Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Božji Izrael danas – Avramovi ili Hristovi potomci? (1)

Izrael je jedno od najčešće pominjanih imena u Bibliji.

Ko je ili šta je Izrael u Bibliji?

U Starom savezu postojao je jedan čovjek, Avramov unuk, koji se zvao Jakov, i Bog mu je u jednom trenutku promijenio ime u Izrael i to je bilo prvi put da se u Bibliji pomene ime Izrael.

„A Jakov mu odgovori: Neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Zato ga onaj čovjek upita: Kako se zoveš?, a on odgovori: Jakov. Tada mu taj čovjek reče: VIŠE SE NEĆEŠ ZVATI JAKOV, VEĆ IZRAEL, JER SI SE BORIO S BOGOM I S LJUDIMA I NA KRAJU SI POBIJEDIO” (1. Mojsijeva 32:27-28).

Bog je obećao Avramu da će od njega napraviti veliki narod i da će se preko njega, preko Avrama i njegovog potomstva, blagosloviti svi narodi.

„Gospod je rekao Avramu: Idi iz svoje zemlje i od svog roda i iz doma svog oca u zemlju koju ću ti pokazati. Od tebe ću načiniti veliki narod, blagosloviću te i učiniću da tvoje ime bude veliko; i bićeš blagoslov za druge. Blagosloviću one koji tebe blagosiljaju, a prokleću onoga ko na tebe priziva zlo, i preko tebe će se blagosloviti svi narodi na zemlji” (1. Mojsijeva 12:1-3).

„Zaista ću te blagosloviti i zaista ću umnožiti tvoje potomstvo da ga bude kao zvijezda na nebesima i kao pijeska na obali mora. Tvoje će potomstvo pokoriti svoje neprijatelje, i preko tvog potomstva blagosloviće se svi narodi na zemlji zato što si poslušao moj glas” (1. Mojsijeva 22:17-18).

Avram je dobio sina Isaka (1. Mojsijeva 21:3), Isak je dobio Jakova (1. Mojsijeva 25:21-26) kome je Bog promijenio ime u Izrael, onda je Izrael dobio 12 sinova i od njih je nastao Izraelski narod (1. Mojsijeva 49:1-28).

Bog je Jakovu, odnosno sada Izraelu, ponovio obećanje koje je dao Avramu.

„Tako su Izrael i svi njegovi krenuli, i kad su došli u Beršebu on je prinio žrtve Bogu svog oca Isaka. Tada je Bog progovorio Izraelu u noćnim vizijama: Jakove! Jakove! On je odgovorio: Evo me! Ja sam Bog tvog oca, rekao je On. Ne boj se da ideš u Egipat, jer ću tamo od tebe načiniti velik narod“ (1. Mojsijeva 46:1-3).

Izrael je bio Božji narod sa posebnom svrhom. Bog je sa njima uspostavio savez, oni su trebali da upražnjavaju vjeru u Boga kroz ceremonijalnu službu, da se drže Božjeg moralnog zakona, a Bog će kroz njih ispuniti brojna obećanja od kojih je najvažnije rođenje Spasitelja svijeta, Isusa Hrista.

„Oni su Izraelci i njih je Bog posinio i njima pripadaju slava i savezi i zakon i služba Bogu i obećanja. Od kojih su praočevi, i od kojih po tijelu Hrist dođe, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u svu vječnost. Amin“ (Rimljanima 9:4-5).

Bog je rekao da Izrael nikad neće prestatiti biti Božji narod.

„Ovako kaže Gospod, koji je stvorio sunce da svetli danju i koji daje odredbe mjesecu i zvijezdama da svijetle noću, koji podiže more da mu talasi huče, kome je ime Gospod nad vojskama: Ako bi te odredbe nestale pred mojim licem”, govori Gospod, tada bi Izraelovo potomstvo zauvijek prestalo da bude narod pred mojim licem. Ovako kaže Gospod: Kad bi se nebesa gore mogla izmjeriti i kad bi se temelji zemlje mogli istražiti, onda bih i ja mogao odbaciti sve Izraelovo potomstvo zbog svega što su učinili, govori Gospod“ (Jeremija 31:35-37).

