Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Da li je moja religija od pre ili nakon Hrista?

Za mnoge je iznenađujuće kada saznaju  da je Sotona bio legitimni vladar planete do pre 31. godine nove ere. On je bio predstavnik planete zemlje na nebeskim većima (Jov 1:6), i zbog njegovog autoriteta Božje pravo da deluje u ime Svoje dece ovde na zemlji bilo je na neki način ograničeno (Juda 1:9; Danilo 10:13).

Dok Biblija uvek predstavlja Boga kao Vrhovnog Vladara, ipak je jasno da u sukobu između dobra i zla Sotona ima prava koje Bog poštuje, zato što je On Bog koji je fer i pravedan i neće postupiti nepravedno čak ni sa đavolom.

U početku, Adam je dobio vlast nad zemljom. To je bilo carstvo čovečanstva sa Adamom kao carom tog carstva. Adam je poklonio naše nasledstvo Sotoni i Sotona je postao legitimni car ove planete. Zato je zemlja pala pod vlast Sotone i nijedno ljudsko biće nije imalo bilo kakvo legitimno pravo na Božje blagoslove sve do Isusovog dolaska. Božje pravo da interveniše u ime onih koji Ga obožavaju bilo je strogo ograničeno pre Isusovog dolaska. Samo je obećanje dozvolilo čoveku da nastavi da živi.

Pre nego što je Hrist došao, Bog je samo imao pravo da blagoslovi one koji nisu prihvatili Sotonino načelo (a to je da nisu došli pod silu greha). Nije postojala nijedna takva osoba, ali neki su bili u stanju da se izdignu iznad greha do određene mere i Bog je za njih bio u stanju da učini više. Ali isti autoritet koji je Sotoni dao vlast nad smrću i grobom (Jevrejima 2:14), bio je isti autoritet koji je ograničio Božju sposobnost da blagoslovi Svoj narod.

Na dan Pedesetnice, Isus je bio proslavljen na nebu i izlio je Svoj život i silu na Svoj narod. Na ovaj način, uveo je Božje carstvo u iskustvo čovečanstva, to je bilo carstvo u kojem je Hrist Car.

U ovom carstvu se nalazi sva sila i autoritet Samog Hrista i On izjavljuje da je ova sila, „svaka sila na nebu i zemlji.“ Na osnovu toga je On izlio Svoj život na Svoj narod u meri koja nikada ranije nije bila legalno moguća.

Takođe, to nikada ranije nije postojalo zato što život neophodan za naše spasenje nije postojao pre Isusovog utelovljenja. Na dan Pedesetnice, On je izlio svoj pobedonosni život, život koji je bio kombinacija Božanstva i čovečanstva. Takav život nije postojao nikada ranije. Ovaj život se suočio sa iskušenjima u čovečanstvu i pobedio, umro grehu, to je bio ljudski život u kome Sotona nije imao nikakav uticaj. Oni koji naslede ovaj život poseduju sve ove stvari na način koji nije bio moguć pre Isusovog utelovljenja.

Dakle, dok je Hristov Duh delovao u vernicima pre Pedesetnice, to nije bilo isto. To nije bio Duh pobedonosnog Božansko-ljudskog života, to nije bio Duh koji se suočio sa iskušenjem i nadvladao ga, to nije bio Duh Poglavara ljudskog roda kome je bila data sva sila na nebu i na zemlji. Ranije je to bio Duh koji je mogao da porazi fizičke neprijatelje ali koji nije mogao da omogući spasenje.

Hvala Bogu, danas, mi koji verujemo, već posedujemo večni život.

Print Friendly, PDF & Email