Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Hrist u nama (Mi i Elen Vajt)

Elen Vajt je vjerovala u istinu „Hrist u nama“, a to je da Hrist živi u vjernima (u njihovom duhu, umu, srcu, zavisno od konteksta). Prema Elen Vajt, Hrist dolazi Svojim Duhom da živi u onima koji su Ga prihvatili vjerom i koji su novorođeni primivši Hristov život.

„Isus je volio ljude i omogućio je u potpunosti da krvlju otkupljena duša ima novo rođenje, novi život proizašao iz Hristovog sopstvenog života, kao što grana crpi svoj život iz roditeljskog stabla“ (EGW, YI, January 10, 1895, par. 6).

„Ne možemo to da razumijemo; možemo samo vjerovati, kako to Pismo iznosi, da je „Hrist u vama, nada slave“. Poznanje ove tajne otključava nam sve ostale. Otvara duši blago svemira, mogućnosti beskonačnog razvoja” (EGW, Ed 172).

„Ponašaju se kao da nepoznavanje Božanskih stvari nije opasno i čak kobno za dušu. Oni se rugaju onima koji poučavaju i vjeruju u tajnu pobožnosti – Hrist u vama, nada slave. Osnovna načela ovih stvari su im nepoznata; i oni nastavljaju život u pogrešnim stvarima, ostavljajući Sotoni otvorena vrata svoje duše“ (EGW, 4BC 1138).

„Promjena koju je izvršila Riječ, jedna je od najdubljih tajni Riječi. Mi to ne možemo razumjeti; možemo samo da vjerujemo, kao što je u Pismu objavljeno, to je Hrist u vama, nada slave“ (EGW, AA 476.1).

„Ako je Hrist zaista formiran iznutra, nada slave, u domu će biti jedinstvo i ljubav“ (EGW, AH 120.1).

„Uklonite svaku sumnju. Odbacite svoje strahove, steknite iskustvo koje je Pavle imao, uzvikujući: „Sa Hristom se razapeh. Ne živim više ja, nego Hrist živi u meni. Jer život koji sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božjeg, koji me je volio i predao sebe za mene.“ (Galatima 2:20) Predajte sve Hristu, i neka vaš život bude sakriven sa Hristom u Bogu. Tada ćete postati sila za dobro“ (EGW, GW92 371.1).

„Isus Hrist je nama sve – prvi, posljednji, najbolji u svemu. Isus Hrist, Njegov Duh, Njegov karakter, daje boju svemu; to je osnova i suština, istinska tekstura cijelog našeg bića. Riječi Hristove su Duh i život. Tada svoje misli ne možemo usredsrediti na sebe; više nijesmo mi oni koji žive, nego Hrist živi u nama i On je nada slave. ‘Ja’ je mrtvo, ali Hrist je živi Spasitelj“ (EGW FLB 150.3).

„Mi nemamo šest obrazaca koje treba slijediti, niti pet, imamo samo jedan, a to je Hrist Isus. Ako braća iz Italije, Francuske i Nemačke pokušavaju da budu kao On, zasadiće svoje noge na isti temelj istine; isti Duh koji prebiva u jednom prebivaće i u drugom – Hrist u njima, nada slave“ (EGW, CCh 288.3).

„Mi moramo živjeti u Hristu i Hrist mora živjeti u nama, inače ćemo uzalud propovijedati i raditi“ (EGW, VSS 305.4).

„Niko ne može istinski priznati Hrista pred svijetom osim ako um i Duh Hristov žive u njemu“ (EGW, CCh 81.2).

„Mnogi od vas su potpuni stranci za Hrista kao da nikad nijeste čuli Njegovo ime. Nemate Hristov mir; jer nemate istinsku podlogu za mir. Nemate povezanost sa Bogom jer nijeste sjedinjeni sa Hristom. Naš Spasitelj je rekao: „Niko ne dolazi k Ocu, osim kroz mene.“ Nijeste korisni u Hristovoj stvari. Ako ne ostanete u Meni, kaže Isus, ne možete činiti ništa – ništa u Božjim očima, ništa što će Hrist prihvatiti iz vaših ruku. Bez Hrista ne možete imati ništa drugo osim varljive nade, jer On sam izjavljuje: „Ako neko ne ostane u meni, izbaciće se napolje kao grana i osušiće se; i skupiće je, i u oganj baciti, i spaliti“ (EGW, 5T 49.1).

