Jevanđelje koje propovijedamo (naša vjerovanja)

NAŠA TEMELJNA VJEROVANJA I UČENJA1.

1. Istina o jednom Bogu koji ima stvarnog, doslovnog, bukvalnog jedinorođenog Sina Isusa Hrista (Istina o Ocu i Sinu; Bog nije Trojstvo)

2. Istina da Sin Božji Isus Hrist svojim Duhom treba da dođe i prebiva u vjernima, u njihovom duhu, da bi bili spašeni (Istina o Hristu u nama)

 

Istina o Ocu i Sinu; Bog nije Trojstvo

„Ko je lažljivac ako ne onaj ko poriče Isusa kao Hrista? To je antihrist, onaj koji poriče Oca i Sina. Ko god poriče Sina, nema ni Oca. Ko priznaje Sina, ima i Oca“ (1. Jovanova 2:22-23).

 • Postoji jedan, jedini, apsolutni, samopostojeći Bog – Stvoritelj i izvor svega, Gospodar, koji fizički prebiva na Nebu na svom prestolu a Duhom je sveprisutan, koji je vječan, besmrtan, svemoćan, neograničen, nedokučiv, sveznajuć, nepromjenljiv…
  (Mar 12:29, 5. Moj 6:4, 1. Kor 8:4.6, Rim 3:30, Gal 3:20, Jak 2:19, 1. Tim 2:5, Efe 4:6, Isa 40:18, 40:25, 40:28, 45:11-12, 46:9-10, 45:18, 66:1-2, 1. Moj 1:27, 17:1, 1. Dne 29:11, Dje 17:24-25, 1. Car 22:19, Psa 11:4, 90:2, 139:7-8, Jer 10:10, 32:27, 1. Tim 6:16, Pri 15:3, Jov 11:7-8, Mal 3:6)
 • Bog je Otac
  (Efe 4:6, 1. Kor 8:6, Mal 2:10)

————————————

 • Bog je rekao da ima Sina, Isusa Hrista (Mat 3:17, Mat 17:5)
 • Isus je za sebe rekao da je Sin Božji (Jov 5:25, 9:35-37, Jov 10:36)
 • Isus je odbačen od Jevreja i osuđen na smrtnu kaznu zbog tvrdnji da je Sin Božji (Jov 19:7, Mat 26:63-67)
 • Anđeo Božji je rekao da je Isus Sin Božji (Luk 1:35)
 • Sotona i demoni su za Isusa rekli da je Sin Božji (Luk 4:3.9.41)
 • Apostoli i učenici su za Isusa rekli da je Sin Božji (Mat 14:32-33, Mat 16:15-17, Jov 1:49 20:30-31, Dje 9:19-20)
 • Jovan Krstitelj je za Isusa rekao da je Sin Božji (Jov 1:32-34)
 • Marta je za Isusa rekla da je Sin Božji (Jov 11:27)
 • Rimski kapetan je rekao da je Isus Sin Božji (Mat 27:54)

————————————-

 • Bog Otac i Njegov Sin Isus su različite ličnosti
  (Jov 3:35, 5:19-20, 5:21-24, 5:26-27, 5:43, 6:38, 8:28-29, 8:42, 8:54-55 10:14, 15:23, 16:15, 16:27-28, 17:5, 17:24, Luk 23:46, 1. Jov 4:14, 2. Jov 1:3, 1. Kor 8:6, 2. Kor 1:3, Efe 3:14, Rim 8:32, 15:6, 1. Sol 1:9-10, Jev 1:1-2, 10:5, Dje 3:13, 4:27)
 • Bog je poslao jedinorođenog Sina, kojeg je imao, da spasi ljudski rod
  (1. Jov 4:14, Jov 3:16)
 • Bog ne može da bude iskušan i da umre, a Sin je iskušan i bio je mrtav, ono što je bilo potrebno za spasenje ljudskog roda
  (Jak 1:13, 1. Tim 6:15-16, Jev 2:9, 4:15, Otk 1:18, Fil 2:8)
 • Bog je vaskrsnuo Sina iz mrtvih (Rim 6:4, Jev 13:20)
 • Bog je proslavio Sina na Pedesetnici (Dje 2:32-36, 3:12-16, Jov 7:38-39, 17:1-5)

————————————-

 • Sin Božji, kao jedinorođeni od Oca, je savršena Očeva slika-obličje i stoga su oni jedno/jednaki u duhu, umu životu, srcu, prirodi, karakteru
  (Mat 1:20, Luk 1:35, Jov 3:16, Jov 5:26, 10:30-33, 12:45, 14:9, Jev 1:3.8-9, Kol 1:15, 2:9, 2. Kor 4:4.6)
 • Sin Božji, kao jedinorođeni od Oca, je naslednik Božji u svemu (ime, vlast, sila, autoritet) i Bog preko Sina sve radi
  (Jev 1:1-4, Jov 3:35, 5:18-23.26-27, 5:43, 10:32-33, 16:15, Jev 1:4, Mat 28:18, Kol 1:16-17, Efe 3:9, 1. Kor 8:6)

