Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Identifikacija Svetog Duha kao Boga i Hrista

U Bibliji, u Novom savezu, se naizmjenično govori, zavisno od konteksta, da u vjernima prebiva ili da ih vodi – Bog, Hrist, Sveti Duh, Božji Duh, Hristov Duh, Očev Duh, Sinov Duh, Gospodnji Duh, Duh… Ovo je jednostavno razumjeti ako prihvatimo da postoje dva Božanska bića, Bog Otac i Njegov Sin Isus Hrist, a da je Sveti Duh njihov zajednički Duh, odnosno Njihov život, Njihova lična prisustnost i sila.1.

„Kad vas budu vodili na sud, nemojte da se unaprijed brinete šta ćete govoriti, nego šta vam bude dato u tom času, to govorite, JER NEĆETE GOVORITI VI, NEGO SVETI DUH“ (Marko 13:11).

„A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete i šta ćete reći jer će vam tog časa biti dato šta da govorite. NEĆETE, NAIME, GOVORITI VI, NEGO ĆE U VAMA GOVORITI DUH VAŠEGA OCA“ (Matej 10:19-20).

„To su spasenje marljivo ispitivali i pažljivo istraživali proroci koji su prorokovali o blagodati namijenjenoj vama. Ispitujući u kakvo ili u koje vrijeme javljaše DUH HRISTOV U NJIMA, unaprijed svjedočeći za Hristove muke i za slavu koja će uslijediti“ (1. Petrova 1:10-11).

„A najprije znajte ovo: nijedno proročanstvo Pisma ne proizilazi iz nečijeg ličnog kazivanja. Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego NAUČENI OD SVETOG DUHA govoriše sveti Božji ljudi“ (2. Petrova 1:20-21).

„Ali vi niste u tijelu, NEGO U DUHU, AKO BOŽJI DUH zaista prebiva u vama. Ali ako neko nema HRISTOV DUH, taj nije Njegov. A ako je HRIST U VAMA, tijelo je zaista mrtvo zbog grijeha, ali DUH je život zbog pravednosti. A ako DUH ONOGA KOJI JE ISUSA PODIGAO IZ MRTVIH prebiva u vama, onaj koji je Hrista Isusa podigao iz mrtvih oživjeće i vaša smrtna tijela svojim DUHOM KOJI PREBIVA U VAMA“ (Rimljanima 8:9-11).

 „Jer svi KOJE VODI BOŽJI DUH SINOVI SU BOŽJI. Jer nijeste primili duh ropstva da se opet bojite, nego ste primili DUH POSINJENJA, u kojem vičemo: ABA, OČE. Taj DUH svjedoči s našim duhom da smo BOŽJA DJECA. A ako smo djeca, onda smo i naslednici – NASLEDNICI BOŽJI, A SUNASLEDNICI HRISTOVI, ako trpimo zajedno s njim da bismo zajedno s njim bili i proslavljeni“ (Rimljanima 8:14-17).

Kao što znamo, Biblija u Novom savezu Hrista naziva Gospodom.

 „Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i JEDAN GOSPOD, ISUS HRIST, kroz koga je sve, i mi kroz Njega“ (1. Korinćanima 8:6).

 „Zato neka sav Izraelov dom pouzdano zna da ga je BOG UČINIO I GOSPODOM I HRISTOM, TOG ISUSA koga ste vi razapeli” (Djela apostolska 2:36).

 Hristov Duh se naziva i Gospodnji Duh.

„GOSPOD JE TAJ DUH, A GDE JE GOSPODNJI DUH, tamo je sloboda“ (2. Korinćanima 3:17).

 Pročitajmo kako se u priči o Ananiji i Safiri izjednačavaju Sveti Duh, Bog i Gospodnji Duh.

„A Petar je rekao: Ananija, zašto te je Sotona naveo da SLAŽEŠ SVETOM DUHU i potajno zadržiš dio novca dobijenog od prodaje zemlje? …NISI SLAGAO LJUDIMA, VEĆ BOGU…“ (Djela apostolska 5:3-4).