Kada je Bog rekao da će se preko Avramovog potomstva blagosloviti svi narodi, na šta je konkretno mislio? Da li je Bog mislio da će se preko Izraelskog naroda blagosloviti svi drugi narodi?

„A obećanja su bila data Avramu i njegovom potomstvu. Nije rečeno: „I potomstvima”, kao da se odnosi na mnoga, nego kao na jedno: „I TVOM POTOMSTVU”, KOJE JE HRIST“ (Galatima 3:16).

Avramovo potomstvo, u jednini, preko kojeg će se blagosloviti svi narodi je Isus Hrist. Hrist je rođen iz Avramove loze, preko Isaka i Jakova, odnosno Izraela (Matej 1:1-17, Luka 3:23-38).

Avramovo veliko potomstvo koje je Bog obećao, u množini, su svi oni koji vjeruju u Hrista, oni koji su u Hristu, bez obzira na genetsko i fizičko nasleđe. Oni su djeca obećanja ili naslednici po obećanju, pravi Božji narod.

Dakle, pravi Božji Izrael nijesu oni koji su fizički potomci Izraela i Avarama, nego oni koji su duhovni potomci – to su oni vjerni, oni koji su Hristovi.

„JER NIJESU IZRAEL SVI KOJI POTIČU OD IZRAELA. NITI SU SVI AVRAMOVA DJECA SAMO ZATO ŠTO SU NJEGOVO POTOMSTVO, nego kao što piše: Ono što će se nazvati ‘tvojim potomstvom’ doći će preko Isaka. To jest, DJECA DOBIJENA PO TIJELU NISU UJEDNO I BOŽJA DJECA, NEGO SE DJECA OBEĆANJA RAČUNAJU U POTOMSTVO“ (Rimljanima 9:6-8).

„Zaista, SVI STE VI BOŽJI SINOVI VJEROM U HRISTA ISUSA. Jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Nema više ni Judejca ni Grka, nema ni roba ni slobodnjaka, nema ni muškog ni ženskog, jer VI STE SVI JEDNO U HRISTU ISUSU. A AKO STE HRISTOVI, ONDA STE AVRAMOVO POTOMSTVO, NASLEDNICI PO OBEĆANJU“ (Galatima 3:26-29).

„Dakle, AKO JE NEKO U HRISTU, ON JE NOVO STVORENJE. Ono što je staro prošlo je, i evo, novo je nastalo“ (2. Korinćanima 5:17).

Svi oni koji su primili Hristov Duh su, kao i Hrist, djeca Božja, naslednici Božji, sunaslednici sa Hristom, nova duhovna stvorenja, bez obzira na fizičko porijeklo.1.

„A vi nijeste u tijelu, nego u Duhu, ako Božji Duh zaista prebiva u vama. A ako neko nema Hristov Duh, on nije Njegov. A ako je Hrist u vama, tijelo je zaista mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. …TAJ DUH SVJEDOČI S NAŠIM DUHOM DA SMO BOŽJA DJECA. A ako smo djeca, onda smo i naslednici – NASLEDNICI BOŽJI, A SUNASLEDNICI HRISTOVI, ako trpimo zajedno s njim da bismo zajedno s njim bili i proslavljeni“ (Rimljanima 8:9-10.16-17).

Avram je pored sina Isaka imao i sina Ismaila, ali je Isak bio sin obećanja. Na isti način, nijesu Božji Izrael oni koji su po tijelu sinovi Izraela i Avramovi fizički potomci, nego oni koji su sinovi po obećanju – oni koji su primili Hristov Duh, bez obzira na genetsko porijeklo.

„A pošto ste sinovi, BOG JE U VAŠA SRCA POSLAO DUH SVOG SINA koji viče: Aba, Oče! Zato više nijesi sluga nego sin. A AKO SI SIN, ONDA SI I NASLEDNIK BOŽJI KROZ HRISTA“ (Galatima 4:6-7).