 

Hrist dolazi u naše tijelo

Elen Vajt je bila jasna da Hrist dolazi u naše tijelo, u nama.

„Božji život je taj koji mi treba da živimo. Bog želi da nastavimo da idemo dalje zajedno sa Njim. Kada Ga primimo, oslobođeni smo i više ne griješimo. A zašto griješimo? Mi ne razumijemo Božju dovoljnost. On će se otkriti u našim srcima. U našoj subotnjoj školi proučavali smo da kada priznajemo da Isus Hrist dolazi u tijelo, treba da priznamo da je On došao u naše tijelo. Ostavili smo svoje grijehe i živimo na slavu Božju“ (EGW, 9LtMs, Ms 15, 1894, par. 23).1.

„Treba reći sa Jovanom: „Ljubazni! Ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet. Po ovom prepoznajte Duha Božjeg: svaki duh koji priznaje da Isus Hrist dolazi u tijelo, od Boga je; a svaki duh koji ne priznaje da Isus Hrist dolazi u tijelo, nije od Boga: i to je duh antihrista, za kog čuste da dolazi, i sad je već na svijetu“ (1 Jovan 4:1-3). Kakvu je jasnu svjetlost Bog dao u ovom poglavlju. Svaka duša postaje sigurna da je u njoj formiran Hrist, nada slave“ (EGW, 20 LtM, Lt 335, 1905, par. 8-9).

 

Hrist treba da živi u nama i kroz nas – da budemo jedno, naš udio je vjera i predaja

Hrist u nama, prema Elen Vajt, je spasonosna istina. U praktičnom smislu to znači da Hrist treba da živi u nama i kroz nas, kao i da je naš udio u tome vjera i predaja Hristu. U Hristu u nama je sila za pobjedu nad iskušenjima i proslavljanje Boga.

„Hrist je postao jedno tijelo s nama, da bismo mi mogli postati jedan duh s Njim. Posredstvom ovog jedinstva ustaćemo iz groba – ne samo kao izraz Hristove sile nego zato što je Njegov život vjerom postao našim životom. Oni koji sagledavaju Hrista u Njegovom pravom karakteru i primaju Ga u srce, imaju vječni život“ (EGW, DA, p388).

„Hrist mora živjeti u tebi i biti u tebi izvor vode koja teče u vječni život“ (EGW, 2T 88.1).

„Hrist mora živjeti u vama i otkrivati se u vama, inače obeščašćujete Boga i istinu“ (EGW, 13MR 310.3).

„Gdje god da odemo, imamo postojano prisustvo Jednog koji nam je tako drag; jer živimo u Hristu živom vjerom. On živi u našem srcu tako što ga prisvajamo našom ličnom vjerom. Imamo zajedništvo s Božanskim Isusom, i kada shvatimo Njegovo prisustvo, naše misli se dovode njemu u pokornost. Naše iskustvo u Božanskim stvarima biće u srazmjeri sa jasnoćom našeg osećaja za njegovu prisutnost“ (EGW, HL 301).

„Kada sebe potčinimo Hristu, srce se ujedinjuje sa Njegovim srcem, volja uranja u Njegovu volju, um postaje jedno sa Njegovim umom, misli se dovode Njemu u pokornost; mi živimo Njegov život“ (EGW, COL 311.4).

„Moramo živjeti za Hrista iz minuta u minut, iz sata u sat, i iz dana u dan; tada će Hrist prebivati u nama, a kada se sastanemo, Njegova ljubav će biti u našim srcima, izbijajući kao izvor u pustinji, osvježavajući sve, i čineći da duše koje propadaju postaju željne da piju vodu života“ (EGW, ChS, 211.5).

