Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Fizički Izrael više nije izabrani narod, jer je odbacio Hrista kao Sina Božjeg i Mesiju (4)

„Šta kažu ljudi, ko je Sin čovječiji? Oni mu odgovoriše: „Jedni kažu – Jovan Krstitelj; drugi – Ilija; a treći – Jeremija ili jedan od proroka. Tada ih on upita: A šta vi kažete, ko sam ja? SIMON PETAR MU ODGOVORI: TI SI HRIST, SIN BOGA ŽIVOGA. Blago tebi, Simone, sine Jonin, reče mu Isus, jer ti to nije objavio čovjek, nego moj Otac, koji je na nebesima. A ja ti kažem: ti si Petar i NA OVOJ STIJENI SAGRADIĆU SVOJU ZAJEDNICU, i vrata hada neće je nadjačati“ (Matej 16:13-18).

Apostol Petar je, od Boga nadahnut, rekao:

• da je Isus – Hrist (Hrist na grčkom jeziku ili Mesija na hebrejskom jeziku znači Pomazanik, onaj koji je pomazan ili određen za Spasitelja);
• da je Hrist – Sin Boga živoga (Mesija ili Spasitelj je Sin Božji)

Šta je onda Hrist odgovorio Petru?

„…A ja ti kažem: ti si Petar i na ovoj stijeni sagradiću svoju zajednicu (crkvu)…“ (Matej 16:18).

Hrist ustvari kaže Petru da će na temelju toga da je On Hrist – Sin Božji, što je Petar prije toga svojim riječima obznanio, sagraditi Svoju zajednicu (crkvu), odnosno Svoj narod.

Najvažnija biblijska istina jeste da je Hrist, koji je prije oko 2000 godina rođen u Betlehemu, a odrastao u Nazaretu, na teritoriji današnjeg Izraela, lično Sin Božji kojeg je Bog poslao – pomazao Ga da bude Hrist, odnosno Mesija, da spasi svijet od grijeha i smrti.

Spasitelj čovječanstva, Hrist ili Mesija, nije bilo ko, nije bilo koje biće, nije bilo koji čovjek, nije bilo koji prorok, nije bilo koji učitelj, nego lično Sin Božji.

„Isus je pred učenicima učinio i mnoga druga čuda, koja nijesu zapisana u ovom svitku. A ova su zapisana da biste vjerovali da je ISUS ZAISTA HRIST, SIN BOŽJI, i da vjerujući imate život vječni u imenu njegovom“ (Jovan 20:30-31).

„A žena mu reče: Znamo da dolazi Mesija, koga zovu Hrist. Kad on dođe, sve će nam objaviti. Tada joj Isus reče: Ja sam, koji ti govorim” (Jovan 4:25-26).

 

Fizički Izraelci su odbacili Hrista kao Sina Božjeg i Mesiju i izgubili prvenaštvo

Fizički Izrael se, kao narod, spotakao o Hrista – odbacili su obećanje svih obećanja, odbacili su Hrista kao Sina Božjeg i Mesiju predavši Ga na raspeće, i tako su izgubili status izabranog Božjeg naroda.

„Zato neka sav Izraelov dom pouzdano zna da ga je Bog učinio i Gospodom i Hristom, TOG ISUSA KOGA STE VI RAZAPELI“ (Djela apostolska 2:36).

„ON JE KAMEN koji ste vi graditelji smatrali bezvrjednim, A KOJI JE POSTAO UGAONI KAMEN“ (Djela apostolska 4:11).

