Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Biblijski dokazi o Ocu i Sinu

Koliko postoji bogova?

Marko 12:29.32.34
“Isus je odgovorio: ‘Prvi nauk ispred svih je: ‘Čuj, Izraele, Gospod Bog naš, Gospod je jedini.’ Književnik mu je rekao: ‘Učitelju, dobro je i istinito što si rekao: ‘On je jedan i nema drugog osim njega.’ …Tada mu je Isus, videvši da je pametno odgovorio, rekao: ‘Nisi daleko od Božjeg carstva.’ I više niko nije imao hrabrosti da ga ispituje.”

1. Korinćanima 8:4
“A što se tiče jedenja hrane žrtvovane idolima, znamo da idol zapravo nije ništa i da postoji samo jedan Bog.”

 

Ko je taj Bog?

1. Korinćanima 8:6
“Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega.”

Jovan 17:3
“A ovo je život večni: da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao.”

Otkrivenje 21:22
“U gradu nisam video hram, jer su njegov hram Gospod Bog Svemoćni, i Jagnje.”

1. Korinćanima 11:3
“Ali želim da znate da je svakom mužu glava Hrist, a ženi je glava muž, a Hristu je poglavar Bog.”

Efescima 4:6
“Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima i u svima vama.”

1. Timoteju 2:5
“Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek, Hrist Isus.”

2. Korinćanima 1:3
“Neka je blagoslovljen Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Hrista, Otac milosrđa i Bog svake utehe.”

1. Korinćanima 15:24-28
“Zatim će, na kraju, kad uništi svaku upravu i svaku vlast i silu, predati carstvo svom Bogu i Ocu.  Jer on treba da caruje sve dok Bog ne položi sve neprijatelje pod njegove noge. Kao poslednji neprijatelj biće uništena smrt. Jer Bog je sve ‘pokorio pod njegove noge’. A kad kaže da je ‘sve pokoreno’, jasno je da je pokoreno sve osim onoga koji mu je sve pokorio. A kad mu sve bude pokoreno, tada će se i sam Sin pokoriti onome koji mu je sve pokorio, da Bog bude sve svima.”

2. Solunjanima 2:16
“I neka sam naš Gospod Isus Hrist i Bog, naš Otac, koji nas je voleo i dao nam po svojoj blagodati večnu utehu i divnu nadu.”

 

Kakav je odnos između Boga i Isusa?

1. Jovanova 4:15
“Ko god priznaje da je Isus Hrist Sin Božji, Bog nastava u njemu i on u Bogu.”

1. Jovanova 2:22-23
“Ko je lažljivac ako ne onaj ko poriče Isusa kao Hrista? To je Antihrist, onaj koji poriče Oca i Sina. Ko god poriče Sina, nema ni Oca. Ko priznaje Sina, ima i Oca.”

1. Jovanova 4:9-10
“Po ovome se pokazala Božja ljubav prema nama: Bog je poslao svog jedinorođenog Sina u svet da živimo kroz njega. Ljubav je u ovome: nismo mi voleli Boga, nego je on voleo nas i poslao svog Sina kao žrtvu pomirenja za naše grehe.”

Jovan 3:16
“Jer Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko veruje u njega ne bude uništen, nego da ima večni život.”

1. Jovanova 5:5
“Ko pobeđuje svet, ako ne onaj koji veruje da je Isus Sin Božji?”

Jovan 8:42
“Tada im je Isus rekao: „Kad bi Bog bio vaš Otac, voleli biste mene, jer sam ja od Boga izašao i dolazim. Jer nisam došao sam od sebe, nego me je on poslao.”

Jovan 5:18
“Zato su Judejci još više tražili priliku da ga ubiju, jer ne samo da je po njima kršio Subotu nego je i Boga nazivao svojim Ocem, izjednačavajući se s Bogom.”

Priče 30:4
“Ko je izašao na nebo, pa može sići? Ko je uhvatio vetar u šake svoje? Ko je svezao vode u ogrtač svoj? Ko je podigao sve krajeve zemaljske? Znaš li kako mu je ime i kako je ime sinu njegovom?”

Jovan 10:36
“Kako onda vi onome koga je Otac posvetio i poslao na svet kažete: ‘Huliš’, zato što sam rekao: ‘Ja sam Božji Sin’?”

Marko 5:7
“Šta ja imam s tobom, Isuse, Sine Svevišnjeg Boga? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!”

Priče 8:22-25
“Gospod me imao na početku svog puta, pre njegovih dela od starine. Postavljena sam još od davnina, od početka, od vremena pre nego što je zemlja nastala. Rođena sam kad još nije bilo bezdana vodenih, kad nije bilo izvora obilnih voda. Rođena sam pre nego što su gore utvrđene, pre nego što su brda nastala.”