„Hrist u nama susrešće Hrista u našoj braći, a Sveti Duh će dati ono jedinstvo srca i djela koja svijetu svjedoče da smo djeca Božja. Neka nam Gospod pomogne da umremo sebi i da se ponovo rodimo, da bi Hrist živio u nama, živo, aktivno načelo, snaga koja će nas održati svetim“ (EGW, 9T 188.2).

„Najveći posao koji može biti urađen u našem svijetu je proslaviti Boga živjeći Hristovim karakterom. Bog će učiniti savršenim samo one koji će umrijeti sebi. Oni koji su voljni da ovo učine mogu reći: Živim; ali ne ja, već Hrist živi u meni“ (EGW, Manuscript 16, 1900) (6BC 1109.2).

„Sve što je Hrist bio učenicima, On želi biti Njegovoj djeci danas. Mi možemo biti snažni u Gospodu u sili Njegove snage. Primajući Hrista, mi se oblačimo u silu. Prebivajući Spasitelj čini Njegovu silu našim vlasništvom. Hristova prisutnost u srcu je oživljavajuća sila, osnažnujući cijelokupno biće. Nikada nemoj pomišljati da je Hrist daleko. On je uvijek blizu. Njegova voljena prisutnost te okružuje” (EGW, FLB, 62.5-8).

„Sjedinjenje vjernika sa Hristom kao prirodni rezultat imaće jedinstvo jednih sa drugim, a to je najjače jedinstvo na zemlji. Mi smo jedno u Hristu, kao što je Hrist jedno sa Ocem. Hrišćani su grane i samo grane na živoj lozi. Jedna grana ne treba da pozajmljuje životodavni sok od druge. Naš život mora poticati od roditeljske loze. Samo ličnim jedinstvom sa Hristom, zajedništvom sa Njim svakodnevno, svakoga sata, možemo donijeti rodove Svetog Duha“ (EGW, 5T 47.3).

„Kada smo ujedinjeni sa Hristom, duša je spojena sa dušom, slabo i ograničeno sa svetim i beskrajnim, i čovjek postaje jedno sa Hristom.” …Da li prebivamo u Hristu? I jesmo li jedno s Njim?“ (EGW, 5T 591.1-2).

„Kada duša primi Hrista, ona prima silu da živi Hristov život“ (EGW, OFC 14.6).

„Kao što je Bog čist u Njegovoj sferi, tako i čovjek treba biti čist u svojoj. I biće čist ako je Hrist formiran u njemu, nada slave, jer će imitirati Hristov život i reflektovati Njegov karakter“ (EGW, OFC 13.5).

„Kada se duša preda Hristu, nova sila zaposijeda novo srce. Događa se promjena koju čovjek ne može nikada sam da postigne. To je natprirodno djelo koje uvodi natprirodni element u ljudsku prirodu. Duša se oslanja na Hrista koji je njena jedina tvrđava, za koju se drži u pobunjenom svijetu i ne poznaje nijedan drugi autoritet sem Njegovog. Duša koju drže nebeske snage neprobojna je za sotonine napade“ (EGW, OFC 16.2).

„Takvim ljudima je potrebno postojano prisustvo Hrista u duši. Samo u njegovoj snazi mogu sačuvati stražu nad riječima i postupcima“ (EGW, 3BC, 1157).

„Jedino ličnim spajanjem sa Hristom, svakodnevnim zajedništvom sa Njim, možemo roditi plodove Svetoga Duha“ (EGW, 5T 47.3).

„Bez Hristovog života u nama, ne možemo se oduprijeti burama iskušenja“ (EGW, DA, p600).

„Nema sile u vama odvojeno od Hrista, ali je vaša privilegija da Hrist prebiva u vašem srcu vjerom, i On može pobijediti grijeh u vama, kada sarađujete sa Njegovim naporima“ (EGW, OHC, 76.5).

„Kada Hrist boravi u srcu, duša će biti tako ispunjena Njegovom ljubavlju…“ (EGW, SC, 44.2).

