Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Istina o Isusu kao Sinu Božjem je istina koja spašava

Istina da je Isus – Hrist=Sin Božji je zaista stijena ili kamen temeljac na kome je sazidan Božji narod (zajednica, crkva).

„Tada ih on upita: A šta vi kažete, ko sam ja? SIMON PETAR MU ODGOVORI: TI SI HRIST, SIN BOGA ŽIVOGA. Blago tebi, Simone, sine Jonin, reče mu Isus, jer ti to nije objavio čovjek, nego moj Otac, koji je na nebesima. A ja ti kažem: ti si Petar i NA OVOJ STIJENI SAGRADIĆU SVOJU ZAJEDNICU, i vrata hada neće je nadjačati“ (Matej 16:15-18).

„Jer kroz njega i jedni i drugi imamo pristup Ocu u jednom Duhu. Dakle, više niste stranci ni došljaci, nego ste sugrađani svetih i Božji ukućani, nazidani na temelju apostola i proroka, A UGAONI KAMEN TEMELJAC JE SAM HRIST ISUS“ (Efescima 2:18-20).

„ON JE KAMEN koji ste vi graditelji smatrali bezvrjednim, A KOJI JE POSTAO UGAONI KAMEN. I ni u kom drugom nema spasenja, jer nema drugog imena pod nebom datog među ljudima kojim bi se mi mogli spasiti“ (Djela apostolska 4:11-12).

„ON JE GLAVA TIJELA, zajednice, koji je početak, prvorođeni iz mrtvih, da u svemu bude prvi“ (Kološanima 1:18).

„Jer je muž poglavar ženi kao što je i HRIST POGLAVAR ZAJEDNICI, I ON JE SPASITELJ TOG TIJELA“ (Efescima 5:23).

Zašto istina o Isusu kao Hristu=Sinu Božjem predstavlja stijenu ili kamen temeljac na kome je sazidan Božji narod (zajednica, crkva)? Zato što je to spasonosna istina. Jednostavno, Božji dar spasenja čovječanstvu jeste dar Njegovog Sina u kojeg treba da vjeruju oni koji žele da se spasu.

„Jer Bog je toliko volio svijet da je dao svog JEDINOROĐENOG SINA, da niko KO VJERUJE U NJEGA ne pogine, nego da ima vječni život. Jer Bog nije poslao svog Sina u svijet da on osudi svijet, nego da se svijet spase kroz njega. KOJI NJEGA VJERUJE NE SUDI MU SE, a koji ne vjeruje već je osuđen, jer nije vjerovao U IME JEDINOROĐENOG SINA BOŽJEG“ (Jovan 3:16-18).

„Božje svjedočanstvo je veće od ljudskog svjedočanstva, koje mi prihvatamo. Jer Božje svjedočanstvo je u tome da je on posvjedočio o svom Sinu. KO VJERUJE U SINA BOŽJEG, prihvata svjedočanstvo koje mu je dato. Ko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lažljivcem, jer ne vjeruje u svjedočanstvo kojim BOG SVJEDOČI O SVOM SINU. A u ovome je to svjedočanstvo: Bog nam je dao vječni život, i taj život je u njegovom Sinu. KO IMA SINA, IMA ŽIVOT, a ko nema Sina Božjeg, nema život. Ovo pisah vama KOJI VJERUJETE U IME SINA BOŽJEG, DA ZNATE DA IMATE ŽIVOT VJEČNI I DA VJERUJETE U IME SINA BOŽJEG“ (1. Jovanova 5:9-13).

„Isus je pred učenicima učinio i mnoga druga čuda, koja nijesu zapisana u ovom svitku. A ova su zapisana da biste vjerovali da je ISUS ZAISTA HRIST, SIN BOŽJI, i da VJERUJUĆI IMATE ŽIVOT VJEČNI U IMENU NJEGOVOM“ (Jovan 20:30-31).

„A onima koji su ga primili dao je pravo da postanu djeca Božja, jer vjeruju U NJEGOVO IME, koji nijesu od krvi ni od tjelesne volje ni od čovječije volje, nego rođeni od Boga. I Riječ je postala tijelo i prebivala je među nama i gledali smo njenu slavu, slavu kao JEDINOROĐENOG OD OCA, punu blagodati i istine“ (Jovan 1:12-14).

„Ko god priznaje da je ISUS HRIST SIN BOŽJI, Bog nastava u njemu i on u Bogu“ (1. Jovanova 4:15).

„Svako ko vjeruje da je ISUS ZAISTA HRIST, rođen je od Boga, i svako ko voli onog koji je rodio, voli i onog koji je rođen od njega. …Jer ovo je ljubav prema Bogu: da držimo njegova uputstva, a njegova uputstva nijesu teška, jer sve što je rođeno od Boga pobjeđuje svijet. A ovo je pobjeda koja je pobijedila svijet: naša vjera. Ko pobjeđuje svijet, ako ne onaj koji vjeruje da je ISUS SIN BOŽJI“ (1. Jovanova 5:1-5).

Na osnovu Biblije, onaj koji vjeruje u Isusa kao Sina Božjeg je spašen – ima vječni život. Biblija kategorično kaže da vjera u Njegovo ime spašava. A koje je Njegovo ime? Njegovo ime nije Bog, odnosno Njegovo ime nije Bog koji se javlja kroz tri lica Božanstva od kojih je jedno lice Sin, kako to uči Trojstvo.

Njegovo ime je SIN BOŽJI.

Print Friendly, PDF & Email