Priče 8:30
“Tada sam bila uz njega kao vešt graditelj, i dan za danom bila sam mu naročita radost, i veselila sam se pred njim sve vreme.”

 

Ko sedi na prestolu svemira?

Matej 5:34
“A ja vam kažem: ne zaklinjite se ni u šta – ni nebom, jer ono je Božji presto.”

Matej 23:22
“I ko se zaklinje nebom, zaklinje se Božjim prestolom i Onim koji na njemu sedi.”

Otkrivenje 4:2
“I odmah sam bio u Duhu, i gle, na nebu je stajao presto i neko je sedeo na prestolu.”

Otkrivenje 7:10
“Uzvikivali su jakim glasom: „Spasenje našem Bogu, koji sedi na prestolu, i Jagnjetu!”

Jevrejima 8:1
“A u ovome što je rečeno glavno je ovo: imamo takvog prvosveštenika, koji je seo s desne strane prestola Veličanstva na nebesima.”

Jevrejima 12:2
“Pri tom uprimo pogled u Začetnika i Usavršitelja naše vere, Isusa. Zbog radosti koja je stajala pred njim podneo je krst ne mareći za sramotu i seo je s desne strane Božjeg prestola.”

Otkrivenje 3:21
“Onome ko pobedi daću da sedne sa mnom na moj presto, kao što sam i ja pobedio i seo sa svojim Ocem na njegov presto.”

 

Isusov presto je Davidov presto

Jevrejima 1:8
“A za Sina kaže: ‘Tvoj je presto, Bože, u vek veka i žezlo tvog carstva žezlo je čestitosti.'”

Luka 1:32,33
“On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Gospod Bog daće mu presto Davida, njegovog oca, i on će vladati kao car nad Jakovljevim domom zauvek i njegovom carstvu neće biti kraja.”

Dela 2:30
“Dakle, pošto je bio prorok i znao da mu se Bog zakleo zakletvom da će od roda bedara njegovih po telu podignuti Pomazanika i postaviti ga na njegov presto.”

 

Isus ima svu silu i autoritet, ali sa kojim pravom On to poseduje?

Matej 28:18
“Tada im Isus priđe i reče: ‘Data mi je sva vlast na nebu i na zemlji.'”

Jovan 5:26
“Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi.”

Kološanima 2:9
“Jer u njemu živi svaka punina Božanstva telesno.”

Kološanima 1:19
“Jer je Očeva volja bila da sva punina prebiva u njemu”

1. Korinćanima 15:27,28
“Jer Bog je sve ‘pokorio pod njegove noge’. A kad kaže da je ‘sve pokoreno’, jasno je da je pokoreno sve osim onoga koji mu je sve pokorio. A kad mu sve bude pokoreno, tada će se i sam Sin pokoriti onome koji mu je sve pokorio, da Bog bude sve svima.”

 

„Anđeo“ (Mihael) je imao autoritet da koristi Božje ime kako bi vodio Izrael u pustinji

2. Mojsijeva 23:20-23
“Evo, šaljem pred tobom anđela da te čuva na putu i da te dovede na mesto koje sam pripremio. Čuvaj ga se i slušaj njegov glas. Ne buni se protiv njega, jer on neće oprostiti vaše prestupe. On nosi moje ime. Ali ako dobro slušaš njegov glas i činiš sve što kažem, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i tlačiću one koji tebe tlače. Jer će moj anđeo ići pred tobom i dovešće te do Amoreja, Heteja, Ferezeja, Hananaca, Jeveja i Jevuseja, i ja ću ih pobiti.”

Sudije 2:1-4
“GOSPODNJI anđeo je došao iz Galgala u Vokim i rekao: ‘Izveo sam vas iz Egipta i doveo sam vas u zemlju za koju sam se zakleo vašim praočevima. Još sam rekao: ‘Neću nikada raskinuti svoj savez s vama. A vi ne sklapajte savez sa stanovnicima ove zemlje. Srušite njihove oltare.’ Ali vi niste poslušali moj glas. Zašto ste tako postupili? Zato vam kažem: ‘Neću ih oterati ispred vas. Oni će vam postati zamka i njihovi bogovi postaće vam mamac.’ Kada je Gospodnji anđeo izgovorio ove reči pred svim Izraelovim sinovima, narod je glasno zaplakao.”

2. Mojsijeva 3:2.6
“Tada mu se pojavio GOSPODNJI anđeo u ognjenom plamenu iz grma. On se zagledao, a grm je goreo ali nikako nije sagorevao. Zatim reče: „Ja sam Bog tvog oca, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev.’ Tada je Mojsije zaklonio svoje lice, jer se bojao da gleda u Boga.”

