Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Isusovo sinaštvo “od davnina”

Kada je Isus postao Božji Sin? Ovo pitanje je ključno jer je Božja ljubav prema nama otkrivena u davanju Njegovog Sina. Ipak, Bog nije mogao voleti Hrista kao Sina dok On nije postao Njegov Sin. Da li ovo zvuči logično? Božja ljubav prema Njegovom Sinu se mora meriti od vremena kada je imao Sina. Ako je Isus postojao pre nego što je postao Božji Sin, onda Ga je Bog mogao voleti kao brata, kao prijatelja, čak se može reći da je voleo Samog Sebe, ako je kao što neki kažu, Isus bio Bog lično. Međutim, nije Ga mogao voleti kao Svog Sina dok nije postao Njegov Sin.

Jaki napori su uloženi da se dokaže da Bog nikada nije imao Sina pre nego što je Isus došao na zemlju. Takvi napori su došli sa svih krajeva, ali su svi oni propali u svetlu jasne jednostavne Božje reči. Da li je postojalo vreme kada je Bog rekao, „Sine, možes ići?“

1. Jovanova 4:9 kaže da je Bog poslao Svog jedinorođenog Sina u svet. Kada se to desilo? Da li pre nego što je Isus došao u svet ili nakon što je došao u svet? Da li je Bog prvo poslao Isusa u svet i onda nakon Njegovog dolaska ovde rekao, „Sine, sada možeš ići u svet?“ Ova pitanja mogu izgledati smešno ali se moraju postaviti kako bi istina mogla postati jasna. Osnovna logika bi nam trebala reći da ako je Bog poslao Svog Sina u svet (Jovan 3:17, 1. Jovanova 4:9) onda je morao imati Sina da Ga pošalje (Marko 12:6). Nije poslao Samog Sebe da postane Njegov Sin, nije poslao Svog prijatelja da postane Njegov Sin, nije poslao deo Sebe da postane Njegov Sin. U trenutku kada je Isus poslat već je bio Božiji Sin. Verovati da Isus nije bio Božji Sin dok nije začet u Marijinoj utrobi predstavlja smešnu zamisao da je Isus stigao pre nego što je bio poslat. Ili da je Bog poslao Svog Sina pre nego što je imao Sina.

Svedočanstvo Starog saveza

Iako svedočanstvo Starog saveza nije tako jasno kao ono iz Novog, postoji nekoliko stihova u Starom savezu koji jasno otkrivaju istinu da je Bog imao Sina mnogo pre nego što je Isus uopšte i došao na zemlju.

„Ko je izašao na nebo, pa može sići? Ko je uhvatio vetar u šake svoje? Ko je svezao vode u ogrtač svoj? Ko je podigao sve krajeve zemaljske? Znaš li kako mu je ime i kako je ime sinu njegovom?” (Priče 30:4)

O koja dva bića ovaj stih govori? Jedan od njih je jasno Stvoritelj svih stvari, onaj koji je ”svezao vode u ogrtač” i ”podigao sve krajeve zemaljske.” Međutim, još jedna osoba je spomenuta. Tu, pre nego što je Hrist rođen u Betlehemu, postavljeno je pitanje, ”kako je ime sinu njegovom?” Ako Bog u to vreme nije imao Sina kakvo je značenje pitanja?

Takođe kad pogledamo Priče 8:22-31 teško nam je da pogrešno protumačimo značenje stihova.

“Gospod me imao na početku svog puta, pre njegovih dela od starine. Postavljena sam još od davnina, od početka, od vremena pre nego što je zemlja nastala. Rođena sam kad još nije bilo bezdana vodenih, kad nije bilo izvora obilnih voda. Rođena sam pre nego što su gore utvrđene, pre nego što su brda nastala, kad još nije načinio zemlju, ni polja, ni prva zrna plodne zemlje. Kad je uređivao nebesa, bila sam tu. Kad je odredio krug nad licem bezdana vodenog, kad je u visinama učvršćivao oblake, kad je utvrđivao izvore bezdana vodenog, kad je moru odredio granice koje vode njegove ne smeju preći, kad je određivao temelje zemlji, tada sam bila uz njega kao vešt graditelj, i dan za danom bila sam mu naročita radost, i veselila sam se pred njim sve vreme, veselila sam se plodnom tlu zemlje njegove i radost su mi bili sinovi ljudski.” (Priče 8:22-31)

O kome ovi stihovi govore? Prvih nekoliko stihova ovog poglavlja ukazuju da govori o ”mudrosti”. Međutim, kao što se često dešava sa proročkim ili poetičkim stihovima u Starom savezu predmet se menja sa opšte primene na određenu primenu, na nekoga određenog. Jasno je da ovi stihovi moraju govoriti o osobi umesto o abstraktnoj osobini mudrosti jer naglašava ”rođena sam” (stihovi 24,25). Ako bi smo zaključili da se ovo odnosi na osobinu mudrosti, onda bi smo isto morali zaključiti da je postojalo vreme pre nego što je Bog rodio mudrost kada mudrost nije postojala i kada u jednom trenutku Bog nije bio mudar. Ova osoba spomenuta u stihovima 22-31 ima neke veoma određene pojedinosti koje se mogu odnositi samo na jedno Biće u univerzumu.

