Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Dvoje a ne troje

Biblija često predstavlja Oca i Sina kao individualna Bića, ali nigde u Bibliji ne vidimo da je Duh predstavljen na taj način. Zapazite sledeća zapažanja:

  • Naša zajednica je samo sa dva bića, a ne sa tri (1. Jovanova 1:3)
  • Savet mira je bio između dva Bića, a ne između tri (Zaharija 6:13)
  • Večni život je rezultat odnosa sa dva Bića, a ne sa tri (Jovan 17:3)
  • Ostajanje u Hristovom učenju rezultuje primanjem dva bića, a ne tri (2. Jovanova 9)
  • Kada je Jovan bio odveden u viziji na nebo, video je samo dva Bića, a ne tri (Otkrivenje 7:9,10; 22:22,23)
  • U Otkrivenju 4, Jovan vidi Jedno Biće koje sedi na prestolu (Otkrivenje 4:2,3). Bića koja su okruživala presto, obožavala su to jedno Biće i klanjali Mu se, govoreći „Svet, svet, svet je Gospod Bog, Svemoćni, koji je bio i koji jeste i koji dolazi!” A 24 starešine klanjale su se istom biću, govoreći „Dostojan si, Gospode, Bože naš, da primiš slavu, čast i moć, jer si ti sve stvorio i tvojom voljom sve postoji i stvoreno je.” (Otkrivenje 8-11)

Biće koje je sedelo na prestolu imalo je svitak u Svojim rukama (Otkrivenje 5:1); samo Isus, „lav iz plemena Judinog, koren Davidov“ (Otkrivenje 5:5) je bio dostojan da otvori svitak. Zapazite kako Pismo to opisuje:

„I video sam kako uz presto i usred četiri bića i usred starešina stoji Jagnje koje kao da je bilo zaklano. Ono je imalo sedam rogova i sedam očiju, koje predstavljaju sedam Božjih duhova poslatih po celoj zemlji. Jagnje je otišlo i uzelo svitak iz desnice Onoga koji sedi na prestolu.“ Otkrivenje 5:6,7

Ko je bio Onaj koji je sedeo na prestolu koji je bio obožavan kao Bog na nebu? Ko je bio Jagnje?

Print Friendly, PDF & Email
17 Augusta 2018