Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Dva Adama – tjelesno rođenje i duhovno novorođenje

Preduslov za razumevanje jevanđelja je poznavanje efekata koje je Adamov izbor ostavio na ljudski rod.

Kada je stvarao ljudski rod, Bog nije stvorio sedam milijardi ljudi. Ne. On je stvorio jednog čoveka i jednu ženu. Jedan čovek, Adam, bio je predstavnik ili glava čovečanstva. Od njega je zavisila sudbina čitavog ljudskog roda. Njegov izbor je uticao na čitavu ljudsku populaciju u svim vremenima.

Svako ljudsko biće rođeno u ovom svetu nalazilo se u Adamu u Edenskom vrtu. Ovo načelo se može pronaći u Jevrejima 7:9-10, gde Pavle kaže da je Levije koji prima desetke, preko Avrama platio desetke.

Pre greha – u Adamu – ljudski rod je primio blagoslove. Ali kroz Adamovu neposlušnost – ponovo u Adamu – izgubili smo sve blagoslove i primili smo prokletstvo greha. Ni Adam ni njegovi potomci nisu mogli ništa da učine kako bi obnovili Božje obličje u ljudskom rodu, ili kako bi ispravili ono što je Adam učinio.

Kao posledica Adamovog greha, svi mi se rađamo:

  • Nepravedni ili u potrebi za pravednošću
  • Smrtni ili u potrebi za večnim životom
  • Mrzeći Boga ili u nedostatku ljubavi prema Bogu
  • Kontrolisani telesnim srcem ili „grehom koji prebiva u meni“ (Rimljanima 7:14-25)

Stoga se svi rađamo van harmonije sa Bogom. Rekavši ovo, moram da pojasnim da se niko ne rađa kriv. Krivica je rezultat ličnog greha. Samo kada lično sagrešimo, postajemo krivi.

Ukratko, zbog Adamovog greha, rađamo se sa umom umrljanim Sotoninim karakterom, i kome nedostaje Božje moralno obličje. Mi ništa ne možemo da uradimo kako bismo to promenili (Jeremija 13:23). Biblija upoređuje svu našu pravednost sa prljavim haljinama (Isaija 64:6). Naša dela, naši napori i naše znanje, nikada neće moći da obnovi Božje obličje u nama; to nikada neće moći da obnovi naša srca i umove.

 

Čovjeku je potreban novi roditelj – drugi Adam

Novo roditeljstvo se mora pronaći u ljudskom rodu. Drugim rečima, ljudski rod mora da bude obnovljen ili ponovo stvoren. Zbog toga nam Biblija predstavlja dva roditeljstva i dva predstavnika ljudskog roda. U jednom – Adamu – smo nepravedni; u drugom – Isusu – smo pravedni.

Svojim utelovljenjem, životom, smrću i vaskrsenjem, Isus je obezbedio novo roditeljstvo, predstavnika ljudskog roda u kome se nalaze život i pravednost. Biblija ovo jasno naglašava. Ispitajmo nekoliko pasusa iz Pisma, da bismo tačno videli šta Biblija kaže o novom roditeljstvu:

„Tako je i napisano: Prvi čovek, Adam, postao je živa duša, poslednji Adam Duh koji daje život. Ali prvo nije duhovno, nego telesno, pa onda duhovno. Prvi čovek je od zemlje i zemaljski, a drugi čovek je Gospod sa nebesa. Kakav je zemaljski, takvi su i drugi koji su zemaljski, a kakav je onaj koji je nebeski, takvi su i drugi koji su nebeski. I kao što nosimo obličje onoga koji je zemaljski, nosićemo i obličje onoga koji je nebeski.“ 1. Korinćanima 15:45-49

Gornji stihovi nam predstavljaju dva Adama, dve glave ljudskog roda. Jedan je zemaljski, a drugi je Gospod sa neba. Jedan je prirodan, a drugi je duhovan. Prvi Adam je pao u Edenskom vrtu, drugi ili poslednji Adam je došao sa Neba. On je obećano Seme, Božansko- Ljudsko seme.

Svojim utelovljenjem, Isus je obezbedio izgubljenom čoveku način da se ponovo ujedini sa Bogom. U prvom Adamu, našem prvom predstavniku, izgubili smo pristup Bogu. Svako ljudsko biće u ovom svetu se rađa sa telesnim srcem, mrzeći Boga. Ali u Svojoj ljubavi i milosti, Bog nam je obezbedio drugog Adama, drugog predstavnika i na taj način drugi ljudski rod. Ponovnim rađanjem u drugom Adamu, mi se ponovo povezujemo sa Bogom. Kroz Hrista, ponovo se rađamo sa srcem i umom koji vole Boga. Zapazite šta kaže Jovan:

„Došao je k svojima, ali ga njegovi nisu primili. A onima koji su ga primili dao je pravo da postanu deca Božja, jer veruju u njegovo ime, koji nisu od krvi ni od telesne volje ni od čovečije volje, nego rođeni od Boga.“ Jovan 1:11-13

U ovim stihovima nam je rečeno da oni koji primaju silu da postani Božji sinovi, nisu oni „koji su od krvi“ već oni koji su „rođeni od Boga.“ Drugim rečima, oni koji nisu rođeni od Boga, nisu sinovi Božji. Mi postajemo sinovi Božji samo ako primimo Obećano Seme i primimo silu koja dolazi od Njega. Dok to ne učinimo, mi smo samo Adamovi sinovi.

