Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Hrist je Duh

Sveti Duh nije bilo kakva treća ličnost Božanstva ili posebno biće u odnosu na Boga i Hrista kako to uči nauka o Trojstvu. Sveti Duh je Božji Duh koji je dat Hristu u punini na Pedesetnici, a kroz Hrista se daje vjernima. Na ovaj način vjerni se sjedinjuju sa Bogom i Hristom. Kroz Svetog Duha, Bog i Hrist su sjedinjeni i sveprisutni u svemiru. Zato se u Bibliji povremeno za Sveti Duh kaže Božji Duh, Hristov Duh, Gospodnji Duh, Duh…1.

To je jedan isti Duh koji potiče od Boga, koji je dat Sinu u punini, a kroz Sina se daje vjernima…

„Jedno je tijelo i jedan Duh – kao što ste pozvani u jednu nadu vašeg poziva – jedan Gospod, jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima i u svima vama“ (Efescima 4:4-6).

Isus Hrist se nakon vaskrsenja i vaznesenja na Nebo izraženo prikazuje kao Duh u posljednjoj biblijskoj knjizi Otkrivenje. Otkrivenje govori o budućnosti svijeta. Otkrivenje je pisao apostol Jovan koji je bio nadahnut od samog Hrista i knjiga započinje na sljedeći način:

„Otkrivenje Isusa Hrista, koje mu je dao Bog, da pokaže svojim slugama ono što će se uskoro dogoditi. I on je to poslao i pokazao u znacima preko svog anđela svom sluzi Jovanu, koji je posvjedočio o riječi Božjoj i o svjedočanstvu Isusa Hrista – o svemu što je vidio“ (Otkrivenje 1:1-3).

Sada ćemo vidjeti da se Hrist u Otkrivenju prikazuje i predstavlja kao Duh.

Apostol Jovan je od Hrista dobio poruku za zajednice, odnosno za skupštine ili crkve, zavisno koji se termin koristi.

„…Ono što vidiš napiši u svitak i pošalji u sedam zajednica koje su u Aziji: u Efes, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Filadelfiju i Laodikeju. I okrenuo sam se da vidim ko mi to govori. Kad sam se okrenuo, vidio sam sedam zlatnih svjećnjaka, a među svjećnjacima nekog nalik Sinu čovječijem. …Kad sam ga vidio, pao sam pred njegove noge kao da sam mrtav. A on je položio svoju desnicu na mene i rekao mi: ‘Ne boj se. Ja sam Prvi i Poslednji. Živ sam, bio sam mrtav, i evo živim u vjekovima vjekova, i imam ključeve od smrti i hada“ (Otkrivenje 1:11-18).

Kada je apostol Jovan zapisivao pojedinačne poruke za zajednice, koje mu je Hrist dao, uvijek ponavlja sljedeće: Duh govori zajednicama. Da je Hrist taj Duh postaje očiglednije iz sljedećih stihova:

„Anđelu zajednice u Smirni napiši: Ovo govori on, Prvi i Posljednji, koji je bio mrtav i oživio… Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori zajednicama…“ (Otkrivenje 2:8.11).

„Anđelu zajednice u Tijatiri napiši: Ovo govori Sin Božji… Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori zajednicama“ (2:18.29).

„Anđelu zajednice u Sardu  napiši… Nego ću priznati njegovo ime pred svojim Ocem i njegovim anđelima. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori zajednicama“ (Otkrivenje 3:1-6).

„Anđelu zajednice u Filadelfiji napiši:  Ovo govori onaj koji je svet i istinit, koji ima Davidov ključ, koji kad otvori niko ne može zatvoriti, a kad zatvori niko ne može otvoriti… Onoga ko pobijedi učiniću stubom u hramu mog Boga i on više neće izaći odatle. Napisaću na njemu ime mog Boga i ime grada mog Boga, novog Jerusalima koji silazi s neba od mog Boga, i moje novo ime. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori zajednicama“ (Otkrivenje 3:7.12-13).

„Anđelu zajednice u Laodikeji napiši: Ovo govori Amin, vjerni i istiniti svjedok, početak stvaranja Božjeg… Onome ko pobijedi daću da sjedne sa mnom na moj presto, kao što sam i ja pobijedio i sjeo sa svojim Ocem na njegov presto. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori zajednicama“ (Otkrivenje 3:14.21-22).

Hrist je nakon Pedesetnice, iako u ljudskom tijelu, svemoćan i sveprisutan, jer posjeduje Božjeg Svetog Duha u punini i bez ograničenja, a u kome je sva Božja sila. Zato je Hrist, naš Spasitelj, danas sa nama i u nama.

„Jer, gdje su dvojica ili trojica okupljena u moje ime, ondje sam ja među njima” (Matej 18:20).

„A pošto ste sinovi, Bog je u vaša srca poslao Duh svog Sina koji viče: Aba, Oče! Zato više nisi sluga nego sin. A ako si sin, onda si i naslednik Božji kroz Hrista“ (Galatima 4:6-7).

„Gospod je taj Duh, a gde je Gospodnji Duh, tamo je sloboda“ (2. Korinćanima 3:17).

„Sa Hristom se razapeh. Ipak živim, a opet ne ja, nego Hrist živi u meni“ (Galatima 2:20).

Print Friendly, PDF & Email