„Na primjer, napisano je da je Avram imao dva sina, jednog sa sluškinjom i jednog sa slobodnom ženom. ALI SIN SLUŠKINJE ROĐEN JE PO TIJELU, A SIN SLOBODNE PO OBEĆANJU. …A MI SMO, BRAĆO, DJECA OBEĆANJA, KAO ŠTO JE BIO ISAK. Ali kao što je onda onaj koji je bio rođen po tijelu progonio onoga koji je bio rođen po Duhu, tako je i sada. Ali šta kaže Pismo? Otjeraj sluškinju i njenog sina, jer sin sluškinje neće biti naslednik sa sinom slobodne žene. Zato, braćo, nijesmo djeca sluškinje, nego djeca slobodne žene“ (Galatima 4:22-31).

Božji Izrael su nanovorođeni hrišćani koji su primili Hristov Duh, oni koji su rođeni od Hrista, od Duha, od drugog Adama.

„Jer u Hristu Isusu niti šta koristi obrezanje ni neobrezanje, već NOVO STVORENJE. A na svima koji budu PO OVOM PRAVILU ŽIVJELI, na njima neka bude mir i milosrđe – na IZRAELU BOŽJEM“ (Galatima 6:15-16).

„Što je rođeno od tijela, tijelo je, a ŠTO JE ROĐENO OD DUHA, DUH JE“ (Jovan 3:6).

„Tako je i napisano: Prvi čovjek, Adam, postao je živa duša, POSLJEDNJI ADAM DUH KOJI DAJE ŽIVOT“ (1. Korinćanima 15:45).

Izrael nije prirodno ime, nego duhovno. Jakov je tek kasnije tokom života dobio novo ime Izrael, kada se promijenio. Izrael ima upravo to značenje – duhovno značenje. Nanovorođeni hrišćani, ili Božji Izrael, su oni koji su rođeni od Hrista, koji imaju Hristov Duh, koji su obrezani u duhu, koji su promijenjeni kada je Hrist došao da živi u njih.

„Jer pravi Judejac nije onaj koji je to spolja niti je pravo obrezanje ono koje je spolja, na tijelu, nego je PRAVI JUDEJAC ONAJ KO JE TO IZNUTRA I NJEGOVO OBREZANJE JE OBREZANJE SRCA PO DUHU, a ne po slovu. On ne dobija pohvalu od ljudi, nego od Boga“ (Rimljanima 2:28-29).

„U NJEMU STE KOMPLETNI, koji je glava svakom poglavarstvu i vlasti. U KOME STE OBREZANI obrezanjem koje nije učinjeno rukama, ODBACIVŠI TIJELO GRIJEHA OBREZANJEM HRISTOVIM“ (Kološanima 2:10-11).

„Jer mi imamo PRAVO OBREZANJE, MI KOJI SLUŽIMO BOGU U DUHU I HVALIMO SE HRISTOM ISUSOM, a ne uzdamo se u tijelo“ (Filipljanima 3:3).

Pravi Božji Izrael zaista nikada neće prestati da bude Božji narod, jer su dio Hrista, Hristovo duhovno tijelo, bez obzira na fizičko porijeklo.

„Jer kao što je tijelo jedno, a ima mnogo udova, i svi udovi tog tijela, iako ih je mnogo, čine jedno tijelo – tako je i Hrist. Zaista, jednim Duhom svi smo kršteni u jedno tijelo – bili Judejci ili Grci, bili robovi ili slobodni – i svi smo jednim Duhom napojeni“ (1. Korinćanima 12:12-13).

Dakle, Avramovi stvarni potomci, duhovni potomci ili Božji Izrael, su oni koji su vjerni.

„A znajte da su oni Avramovi sinovi KOJI SU OD VJERE“ (Galatima 3:7).

Sljedeći nastavak

Knjiga Božji Izrael danas – Avramovi i Hristovi potomci

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Hrist je od praznika Pedesetnica došao da živi u svom narodu Duhom nakon što je prethodno proslavljen na Nebu – Jovan 7:37-39; 17:1-2, Djela apostolska 1:4-5, 2:1-4, 2:32, Galatima 4:6, Riljanima 8:9, 8:14-16, 8:23, Efescima 4:10