 Lagati Svetog Duha i lagati Boga je ista stvar. Pročitajmo sada nastavak priče.

„Poslije otprilike tri sata, ušla je njegova žena, ne znajući šta se dogodilo. Petar ju je upitao: Reci mi, jeste li za toliko prodali imanje? A ona je rekla: Da, za toliko. Tada joj je Petar rekao: ZAŠTO STE SE DOGOVORILI DA ISKUŠATE GOSPODNJI DUH“ (Djela apostolska 5:7-9).

Sada vidimo da se u kontektu iste priče kaže Gospodnji Duh, a to je Hristov Duh.

Pročitajmo još jedan izvještaj iz Biblije.

„Dok su jednom obavljali SLUŽBU GOSPODU i postili, SVETI DUH JE REKAO: Odvojte mi Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao“ (Djela apostolska 13:2).

Vidimo da je Sveti Duh rekao da mu se odvoje dva apostola za djelo na koje ih je pozvao, ali je to rekao dok su „obavljali službu Gospodu“, a to je Hrist.

Ko je Sveti Duh u ovom kontekstu? Upravo Hrist. Biblija nam kaže da je Hrist odvojio Barnabu i Savla da propovijedaju jevanđelje.

„Na to su im Pavle i Barnaba odvažno rekli: Trebalo je najprije vi da čujete Božju riječ. Ali pošto je vi odbacujete i ne smatrate sebe vrijednim vječnog života, zato odlazimo neznabošcima. JER OVAKO NAM JE GOSPOD ZAPOVIJEDIO: Postavio sam te da budeš svjetlost narodima, da budeš spasenje do kraja zemlje“ (Djela apostolska 13:46-47).

Hrist je govoreći o Savlu, kome je potom promijenjeno ime u Pavle i postao je apostol, potvrdio da Ga je izabrao da propovijeda jevanđelje.

„…Jer mi je taj čovjek izabrano oruđe da nosi moje ime neznabošcima, a i carevima i Izraelovim sinovima“ (Djela apostolska 9:15).

U ovim kao i mnogim drugim izvještajima u Bibliji radi se o Bogu i Hristu, o Ocu i Sinu, koji djeluju zajednički kroz Njihovog Svetog Duha, ali se naizmjenično koristi različita terminologija.

 

Bog je Duh

U Bibliji se za Boga kaže da je Duh.

„Bog je Duh, i oni koji mu služe moraju mu služiti u Duhu i istini“ (Jovan 4:24).

Ovu Hristovu izjavu pojedini zastupnici Trojstva koriste kako bi dokazali da je Sveti Duh Bog, u smislu posebne treće ličnosti Božanstva.

Ova izjava sama po sebi ne govori ništa o Svetom Duhu kao navodno posebnoj ličnosti Božanstva, a to postaje jasnije kada se pročita kontekst.

„Naši praočevi su vršili bogosluženje na ovoj gori, a vi kažete da je u Jerusalimu mjesto gdje treba bogoslužiti. Isus joj reče: Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kada Ocu nećete služiti ni na ovoj gori ni u Jerusalimu… Ali dolazi čas, i već je tu, kada će pravi poklonici služiti Oca u Duhu i istini, jer Otac traži takve poklonike. Bog je Duh, i oni koji mu služe moraju mu služiti u Duhu i istini“ (Jovan 4:20-24).

Iz ovih stihova se jasno vidi da je Hrist pričao sa osobom koja je smatrala da se služenje Bogu mora obavljati na određenim lokacijama.

Hrist joj je kazao da gdje god ljudi služe Bogu Duhom i istinom, On nema problema da ih čuje i usliši jer je On Duh i samim tim sveprisutan. Ovo je naročito značajno u kontekstu kada vjerni prime Duh jer se time sjedinjavaju sa Bogom i mogu da imaju ličnu službu Bogu.