Hajde da pogledamo neke od tih pojedinosti:

  1. Ova osoba je ”izneta” (rođena, jedinorođena, stihovi 24,25). Izraz ”izneta” se prevodi kao ”rođena” u Novoj Internacionalnoj Verziji i takođe u Bibliji na osnovnom engleskom. U Novom Živom Prevodu i u Bibliji Novog Jerusalima kao ”rođena sam”. Skoro sve ostale verzije je prevode kao ”izneta”.
  2. Osoba je ”postavljena” pre nego što je sve stvoreno. Razdoblje koje se naziva ”davnina” (stih 23)
  3. Osoba je bila prisutna tokom svih kreativnih Božjih dela (stihovi 27-29)
  4. Druženje te osobe i Boga je bilo stalno i donosilo je ”radost” Bogu (stih 30)

Za koga Biblija kaže da je ”jedinorođen” od Boga (Jovan 3:16) iz dana pre vremena (Mihej 5:2) Ko je bio prisutan i aktivan tokom stvaranja celog univerzuma (Efescima 3:9; 1. Mojsijeva 1:26)? I ko je doneo radost Božjem srcu (Matej 3:17)? Samo jedno Biće u celom univerzumu odgovara opisu. Ovi stihovi se jasno odnose na Isusa Hrista, Božjeg Sina, koji je prema 1. Korinćanima 1:24 Božja mudrost.

Oni koji negiraju da je Isus zaista Božji Sin imaju dva problema sa ovim stihovima. Prvo, jasno vide da stihovi govore o početnom trenutku za Hrista. Vreme kada je ”rođen”. Bez obzira na činjenicu da je to vreme toliko daleko u večnosti da se naziva ”od davnina” imaju problem jer smatraju da je Isus Sam po Sebi Bog i da kao takav nije imao početak. Drugo, oni smatraju da izraz ”rođen” aludira na stvaranje i naravno, ako je Isus stvoren onda On ne bi bio božansko biće i ne bi bilo moguće za Njega da plati cenu za ljudsko iskupljenje.

Rođen ili stvoren

Ipak Pismo je veće od mišljenja, strahova, pogrešnih shvatanja i ljudskih pristrasnosti. Prihvatanje šta Pismo govori kao što je jednostavno napisano donelo bi razumevanje i razrešilo bi poteškoće. Hajde da prvo ispitamo drugi prigovor. Da li predlažemo da je Isus STVOREN ako prihvatimo da je ROĐEN od Boga? Hajde da budemo razumni. Da li bilo gde u Bibliji ”rođen” znači ”stvoren” ili obrnuto? Ova stvar je veoma jednostavna. Stvaranje ima veze sa oblikovanjem, ili sa iznošenjem nečega u postojanje koristeći materijale koji nisu deo mene samog ili ne koristeći već postojeće materijale. Začetak ili proces rođenja je nešto sasvim drugačije. U rođenju, novo biće je bilo deo originala i sastavljeno je od iste materije i poseduje iste osobine kao original. Za novo biće se čak može reći da je postojalo pre nego što je rođeno u smislu da je njegov život već bio prisutan u životu njegovog roditelja (Jevrejima 7:9-10). Svuda u Bibliji svedočanstvo vezano za Hrista je to da je On rođen od Boga, ne stvoren od Boga.

Drugi prigovor ima veze sa pitanjem da li Hrist zaista može biti Bog ako je imao početak? Pa, pre svega Isus nikada ne bi mogao biti Bog (Lično). Postoji samo jedno Biće u Bibliji koje nosi titulu ”Bog” u najvišem smislu, i to je Otac (Jovan 17:3; 1. Korinćanima 8:6; Otkrivenje 21:22). Međutim, važno pitanje je da li Isus može biti božansko biće, da li poseduje osobine Boga ako je imao početak?

Kada je dete rođeno, sa čijim osobinama se rađa? Osim činjenice da njegovo razvijanje nije završeno, da li je na bilo koji način uskraćeno nečega od svojih roditelja. Očigledno, ako je Isus ROĐEN, JEDINOROĐEN, IZNET od Boga, onda On mora posedovati SVE Božije osobine! Očigledno je da na bilo koji način nije slabiji od Boga već i poseduje u Svojoj prirodi sve osobine koje po prirodi pripadaju Bogu.

Kako činjenica da je On pre triliona godina rođen negira Njegovo božanstvo? To je kao da govorimo da zato što ljudski sin nije star kao njegov otac, on nije čovek kao njegov otac! Glavno pitanje je da li je Isus ROĐEN ili STVOREN. Jehovini svedoci tvrde da je stvoren. Trinitarci kažu da nije ni rođen ni stvoren. Biblija međutim, uči da je On rođen od Boga još ranije u danima ”od davnina”. To je jedini zaključak koji se uklapa u sve činjenice Pisma.

Prosvetljeni ili zbunjeni?

Mnogi i različiti su načini na koje neprijatelj potpune istine gleda da uništi ovu istinu. Druga grupa hrišćana revna za tradicijama prošlih vekova je razmatrala (i nametala ta razmatranja drugima) da je Isus, koji je Bog Lično, odlučio milijardama godina ranije da igra ulogu sina, dok je Bog Lično (još jedan) igrao ulogu Oca. Istovremeno Bog Lično (čak još jedan) je igrao ulogu Svetog Duha. Ova odluka je donesena od Boga Lično koji nije tri Boga, već jedan Bog koji glumi u tri uloge.

Print Friendly, PDF & Email