2. Mojsijeva 3:14-15
“Tada Bog reče Mojsiju: ‘JA SAM ONAJ KOJI JESTE.’ I još reče: ‘Ovako kaži Izraelovim sinovima: ‘ONAJ KOJI JESTE poslao me je k vama.’ Tada Bog još jednom reče Mojsiju: ‘Ovako kaži Izraelovim sinovima: ‘GOSPOD, Bog vaših praočeva, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev, poslao me je k vama.’ To je moje ime doveka i to je moj spomen iz naraštaja u naraštaj.”

2. Mojsijeva 13:21
“GOSPOD je išao pred njima danju u stubu od oblaka da ih vodi putem, a noću u stubu od vatre da im svetli, kako bi mogli da putuju i danju i noću.”

2. Mojsijeva 14:19
“Tada je anđeo Božji, koji je išao ispred izraelskog logora, otišao i stao im iza leđa, a stub od oblaka koji je bio ispred njih pomerio se i stao im iza leđa.”

Isaija 63:9
“U svim nevoljama njihovim i on je osećao bol. Njegov ih je glasnik spasao. U svojoj ljubavi i svojoj samilosti on ih je otkupio, podizao ih je i nosio sve davne dane.”

Dela 7:38
“To je onaj koji je bio među narodom u pustinji s anđelom koji mu je govorio na gori Sinaj, i s našim praočevima. On je primio svete objave koje još žive, da ih preda vama.”

 

Gde je treća osoba?

2. Jovanova 1:3
“Neka s nama bude blagodat, milosrđe i mir od Boga Oca i od Gospoda Isusa Hrista, Očevog Sina, zajedno s istinom i ljubavlju.”

1. Timoteju 5:21
“Obavezujem te pred Bogom i Gospodom Hristom Isusom i izabranim anđelima da se toga držiš i da ne donosiš zaključke unapred i da ništa ne činiš iz pristrasnosti.”

Titu 1:4
“Titu, pravom sinu po zajedničkoj veri: Blagodat ti i mir od Boga, Oca, i od Gospoda Hrista Isusa, našeg Spasitelja.”

Efescima 1:2
“Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista.”

Kološanima 1:2
“Svetima i vernoj braći u Hristu koji ste u Kolosu: Blagodat vam i mir od Boga našeg Oca i Gospoda Isusa Hrista.”

 

Ko je Sveti Duh?

1. Kada govorimo o duhu neke osobe, mislimo o unutrašnjem delu osobe; delu osobe koji je drugačiji od tela.

1. Korinćanima 5:3-5
“A ja, odsutan telom, ali prisutan duhom, već sam presudio, kao da sam s vama, onome koji je tako postupio, da u ime našeg Gospoda Isusa, kad se vi skupite, a i ja ću duhom biti s vama po sili našeg Gospoda Isusa, takvog predate Sotoni na uništenje tela, kako bi se duh mogao spasti u dan Gospoda Isusa.”

Luka 23:46
“Isus je povikao iz sveg glasa: ‘Oče, u tvoje ruke predajem svoj duh!’ Kad je to rekao, izdahnuo je.”

Dela 7:59
“Dok su ga kamenovali, Stefan je rekao: ‘Gospode Isuse, primi moj duh.'”

Kološanima 2:5
“Jer iako sam telom odsutan, duhom sam ipak s vama, i radujem se gledajući red koji vlada među vama i vašu čvrstu veru u Hrista.”

Propovednik 3:21
“Ko zna da li duh sinova ljudskih uzlazi gore, a duh životinja silazi dole u zemlju?”

Propovednik 12:7
“Tada se prah vraća u zemlju, gde je i bio, a duh se vraća Bogu, koji ga je dao.”

Ezekiel 13:3
“Ovako kaže Gospod Jahve: ‘Teško bezumnim prorocima, koji za svojim srcem idu, a ništa ne vide!'”

Matej 26:41
“Bdite i molite se, da ne padnete u iskušenje. Duh je, doduše, voljan, ali je telo slabo.”

Luka 1:80
“A dečak je rastao i jačao duhom. Boravio je u pustinji sve do dana kad se pokazao Izraelu.”

 

2. Božji Duh je povezan sa Bogom na isti način kao što je čovečiji duh povezan sa čovekom.

1. Korinćanima 2:11; (Rimljanima 8:16)
“Jer ko od ljudi zna šta je u nekom čoveku, osim duha čovečijeg koji je u njemu? Isto tako, niko ne zna šta je u Bogu, osim Duha Božjeg.“

 

3. Sveti Duh ima vlasnika

1. Mojsijeva 6:3
“Tada je Gospod rekao: ‘Neće se moj Duh doveka sporiti sa čovekom, jer je on samo telo. Neka mu još sto dvadeset godina.'”

Isaija 61:1
“Duh Gospoda na meni je, jer me je Gospod pomazao da objavim dobru vest krotkima. Poslao me je da zavijem rane onima koji su slomljenog srca, da objavim slobodu zarobljenima i izlazak iz tame zatvorenima.”

