Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Identitet Isusa Hrista

Biblija kaže da jedan, jedini, apsolutni, samopostojeći Bog ima Sina.1. Bog je lično, kako Biblija izvještava, glasom sa Neba potvrdio da je Isus Hrist Njegov Sin:

„A glas sa neba reče: Ovo je moj ljubljeni Sin, koji je po mojoj volji!“ (Matej 3:17).

„Ovo je moj ljubljeni Sin, koji je po mojoj volji! Njega slušajte!” (Matej 17:5).

Isus Hrist je za sebe rekao da je Sin Božji:

Isus je čuo da su ga izbacili. Našao ga je i upitao: Vjeruješ li ti u Sina Božjeg? Čovjek je odgovorio: A ko je taj, gospodine, da vjerujem u njega? Isus mu je rekao: Vidio si ga. To je onaj koji govori s tobom“ (Jovan 9:35-37).

„…Kako onda vi onome koga je Otac posvetio i poslao na svijet kažete: Huliš, zato što sam rekao: Ja sam Božji Sin?“ (Jovan 10:36).

Anđeo Gabrijel koji se pojavio Isusovoj majci Mariji da objavi Njegovo rođenje objavio je da će ona roditi Sina Božjeg:

„Anđeo joj reče: Sveti Duh doći će na tebe i sila Svevišnjega zaseniće te. Zato će onaj što se rodi biti svet, i nazvaće se Sin Božji“ (Luka 1:35).

Isusovi učenici su za Njega govorili da je Sin Božji:

„Tada ih on upita: A šta vi kažete, ko sam ja? Simon Petar mu odgovori: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. Blago tebi, Simone, sine Jonin, reče mu Isus, jer ti to nije objavio čovjek, nego moj Otac, koji je na nebesima’“ (Matej 16:13-18).

„Kad su se popeli u čamac, vjetar utihnu, a oni u čamcu se pokloniše Isusu, govoreći: Ti si zaista Sin Božji“ (Matej 14:32-33).

„Nataniel mu reče: Učitelju, ti si Sin Božji, ti si car Izraela“ (Jovan 1:49).

„Nekoliko dana ostao je (apostol Pavle) sa učenicima u Damasku, a zatim je u sinagogama odmah propovijedao Hrista, da je on Sin Božji“ (Djela apostolska 9:19-20).

Jovan Krstitelj je objavio da je od Boga osvjedočen za Isusa da je Sin Božji:

“Jovan je još posvjedočio: Video sam kako Duh kao golub silazi s neba i ostaje na njemu. Ni ja ga nisam znao, ali onaj koji me je poslao da krštavam u vodi rekao mi je: Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krštava Svetim Duhom. Ja sam to vidio i svjedočim da je on Sin Božji” (Jovan 1:32-34).

Marta, Lazarova sestra koga je Isus vaskrsnuo, je znala da je Isus Sin Božji:

„Ona mu odgovori: Da, Gospode, ja vjerujem da si ti Hrist, Sin Božji, onaj koji treba da dođe na svijet” (Jovan 11:27).

Sotona, vođa palih anđela koji se još nazivaju demoni, je znao da je Isus Hrist Sin Božji:

„Tada mu je Đavo rekao: Ako si sin Božji, reci ovom kamenu da postane hljeb…“ „…Ako si sin Božji, baci se odavde dolje…“ (Luka 4:3.9).

Bog je lično dva puta svojim glasom sa Neba potvrdio da je Isus Hrist Njegov Sin, a vidimo da Sotona dva puta kaže Isusu „ako si Sin Božji“, što je direktno suprostavljanje onome što je Bog rekao.

Demoni su znali da je Isus Sin Božji:

„A i demoni su izlazili iz mnogih, vičući: Ti si Hrist, Sin Božji“ (Luka 4:41).

Kada je Isus Hrist razapet na krstu prolaznici su mu se rugali na sljedeći način:

„Siđi sa krsta ako si Sin Božiji“ (Matej 27:40).

Slično kao i prolaznici, ali kao i Sotona koji mu je dva puta rekao „ako si Sin Božji“, rugali su mu se i tadašnji prvosveštenici, učitelji zakona i starješine:

„Uzda se u Boga, pa neka ga on sada izbavi ako ga želi. Jer, govorio je: Ja sam Sin Božiji“ (Matej 27:43).

