Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Izrael – duhovna kategorija u Bibliji (3)

Izrael je u Bibliji isključivo duhovna kategorija, i u Novom savezu se odnosi na nanovorođene hrišćane, one koji su vjerom primili Hrista.

„Jer u Hristu Isusu niti šta koristi obrezanje ni neobrezanje, već NOVO STVORENJE. A na svima koji budu PO OVOM PRAVILU ŽIVJELI, na njima neka bude mir i milosrđe – na IZRAELU BOŽJEM“ (Galatima 6:15-16).

Pogledajmo Hristove izjave iz kojih je jasno da je Izrael duhovna kategorija.

„Istinu vam kažem, reče im Isus, o obnovi, kad Sin čovječiji sjedne na presto svoje slave, i vi koji ste pošli za mnom SJEŠĆETE NA DVANAEST PRESTOLA I SUDITI NAD DVANAEST PLEMENA IZRAELOVIH“ (Matej 19:28).

„Zato ja s vama sklapam savez za kraljevstvo, kao što je moj Otac sa mnom sklopio savez, da jedete i pijete za mojim stolom u mom kraljevstvu, i DA SJEDITE NA PRESTOLIMA I SUDITE NAD DVANAEST IZRAELOVIH PLEMENA” (Luka 22:29-30).

Za Hrista se kaže da će zauzeti Davidov presto i zauvijek biti kralj nad Jakovljevim domom, i jasno je da se ne radi o doslovnom Davidovom prestolu u Izraelu i doslovnom Jakovljevom domu, već se radi o duhovnim kategorijama koje je Hrist ispunio i ispunjava kao Gospod nad svojim duhovnim tijelom, pravim Izraelom, u kojem prebiva Duhom.

„Evo, zatrudnjećeš i rodićeš sina. Daj mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Gospod Bog DAĆE MU PRESTO DAVIDA, NJEGOVOG OCA, i ON ĆE VLADATI KAO KRALJ NAD JAKOVLJEVIM DOMOM ZAUVIJEK i njegovom kraljevstvu neće biti kraja“ (Luka 1:31-33).

Znamo da je Bog sa fizičkim Izraelcima sklopio Stari savez na planini Sinaj, a koji je bio zasnovan na poslušnosti Zakonu.

„Vidjeli ste šta sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovim krilima i doveo vas k sebi. A sada, ako budete dobro slušali moj glas i držali se mog saveza, bićete moje blago između svih drugih naroda, jer je sva zemlja moja. I bićete mi carsko sveštenstvo i sveti narod. To su riječi koje treba da kažeš Izraelovim sinovima. Mojsije se vratio, sazvao starješine naroda i izneo im sve riječi kojima ga je Gospod podučio. Poslije toga cio narod je jednoglasno odgovorio: Sve što je Gospod rekao spremni smo da činimo. Mojsije je te riječi naroda odmah prenio Gospodu“ (2. Mojsijeva 19:4-8).

„Gospod vam je progovorio iz vatre. Čuli ste riječi, ali niste vidjeli nikakav lik – samo se čuo glas. I objavio vam je svoj savez koji vas je uputio da držite – Deset riječi, koje je zatim napisao na dvije kamene ploče“ (5. Mojsijeva 4:12-13).

Biblija kaže da je Novi savez sklopljen sa Izraelovim i Judinim domom, ali je jasno da nije sklopljen sa doslovnim Izraelovim i Judinim domom, već sa duhovnim Izraelom, sa onima koji su primili Hrista. Novi savez nije zasnovan na poslušnosti Zakonu, nego na primanju Hrista u srce kroz vjeru, što je novorođenje.

„Jer prekoravajući narod, On kaže: EVO, DOLAZE DANI, GOVORI GOSPOD, KAD ĆU S IZRAELOVIM DOMOM I S JUDINIM DOMOM ZAKLJUČITI NOVI SAVEZ, koji nije kao onaj savez koji sam sklopio s njihovim praočevima onog dana kad sam ih uzeo za ruku da ih izvedem iz egipatske zemlje, jer oni nijesu ostali u mom savezu, pa više nisam mario za njih, kaže Gospod. JER OVO JE SAVEZ KOJI ĆU SKLOPITI S IZRAELOVIM DOMOM POSLE TIH DANA, KAŽE GOSPOD. SVOJE ZAKONE STAVIĆU U NJIHOV UM I UPISAĆU IH U NJIHOVA SRCA. Biću njihov Bog, i oni će biti moj narod. I niko više neće učiti svog bližnjeg i svog brata, govoreći: Upoznaj Gospoda! Jer će me svi oni poznavati, od najmanjeg do najvećeg. Jer ću im oprostiti njihova bezakonja i više se neću sjećati njihovih grijeha“ (Jevrejima 8:8-12).