————————————-

 • Otac i Sin sjede na prestolu sada i zauvijek, Sin jedini dijeli sa Ocem presto
  (Dje 2:32-36, 5:31, 7:55-56, Rim 8:34, Efe 1:20, Fil 2:9-11, Kol 3:1, Jev 1:3.13, 8:1, 10:12, 12:2, 1. Pet 3:22, Otk 22:1.3, Otk 21:22)
 • Sin Božji je potčinjen Bogu Ocu (1. Kor 15:27-28)
 • Otac je iznad Sina (Jov 14:28)
 • Otac je poglavar Isusu (1. Kor 11:3)
 • Otac je Isusov Bog (Jov 20:17, Mat 27:46, Otk 3:12)

————————————-

 • Sveti Duh je Božji Duh, a to znači Božja ličnost u duhovnoj-bestjesnoj formi – Božja prisutnost, Božje srce, Božji um, Božji život, Božja sila, Božja riječ, Božji dah…
  (Stari zavjet – Psa 51:11, Isa 63:10-11, 1. Moj 1:2, 41:38, 2. Moj 31:3, 35:31, 4. Moj 24:2, 1. Sam 10:10, 11:6, 19:23, 1. Dne 12:18, 2. Dne 15:1, 24:20, Jov 27:3, 33:4, Eze 11:24, Sud 3:10, 11:29, 13:25, 1. Sam 10:6, 16:13-14, 1. Kra 18:12, 22:24, 2. Kra 2:16, 2. Dne 20:14, Isa 11:2, 40:7, 40:13, 59:19, 61:1, 63:14, Mih 2:7, 3:8, 1. Moj 6:3, 4. Moj 11:29, Neh 9:20, Jov 26:13, Psa 104:30, 139:7, 143:10, Isa 30:1, 34:16, 42:1, 44:3, 59:21, Eze 36:27, 37:1, 37:14, 39:29, Zah 4:6, 6:8, 7:12, Joe 2:28-29, Hag 2:5)
  (Novi zavjet – Luk 1:35, 1. Kor 6:19, Efe 4:30, 1. Sol 4:8, Mat 3:16, 12:28, Rim 8:9, 8:14, 15:19, 1. Kor 2:11, 2:14, 3:16, 7:40, 12:3, 2. Kor 3:3, Mat 10:19-20, Mar 13:11, Luk 4:18, Dje 5:9, 8:39, 2. Kor 3:17, Mat 12:18, Dje 2:17-18, Rim 8:11, 1. Kor 2:10, Efe 3:16, 1. Jov 4:12-13)
  (SZ i NZ dodatno o ličnosti Božjeg Svetog Duha – Jov 33:4, Mat 1:20, Luk 1:30-35, 1. Kor 2:10-11, Psa 139:7, Jov 14:26, 15:26-27, 1. Kor 3:16, 6:17-19, 1. Moj 41:38, Luk 10:21, Dje 2:4, 4:31, 9:17, Luk 4:1-2, Dje 13:2, 13:4, 1. Tim 4:1-3, Luk 12:12, 1. Kor 12:3, 2. Pet 1:20-21, 2. Sam 23:2, 1. Kor 12:4-11, Mat 12:28, 2. Moj 31:3-5, Sud 14:6, Dje 9:31, Rim 8:26-27, Dje 5:3, Efe 4:30, Isa 63:10)
 • Bog je na Pedesetnici proslavio svog Sina dodijelivši Mu Svetog Duha u punini/bez mjere – Bog i Njegov Sin su sada jedno u Svetom Duhu, međusobno dijeleći Sveti Duh kao zajednički Duh, čime je Bog izjednačio Sina sa sobom u vlasti, autoritetu i sili, i sada Sin kroz Svetog Duha, u Božje ime, dolazi vjernima kao Spasitelj, Car, Gospod, Prvosveštenik, Utješitelj…
  (Dje 2:32-33.36, 3:12-16, 5:30-31, 7:55-56, Tit 3:4-7, Jov 3:34-35, 7:38-39, 14:16-28, 17:1-5.20-23, Mat 11:27-30, 12:28, 28:18, Luk 17:20-21, Rim 8:34, 14:17-18, 1. Kor 1:9, Efe 1:20-23, 2:18, 4:10, Fil 2:9-11, Kol 1:13, 3:1.24, Jev 1:2-3.8-9, 3:1-9, 4:14-15, 5:1-10, 6:17-20, 7:26-28, 8:1-6, 9:11-12, 10:12.19-22, 12:2, 1. Pet 3:22, Otk 12:10, 22:1.3, 21:22)
 • Obećani Sveti Duh ili dar Svetog Duha, koji su vjerni prvi put primili na Pedesetnici, predstavlja primanje Isusa u svoj život sa svim blagoslovima koje On posjeduje, počevši od spasenja, novorođenja i vječnog života, a istovremeno i primanje Boga u svoj život, i ovo jedinstvo vjernih sa Bogom i Isusom je na isti način kao jedinstvo koje je Isus imao sa Bogom dok je bio na zemlji
  (1. Moj 3:15, 22:18, Gal 3:16-22, 4:6-7, Luk 24:49, Jov 3:3-6, 6:27-63, 7:37-39, 10:10, 14:16-28, 17:1-5.20-23, Dje 1:4-5, 2:1-4, 2:33, 2:37-39, Rim 8:1-17, 1. Kor 3:16, 6:17.19, 12:1-13, 15:45, 2. Kor 1:19-20, Efe 1:3.13, 2:18-22, 4:4-16, Fil 1:19, Kol 1:27, 2. Tim 1:1, 4:22, Tit 3:4-7, 1. Jov 1:3)
 • Zato što su Bog i Njegov Sin, proslavljenjem, postali jedno u Svetom Duhu međusobno dijeleći Sveti Duh kao zajednički Duh, stoga se Sveti Duh poistovjećuje i sa Bogom i sa Isusom i naizmjenično se naziva Božji Duh, Hristov Duh, Očev Duh, Sinov Duh, Gospodnji Duh, Duh istine, Utješitelj, jedan Duh
  (Mat 3:16, 10:19-20, 12:28, Mar 13:11, Luk 12:11-12, 21:12-15, Jov 4:24, 7:37-39, 14:16-26, 16:7-18, Dje 5:3-9, 13:2.46-47, Rim 8:9-17, 1. Kor 3:16, 6:17.19, 12:1-13, 15:45, 2. Kor 3:14-17, Gal 4:6, Efe 2:18, 4:30, 1. Sol 4:8, Fil 1:19, 1. Pet 1:10-11-2. Pet 1:20-21, Otk 1:11-18-2:8.11, 2:18.29, 3:1-6, 3:7.12-13, 3:14.21-22)
 • Sveti Duh se nikada nikome nije pojavio kao ličnost, već samo u simbolima poput vatre, vjetra, goluba…, ali je okarakterisan kao ličnost jer predstavlja Božju i Isusovu ličnost, Božje i Isusovo lično prisustvo i silu
  (Dje 2:2-4, Jov 3:8, Mat 3:16-17)
  (Mat 1:20, 12:28, Luk 1:30-35, 4:1-2, 10:21, 12:12, Jov 14:26, 15:26-27, 1. Kor 2:10-11, 3:16, 6:17-19, 12:3-11, Dje 2:4, 4:31, 5:3, 9:17.31, 13:2.4, Rim 8:26-27, Efe 4:30, 1. Tim 4:1-3, 2. Pet 1:20-21, 1. Moj 41:38, 2. Moj 31:3-5, 2. Sam 23:2, Sud 14:6, Jov 33:4, Psa 139:7, Isa 63:10)
  (Dje 2:32-33.36, 3:12-16, 5:30-31, 7:55-56, Tit 3:4-7, Jov 3:34-35, 7:38-39, 14:16-20, 17:1-5.20-23, Mat 11:27-30, 12:28, 28:18, Luk 17:20-21, Rim 8:34, 14:17-18, 1. Kor 1:9, Efe 1:20-23, 2:18, 4:10, Fil 2:9-11, Kol 1:13, 3:1.24, Jev 1:2-3.8-9, 3:1-9, 4:14-15, 5:1-10, 6:17-20, 7:27-28, 8:1-6, 9:11-12, 10:12.19-22, 12:2, 1. Pet 3:22, Otk 12:10, 22:1.3, 21:22

