njegove ličnosti kroz koga je sve stvorio.

Druga stvar za koju vjerujem da nam može razotkriti stvari na ovu temu je da vidimo šta su vjerovali Jevreji među kojima je bio i naš Spasitelj.

„Znam da ste Avramovo potomstvo, ali vi želite da me ubijete, jer moja riječ ne nalazi odjeka među vama. Ja govorim ono što sam vidio kod SVOG OCA, a vi činite ono što ste čuli od svog oca. Oni su mu rekli: ,Naš je otac Avram. Tada im je Isus rekao: Da ste Avramova djeca, činili bi ste Avramova djela. A sada želite da ubijete mene, čovjeka koji vam je rekao istinu koju sam čuo od BOGA. Avram nije tako postupao. Vi činite djela svog oca. A oni su mu rekli: Mi se nismo rodili od bluda, MI IMAMO JEDNOG OCA, BOGA. Tada im je Isus rekao: Kad bi BOG bio VAŠ OTAC voljeli biste mene jer sam ja od BOGA izašao i dolazim. Jer nisam došao sam od sebe, nego me ON poslao… Isus im je odgovorio: Ako ja slavim samog sebe, moja slava nije ništa. Mene proslavlja MOJ OTAC, za koga vi kažete da je VAŠ BOG.“ (Jovan 8:37-54)

„Jedan od književnika, koji je prišao i čuo njihovu raspravu, znajući da im je dobro odgovorio, upitao Ga je: Koji je nauk prioritetniji od svih? Isus je odgovorio: Prvi nauk ispred svih je: Čuj, Izraele, Gospod Bog naš, Gospod je jedini, i voli Gospoda, svog Boga svim svojim srcem i svom svojom dušom i svom svojom snagom… Književnik mu je rekao: Učitelju, dobro je i istinito što si rekao: ON je JEDAN, i nema drugog osim NJEGA… Tada mu je Isus, vidjevši da je pametno odgovorio, rekao: Nisi daleko od Božjeg kraljevstva…“ (Marko 12:28-34)

„Zar nemamo svi JEDNOG OCA,zar nas nije JEDAN BOG stvorio.“ (Malahija 2:10)

„A ovo je život vječni: da poznaju tebe JEDINOG ISTINITOG BOGA i Isusa Hrista koga si poslao.“ (Jovan 17:3)

Iz ovoga možemo da vidimo da su Jevreji vjerovali u Boga kao jednu ličnost koju su smatrali Ocem što je Isus i potvrdio.

Iz sledeće Isusove molitve veoma jasno možemo vidjeti ko je Bog, da je to zapravo jedna ličnost koja je Njegov Otac:

„…Oče, došao je čas: Proslavi svog Sina da i tvoj Sin proslavi TEBE, i da vlašću koju si mu dao nad svim ljudima da vječni život svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da poznaju tebe JEDINOG ISTINITOG BOGA i Isusa Hrista koga si poslao.“ (Jovan 17:3)

Zato je apostol Jovan mogao da kaže:

„A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da upoznamo Boga ISTINITOG i da budemo u ISTINITOM Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je ISTINITI BOG i život vječni.“ (1. Jovanova 5:20)

Print Friendly, PDF & Email
21 Maja 2020
Tagovi: Jedan Bog, Trojstvo