„Volja Božja prema svom narodu jasno je izražena u šestom, trinaestom, četrnaestom, petnaestom, šesnaestom i sedamnaestom poglavlju Jovanovog jevanđelja. Božanski protivotrov za grijeh cijelog svijeta sadržan je u jevanđelju po Jovanu. „Ko jede moje meso i pije moju krv“, objavio je Hrist, „ima vječni život; i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan.” On može umrijeti, kao i Hrist što je umro, ali život Spasitelja je u njemu. Njegov život je sakriven sa Hristom u Bogu. „Ja sam došao da mogu imati život“, rekao je Isus, „i da ga imaju u izobilju.“ On nastavlja veliki proces spasenja po kome su vjernici ujedinjeni sa Njim u ovom sadašnjem životu, da budu jedno sa Njim kroz cijelu vječnost“ (EGW, RH, June 18, 1901, par. 3).

„Mi koji podučavamo ljude moramo imati životnu vezu sa Bogom. U duhu i djelu ljudima moramo biti izvor; zato što je Hrist u nama izvor vode koja teče u vječni život“ (EGW, 2MR 37.1).

„Mogu li oni koji su tako sjedinjeni sa Hristom kao grane sa lozom, razgovarati o bilo kome osim o Isusu“ (EGW, 5T 48.2).

 

Naše ‘ja’ mora umrijeti da bi Hrist živio

„Naše ‘ja’ mora umrijeti, i Hrist mora živjeti u tebi i biti u tebi izvor vode koja teče u vječni život“ (EGW, 2T 88.1).

„Gdje god da idete, na bilo koje mjesto, u bilo koju državu, naše ‘ja’ mora da umire dnevno, i Hrist mora živjeti u vama i otkrivati se u vama, inače obeščašćujete Boga i istinu“ (EGW, 13MR 310.3).

„U svakom glasniku koga Gospod upotrebljava mora biti poniznosti, blagosti i skromnosti uma… Naše ‘ja’ ne smije da traži uvažavanje. Ne bi smjelo biti stremljenja da se bude prvi. ‘Ja’ mora biti sakriveno sa Hristom u Bogu. ‘Ja’ mora umrijeti i Hrist mora živjeti u duši“ (EGW, 1NL 128.3).

„Molite se, molite se i vjerujte! Živite svoje molitve. Odgovorite na Hristov poziv: Uzmite moj jaram i naučite se od Mene; jer sam ja krotak i smjeran u srcu i naći ćete mir za svoje duše. Jer moj jaram je blag i moje breme je lako. (Matej 11,29-30) Nad njihovom službom se nadvija oblak. Potrebna im je svjetlost sa neba da bi mogli ispravno da rasuđuju. ‘Ja’ mora umrijeti i Hrist mora živjeti u nama. Onda ćemo biti poučeni od Boga da volimo jedan drugog“ (EGW, Lt175-1902.16).

„’Ja’ mora umrijeti i Hrist mora živjeti u nama. Onda ćemo biti poučeni od Boga da volimo jedan drugog“ (EGW, Lt175-1902.16).

„Naše ‘ja’ ne smije da traži uvažavanje. Ne bi smjelo biti stremljenja da se bude prvi. ‘Ja’ mora biti sakriveno sa Hristom u Bogu. ‘Ja’ mora umrijeti i Hrist mora živjeti u duši“ (EGW, 1NL 128.3).

„Najveći posao koji može biti urađen u unašem svijetu je proslaviti Boga živjeći Hristovim karakterom. Bog će učiniti savršenim samo one koji će umrijeti sebi. Oni koji su voljni da ovo učine mogu reći: Živim; ali ne ja, već Hrist živi u meni“ (EGW, Manuscript 16, 1900)(6BC 1109.2).

 

Ko nema Hrista…

Elen Vajt je smatrala da će čovjek koji nema Hristov Duh, u kome Hrist ne prebiva, biti izgubljen za vječnost.

„Ali ako neko nema Hristov Duh, taj nije Njegov. (Rimljanima 8:9) Takav čovjek je otuđen od Boga, i njemu preostaje da bude vječno razdvojen od Njega“ (EGW, COL 251.1).

Sljedeći nastavak: Hristov Duh u nama

Prethodni nastavak: Čovjekova grešnost

Print Friendly, PDF & Email