„Čujte drugu priču: Bio jedan domaćin koji je zasadio vinograd, ogradio ga plotom, iskopao u njemu muljaču i sazidao kulu pa ga iznajmio nekim vinogradarima i otputovao. Kad se približilo vrijeme berbe, posla on vinogradarima svoje sluge da uzmu njegove plodove. A vinogradari uhvatiše njegove sluge pa jednog pretukoše, drugog ubiše, a trećeg kamenovaše. Onda im posla druge sluge, više njih nego prvi put, ali i s njima postupiše na isti način. NA KRAJU IM POSLA SVOG SINA, GOVOREĆI: ‘MOG SINA ĆE POŠTOVATI.’ ALI, KAD VINOGRADARI UGLEDAŠE SINA, REKOŠE JEDAN DRUGOM: ‘OVO JE NASLEDNIK. HAJDE DA GA UBIJEMO I UZMEMO NJEGOVO NASLEDSTVO.’ I UHVATIŠE GA, IZBACIŠE IZ VINOGRADA I UBIŠE. Šta će, dakle, vlasnik vinograda uraditi ovim vinogradarima kada dođe? Pogubiće zločince bez milosti, odgovoriše mu, a vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima, koji će mu dati plodove u vrijeme berbe. Isus ih upita: Zar nikad nijeste čitali u Pismima: ‘Kamen koji graditelji odbaciše postade kamen ugaoni. Gospod to učini i to je divno u našim očima?’ ZATO VAM KAŽEM: BIĆE VAM ODUZETO BOŽJE KRALJEVSTVO I DATO NARODU KOJI DONOSI NJEGOVE PLODOVE. I KO GOD PADNE NA TAJ KAMEN, SMRSKAĆE SE; A NA KOGA ON PADNE, ZDROBIĆE GA. Kad su prvosveštenici i fariseji čuli Isusove priče, UVIDJEŠE DA GOVORI O NJIMA PA HTJEDOŠE DA GA UHVATE. Ali, bojali su se naroda jer je narod Isusa smatrao prorokom“ (Matej 21:33-46).

„A kažem vam i ovo: mnogi će doći sa istoka i sa zapada i sjesti za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u Kraljevstvu nebeskom, a SINOVI KRALJEVSTVA BIĆE IZBAČENI NAPOLJE, u tamu, gde će biti plač i škrgut zuba” (Matej 8:11-12).

„Jerusalime, Jerusalime, ti koji ubijaš proroke i kamenuješ one koji su ti poslani! Koliko puta sam htio da skupim tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, ali nijeste htjeli. ETO, OSTAVLJA VAM SE VAŠA KUĆA PUSTA“ (Matej 23:37-38).

„Kad je Jovan video da mnogi fariseji i sadukeji dolaze da se krste, reče im: Zmijski porode! Ko vas je upozorio da izbjegnete gnjev koji predstoji? Donesite plod dostojan pokajanja I NE POMIŠLJAJTE DA GOVORITE MEĐU SOBOM: ‘IMAMO OCA AVRAMA’ JER, KAŽEM VAM: BOG MOŽE OD OVOG KAMENJA DA PODIGNE DJECU AVRAMU. SJEKIRA JE VEĆ POLOŽENA NA KORJEN DRVEĆA I BIĆE POSJEČENO I BAČENO U VATRU SVAKO DRVO KOJE NE DONOSI DOBAR PLOD“ (Matej 3:7-10).

Fizički Izraelci su, na osnovu Biblije, pravednost tražili kroz Zakon i djela, a ne kroz vjeru u Hrista, i zato su se spotakli.

„A Izrael, koji je slijedio zakon pravednosti, nije uspio da postigne svrhu tog zakona. Zašto? Zato što ga NIJE TRAŽIO VJEROM, NEGO DJELIMA. SPOTAKLI SU SE NA KAMEN SPOTICANJA, kao što je napisano: Gle, postavljam na Cionu kamen spoticanja i stijenu posrtanja, ali niko ko vjeruje u njega neće se posramiti“ (Rimljanima 9:31-33).

„Jer, pošto ne poznaju Božju pravednost, nego nastoje da uspostave svoju, NIJESU PRIHVATILI BOŽJU PRAVEDNOST. JER HRIST JE ISPUNJENJE ZAKONA ZA PRAVEDNOST SVAKOM KOJI GA VJERUJE“ (Rimljanima 10:3-4).