„Da bi vam prema bogatstvima svoje slave omogućio da se utvrdite kroz Duha njegovog u unutrašnjem čovjeku, i DA HRIST PREBIVA KROZ VJERU U VAŠIM SRCIMA, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni…“ (Efescima 3:16-17).

Hrist lično je Novi savez.

„Ja, Gospod, pozvao sam te u pravdi i čvrsto sam te za ruku uzeo. Čuvaću te i postaviću te da budeš savez narodu i svjetlost narodima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš iz tamnice zatvorenike, iz zatvora one koji sjede u tami“ (Isaija 42:6-7).

Stari savez sklopljen sa fizičkim Izraelcima je prestao da važi kada je sklopljen Novi savez sa duhovnim Izraelcima. Novi savez je zasnovan na Hristovoj krvi, a to je Njegov život koji se Duhom dodjeljuje vjernima kroz novorođenje.
Upisivanje Zakona u srcima je staro-savezni rečnik za Hristovo prebivanje u našim srcima, kada vjernik postaje usklađen i sa Zakonom.

„Tako je uzeo i čašu poslije večere i rekao: Ova čaša predstavlja novi savez u krvi mojoj, koja će se proliti za vas“ (Luka 22:20).

„Zato im je Isus rekao: Zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete tijelo Sina čovječijeg i ne pijete njegovu krv, nemate života u sebi. Ko se hrani mojim tijelom i pije moju krv, ima vječni život, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan, jer je moje tijelo prava hrana i moja krv je pravo piće. Koji jede moje tijelo i pije moju krv stoji u meni i ja u njemu. … Duh je taj koji daje život, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio Duh su i život su“ (Jovan 6:53-56).

Oni koji prime Hrista, odnosno Hristov Duh, ušli su u Novi savez sa Bogom. Oni su stvarna djeca Božja, Hristovo tijelo, duhovni Izrael, bez obzira na genetsko ili fizičko porijeklo.

„A pošto ste sinovi, BOG JE U VAŠA SRCA POSLAO DUH SVOG SINA koji viče: Aba, Oče! Zato više nijesi sluga nego sin. A AKO SI SIN, ONDA SI I NASLEDNIK BOŽJI KROZ HRISTA“ (Galatima 4:6-7).

„Naime, NEMA RAZLIKE IZMEĐU JUDEJCA I GRKA, JER JE NAD SVIMA ISTI GOSPOD, koji obilno daje od svog bogatstva svima koji ga prizivaju“ (Rimljanima 10:12).

Bog je kroz Hrista koji prebiva u srcima vjernih zaista oslobodio pravi Izrael, ali oslobodio od grijeha, i uspostavio je Božje duhovno carstvo (kraljevstvo) na Zemlji, a ne carstvo fizičkog Izraela. To je i bila prava Božja namjera od početka. To je pravi savez između Boga i vjernih.

„Kad su ga fariseji pitali kada će doći Božje kraljevstvo, on im je odgovorio: Božje kraljevstvo ne dolazi tako da se može vidjeti; niti će se kazati evo, ovdje je, ili eno, ondje je; jer Božje kraljevstvo je u vama” (Luka 17:20-21).

„On nas je izbavio iz vlasti tame i prenio nas u kraljevstvo svog voljenog Sina, u kome imamo otkupljenje krvlju njegovom i oproštenje grijeha“ (Kološanima 1:13-14).

Davidova koliba koja je ponovo izgrađena se odnosi na duhovni Izrael, na one koji su primili Hrista.