 

Hrist je Duh

U Bibliji se, ne samo za Boga, nego i za Hrista kaže da je Duh.

„Prvi čovjek, Adam, postao je živa duša, posljednji Adam Duh koji daje život“ (1. Korinćanima 15:45).

 „Gospod je taj Duh, a gde je Gospodnji Duh, tamo je sloboda“ (2. Korinćanima 3:17).

Hrist se nakon vaskrsenja i vaznesenja na Nebo izraženo prikazuje kao Duh u posljednjoj biblijskoj knjizi Otkrivenje.

Otkrivenje govori o budućnosti svijeta. Otkrivenje je pisao apostol Jovan koji je bio nadahnut od samog Hrista i knjiga započinje na sljedeći način:

„Otkrivenje Isusa Hrista, koje mu je dao Bog, da pokaže svojim slugama ono što će se uskoro dogoditi. I on je to poslao i pokazao u znacima preko svog anđela svom sluzi Jovanu, koji je posvjedočio o riječi Božjoj i o svjedočanstvu Isusa Hrista – o svemu što je vidio“ (Otkrivenje 1:1-3).

Sada ćemo vidjeti da se Hrist u Otkrivenju prikazuje i predstavlja kao Duh. Apostol Jovan je od Hrista dobio poruku za zajednice, odnosno za skupštine ili crkve, zavisno koji se termin koristi.

„…Ono što vidiš napiši u svitak i pošalji u sedam zajednica koje su u Aziji: u Efes, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Filadelfiju i Laodikeju. I okrenuo sam se da vidim ko mi to govori. Kad sam se okrenuo, vidio sam sedam zlatnih svjećnjaka, a među svjećnjacima nekog nalik Sinu čovječijem. …Kad sam ga vidio, pao sam pred njegove noge kao da sam mrtav. A on je položio svoju desnicu na mene i rekao mi: ‘Ne boj se. Ja sam Prvi i Poslednji. Živ sam, bio sam mrtav, i evo živim u vjekovima vjekova, i imam ključeve od smrti i hada“ (Otkrivenje 1:11-18).

Kada je apostol Jovan zapisivao pojedinačne poruke za zajednice, koje mu je Hrist dao, uvijek ponavlja sljedeće: Duh govori zajednicama. Da je Hrist taj Duh postaje očiglednije iz sljedećih stihova:

„Anđelu zajednice u Smirni napiši: Ovo govori on, Prvi i Posljednji, koji je bio mrtav i oživio… Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori zajednicama…“ (Otkrivenje 2:8.11).

„Anđelu zajednice u Tijatiri napiši: Ovo govori Sin Božji… Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori zajednicama“ (2:18.29).

„Anđelu zajednice u Sardu  napiši… Nego ću priznati njegovo ime pred svojim Ocem i njegovim anđelima. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori zajednicama“ (Otkrivenje 3:1-6).

„Anđelu zajednice u Filadelfiji napiši:  Ovo govori onaj koji je svet i istinit, koji ima Davidov ključ, koji kad otvori niko ne može zatvoriti, a kad zatvori niko ne može otvoriti… Onoga ko pobijedi učiniću stubom u hramu mog Boga i on više neće izaći odatle. Napisaću na njemu ime mog Boga i ime grada mog Boga, novog Jerusalima koji silazi s neba od mog Boga, i moje novo ime. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori zajednicama“ (Otkrivenje 3:7.12-13).

„Anđelu zajednice u Laodikeji napiši: Ovo govori Amin, vjerni i istiniti svjedok, početak stvaranja Božjeg… Onome ko pobijedi daću da sjedne sa mnom na moj presto, kao što sam i ja pobijedio i sjeo sa svojim Ocem na njegov presto. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori zajednicama“ (Otkrivenje 3:14.21-22).

Print Friendly, PDF & Email