Dela 2:17
“‘U poslednje dane’, govori Bog, ‘izliću svoj Duh na svako telo, i prorokovaće vaši sinovi i vaše kćeri, a vaši mladići imaće vizije i vaši starci sanjaće snove.'”

Matej 10:20
“Nećete, naime, govoriti vi, nego će u vama govoriti Duh vašega Oca.”

 

4. Duh nema nezavisnu volju. Duh ne može doći ili otići po volji. Duh mora biti dat, ili uzet od Boga, ili Hrista.

Luka 11:13
“Dakle, ako vi, iako ste zli, znate da dajete svojoj deci dobre darove, koliko će više Otac, koji je na nebu, dati Svetog Duha onima koji ga mole za to!”

Jovan 7:39
“A rekao je to za Duh koji je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Tada, naime, Duh još nije bio dat, jer Isus još nije bio proslavljen.”

Psalmi 51:11
“Nemoj me odbaciti od lica svoga, i Sveti Duh svoj nemoj uzeti od mene.”

Jovan 15:26
“Kad stigne utešitelj koga ću vam ja poslati od Oca, Duh istine, koji izlazi od Oca, to će svedočiti o meni.”

Dela 2:33
“Dakle, pošto ga je Bog Otac uzvisio i dao mu da sedi njemu zdesna i dao mu obećani Sveti Duh, izlio je na nas taj Duh, kao što vidite i čujete.”

 

5. Duh je zapravo prisustvo Oca i Sina, u umu i sili, ali ne u telesnom obliku.

Psalmi 139:7
“Kuda da odem od duha tvoga, kuda da pobegnem od lica tvoga?”

Dela 20:28
“Pazite na sebe i na sve stado u kom vas je Sveti Duh postavio za nadglednike, da pasete zajednicu pozvanih Gospoda i Boga koju je stekao krvlju svojom.”

Luka 1:35
“Anđeo joj reče: „Sveti Duh doći će na tebe i sila Svevišnjega zaseniće te. Zato će onaj što se rodi biti svet, i nazvaće se Sin Božji.”

2. Korinćanima 3:17
“Gospod je Duh, a gde je Gospodnji Duh, tamo je sloboda.”

1. Korinćanima 2:16
“Jer ‘ko je upoznao Gospodnji um, da bi ga nečem poučio?’ A mi imamo Hristov um.”

1. Korinćanima 3:16
“Zar ne znate da ste vi Božji hram i da Božji Duh prebiva u vama?”

Efescima 3:16
“Da bi vam prema bogatstvima svoje slave omogućio da se utvrdite kroz Duha njegovog u unutrašnjem čoveku.”

Efescima 3:17
“i da se Hrist prebiva kroz veru u vašim srcima, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni.”

 

6. Kada je Isus rekao da će Bog poslati Duha, On objašnjava na šta je mislio govoreći, „Doći ću.“

Jovan 14:17-23
“‘Duha istine, koga svet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. A vi ga poznajete, jer stoji i biće u vama. Neću vas ostaviti kao siročiće. Doći ću k vama. Još malo i svet me više neće videti, ali vi ćete me videti, jer ja živim, a i vi ćete živeti. U taj dan ćete spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama. Ko ima moja uputstva i drži ih, taj me voli. A ko voli mene, njega će voleti moj Otac, i ja ću ga voleti i objaviću mu se.’ Na to mu je Juda, ali ne Iskariotski, rekao: ‘Gospode, kako to da nameravaš da se objaviš nama, a ne svetu?’ Isus mu je odgovorio: ‘Ako me neko voli, držaće moje reči, i moj Otac će ga voleti, i doći ćemo k njemu i prebivaćemo s njim.'”

Jovan 14:28
“Čuli ste da sam vam rekao: ‘Odlazim i vratiću se k vama.’ Ako me volite, radovaćete se što odlazim k Ocu, jer je Otac veći od mene.”

 

7. Sveti Duh je bio Hristova božanska sila kada je bio na zemlji.

Dela 10:38
“Naime, o Isusu iz Nazareta, kako ga je Bog pomazao Svetim Duhom i silom, a on je prolazio zemljom čineći dobro i lečeći sve koje je Đavo tlačio, jer je Bog bio s njim”.

Jovan 5:26
“Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi.”

Jovan 14:10
“Zar ne veruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Ono što vam ja govorim ne govorim sam od sebe, nego Otac koji stoji u meni čini svoja dela.”

Dela 2:22
“Ljudi Izraelci, čujte ove reči: Isusa Nazarećanina, čoveka koga je Bog pred vama potvrdio moćnim delima, znacima i čudima koje je posredstvom njega učinio među vama, kao što i sami znate…”

Print Friendly, PDF & Email