Postoje dva ljudska roda, jedan od Adama, drugi od Boga. Jedan rođen od čovečanstva; drugi novi ljudski rod koji sudeluje u Božanskoj prirodi (2. Petrova 1:4). To je Božansko-ljudski rod, rođen od Božansko-Ljudskog semena. Ovo je jasna prezentacija dva rođenja, jednog od krvi, drugog od Boga. Rođeni smo od krvi u prvom Adamu, to je prvo rođenje, i rađamo se od duha u drugom Adamu, koji je novo ili drugo rođenje. To je upravo ono što je Isus rekao u svom razgovoru sa Nikodimom:

„Isus mu na to reče: „Zaista, zaista, kažem ti, ako se neko odozgo ne rodi, ne može videti Božje kraljevstvo… Zaista, zaista, kažem ti, ako se neko ne rodi od vode i od Duha, ne može ući u Božje kraljevstvo.“ Jovan 3:3-6

 

Dva čovječanstva

Prema Isusu, čovečanstvo je rođeno od tela, što znači da su svi telesni i imaju telesan um. Oni koji su rođeni od Duha su duhovni i stoga poseduju duhovni um. Zapazite sličnost između sledećih stihova:

„…Koji nisu od krvi… nego rođeni od Boga.“ Jovan 1:13

„Što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od Duha, duh je.“ Jovan 3:6

„Jer niste ponovo rođeni iz raspadljivog nego iz neraspadljivog semena, rečju živog i večnog Boga.“ 1. Petrova 1:23

„Jer oni koji hode po telu skloni su onome što je od tela, a oni koji hode po Duhu onome što je od Duha.“ Rimljanima 8:5

„Ali prvo nije duhovno, nego telesno, pa onda duhovno.“ 1. Korinćanima 15:46

„Kakav je zemaljski, takvi su i drugi koji su zemaljski, a kakav je onaj koji je nebeski, takvi su i drugi koji su nebeski.“ 1. Korinćanima 15:48

„A telesni čovek ne prihvata ono što je od Božjeg Duha, jer je to za njega ludost, i ne može to spoznati, jer to treba da se prosuđuje na duhovan način. Ali duhovni čovek pravilno prosuđuje sve, a njega niko ne može pravilno prosuditi.“ 1. Korinćanima 2:14-15

„Jer kao što su neposlušnošću jednog čoveka mnogi postali grešnici, tako će i poslušnošću jednoga mnogi postati pravedni.“ Rimljanima 5:19

Prvo rođenje je telesno rođenje; to jednostavno znači biti rođen od krvi i mesa. I oni koji su rođeni samo od krvi i mesa su telesni i svetovni. Oni su rođeni od raspadljivog semena. Stoga razmišljaju o onome što je svojstveno telu. I kao i zemaljski Adam, zbog neposlušnosti su učinjeni grešnicima.

Ali drugo rođenje je duhovno rođenje; to znači biti rođen od Boga i od Duha. I oni koji su rođeni od Boga i od Duha su duhovni. Oni su rođeni iz neraspadljivog Semena i razmišljaju o onome što je svojstveno Duhu. Učinjeni su pravednim Njegovom poslušnošću.

Kao Adamova deca, po prirodi smo deca neposlušnosti. Na isti način, kao što je Levije koji je primao desetke, platio desetke Melhisedeku, jer je bio u Avramu (Jevrejima 7:9-10), tako smo i mi izgubili pravednost, čistotu, savršenstvo i jedinstvo sa Bogom, jer smo bili u Adamu, kada je on postao neposlušan. Da Adam nije sagrešio, mi bismo nasledili sve blagoslove koje je Adam primio kada je bio stvoren, pravednost, čistotu, savršenstvo i jedinstvo sa Bogom. Zbog Adamovog pada, mi možemo naslediti samo ono što On ima, smrt, nepravednost, telesno srce i telesan um.
Ovo ne zvuči dobro, ali hvala Bogu što ova priča ima i svoju drugu stranu. U prvom Adamu primamo smrt, ali u poslednjem Adamu primamo život:

„Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživeti.“ 1. Korinćanima 15:22

U Hristu, svi koji veruju u Njega, oživeće.

Svi koji prime obećano Seme, rođeni su od Boga i učinjeni su pravednim. Ovo je tajna života grešnog ruiniranog čovečanstva. Ovo je Božja namera za čoveka još od pre stvaranja.

Mi imamo novi život kroz novo rođenje. To je novi život sa novim roditeljem, novi život sa novom silom, novi život sa novim odnosom sa Bogom i Njegovim Semenom. Ukratko, novo stvaranje i novo rođenje zasnivaju se na istoj Božjoj nameri, u Hristu su sva stvorenja i narodi blagosloveni.

Print Friendly, PDF & Email
30 Jula 2019