Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Hristov Duh u nama (Mi i Elen Vajt)

Elen Vajt je vjerovala da Hrist Svojim Duhom živi ili prebiva u vjernima (u njihovom duhu, umu, srcu, zavisno od konteksta). Primanje Duha, prema Elen Vajt, znači primanje Hrista ili Hristovog života.

„Ako koji čovjek nema Duha Hristovog, on nije Njegov.” Ovo je veoma jasno. Ko može izdržati ovaj test? Riječ Božja je za nas slika uma Boga i Hrista, a takođe i palog čovjeka i obnovljenog čovjeka po slici Hristovoj, koji posjeduje Božanski um” (EGW, RH, June 22, 1886, par. 4).

„Davanje Duha je davanje Hristovog života. On ispunjava primaoca Hristovim osobinama“ (EGW, DA, p805).

„Hrist im daje dah svoga Duha, život svoga života“ (EGW, DA, p 827).

„Gospod Isus voli svoj narod, i kad se oni pouzdaju u Njega, potpuno zaviseći od Njega, On ih tada jača. On će živjeti kroz njih, dajući im nadahnuće svog posvećujućeg Duha i prenoseći u dušu životnu transfuziju Sebe“ (EGW, Sabbath School Worker, 1. february 1896) (PctS 305.6).

„Njihova volja mora biti podređena Njegovoj volji, moraju raditi u skladu sa njegovim Duhom, da ne bude više da oni žive, već da Hrist živi kroz njih” (EGW, ST, October 3, 1892 par. 4).

„Kada je Hrist uzašao na nebo, osjećaj Njegove prisutnosti još je uvijek bio sa Njegovim sljedbenicima. Bila je to lična prisutnost, puna ljubavi i svjetlosti… Od sada kroz Duha, Hrist će konstantno prebivati u srcima djece. Njihovo jedinstvo sa Njim je bilo bliskije nego kada je On lično bio s njima. Svjetlost, i ljubav, i sila prebivajućeg Hrista isijavala je kroz njih, tako da, kada su ih ljudi posmatrali, “čudili su se; i prepoznaše ih da su bili s Isusom.” (Djela 4:13) (EGW, FLB, 62.5-8).

„Gospod sarađuje sa samoodricajućim ljudskim radnicima. Njegov vlastiti um, Njegov vlastiti Duh im je prenesen” (EGW, Lt122-1899.16).

„Hrist je formiran u nama i svojim Duhom On ispunjava obećanje, ‘Nikada vas neću ostaviti, niti odbaciti’” (EGW, ST, September 27, 1899 par. 9).

„…Hrist prebiva u nama Duhom, a Božji Duh, primljen vjerom u srca, začetak je vječnog života“ (EGW, DA, p388).

„Isus čeka da udahne svoj Duh u učenike i da im da inspiraciju svog posvećujućeg Duha i da prenese vitalni uticaj od Sebe na svoj narod. On želi da oni razumiju da od sada ne mogu služiti dva gospodara. Njihovi životi ne mogu biti podijeljeni. Hrist će živjeti kroz svoje ljudske zastupnike i da radi kroz njihove sposobnosti i da djeluje kroz njihove mogućnosti. Njihova volja mora biti podređena Njegovoj volji, moraju raditi u skladu sa njegovim Duhom, da ne bude više da oni žive, već da Hrist živi kroz njih” (EGW, ST, October 3, 1892 par. 4).

„Posredstvom Duha vjernik postaje učesnikom u Božanskoj prirodi. Hrist je podario svog Duha kao božansku silu u savlađivanju svih naslijeđenih i stečenih sklonosti ka zlu i da Crkva primi pečat Njegovog karaktera“ (EGW, DA 671.2).

„Isus je uskoro trebao da se ukloni od učenika; ali On ih je uvjeravao da iako će se uspeti k Ocu, Njegov Duh i uticaj biće uvijek s njima i sa njihovim naslednicima sve do kraja svijeta“ (EGW, 3SP, 238.1).

„Hrist je obezbijedio svima da prime Njegov Duh“ (EGW, ST, August 7, 1901, par. 2).

„Želimo da čujemo pobjedničke usklike onih koji su pobijedili. Želimo da među nas slobodno dođe Hristov slatki Duh“ (EGW, RH, August 17, 1869 par. 9).

„Onaj ko je prožet Hristovim Duhom počiva u Hristu. Udarac koji je upućen na nas pada na našeg Spasitelja koji nas okružuje svojom prisutnošću. Šta god dobijamo, dobijamo od Hrista. Nemamo potrebe da se opiremo zlu, jer Hrist je naša odbrana. Ništa nas ne može dodirnuti bez Božje dozvole i „sve stvari“ koje su dozvoljene „rade skupa na dobrobit onih koji vole Boga. (Rimljanina 8:28)“ (EGW, MB, 71.2).

„Jedini temelj naše nade jeste Hristova pravednost koja nam je data, i ono što Njegov Duh čini u nama i preko nas“ (EGW, SC, 63.1).

„Svi koji su ispunjeni Njegovim Duhom, voljeće onako kako je On volio. Istim načelom koje je pokretalo Hrista, biće i oni nadahnuti u svim svojim međusobnim odnosima“ (EGW, DA, p678).

„Prožet Duhom svoga Otkupitelja, on je spreman da se odrekne sebe, spreman da uzme svoj krst, spreman na svaku žrtvu za svoga Učitelja. On ne može više da bude nezainteresovan za duše koje propadaju oko njega“ (EGW, 7T 9.2).

„Neka Gospod radi Svojom vlastitom silom i Svojim vlastitim Duhom na umove ovih istraživajućih mladih ljudi” (EGW, Ms3-1894.7).

„Prožimajući ih Svojim vlastitim Duhom, Hrist veliki Učitelj ih osposobljava da čine veliki i važan posao” (EGW, Lt122-1899.10).

„Isus je pokazao svojim učenicima da će samo oni koji bi imali udjela u njegovom Duhu, i biti usredsređeni na njegov milosrdni karakter, biti obdareni duhovnom pronicljivošću i čudesnom snagom. Sva njihova snaga i mudrost moraju poticati od Njega“ (EGW, 3SP 246.1).

„Moramo znati da je Isus zaista naš, da njegov Duh pročišćava i oplemenjuje naša srca“ (EGW, 5T 228.3).

Sljedeći nastavak: Sveti Duh u nama

Prethodni nastavak: Hrist u nama

Print Friendly, PDF & Email