Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Božji Duh & čovekov duh

1. Po čijem obličju je čovek stvoren?

1. Mojsijeva 1:26 „Zatim Bog reče: „Hajde da načinimo čoveka po svom obličju, sličnog nama…“

 

2. Sa kime je Bog razgovarao? Da li postoji još jedno božansko Biće koje je po Božjem obličju?

Biblija opisuje Hrista kao jedino božansko Biće koje je po Božjem obličju.

2. Korinćanima 4:4 „Onima kojima je bog ovog doba zaslepio nevernički um, da do njih ne prodre svetlost slavne dobre vesti o Hristu, koji je Božje obličje.“

Filipljanima 2:6 „Koji, iako je bio u Božjem obličju, nije se grabio da bude jednak sa Bogom.“

Kološanima 1:15 „On je slika nevidljivog Boga, prvorođeni pre svakog stvorenja.“

Jevrejima 1:4 „I postao je toliko veći od anđela koliko je ime koje je nasledio uzvišenije od njihovog imena.“

Ukoliko nam Biblija ne otkrije drugo božansko biće po Božjem obličju moramo zaključiti da je u 1. Mojsijevoj 1:26 Bog Otac razgovarao sa Svojim Sinom.

 

3. Šta izrazi „obličje“ i „sličnost“ podrazumevaju?

1. Mojsijeva 5:3 „Kada je Adam imao sto trideset godina, rodio mu se sin, njemu sličan, po njegovom obličju, i dao mu je ime Set.“

Vidimo da je Set bio sličan Adamu i po Adamovom obličju. To obuhvata i fizički i duhovni aspekt.

 

4. Od čega je čovek (duša živa) načinjen?

1. Mojsijeva 2:7 „Gospod Bog je oblikovao čoveka od zemaljskog praha i udahnuo mu u nozdrve dah života, i čovek je postao živa duša.“

ljudsko telo + ljudski duh = živo ljudsko biće

 

5. Ako je čovek bio stvoren po Božjem obličju, i čovek ima dva aspekta, duh i telo, da li to znači da Bog i Hrist imaju i duhovnu i telesnu formu?

a. Da li Bog ima telesnu formu?

• Proroci koji su videli Boga:

Mihej
1. Carevima 22:19 „Miheja još reče: „Zato čuj Gospodnju reč: Vidim Gospoda kako sedi na svom prestolu, a sva nebeska vojska stoji mu s desne i s leve strane.“

Isaija
Isaija 6:1 „U godini smrti kralja Ozije, video sam Gospoda kako sedi na visokom i uzvišenom prestolu, a rubovi njegove haljine ispunjavali su hram.“ (Danilo i Jovan su takođe videli Boga; videti Danilo 7:9,13; Otkrivenje 4:2,3)

• Hrist je bio u Božjem obličju pre utelovljenja:
Filipljanima 2:6 „Koji, iako je bio u Božjem obličju, nije se grabio da bude jednak sa Bogom.“

• Isus je rekao da Njegov Otac ima obličje koje nijedan čovek nije video:
Jovan 6:46 „To ne znači da je iko video Oca, osim onoga koji je od Boga, on je video Oca.“

• Mi ćemo videti Boga
Matej 5:8 „Blago onima čista srca, jer oni će gledati Boga.“

b. Da li Bog ima duh?

Otac:
Jovan 4:24 „Bog je Duh, i oni koji mu služe obavezani su da mu služe u duhu i istini.” (videti i Matej 10:20)

Isus:
1. Korinćanima 15:45 „Tako je i napisano: „Prvi čovek, Adam, postao je živa duša,” poslednji Adam Duh koji daje život.“

Božansko telo/obličje + Božanski Duh = Božansko Biće

 

6. Postoje li bilo kakve paralele između „čoveka i njegovog duha“ i „Boga i Njegovog duha?“

1. Korinćanima 2:11 „Jer ko od ljudi zna šta je u nekom čoveku, osim duha čovečijeg koji je u njemu? Isto tako, niko ne zna šta je u Bogu, osim Duha Božjeg.“

Gornji tekst nam kaže da „ono što je čovekov duh za čoveka“ to je „Božji Duh za Boga.“ Pa ipak tekst naglašava veoma značajnu razliku. Dok je čovekov duh „u čoveku“, Božji Duh nije ograničen Božjim telesnim obličjem.

 

7. Na šta se odnosi čovekov duh?

• Um – Danilo 2:1 „Druge godine Nebuhadnezarovog kraljevanja, Nebuhadnezar je usnio snove, i duh mu se uznemirio, pa više nije mogao oka sklopiti.“ (Očigledno Nebuhadnezar nije mogao da zaspi zato što je razmišljao o snu koji je sanjao. Drugim rečima, njegov um je bio uznemiren)

• Srce – Psalmi 34:18 „Gospod je blizu onih koji su slomljenog srca, i spasava one koji su skrhanog duha.“ (videti takođe Psalmi 51:10,17; 77:6; 78:8; Ezekijel 36:26)

• Život/dah – Jov 27:3 „Sve dok je dah moj još u meni, i duh Božji u nozdrvama mojim.“ (videti Isaija 38:16; Otkrivenje 11:11)

Čovekov duh predstavlja čovekovu ličnost, karakter i život. Zapravo ličnost.

 

8. Kako Biblija objašnjava Božji Duh?

• Um – uporediti Isaija 40:13 sa Rimljanima 11:34.
Isaija 40:13 „Ko je Gospodnji Duh izmerio? Ko ga kao savetnik može nečemu poučiti?“
Rimljanima 11:34 „Jer „ko je upoznao Gospodnji um, ko je njegov savetnik”?“

• Život
Jovan 6:63 „Duh je taj koji daje život, telo ne koristi ništa. Reči koje sam vam govorio Duh su i život su.“
Rimljanima 8:10 „A ako je Hrist u vama, telo je zaista mrtvo zbog greha, ali Duh je život zbog pravednosti.“ (videti takođe Postanje 2:7; Jov 27:3; 33:4; Otkrivenje 11:11)

Kao što je povezanost između čoveka i njegovog duha, takva je povezanost između Boga i Njegovog duha. Božji Duh predstavlja Njegov karakter, ličnost, život i um.

 

9. Ako čovekov duh nije ništa drugo do njegovo prisustvo/ličnost, možemo li onda reći i da je Božji Duh, Božje prisustvo?

Psalmi 139:7 „Kuda da odem od duha tvoga, kuda da pobegnem od lica tvoga?“

Psalmi 51:11 „Nemoj me odbaciti od lica svoga, i Sveti Duh svoj nemoj uzeti od mene.“

Zaključak: Bog ima telesno obličje i duhovno prisustvo. Njegov duh nije ograničen Njegovim telom. Na isti način kao što vaš duh predstavlja vašu ličnost, um i prisustvo, tako i Božji Duh predstavlja Njegovu ličnost, um i prisustvo.

Print Friendly, PDF & Email