Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Greh, tama i odsustvo Boga

„A ovo je poruka koju smo čuli od njega i koju vam objavljujemo: Bog je svetlost i u njemu nema nikakve tame“ (1. Jovanova 1:5).

Ovde i na nekoliko drugih mesta u Novom savezu Bog se upoređuje sa svetlošću. Iz ovoga se može izvući važna pouka. Interesantno je da u cilju definisanja reči „tama“ treba da upotrebimo reč svetlost. Zašto nam je potrebna reč „svetlost“ da bismo objasnili tamu? Da li nam je potrebna tama da bismo objasnili svetlost? Ne! Razlog za to je taj što je svetlost nešto realno i stvarno, sačinjeno od energetskih impulsa. Naučnici ne znaju tačno šta je to ali znaju da je nešto stvarno. Ali šta je tama? Tama je odsustvo nečega; ona ne predstavlja ništa sama po sebi. Tama je stanje gde nedostaje svetlost, i može biti objašnjena samo kroz svetlost koja nedostaje. Možemo razumeti tamu samo ukoliko je povežemo sa svetlošću. Kada shvatimo ovu istinu, imaćemo dobar temelj za razumevanje istinske prirode greha.

Samo je Bog dobar

Biblija nam kaže da je samo Bog dobar (Matej 19:17). Ovo znači da se nigde ne može naći istinska dobrota osim u Božijem prisustvu. Ali pretpostavimo da dobrota nije prisutna, šta preostaje? Zlo preostaje! Gde postoji dobrota ne može postojati zlo, ali čim dobrota nestane momentalno sve što preostaje je zlo. Tako da možemo razumeti zašto se za Boga kaže da je „svetlost“. Kada je Božji Duh prisutan i Bog upravlja, greh ne može ostati. Samo ukoliko se Božji Duh povuče i Bog ne upravlja, greh se može pojaviti. U suštini, greh je prosto stanje koje nastaje u odsustvu Boga. To je ona druga strana koja se manifestuje, kad god se povuče Božije prisustvo. Zbog ovoga su ljudi zli po prirodi; mi se rađamo bez Božijeg Duha! Kada ovo budemo razumeli, uvidećemo da naše pravo pitanje nije kako da se oslobodim zla, već kako da steknem pravednost.

Ne možemo se osloboditi greha ili tame tako što ćemo ih napadati. To nije realno. Ne možemo ih zgrabiti kako bismo ih uklonili. Ne, ono što moramo da uradimo je da dopustimo Bogu da upali svetlo – moramo zadobiti Njegovu pravednost. Kada zadobijemo Njegovu pravednost, greh će prirodno i spontano iščeznuti.

 

Print Friendly, PDF & Email
15 Februara 2018