Baošići, Crna Gora
jeftobulajic7@gmail.com

Da li je Bog misterija? Da li je Isus stvarni Sin Boga Oca?

Dok sam čitao knjigu jednog brata, koji je pričao svoje iskustvo kada je u pitanju istina o Bogu, vidio sam da imamo slično iskustvo, da smo dobijali slične odgovore od ljudi koji vjeruju u takozvanu doktrinu o Trojstvu. Govorili su mi da ta tema nije važna, i zašto praviti pitanje oko toga ko je Sveti Duh. To je tema koja samo dovodi do podjela u crkvi, koja uopšte nije bitna samo pusti to! Međutim kada sam shvatio istinu o Bogu i kada sam upoznao biblijsko jevandjelje, zapravo sam shvatio da je to pitanje toliko važno, da se bez toga jevanđelje ne može ni razumjeti.

Ljudi koji vjeruju u Trojstvo vjeruju da je Bog misterija koju oni ne mogu razumjeti, da je to nešto što je nedokučivo. Međutim kada je riječ o Božijem identitetu, da li je zaista Bog misterija sa kojom nismo upoznati? Šta kaže Sveto Pismo?

Jedan a ne trojedan Bog

Za početak nigdje u Svetom Pismu ne možemo naći termin zvani Trojstvo! Tako da u samom startu možemo da zaključimo da nešto nije u redu. Druga stvar koju treba da preispitamo jeste da vidimo šta se podrazumjeva pod tom doktrinom. Kada trinitarci kažu, jedan Bog, Božiji Sin, Božiji Duh i Trojstvo na šta tačno misle? Doktrina o Trojstvu je jedan Bog sačinjen od tri Božanske ličnosti. Šta to znači?

Pa evo šta kaže Atanasijev kredo:

“Ali ovo je katolička (univerzalna) vjera: da obožavamo jednog Boga u Trojstvu, i Trojstvo u jedinstvu; Niti odbacivanjem ličnosti; niti razdvajanjem suštine. Jer postoji jedna ličnost Otac; druga ličnost Sin; i treća ličnost Sveti Duh. Ali Božanstvo, Oca, Sina i Svetog Duha je jedno: slava podjednaka, veličanstvo podjednako vječno. Otac nije stvoren, Sin nije stvoren, Sveti Duh nije stvoren. Otac nedokučiv (neshvatljiv), Sin nedokučiv, Sveti Duh nedokučiv. Otac vječan, Sin vječan, Sveti Duh vječan. A ipak oni nisu tri vječna, već jedan vječan. Takođe ne postoje ni tri nestvorena, ni tri nedokučiva, već jedan nestvoren i jedan nedokučiv. Isto tako, Otac je svemoćan, Sin je svemoćan, Sveti Duh je svemoćan. A ipak ne postoje tri svemoćna već jedan svemoćni. Tako je Otac Bog, Sin je Bog, i Sveti Duh je Bog. A ipak ne postoje tri Boga vec jedan Bog. Isto tako, Otac je Gospod, Sin je Gospod, Sveti Duh je Gospod. A ipak nisu tri Gospoda, vec jedan Gospod. Jer kao što nas hrišćanska vjernost primorava da priznamo svaku ličnost pojedinacno za Gospoda, tako nam katolička religija brani da kažemo da postoje tri Boga ili tri Gospoda. Otac nije ni stvoren ni rođen. Sin je od Oca, samo ne stvoren nego rođen. Sveti Duh je od Oca i od Sina. Ni stvoren ni rođen već proističe. I u ovom Trojstvu, niko nije prije ili posle ovog drugog: niko nije veći ili manji od ovog drugog. Ali sve tri ličnosti su zajedno od vjelnosti, i ravnopravne. Dakle sve u svemu kao što je već pomenuto, jedinstvo u Trojstvu i Trojstvo u jedinstvu treba obožavati. Stoga, oni koji žele da budu spaseni, moraju razmišljati o Trojstvu.”

Ovdje možemo da vidimo da postoji velika zbrka. Prije svega jedna od stvari koja nam je nejasna je da ne znamo koliko zapravo Bogova imamo. U ovoj doktrini postoji konflikt jer kaže da postoje tri Boga, a nakon toga da nisu tri nego jedan. Šta kaže Biblija na ovu temu koliko zapravo Bogova ima?

“Čuj Izraele: Gospod Bog naš, Gospod je jedini” (5 Mojsijeva 6:4).

A što se tiče jedenja hrane žrtvovane idolima, znamo da idol zapravo nije ništa, i da postoji samo jedan Bog” (1Korincanima 8:4).

“Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima i u svima vama” (Efescima 4:6).

“Jer je jedan Bog, i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Hrist Isus” (1 Timotiju 2:5).

“Ti vjerujes da postoji jedan Bog, zar ne? Sasvim dobro činiš. Ali i demoni vjeruju i drhte” (Jakov 2:19).

Zasto je bitno da znamo ko je biblijski istiniti Bog? Prije svega u Otkrivenju vidimo anđela koji poziva narod da se boje Boga i da mu daju slavu:

“On je govorio jakim glasom: Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer je došao čas njegovog suda! Poklonite se Onome koji je stvorio, nebo i zemlju i more i izvore voda” (Otkrivenje 14:7).

