Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Hristov Duh postaje naš lični duh novorođenjem i mi smo spašeni (3)

Isus Hrist je na Zemlji zaista u iskustvu, do smrti, usavršio život koji će dodijeliti čovjeku da bi ga spasio.

  • Razapeo je starog čovjeka – da bi se naše grešno tijelo onemogućilo (Rimljanima 6:6-7)
  • Umro je grijehu – da bi mi umrli grijehu (Rimljanima 6:10-11)
  • Osudio je grijeh u tijelu – da bi mi bili pravedni (Rimljanima 8:3-4)
  • Ponio je naše grijehe u svom tijelu – da bi mi prekinuli sa grijesima (1. Petrova 2:24)
  • Svojom žrtvom je odstranio grijeh – iz našeg života (Jevrejima 9:26)
  • Svojom žrtvom nas je posvetio i usavršio (Jevrejima 10:10.14)

 „Zato je u svemu morao da postane poput svoje braće, da bude milosrdan i vjeran kao prvosveštenik u Božjoj službi, kako bi prinio žrtvu pomirenja za grijehe naroda. Jer u onome u čemu je i sam pretrpio, budući iskušan, on može pomoći onima koji su iskušavani“ (Jevrejima 2:17-18).

„Jer naš prvosveštenik je neko ko ne samo što može da saosjeća s nama u našim slabostima, nego je i poput nas iskušan u svemu, ali nije zgriješio. Pristupimo, dakle, slobodno prestolu blagodati, kako bi stekli milosrđe u nalaženju blagodati kad nam zatreba pomoć“ (Jevrejima 4:15-16).

 „Iako je bio Sin Božji, iz onoga što je pretrpio naučio se poslušnosti. I savršivši se, postao je svima koji su mu poslušni uzrok vječnog spasenja…“ (Jevrejima 5:8-9).

Hristov život za razliku od Adamovog života ispunjava standarde Božjeg carstva. Njegov život je vječni život. Svi oni koji prime Hristov Duh, prilikom novorođenja, primaju vječni život, jer se život svih bića nalazi u duhu, i samim tim Hristov vječni život je u Hristovom Duhu.

„Jer plata grijeha je smrt, a Božji blagodatni dar je vječni život kroz Hrista Isusa, našeg Gospoda“ (Rimljanima 6:23).

 

Hrist je postao Duh koji daje život

Bog je na praznik Pedesetnica, 50 dana nakon Hristovog vakrsenja, proslavio Hrista. Bog Mu je tom prilikom dao silu Svetog Duha u punini da Hrist može biti svemoguć kao i Bog, i da na taj način može dodjeljivati Svoj život savršene pravednosti i poslušnosti Bogu svima onima koji Ga vjerom prihvate za Spasitelja.

„Gospodo, šta moram raditi da bih se spasao? Oni su rekli: Vjeruj u Gospoda Isusa Hrista i bićeš spašen, i ti i tvoj dom“ (Djela apostolska 16:30-31).

„Tom blagodaću spaseni ste kroz vjeru. I to nije od vas, dar je Božji. Ne od djela, da se niko ne bi hvalio“ (Efescima 2:8-9).

„Jer ako svojim ustima priznaješ da je Isus Gospod – i ako u svom srcu vjeruješ da ga je Bog podigao iz mrtvih, bićeš spasen“ (Rimljanima 10:9).

Hrist je kao Božansko-ljudsko biće postao drugi Adam, novi Otac čovječanstva, koji može da dodjeljuje Svoj spasonosni život, odnosno Duh.

„…Isus je ustao i povikao: Ako je neko žedan, neka dođe k meni i pije! Ko bude vjerovao u mene, kao što je rečeno u Pismu, iz njegovog tijela poteći će rijeke žive vode. A rekao je to za Duh koji je trebalo da prime oni koji vjeruju u njega. Tada, naime, DUH JOŠ NIJE BIO DAT, JER ISUS JOŠ NIJE BIO PROSLAVLJEN“ (Jovan 7:37-39).

„Oče, došao je čas. PROSLAVI SVOG SINA, da tvoj Sin proslavi tebe i DA VLAŠĆU KOJU SI MU DAO NAD SVIM LJUDIMA DA VJEČNI ŽIVOT SVIMA KOJE SI MU DAO“ (Jovan 17:1-2).

„Dakle, pošto ga je Bog Otac uzvisio i dao mu da sjedi njemu zdesna i DAO MU OBEĆANI SVETI DUH, IZLIO JE NA NAS TAJ DUH, kao što vidite i čujete“ (Djela apostolska 2:33).

„Taj DUH SE OBILNO IZLIO NA NAS KROZ ISUSA HRISTA, našeg Spasitelja…“ (Titu 3:6).

„Tako je i napisano: Prvi čovek, Adam, postao je živa duša, POSLJEDNJI ADAM DUH KOJI DAJE ŽIVOT“ (1. Korinćanima 15:45).

„Ta tajna je Hrist u vama, nada slave“ (Kološanima 1:27).

Svi Hristovi duhovni potomci vjerom dobijaju Njegov život – Njegov Duh koji je u palom tijelu savršeno pravedan i poslušan Bogu prema standardima Božjeg carstva.

Vjerni su na taj način spašeni jer više nemaju isti stari život, odnosno isti stari duh naslijeđen od Adama (nijesu više „u Adamu“), nego sada imaju novi život, odnosno novi Duh naslijeđen od Hrista novorođenjem kroz vjeru (sada su „u Hristu“).

