Kruševac, Srbija
www.centarzaprirodnumedicinu.com
djostanisic@gmail.com

Dobra dela – pravednost ili plod pravednosti?

Većina hrišćanskog sveta svoju pažnju usmerava na dela, bilo dobra ili loša, često koristeći stihove kao što su Jakov 2:17 gde stoji: „Tako je i s verom – ako nema dela, mrtva je po sebi.” Fokus je isključivo na dela, dela, dela, kao da su ona koren svega, kao da su ona sama po sebi pravednost. Međutim biblijska istina je drugačija!

„I molim se za to da vaša ljubav sve više i više raste u dobrom poznavanju i potpunom shvatanju Božje volje i da možete prosuditi šta je najvažnije, da biste bili neporočni i da ne biste spoticali druge sve do Hristovog dana, i da biste, kroz Isusa Hrista, bili ispunjeni PLODOVIMA PRAVEDNOSTI, na Božju slavu i hvalu.” (Fil. 1:9-11).

Apostol Pavle kaže kako se on moli za filipljane da rastu u spoznaji Božje volje i da napreduju u rasuđivanju, da bi znali šta je Božja volja, i na kraju kaže da budu ispunjeni plodovima pravednosti kroz Isusa Hrista, a ispunjavanje tim plodovima Bog će se proslaviti. Međutim ono što je ovde interesantno je da pravednost treba da donese određene plodove, a Pavle na drugom mestu govori koji su to plodovi.

„A i naši ljudi neka se uče da čine dobra dela kad se pojavi preka potreba, da ne budu bez ploda.” (Tit 3:14).

Kada povežemo ova dva stiha vidimo da su dobra dela plodovi pravednosti, a ne sama pravednost. Pravednost je ono što rađa, uzrokuje, proizvodi, donosi dobra dela. Ali šta je ta pravednost, ili bolje reći „KO” je ta pravednost?

„Iz kog (Boga) ste vi u Hristu Isusu, koji nam posta mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i iskupljenje;” (1. Kor. 1:30).

Sin Božji Isus Hrist je ta pravednost, On je taj koji rađa dobra dela. Kada je On u nama bukvalno, ne metaforički, mi smo tada pravedni jer ličnost koja je pravednost prebiva u nama, mi smo u stanju pravednosti. A ako je prisustvo ličnosti Isusa Hrista pravednost, šta je onda nepravednost? Logično, to je odsustvo ličnosti Isusa Hrista iz čoveka, što je stanje nepravednosti ili stanje grešnosti, stanje greha koje rađa grešna dela, grešne plodove. „A greh je, našavši uporište u propisu, prouzrokovao u meni svakakvu požudu, jer bez Zakona greh je bio mrtav.” (Rim. 7:8). Pavle kaže da određeni greh uzrokuje požudu, a taj greh je odustvo Hrista ili stanje greha, telesnost, nepravednost. „Jer iznutra, iz ljudskog srca, izlaze zle misli, blud, krađe, ubistva, preljube, lakomstvo, zloba, prevara, besramnost, zavidno oko, hula, oholost, nerazumnost.” (Marko 7:21,22). Dakle upamtite i imajte na umu: DOBRA DELA NISU PRAVEDNOST, DOBRA DELA SU PLOD PRAVEDNOSTI!

„Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može sama od sebe da donese plod ako ne ostane na čokotu, isto tako ne možete ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, a vi ste loze. Ko bude u meni i ja u njemu, on donosi mnogo ploda, jer bez mene ne možete činiti ništa.” (Jovan 15:4,5).

Print Friendly, PDF & Email