Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Hrist živi u nama

Biblija je kategorična da Sin Božji Isus Hrist zaista živi i prebiva u onima koji su Ga primili vjerom.

„Ta tajna je HRIST U VAMA, nada slave“ (Kološanima 1:23).

„Sa Hristom se razapeh. Ipak živim, a opet ne ja, nego HRIST ŽIVI U MENI. Jer život koji sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božjeg, koji me je volio i predao sebe za mene“ (Galatima 2:20).

„Jer vi tražite dokaz DA U MENI GOVORI HRIST, koji prema vama nije slab, NEGO JE SILAN U VAMA“ (2. Korinćanima 13:3).

„Sami sebe ispitajte jeste li u vjeri, sami sebe provjerite. Ili ne poznajete sebe da je ISUS HRIST U VAMA? Osim ako niste otpadnici“ (2. Korinćanima 13:5).

„U kojem nema ni Grka ni Judejca, ni obrezanja ni neobrezanja, ni tuđinca, ni Skita, ni roba, ni slobodnjaka, nego je HRIST SVE, I U SVIMA“ (Kološanima 3:11).

„Ali vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Božji Duh zaista prebiva u vama. ALI AKO NEKO NEMA HRISTOV DUH, TAJ NIJE NJEGOV. A ako je HRIST U VAMA, tijelo je zaista mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti“ (Rimljanima 8:9-10).

„I ja ću zamoliti Oca i on će vam dati drugog UTJEŠITELJA da bude s vama uvijek, Duha istine, koga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. A vi ga poznajete, jer boravi sa vama i BIĆE U VAMA. NEĆU VAS OSTAVITI NEUTJEŠENE. DOĆI ĆU K VAMA. Još malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti, jer ja živim, a i vi ćete živjeti. U taj dan ćete spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i JA U VAMA“ (Jovan 14:16-20).

„I koji drži upute njegove u njemu stoji, I ON U NJEMU. A mi po Duhu koji nam je dao znamo da ON STOJI U NAMA. Voljeni! Ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet. Po ovom prepoznajte Duha Božjeg: svaki duh koji priznaje da je ISUS HRIST DOŠAO U TIJELO, od Boga je; a svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hrist došao u tijelo, nije od Boga: i to je duh antihrista, za kog čuste da dolazi, i sad je već na svijetu. Vi ste od Boga, dječice, i pobijedili ste ih, jer je ONAJ KOJI JE U VAMA veći od onoga koji je na svijetu“ (1. Jovanova 3:24, 4:1-4).

„Jer su mnoge varalice izašle u svijet. Onaj koji ne priznaje da ISUS HRIST DOLAZI U TIJELO je varalica i antihrist“ (2. Jovanova 1:7).

„Kud god pođemo, uvijek u svom tijelu trpimo smrtne patnje kakve je trpio Gospod Isus, da se i ISUSOV ŽIVOT POKAŽE U NAŠEM TIJELU. Jer mi koji smo živi uvijek se nalazimo u smrtnoj opasnosti radi Isusa, da se i ISUSOV ŽIVOT POKAŽE U NAŠEM SMRTNOM TIJELU“ (2. Korinćanima 4:10-11).

„Ali kad je Bogu, koji je dao da se rodim i koji me je pozvao u svojoj blagodati, bilo po volji da U MENI OTKRIJE SVOG SINA“ (Galatima 1:15-16).

Hrist je u vjernima došao svojim Duhom, odnosno Hristov Duh je postao jedno sa duhom vjernih, što predstavlja novorođenje vjernih.

„A pošto ste sinovi, Bog je u vaša srca poslao Duh svog Sina koji viče: Aba, Oče!” (Galatima 4:6).

„A ko se združi s Gospodom jedan je duh” (1. Korinćanima 6:17).

„Neka Gospod Isus Hrist bude s tvojim duhom“ (2. Timoteju 4:22).

„A onima koji su ga primili dao je pravo da postanu djeca Božja, jer vjeruju u njegovo ime, koji nijesu od krvi ni od tjelesne volje ni od čovječije volje, nego rođeni od Boga“ (Jovan 1:12-14).

Vjerni kroz Hrista posjeduju sve duhovne blagoslove koje posjeduje Hrist. Drugim riječima, sve što Hrist ima, imaju i vjerni kroz Hrista.1.

„Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Hristu“ (Efescima 1:3).

Primajući Hrista, odnosno Hristov Duh, čovjek se povezuje i sa Bogom, odnosno Božjim Duhom, jer su Bog i Hrist sjedinjeni kroz Božjeg Duha. Zato se Božji Sveti Duh u Bibliji identifikuje i kao Božji i Hristov Duh.

 „Ali vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Božji Duh zaista prebiva u vama. Ali ako neko nema Hristov Duh, taj nije Njegov. A ako je Hrist u vama, tijelo je zaista mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. A ako Duh onoga koji je Isusa podigao iz mrtvih prebiva u vama, onaj koji je Hrista Isusa podigao iz mrtvih oživjeće i vaša smrtna tijela svojim Duhom koji prebiva u vama“ (Rimljanima 8:9-11).

 „Jer svi koje vodi Božji Duh sinovi su Božji. Jer nijeste primili duh ropstva da se opet bojite, nego ste primili Duh posinjenja, u kojem vičemo: Aba, Oče. Taj Duh svjedoči s našim duhom da smo Božja djeca. A ako smo djeca, onda smo i naslednici – naslednici Božji, a sunaslednici Hristovi, ako trpimo zajedno s njim da bismo zajedno s njim bili i proslavljeni“ (Rimljanima 8:14-17).