„Isus odgovori: Zaista, zaista, kažem ti, ako se neko ne rodi od vode i od Duha, ne može ući u Božje carstvo. Što je rođeno od tijela, tijelo je, a što je rođeno od Duha, duh je” (Jovan 3:5-6).

„A onima koji su ga primili dao je pravo da postanu djeca Božja, jer vjeruju u njegovo ime, koji nijesu od krvi ni od tjelesne volje ni od čovječije volje, nego rođeni od Boga“ (Jovan 1:12-13).

Novorođenje našeg duha, kroz sjedinjavanje sa Hristovim Duhom, je riješilo problem sa umrtvljenim i oslabljenim duhom koji smo naslijedili od Adama – sada smo oživljeni u duhu.

„I među njima smo svi mi nekada živjeli po željama svog tijela ugađajući prohtjevima tijela i uma, i po svojoj prirodi bili smo djeca gnjeva, kao i ostali. Ali Bog, koji je bogat milosrđem, zbog svoje velike ljubavi kojom nas je volio, još dok smo bili mrtvi u grijesima – OŽIVIO NAS JE ZAJEDNO SA HRISTOM“ (Efescima 2:3-5).

Zato što se naš lični duh promijenio novorođenjem, postali smo nova stvorenja u duhu, a to znači jedno sa Hristovim Duhom, čime ispunjavamo savršene standarde Božjeg carstva.

„A ko se združi s Gospodom jedan je duh“ (1. Korinćanima 6:17).

„Dakle, ako je neko u Hristu, on je novo stvorenje. Ono što je staro prošlo je, i evo, novo je nastalo“ (2. Korinćanima 5:17).

U nama sada Svojim Duhom živi lično Hrist, Sin Božji, koji nam je postao Gospod u životu.

„Vjeran je Bog koji vas je pozvao u zajednicu sa svojim Sinom Isusom Hristom, našim Gospodom“ (1. Korinćanima 1:9).

Vjerni kroz Hrista posjeduju Njegovu Božansku snagu, odnosno Božansku duhovnu moralnu silu koja je snažnija i dominantnija od tjelesne ljudske prirode.

„A ako je Hrist u vama, tijelo je zaista mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti“ (Rimljanima 8:10).

„Neka vam se umnože blagodat i mir u poznanju Boga i Isusa, našeg Gospoda, jer nam je NJEGOVA BOŽANSKA SNAGA DAROVALA SVE ŠTO JE POTREBNO ZA ŽIVOT I POBOŽNOST kroz poznanje onoga koji nas je pozvao slavom i čestitošću; kroz koje nam je dao dragocjena i najuzvišenija obećanja, da kroz njih postanete UČESNICI U BOŽANSKOJ PRIRODI, umaknuvši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude“ (2. Petrova 1:2-4).

Vjerni su se kroz Hrista na jedinstven način povezali i sa Bogom – postali su djeca Božja, jer su Bog i Hrist sjedinjeni kroz Božjeg Svetog Duha koji je Hristu dat u punini i kroz kojeg Hrist dolazi vjernima.

„A pošto ste sinovi, Bog je u vaša srca poslao Duh svog Sina koji viče: Aba, Oče!” (Galatima 4:6).

„Ali vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Božji Duh zaista prebiva u vama. Ali ako neko nema Hristov Duh, taj nije Njegov“ (Rimljanima 8:9).

„Jer svi koje vodi Božji Duh sinovi su Božji. Jer nijeste primili duh ropstva da se opet bojite, nego ste primili Duh posinjenja, u kojem vičemo: Aba, Oče. Taj Duh svjedoči s našim duhom da smo Božja djeca“ (Rimljanima 8:14-16).

Novorođenjem smo postali duhovni, onako kako je Bog predvidio da budemo prilikom stvaranja, i time osposobljeni za život u Božjem carstvu. U Hristu imamo novi identitet – On lično je naš život, On lično je naš Duh.

„Jer ko od ljudi zna šta je u nekom čovjeku, osim duha čovječijeg koji je u njemu? Isto tako, niko ne zna šta je u Bogu, osim Duha Božjeg. A mi NIJESMO PRIMILI DUH SVIJETA, NEGO DUH KOJI JE OD BOGA, da spoznamo ono što nam je Bog podario. O tome i govorimo, ne riječima kojima uči ljudska mudrost, nego onima kojima uči Duh, dok se služimo duhovnim riječima da objasnimo ono što je duhovno. A tjelesni čovjek ne prihvata ono što je od Božjeg Duha, jer je to za njega ludost, i ne može to spoznati, jer to treba da se prosuđuje na duhovan način. Ali DUHOVNI ČOVJEK PRAVILNO PROSUĐUJE SVE, a njega niko ne može pravilno prosuditi. Jer ko je upoznao Gospodnji um, da bi ga nečem poučio? A MI IMAMO HRISTOV UM“ (1. Korinćanima 2:11-16).

„Kada se pokaže HRIST, NAŠ ŽIVOT, tada ćete se i vi s njim pokazati u slavi“ (Kološanima 3:4).

Prilikom budućeg vaskrsenja, odnosno preobraženja ako budemo živi dočekali Hrista, Bog će nam dati novo proslavljeno, besmrtno i neraspadljivo tijelo, čime ćemo se i fizički osloboditi tjelesne prirode.

„A naše je građanstvo na nebesima, odakle željno očekujemo spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, koji će naše poniženo tijelo preoblikovati da bude poput njegovog slavnog tijela, silom kojom može sve da pokori sebi“ (Filipljanima 3:20-21).

Sljedeći nastavak

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email