U svijetlu ovoga u pričama Solomonovim se kaže:

“Ko je izašao na nebo, pa može sići? Ko je uhvatio vjetar u šake svoje? Ko je svezao vode u ogrtač svoj? Ko je podigao sve krajeve zemaljske? Znaš li kako Mu je ime i kako je ime Sinu Njegovom? (Priče Solomonove 30:4).

Kako ćemo pozvati ljude da dođu Bogu, ako zapravo ne znamo ko je On? Isus je veoma jasno učio da je jedini istiniti Bog Njegov Otac. (Jovan 17:3)

Apostol Pavle je učio da je Bog Otac, Isusov Bog, i Isusov Otac (2 Korinćanima 1:3), o čemu je Isus takođe govorio nakon vaskrsenja Mariji… (Jovan 20:17)

Takođe se Božija ljubav pokazala tako što je Bog dao svog Sina da bi mi mogli da imamo život:

“Jer Bog je toliko volio svijet, da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko vjeruje u Njega ne pogine, nego da ima vječni život. Jer Bog nije poslao svog Sina da On osudi svijet, nego da se svijet spase kroz Njega” (Jovan 3:16-17).

“Po ovome se pokazala Božja ljubav prema nama: Bog je poslao svog jedinorođenog Sina u svijet da živimo kroz Njega. Ljubav je u ovome: Nismo mi voljeli Boga, nego je on volio nas i poslao svog Sina kao žrtvu pomirenja za naše grijehe” (1 Jovanova 4:9-10).

Je li Isus stvarno Sin Božiji?

Ljudi koji vjeruju u Trojstvo vjeruju da je Isus drugo lice Božanstva pod nazivom Bog Sin. Ja vjerujem da veoma lako možemo utvrditi da li je to istina. Prije svega nigdje u Svetom Pismu Isus nije nazvan Bog Sin. Ako se Božija ljubav pokazala u tome što je Bog dao Svog Sina, vjerujem da je u Isusovom identitetu ključ Božije samopožrtvovane ljubavi. Da li je Bog dao zaista nešto što mu je najdragocjenije iz vječnosti? Da li je zaista dao rođenog Sina? Hajde da vidimo šta kaže Sveto Pismo ko je Isus.

Bog se dva puta javio sa neba i rekao da je Isus Njegov Sin:

“A glas sa neba rece: Ovo je moj voljeni Sin koji je po mojoj volji” (Matej 3:17).

“Dok je On još govorio, zasjeni ih sjajan oblak, i iz oblaka se začu glas koji reče: Ovo je moj voljeni Sin koji je po mojoj volji! Njega poslušajte” (Matej 17:5).

Dok je Isus bio u pustinji, Đavo ga je kušao govoreći mu “ako si Sin Božiji”:

“A kušač mu priđe i reče: Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane hljeb” (Matej 4:3).

‚‚Ako si Sin Božiji, baci se dolje, jer zapisano je: Narediće svojim anđelima za tebe, i oni će te nositi na rukama da nogom ne zapneš za kamen” (Matej 4:6).

Demoni su znali da je On Sin Božiji:

,,Povikaše: Šta mi imamo s tobom, Isuse; Sine Božiji? Jesi li ovamo došao prije vremena da nas mučiš” (Matej 8:29).

“Čak su i nečisti duhovi, kad bi ga vidjeli, padali ničice pred njim i vikali: Ti si Sin Božiji” (Marko 3:11).

“A demoni su izlazili iz mnogih, vičući: Ti si Hrist Sin Božiji” (Luka 4:41).

Kada je Filip propovjedao Etiopljaninu, preduslov za krštenje je bio vjera da je Isus Sin Božiji:

“A Filip mu reče: Ako vjeruješ svim svojim srcem, možeš. A on reče: Vjerujem da je Isus Hrist Sin Božiji” (Djela 8:37).

Kada je Gospod Pavlu povratio vid preko Ananije, Pavle je propovijedao da je Isus Sin Božiji:

“Zatim je u sinagogama propovijedao Hrista, da je on Sin Božji” (Djela 9:20).

Apostol Jovan je govorio da pobjeđuju svijet oni koji vjeruju da je Isus Sin Božiji:

“Ko pobjeđuje svijet, ako ne onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božiji” (1. Jovanova 5:5).

Kada je Isus hodao po vodi i učinio da se vjetar i valovi smire učenici su govorili da je On Sin Božiji:

“Kad su se popeli u čamac, vjetar utihnu, a oni u čamcu, pokloniše se Isusu, govoreći: Ti si zaista Sin Božiji” (Matej 14:32-33).

Zato draga braćo i sestre, proučavajte Pisma jer Đavo vara od početka. Ali hvala Bogu da je došao Sin Božji da raskopa djela Đavolja (1 Jovanova 3:8), i dao nam razum da upoznamo Boga Istinitog, i da budemo u Istinitom Sinu Njegovom (1. Jovanova 5:20).

U svijetlu ovoga Isus je rekao:

“A ovo je život vječni: da poznaju tebe, jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista” (Jovan 17:3).

“I neka se vaše srce ne uznemiruje. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U kući mog Oca ima mnogo stanova. Da nije tako, rekao bih vam. A sada idem da vam pripremim mjesto. I kad odem i pripremim vam mjesto, ponovo ću doći, i uzeću vas k sebi, da i vi budete tamo gdje sam ja” (Jovan 14:1-3).

Print Friendly, PDF & Email