„Radi njega sam pristao da sve izgubim i sve to smatram nevažnim, samo da dobijem Hrista i da se nađem u njemu – NE OSLANJAJUĆI SE NA SVOJU PRAVEDNOST, KOJA JE OD ZAKONA, VEĆ KROZ VJERU HRISTOVU, NA PRAVEDNOST VJEROM OD BOGA“ (Filipljanima 3:8-9).

Apostoli su se u jednom trenutku okrenuli od Izraelaca ka neznabošcima u propovijedanju jevanđelja.

„Na to su im Pavle i Barnaba odvažno rekli: TREBALO JE NAJPRIJE VI DA ČUJETE BOŽJU RIJEČ. ALI POŠTO JE VI ODBACUJETE I NE SMATRATE SEBE VRIJEDNIM VJEČNOG ŽIVOTA, ZATO ODLAZIMO NEZNABOŠCIMA. Jer ovako nas je Gospod uputio: Postavio sam te da budeš svjetlost narodima, da budeš spasenje do kraja zemlje“ (Djela apostolska 13:46-47).

Fizičkom Izraelu je, na osnovu Biblije, isteklo vrijeme milosti kao izabranom narodu jer su odbacili Hrista, čime je ispunjeno proročanstvo zapisano u Danilo 9:24-27.

„SEDAMDESET JE SEDMICA ODREĐENO TVOM NARODU I TVOM SVETOM GRADU DA SE OKONČA PRESTUP, DA SE UČINI KRAJ GRIJEHU, DA SE OČISTI KRIVICA, DA SE UVEDE VJEČNA PRAVEDNOST, DA SE STAVI PEČAT NA VIZIJU I NA PROROČANSTVA I DA SE POMAŽE SVETI NAD SVETIMA. Zato treba da znaš i da razumiješ: Od časa kad izađe riječ da se Jerusalim obnovi i ponovo sagradi pa do Pomazanika vladara, biće sedam sedmica, i još šezdeset i dvije sedmice. Jerusalim će se obnoviti i biće ponovo sagrađen s trgom i opkopom, ali u teško vrijeme. A POSLIJE ŠEZDESET I DVIJE SEDMICE POMAZANIK ĆE BITI POGUBLJEN I NIŠTA MU NEĆE OSTATI. A grad i sveto mjesto uništiće narod jednog vođe koji dolazi. I kraj tome biće s bujicom uništenja. I do kraja će biti rat. Pustošenja su ono što je određeno. I ON ĆE TOKOM JEDNE SEDMICE POTVRDITI SAVEZ SA MNOGIMA, A U POLOVINI TE SEDMICE UKINUĆE ŽRTVU I ŽRTVENI DAR. I na krilima idolopoklonstva doći će onaj koji pustoši. I sve do istrebljenja, ono što je određeno izlivaće se i na onoga koji leži opustošen” (Danilo 9:24-27).

Ukupnih sedamdeset sedmica o kojima govori proročanstvo je proročko vrijeme u kojem, vjerujem, svaki dan predstavlja godinu, i obuhvata 490 godina, počevši od 457. godine prije nove ere kada je izdat dekret za obnovu Jerusalima (Ezra 7), do 34. godine nove ere kada je kamenovan Stefan (Djela 7).

Posljednja sedmica iz proročanstva, a to je sedam godina, traje od 27. godine nove ere kada je Hrist započeo službu, do 34. godine kada je Jevrejima isteklo „sedamdeset sedmica“ ili 490 godina vremena milosti kao izabranog naroda (i kada je kamenovan Stefan). U polovini te proročke „sedmice“, odnosno u polovini tih sedam godina, 31. godine nove ere, ubijen je Hrist kada je „ukinuo žrtvu i žrtveni dar“. Hrist je tada uspostavio Novi savez sa duhovnim Izraelom koji čine Hristovi duhovni potomci, oni koji su primili Njegov Duh kroz vjeru.