Vjerni su kroz Hrista postali hramovi Božji, odnosno Božje prebivalište.

„Isus im je odgovorio: Srušite ovaj hram i ja ću ga za tri dana podići. A Judejci su rekli: Ovaj hram je građen četrdeset i šest godina, a ti ćeš ga podići za tri dana? Ali hram o kome je govorio bilo je njegovo tijelo“ (Jovan 2:19-21).

 „A ko se združi s Gospodom jedan je duh. Zar ne znate da je vaše tijelo hram Svetog Duha, koji je u vama, koji imate od Boga, i da niste svoji“ (1. Korinćanima 6:17.19).

 „Zar ne znate da ste vi Božji hram i da Božji Duh prebiva u vama? Ako neko uništi Božji hram, Bog će uništiti njega. Jer Božji hram je svet, a taj hram ste vi“ (1. Korinćanima 3:16-17).

Vjerni, primanjem Svetog Duha, imaju zajednicu sa Bogom i Hristom.

 „A ko se združi s Gospodom jedan je duh. Zar ne znate da je vaše tijelo hram Svetog Duha, koji je u vama, koji imate od Boga, i da niste svoji“ (1. Korinćanima 6:17.19).

„Isus mu je odgovorio: „Ako me neko voli, držaće moje reči, i moj Otac će ga voleti, i doći ćemo k njemu i prebivaćemo s njim“ (Jovan 14:23).

„…A zaista naša je zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovim Isusom Hristom“ (1. Jovanova 1:3).

„U taj dan ćete spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama“ (Jovan 14:20).

„Ne molim samo za njih nego i za one koji povjeruju u mene posredstvom njihove riječi, da svi jedno budu, kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi; da i oni u nama jedno budu, da i svijet vjeruje da si me ti poslao. I dao sam im slavu koju si ti dao meni, da budu jedno kao što smo mi jedno, ja u njima i ti u meni: da budu savršeni ujedno, i da pozna svijet da si me ti poslao i da si imao ljubav k njima kao i k meni što si ljubav imao“ (Jovan 17:20-23).

Vjerni sada služe Bogu kroz Hrista koji je naš Gospod.

„Vjeran je Bog koji vas je pozvao u zajednicu sa svojim Sinom Isusom Hristom, našim Gospodom“ (1. Korinćanima 1:9).

„Služite Gospodaru, Hristu“ (Kološanima 3:24).

Služenje Bogu kroz Hrista znači dopuštanje Hristu da živi svoj savršeni život kroz nas. Vjerujući Hristu, predajući se Hristu, posvećujući sebe Hristu, a istovremeno odričući se sebe, Hrist može da živi svoj život kroz nas, može da ispunjava Božju volju kroz nas i tako nas preoblikuje prema svom obličju koje je Božje obličje.

„Bog je poslao svog jedinorođenog Sina u svijet da živimo kroz njega“ (1. Jovanova 4:9).

„I molim se za to da vaša ljubav sve više i više raste u znanju i u svakom rasuđivanju i da možete prosuditi šta je najvažnije, da biste bili neporočni i da ne biste spoticali druge sve do Hristovog dana, i da biste, kroz Isusa Hrista, bili ispunjeni plodovima pravednosti, na Božju slavu i hvalu“ (Filipljanima 1:9-11).

„Zatim se obratio svima: Ako neko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka nosi svoj krst svaki dan i neka ide za mnom. Jer ko hoće da spase svoj život, izgubiće ga, a ko izgubi svoj život radi mene, taj će ga spasti“ (Luka 9:23-24).

„Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može sama od sebe da donese plod ako ne ostane na čokotu, isto tako ne možete ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, a vi ste loze. Ko bude u meni i ja u njemu, on donosi mnogo ploda, jer bez mene ne možete činiti ništa“ (Jovan 15:4-5).

„Sa Hristom se razapeh. Ipak živim, a opet ne ja, nego Hrist živi u meni. Jer život koji sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božjeg, koji me je volio i predao sebe za mene“ (Galatima 2:20).

„Gospod je taj Duh, a gdje je Gospodnji Duh, tamo je sloboda. I dok otkrivenih lica poput ogledala odražavamo Gospodnju slavu, svi se mi preobražavamo u isto obličje, iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha“ (2. Korinćanima 3:17-18).

„Tako će se Bog kroz Isusa Hrista proslaviti u svemu“ (1. Petrova 4:11).

Hrišćanski život je ustvari fokus na Hrista koji živi u nama. Kada vjerujemo u realnost Hrista u nama, kada smo svjesni te realnosti, kada ta realnost postane naš način života i razmišljanja, onda životni fokus prebacujemo sa sebe na Njega, i tada će On živjeti kroz nas. Hrist će tako upravljati našom voljom, jer smo Mu to dobrovoljno dopustili, a kroz upravljanje našom voljom Hrist će u nama formirati nove osobine i navike, odnosno novi karakter nalik Njegovom. Na taj način biće vraćeno Božje obličje u nama, Bog će se proslaviti kroz nas i drugi će biti privučeni Bogu. Ovo je pravo hrišćanstvo.

Print Friendly, PDF & Email

Reference

6 Juna 2022
Kategorije: Blog, Hrist u nama, Jevanđelje