Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Identitet Svetog Duha

1. Šta je Isus obećao pre nego što je otišao na Nebo?

Jovan 14:16,17,26:I ja ću zamoliti Oca i on će vam dati drugog Utešitelja da bude s vama uvek, Duha istine, koga svet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. A vi ga poznajete, jer stoji i biće u vama….. A utešitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučiće vas svemu i podsetiće vas na sve što sam vam govorio.“

 

2. Prema Bibliji, čiji duh je „Sveti Duh?“

Uporedite sledeće stihove:

Marko 13:11:Kad vas budu vodili na sud, nemojte da se unapred brinete šta ćete govoriti, nego šta vam bude dato u tom času, to govorite, jer nećete govoriti vi, nego Sveti Duh.“

Matej je to zabeležio na sledeći način:

Matej 10:19,20:A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete i šta ćete reći jer će vam tog časa biti dato šta da govorite. Nećete, naime, govoriti vi, nego će u vama govoriti Duh vašega Oca.“

Takođe uporedite sledeća dva stiha:

2. Petrova 1:21:Jer nikad proroštvo ne bi od čovečije volje, nego naučeni od Svetog Duha govoriše sveti Božiji ljudi.“

Dok u svojoj prvoj poslanici govori o istoj stvari, Petar kaže:

1. Petrova 1:10,11:To su spasenje marljivo ispitivali i pažljivo istraživali proroci koji su prorokovali o blagodati namenjenoj vama. Ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše Duh Hristov u njima, unapred svedočeći za Hristove muke i za slavu koja će uslediti.“

Sveti Duh = Hristov Duh

Na osnovu prethodna četiri stiha, možemo bezbedno da zaključimo:

Hristov Duh = Sveti Duh = Očev Duh 

 

3. Koliko svetih duhova postoji?

Efescima 4:4:Jedno je telo i jedan duh – kao što je i jedna nada na koju ste pozvani.“ (videti i 1. Korinćanima 6:17; 12:13; Efescima 2:18)

 

4. Kada primamo Svetog Duha, koga zapravo primamo?

Jovan 14:23:Isus mu je odgovorio: „Ako me neko voli, držaće moje reči, i moj Otac će ga voleti, i doći ćemo k njemu i prebivaćemo s njim.“

Prema Isusu, kada primimo Svetog Duha, mi primamo i Oca i Sina.

 

5. Da li Otac i Sin poseduju isti Duh/život?

Rimljanima 8:9,10:Ali vi niste u telu, nego u Duhu, ako Božji Duh zaista prebiva u vama. Ali ako neko nema Hristov Duh, taj nije Njegov. A ako je Hrist u vama, telo je zaista mrtvo zbog greha, ali Duh je život zbog pravednosti.“

U ovom stihu, dok govori o istom duhu, Pavle upotrebljava sledeću terminologiju: Duh, Božji Duh, Hristov Duh, Hrist. Ovo nam govori da je Pavle verovao da je Sveti Duh – Duh/Život i od Oca i od Sina.

 

6. Odakle izlazi duh?

Jovan 15:26:Kad stigne utešitelj koga ću vam ja poslati od Oca, Duh istine, koji izlazi od Oca, to će svedočiti o meni.“

 

7. Zašto Duh izlazi od Oca?

1. Korinćanima 8:6:Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega.“

Rimljanima 11:36:Jer sve je od njega i kroz njega i za njega. Njemu neka je slava u svu večnost. Amin.“

Duh (Božji život) izlazi od Oca, zato što je sve od Njega. On je Izvor svega.

 

8. Kroz koga ovaj duh dolazi nama?

Efescima 2:18:Jer kroz njega i jedni i drugi imamo pristup Ocu u jednom Duhu.“

Jovan 20:22:I ovo rekavši, dunuo je i rekao im: „Primite Sveti Duh…

Očev Duh dolazi nama kroz Isusa i kroz Njega se vraća.

 

9. Ko dolazi nama da bude naš Utešitelj?

Jovan 14:18,19: „Neću vas ostaviti kao siročiće. Doći ću k vama. Još malo i svet me više neće videti, ali vi ćete me videti, jer ja živim, a i vi ćete živeti.“

 

10. Kako Otac šalje Isusa nama? Da li je to Isus u telu ili Isus u Duhu?

Galatima 4:6:A pošto ste sinovi, Bog je u naša srca poslao Duh svog Sina koji viče: „Aba, Oče!”

Napomena: Pavle nam kaže u Galatima da kada primimo Isusov Duh, vičemo „Aba, Oče!” Ipak, on nam takođe kaže u Rimljanima 8:15, da kada primimo Duh, vičemo „Aba, Oče!” Ovo je još jedna potvrda da Sveti Duh nije niko drugi do Isusov Duh. Takođe uporedite  Galatima 4:6 sa Dela 3:26.

 

11. Kada primimo Isusov Duh, da li je to neko drugačiji od Isus?

1.Korinćanima 3:17:Gospod je Duh, a gde je Gospodnji Duh, tamo je sloboda.“

Pavle nam je rekao u 1. Korinćanima 8:6 da postoji samo jedan Gospod, Isus Hrist, i u Efescima 4:4, da postoji samo jedan duh. Ipak, Pavle nam kaže u gore navedenom stihu, „Gospod je Duh.“ Ako je Gospod, Isus, i postoji samo jedan duh, onda je jedino logično i u skladu sa Pismom verovati da Sveti Duh nije niko drugi do Gospod Isus Hrist u duhovnom obliku. Isus Lično dolazi nama kao lični Utešitelj. Duh je Isusova ličnost.

 

12. Da li nam Biblija kaže da je Isus postao duh?

1.Korinćanima 15:45:Tako je i napisano: „Prvi čovek, Adam, postao je živa duša,” poslednji Adam Duh koji daje život.“

 

13. Zašto Biblija ponekad kaže da kada bude došao Utešitelj, doći će i Otac i Sin, dok na drugim mestima piše da je Isus Duh?

2.Korinćanima 5:19:Da objavljujemo da je Bog bio u Hristu i pomirio svet sa sobom, ne računajući im njihove prestupe, i stavio u nas reči pomirenja.

Jovan 14:10,20:Zar ne veruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Ono što vam ja govorim ne govorim sam od sebe, nego Otac koji stoji u meni čini svoja dela… U taj dan ćete spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama.“

 

14. Ko kuca na vrata našeg srca?

Otkrivenje 3:20:Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa mnom.“

 

15. Šta je nada slave?

Kološanima 1:27Kojima je Bog hteo da obznani slavno bogatstvo ove tajne među neznabošcima. Ta tajna je Hristos u vama, nada slave.“

 

Print Friendly, PDF & Email