Božji narod je duhovni Izrael, oni koji su sagrađeni na temelju da je Hrist Sin Božji. Fizički Izrael je izgubio prvenaštvo zbog najvećeg grijeha, odbacivanja Sina Božjeg, dakle po istom principu kao što su mnogi gubili prvenaštvo tokom biblijske istorije. Zajednica prvenaca ili prvorođenih sada je duhovni Izrael, oni koji su u Hristu.

„Jer nijeste pristupili opipljivoj gori koja u ognju plamti, ni tamnom oblaku, gustoj tami i oluji, ni odjekivanju trube i zvuku riječi. …Vi ste, naprotiv, pristupili gori Cionu i gradu živog Boga, nebeskom Jerusalimu, i desetinama hiljada anđela, u sveopštem skupu i ZAJEDNICI PRVOROĐENIH koji su zapisani na nebesima, i Bogu, koji je svima Sudija, i duhovima savršenih pravednika, i Isusu, posredniku novog saveza, i krvi škropljenja, koja govori bolje od Abelove krvi“ (Jevrejima 12:18-24).

 

Božje obećanje o posebnom narodu ispunjeno na duhovnom Izraelu

Božje obećanje o posebnom narodu, izabranom rodu i carskom sveštenstvu je ispunjeno na duhovnom Izraelu, na novorođenim hrišćanima.

„A sada, ako budete dobro slušali moj glas i držali se mog saveza, bićete moje blago između svih drugih naroda, jer je sva zemlja moja. I bićete mi kraljevsko sveštenstvo i sveti narod. To su riječi koje treba da kažeš Izraelovim sinovima“ (2. Mojsijeva 19:5-6).

„Vama je, dakle, dragocjen, jer vjerujete, ALI ONIMA KOJI NE VJERUJU, „ISTI ONAJ KAMEN KOJI SU GRADITELJI ODBACILI POSTAO JE UGAONI KAMEN”, I „KAMEN SPOTICANJA I STIJENA POSRTANJA”. ONI SE SPOTIČU JER SU NEPOSLUŠNI BOŽJOJ RIJEČI. Za to su i bili određeni. ALI VI STE IZABRANI ROD, KRALJEVSKO SVEŠTENSTVO, SVET NAROD, narod koji je Božje vlasništvo, da biste objavljivali vrline onoga koji vas je iz tame pozvao u svoju čudesnu svjetlost. JER NEKAD NIJESTE BILI NAROD, A SAD STE BOŽJI NAROD. Ranije vam nije bila pokazana milost, a sada vam je pokazana milost“ (1. Petrova 2:7-10).

Davidova koliba koja je pala i bila porušena ponovo je podignuta, i to je duhovni Izrael.

„Kad su završili s govorom, Jakov je rekao: Ljudi, braćo, saslušajte me. Simon je detaljno ispričao kako je Bog prvi put pogledao na druge narode da iz njih izabere narod za svoje ime. S tim se slažu i riječi Proroka, kao što je napisano: POSLE TOGA ĆU SE VRATITI I OPET ĆU IZGRADITI DAVIDOVU KOLIBU KOJA JE PALA. OPET ĆU IZGRADITI NJENE RUŠEVINE I OPET ĆU JE PODIĆI, da bi preostali ljudi tražili Gospoda, zajedno sa svim neznabošcima, na koje je prizvano moje ime, govori Gospod, koji čini sve to“ (Djela apostolska 15:13-17).

 

Pravi Izrael – Hristovo tijelo

Božji duhovni Izrael, nanovorođeni hrišćani, su Hristovo tijelo.

„Jer u Hristu Isusu niti šta koristi obrezanje ni neobrezanje, već NOVO STVORENJE. A na svima koji budu PO OVOM PRAVILU ŽIVJELI, na njima neka bude mir i milosrđe – na IZRAELU BOŽJEM“ (Galatima 6:15-16).

