Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Drugačiji Duh (3)

 „Jer ako neko dođe i propoveda drugačijeg Isusa od onoga koga smo mi propovedali, ili ako primite drugačiji duh od onoga koji ste primili ili drugačiju dobru vest od one koju ste prihvatili, vi takvog spremno podnosite.“ 2. Korinćanima 11:4

Pavlovo upozorenje Korinćanima nije bilo ograničeno na primanje drugačijeg Isusa, bilo je prošireno na primanje drugačijeg duha. U prethodnom poglavlju videli smo da Biblija kaže da postoji jedan Duh. Mi u ovom poglavlju želimo da vidimo kog duha su Korinćani primili. Kada saznamo kog duha su primili bićemo u stanju da prepoznamo koji duh je „drugačiji duh.“

Razmotrite sledeće: „Zar ne znate da ste vi Božji hram i da Božji Duh prebiva u vama?“ 1. Korinćanima 3:16

Korinćani su razumeli da je Božji Duh bio taj koji je prebivao u njima. Setite se onoga što smo ranije zaključili – „duh“ znači „život.“

„Jer ko od ljudi zna šta je u nekom čoveku, osim duha čovečijeg koji je u njemu? Isto tako, niko ne zna šta je u Bogu, osim Duha Božjeg.“ 1. Korinćanima 2:11

Vaš duh nije drugačiji entitet od vas samih. To je ono ko ste vi, vaš sopstveni život; ne vaše fizičko telo, već vaša duhovna komponenta, vaš ne-fizički aspekt. Na isti način, Božji Duh nije drugačiji entitet od Boga. To je Sam Bog bez fizičke forme. To je Njegov sopstveni život. Zapazite šta još Pavle kaže:

„Gospod je Duh, a gde je Gospodnji Duh, tamo je sloboda.“ 2.Korinćanima 3:17

Da li ste to uhvatili? Gospod je taj Duh. Ko je taj Gospod?

„Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega.“ 1.Korinćanima 8:6

Gornja dva teksta ističu identitet Svetog Duha jasno kao dan. Pavle je rekao „postoji jedan Gospod Isus Hrist“ a onda je rekao „Gospod je taj Duh.“ Pavle je učio Korinćane da je Sveti Duh zapravo sam Isus Hrist u svojoj božanskoj sveprisutnosti. U svetlu ovoga, smatram vrlo interesantnim ono što je Pavle pisao Korinćanima:

„Tako je i napisano: „Prvi čovek, Adam, postao je živa duša, poslednji Adam Duh koji daje život.“ 1. Korinćanima 15:45

Ovo je savršeno usklađeno sa onim što smo videli u prethodnim poglavljima. Isus je bio učinjen životodavnim Duhom. Na dan Pedesetnice Isusov Duh se spustio na učenike. Isus je došao k njima kao obećani Utešitelj. On je Duh istine. Zapazite šta piše u Dela 3:26: „Podigavši svog Sina Isusa, Bog ga je najpre poslao k vama da svakoga od vas blagoslovi odvraćajući ga od zla.” 

Bog je poslao Isusa u duhovnom obliku da blagoslovi Svoj narod. To je Pavle rekao u Galatima 4:6: „A pošto ste sinovi, Bog je u naša srca poslao Duh svog Sina koji viče: „Aba, Oče!”“

Prema Pavlu, Duh kojeg su Korinćani primili nije niko drugi do Hristov Duh ili Hristov život. To je bio lično Hrist, bez ljudskog obličja; Njegova duhovna manifestacija.

„Sami sebe ispitajte jeste li u veri, sami sebe proverite. Ili ne poznajete sebe da je Isus Hrist u vama? Osim ako niste odbačeni.“ 2. Korinćanima 13:5 (videti i Rimljanima 8:10; Galatima 2:20; Efescima 3:17; Kološanima 1:26,27; Jovan 4:4)

Pavle nije rekao da imate Hristove rači, Hristove misli ili Hristovog prijatelja. Ne, rekao je da je Hrist u vama (videti Rimljanima 8:10). I zbog toga što je Bog bio u Hristu (2. Korinćanima 5:19) kada su Korinćani primili Hrista, primili su i Božji Duh i Hristov Duh (Jovan 14:23). Ovo je veoma važno da se razume zato što, prema Pavlu, primanje drugačijeg Isusa ili drugačijeg duha, predstavlja obmanu zmije koja je prevarila Evu u Edenskom vrtu.

Koji su duh primili današnji hrišćani?

Šta je sa hrišćanstvom danas? Da li je primilo duha kojeg je Pavle podelio sa Korinćanima ili drugačijeg duha? Ponovo, kao što smo ranije videli, kroz učenje Trojstva hrišćanstvo je primilo drugačijeg duha nego što je Isusov i Očev. Evo ponovo:

„Otac nije Sin i Sveti Duh nije ni Otac, ni Sin.“ 1.

„Otac nije Sin; Sin nije Duh; Duh nije otac, itd.“2.

Doktrina o Trojstvu predstavila je drugačiju ličnost/biće pod imenom „Bog Sveti Duh.“

Prema ovom učenju, „Bog Sveti Duh“ je taj koji prebiva u nama, Božjem hramu (1. Korinćanima 3:16), dok je Isus na nebu sa Ocem. Kroz ovo učenje, treća ličnost/biće (Bog Sveti Duh) se poštuje podjednako kao Bog, vredan obožavanja, poštovanja i klanjanja kao Bog. Pa ipak svaki proučavalac Biblije zna da termin „Bog Sveti Duh“ nikada nije pomenut u Pismu. U svetlu toga, smatram da je vrlo značajno ono što Biblija kaže:

Ne dajte nikome da vas zavede ni na koji način, jer taj dan neće doći dok prvo ne dođe otpad i ne otkrije se Čovek bezakonja, sin uništenja, koji se protivi i uzvisuje se iznad svega što se naziva „bog” ili se obožava, tako što će sesti u Božjem hramu prikazujući se kao bog.“ 2. Solunjanima 2:3-4

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Understanding The Trinity by Jeffrey E. Brower and Michael C. Rea, university of Notre Dame P.2
2 Bible Studies for Youth – Seventh-day Adven­tist Church.