„Kad su završili s govorom, Jakov je rekao: Ljudi, braćo, saslušajte me. Simon je detaljno ispričao kako je Bog prvi put pogledao na druge narode da iz njih izabere narod za svoje ime. S tim se slažu i riječi Proroka, kao što je napisano: POSLE TOGA ĆU SE VRATITI I OPET ĆU IZGRADITI DAVIDOVU KOLIBU KOJA JE PALA. Opet ću izgraditi njene ruševine i opet ću je podići, da bi preostali ljudi tražili Gospoda, zajedno sa svim neznabošcima, na koje je prizvano moje ime, govori Gospod, koji čini sve to“ (Djela apostolska 15:13-17).

Kroz Hrista je srušen zid između fizičkog Izraela i neznabožaca. Sada postoji pravi Božji Izrael, Božje duhovno carstvo, Hristovo tijelo, zajednica vjernih – oni koji imaju Hristov Duh i koji su na taj način prihvatljivi Bogu.

„Zato imajte na umu da ste ranije po tijelu bili neznabošci – nazivali su vas neobrezanima oni koji sebe nazivaju obrezanima, koji su obrezani rukom na tijelu – da ste u to vrijeme bili bez Hrista, otuđeni od izraelske zajednice i stranci za koje nijesu važili savezi obećanja, bili ste bez nade i bez Boga u svijetu. A SAD U HRISTU ISUSU, VI KOJI STE NEKADA BILI DALEKO, BLIZU POSTADOSTE KRVLJU HRISTOVOM. JER JE ON NAŠ MIR, ON KOJI JE OD OBOJE NAPRAVIO JEDNO I SRUŠIO PREGRADNI ZID KOJI IH JE RAZDVAJAO. U svom tijelu onemogućio je neprijateljstvo zakona zapovjesti u odredbama, da bi U NJEMU OD OBOJE STVORIO JEDNOG NOVOG ČOVJEKA GRADEĆI MIR, I OBOJE U JEDNOM TIJELU POMIRIO S BOGOM posredstvom krsta, ubivši neprijateljstvo u njemu. I došao je i objavio dobru vijest mira VAMA KOJI STE BILI DALEKO OD BOGA I ONIMA KOJI SU BILI BLIZU BOGA, JER KROZ NJEGA I JEDNI I DRUGI IMAMO PRISTUP OCU U JEDNOM DUHU. Dakle, više niste stranci ni došljaci, nego ste sugrađani svetih i Božji ukućani, nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni kamen temeljac je sam Hrist Isus. U kome je cijela građevina skladno povezana i izrasta u sveti Gospodnji hram. U kome ste i vi izgrađeni za Božje prebivalište, kroz Duha“ (Efescima 2:11-22).

„Jer mi imamo PRAVO OBREZANJE, MI KOJI SLUŽIMO BOGU U DUHU I HVALIMO SE HRISTOM ISUSOM, a ne uzdamo se u tijelo. A ako neko ima razloga da se uzda i u tijelo, onda sam to ja. Ako neko drugi smatra da ima razloga da se uzda u tijelo, ja ih imam još više: obrezan osmog dana, izraelskog roda, iz plemena Benjaminovog, Jevrejin rođen od Jevreja, po zakonu farisej, po revnosti progonitelj zajednice, po pravednosti koja proizlazi iz poslušnosti zakonu besprekoran. ALI ONO ŠTO MI JE BILO DOBITAK, TO ZBOG HRISTA SMATRAM GUBITKOM. U stvari, čak SVE SMATRAM GUBITKOM U POREĐENJU SA NENADMAŠNOM VRIJEDNOŠĆU POZNAVANJA HRISTA ISUSA, mog Gospoda. Radi njega sam PRISTAO DA SVE IZGUBIM I SVE TO SMATRAM NEVAŽNIM, samo da dobijem Hrista i da se nađem u njemu – ne oslanjajući se na svoju pravednost, koja je od zakona, već kroz vjeru Hristovu, na pravednost vjerom od Boga – da bih upoznao njega i silu njegovog vaskrsenja i zajednicu njegovih patnji, poistovjetivši se sa njegovom smrću, da bih zadobio vaskrsenje iz mrtvih“ (Filipljanima 3:3-11).

Sljedeći nastavak

Prethodni nastavak

Knjiga Božji Izrael danas – Avramovi i Hristovi potomci

Print Friendly, PDF & Email