Isus Hrist je osuđen na smrtnu kaznu razapinjanjem na krstu jer je za sebe tvrdio da je Sin Božji i na sudu nije htio da se odrekne činjenice da je bio Sin Božji:

„Judejci su mu na to rekli: Mi imamo zakon i po našem zakonu on treba da umre, jer je za sebe tvrdio da je Božji Sin’“ (Jovan 19:7).

„A prvosveštenik mu reče: Zaklinjem te Bogom živim, reci nam da li si ti Hristos, Sin Božiji? Ti kaza, reče Isus… Tada prvosveštenik razdera svoju odjeću i reče: Pohulio je! Šta nam još trebaju svjedoci! Eto, sad ste čuli hulu! Šta mislite? A oni odgovoriše: Zaslužio je smrt!“ (Matej 26:63-67).

Neobični natprirodni događaji koji su se desili nakon što je Isus izdahnuo natjerali su rimske vojnike koji su ga čuvali da priznaju da je On Sin Božji:

„Kapetan i oni koji su s njim čuvali Isusa vidješe zemljotres i sve što se dogodilo pa se veoma uplašiše i rekoše: Ovaj je zaista bio Sin Božiji!“ (Matej 27:54).

Da li sve ove tvrdnje iz Biblije da je Isus Hrist Sin Božji, koje su prvo došle od samog Boga glasom sa Neba, a potom potvrđene od Isusa i od brojnih drugih izvora (anđela koji se pojavio Mariji, apostola, Jovana Krstitelja, Marte, Sotone, demona, prolaznika oko krsta, prvosveštenika, učitelja zakona i starješina, rimskih vojnika), dovoljne da povjerujemo da je Isus stvarno Sin Božji?

Biblija je  kategorična da je jedan, jedini, apsolutni, samopostojeći Bog stvarni Isusov Otac, i da je Isus stvarni Sin Očev.

„Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega“ (1. Korinćanima 8:6).

„Neka je blagoslovljen Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Hrista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe“ (2. Korinćanima 1:3).

„Zato savijam kolena pred Ocem našeg Gospoda Isusa Hrista“ (Efescima 3:14).

 „Isus im je odgovorio: Ako ja slavim samog sebe, moja slava nije ništa. Mene proslavlja moj Otac, za koga vi kažete da je vaš Bog, ali ga ne poznajete. A ja ga poznajem“ (Jovan 8:54-55).

 „U to vrijeme Isus reče: Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a otkrio malima. Da, Oče, to je postalo ugodno pred tobom“ (Matej 11:25-26).

„…Kako biste jednodušno, jednim ustima, slavili Boga i Oca našeg Gospoda Isusa Hrista“ (Rimljanima 15:6).

Identitet Isusa Hrista je jasan, On je Sin Božji. Poznavanje stvarnog identiteta Isusa Hrista kao Sina Božjeg je uslov da prepoznamo veličinu žrtve koju je Bog učinio za čovjeka, što je u suštini prvi korak ka našem povezivanju sa Bogom.

„Jer Bog je toliko volio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko vjeruje u njega ne bude uništen, nego da ima vječni život“ (Jovan 3:16).

„Ljubav je u ovome: nismo mi voljeli Boga, nego je on volio nas i poslao svog Sina kao žrtvu pomirenja za naše grijehe“ (1. Jovanova 4:10).

Koja je onda razlika između Isusa Hrista kao Sina Božjeg i drugih stvorenja koja su djeca Božja? Biblija kaže da je Isus Hrist jedinorođeni Sin Božji:

„Jer Bog je toliko volio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko vjeruje u njega ne bude uništen, nego da ima vječni život“ (Jovan 3:16).

„I Riječ (Sin) je postala tijelo i prebivala je među nama i gledali smo njenu slavu, slavu kao jedinorođenog od Oca…“ (Jovan 1:14).

Kako je to Isus Hrist jedinorođeni Sin Božji? Na koji način se Isus konkretno razlikuje od ostale Božje djece samim tim što je jedinorođeni Sin Božji? Šta znači jedinorođen?

Prethodni nastavak

Nastavak

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Za više informacija pogledati kategoriju na sajtu Isus Hrist – Sin Božji