„Jer kao što je tijelo jedno, a ima mnogo udova, i svi udovi tog tijela, iako ih je mnogo, čine jedno tijelo – tako je i Hrist. Zaista, JEDNIM DUHOM SVI SMO KRŠTENI U JEDNO TIJELO – bili Judejci ili Grci, bili robovi ili slobodni – i svi smo jednim Duhom napojeni“ (1. Korinćanima 12:12-13).

„ON JE GLAVA TIJELA, ZAJEDNICE, koji je početak, prvorođeni iz mrtvih, da u svemu bude prvi” (Kološanima 1:18).

Hrišćani, pravi Izraelci, su sudionici Božjeg duhovnog carstva na Zemlji kroz novorođenje, a u kojem vlada Hrist, što je prava Božja namjera za Njegov narod.

„Isus mu na to reče: Zaista, zaista, kažem ti, AKO SE NEKO ODOZGO NE RODI, NE MOŽE VIDJETI BOŽJE KRALJEVSTVO… Zaista, zaista, kažem ti, AKO SE NEKO NE RODI OD VODE I OD DUHA, NE MOŽE UĆI U BOŽJE KRALJEVSTVO. Što je rođeno od tijela, tijelo je, a ŠTO JE ROĐENO OD DUHA, DUH JE“ (Jovan 3:3-6).

„Tako je i napisano: Prvi čovjek, Adam, postao je živa duša, POSLJEDNJI ADAM DUH KOJI DAJE ŽIVOT“ (1. Korinćanima 15:45).

„A ONIMA KOJI SU GA PRIMILI DAO JE PRAVO DA POSTANU DJECA BOŽJA, JER VJERUJU U NJEGOVO IME, koji nijesu od krvi ni od tjelesne volje ni od čovječije volje, nego ROĐENI OD BOGA“ (Jovan 1:12-13).

„On nas je izbavio iz vlasti tame i PRENIO NAS U KRALJEVSTVO SVOG VOLJENOG SINA, u kome imamo otkupljenje krvlju njegovom i oproštenje grijeha“ (Kološanima 1:13-14).

„Pavle je tri mjeseca dolazio u sinagogu i odvažno propovijedao, držeći govore i IZNOSEĆI UVJERLJIVE DOKAZE O BOŽJEM KRALJEVSTVU“ (Djela apostolska 19:8).

 

Hrist je zaista oslobodio Izrael od ropstva – oslobodio je duhovni Izrael od ropstva grijehu

Oslobođenje i carstvo koje su fizički Izraelci čekali, nijesu razumjeli u duhovnom smislu, i upravo zato nijesu prepoznali Mesiju kojeg su čekali.

„A mi smo se nadali da je on taj koji će izbaviti Izrael“ (Luka 24:21).

Hrist je zaista izbavio vjerni duhovni Izrael, od grijeha, kroz Njegovu prolivenu krv, a to je Njegov pobjednički život predat na krstu Golgote i koji se daje vjernima kroz novorođenje.

„Jer znate da nijeste nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, otkupljeni od svog ispraznog načina života koji ste naslijedili od svojih praočeva, nego dragocjenom Hristovom krvlju, koja je poput krvi nevinog i čistog jagnjeta, koji je uistinu bio predviđen prije postanka svijeta, ali se pojavio na posletku vremena radi vas koji kroz njega vjerujete u Boga, koji ga je podigao iz mrtvih i dao mu slavu, da biste svoju vjeru i nadu polagali u Boga“ (1. Petrova 1:18-21).

„Hrist je sebe dao za nas da bi nas izbavio od svakog bezakonja i očistio sebi narod koji je izabrao, revan za dobra djela“ (Titu 2:14).

Samo duhovni Izrael razumije tu „tajnu sakrivenu vjekovima.“

„Te sam dobre vijesti ja, Pavle, postao sluga. Sada se radujem što podnosim patnje za vaše dobro i smatram da u svom tijelu još nisam dovoljno trpio zbog Hrista, u korist njegovog tijela, koje je zajednica. Ja sam postao njen sluga po nastojništvu koje mi je Bog povjerio za vaše dobro kako bih u potpunosti propovijedao riječ Božju, TAJNU KOJA JE BILA SAKRIVENA TOKOM PROTEKLIH VJEKOVA I NARAŠTAJA, A SADA JE OBJAVLJENA NJEGOVIM SVETIMA, kojima je Bog htio da obznani slavno bogatstvo ove tajne među neznabošcima. TA TAJNA JE HRIST U VAMA, NADA SLAVE“ (Kološanima 1:23-27).

Sin Božji Isus Hrist je sjeo na Davidov presto, On je vladar nad Jakovljevim domom. Božji Izrael ili Davidova koliba su oni koji su u Hristu – oni su sudionici Božjeg duhovnog carstva, a jednog dana će ući i u fizičko Božje carstvo završetkom istorije grijeha na Zemlji (Danilo 2:44, Otkrivenje 11:15). Fizički Izraelci, kao narod, ovo nijesu ni razumijeli ni prihvatili, i njihova kuća se ostavila pusta, ali to ne znači da je pojedincima uskraćeno spasenje.

 

Šta sa savremenom državom Izrael?

Nakon svega, vjerujem da formiranje savremene države Izrael, kada se pravilno razumije šta je biblijski Izrael, nema značaja sa aspekta Božjih proročanstava i obećanja koja se odnose na pravi Božji duhovni Izrael koji će biti i fizički izbavljen Hristovim drugim dolaskom.

Projekat formiranja savremenog Izraela je prije neprijateljska strategija da se oči uprte na pogrešnu stranu, na fizički Izrael, čije izgubljeno prvenaštvo nikad neće biti vraćeno. Danas postoje različita učenja koja u centar zbivanja stavljaju fizički Izrael; da će tamo biti izgrađen treći hram i biti uvedena ceremonijalna služba, da će se tamo pojaviti antihrist, da će se tamo pojaviti dva svjedoka, da će se tamo odigrati Armagedonska bitka, da su 144.000 iz Otkrivenja fizički Izraelci…

Neprijatelj može izazvati različite scenarije na teritoriji današnjeg Izraela,  i to mogu biti znaci kraja vremena, ali cilj toga je, vjerujem, skretanje pogleda sa Hrista i Njegove službe koja se odvija na kraju vremena za izbavljenje pravog Božjeg Izraela.

Na osnovu biblijskog razumijevanja šta je Izrael – da je u pitanju duhovna kategorija koja se odnosi na pravi Božji narod u Hristu, isti princip možemo primijeniti na proročanstva o Izraelu,1. kao i na obećanja, koja su dijelom ispunjena na Hristu prilikom Hristovog prvog dolaska, a ostatak će biti ispunjen prilikom Hristovog drugog i trećeg dolaska kao i na duhovnom Izraelu, pravom Božjem narodu. Dio tih proročanstva i obećanja je bio i uslovnog karaktera.

Isto kao što je staro-savezna služba bila lokalnog karaktera, i u tim proročanstvima se uglavnom koristi lokalna staro-savezna slika, lokalni događaji i lokalna terminologija, ali se sve to odnosi na događaje vezano za pravi duhovni Božji Izrael i njihovo konačno izbavljenje.

Sljedeći nastavak

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Neka od proročanstava su u sljedećim tekstovima: Danilo 9:24-27, Jeremija 16:14-15, 23:7-8, 30:10-11, 31:10-14, 31:31-37, 33:15-16, 50:4-20; Zaharija 8:2-8, 8:20-23, 12:2-14, 14:12-21; Ezekijel 28:25, 36:16-38, 37:21-28, 39:25-29, 47:13-23, 48:1-8, Isaija 4:2-3, 11:10-12, 11:15-16, 49:22-23, 56:1-8, Osija 1:10-11, 3:4-5