————————————-

Istina o Hristu u nama

„Po ovom prepoznajte Duha Božjeg: svaki duh koji priznaje da je Isus Hrist došao u tijelo, od Boga je; a svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hrist došao u tijelo, nije od Boga: i to je duh antihrista, za kog čuste da dolazi, i sad je već na svijetu“ (1. Jovanova 4:2-3).

„Jer su mnoge varalice izašle u svijet. Onaj koji ne priznaje da Isus Hrist dolazi u tijelo je varalica i antihrist“ (2. Jovanova 1:7).

 • Hrist živi u nama
  (Gal 2:20, Rim 8:9-11, 2. Kor 13:3.5, Kol 3:11, Jov 14:16-20, Efe 4:10, 1. Jov 4:1-4)
 • Hrist je u nama Duhom; mi smo jedno sa Hristom u Duhu
  (1. Kor 6:17, 15:45, Rim 8:9-10, 2. Tim 4:22, Gal 4:6, Efe 3:16, Jov 7:37-39)
 • Hrist je u nama Duhom posredstvom Očevog Svetog Duha kojeg je Hrist u punini primio prilikom proslavljenja na Pedesetnici
  (Jov 17:1-5, Dje 2:33, Tit 3:6)
 • Kada je Hrist došao u nama Očevim Svetim Duhom, tako je i Otac došao da živi u nama
  (Rim 8:9-17, Jov 17:1-5, 17:20-23, Dje 2:33, 1. Kor 3:16-17, 6:17.19, 2. Kor 6:16, 2. Tim 1:14, 1. Jov 4:12-16)

————————————-

 • Hristov život je postao naš život (1. Kor 15:45, 1. Jov 5:11-13)
 • Hristov um je postao naš um (1. Kor 2:16)
 • Hristovo srce je postalo naše srce (Efe 3:16-17, Gal 4:6)
 • Hristova Božanska priroda je postala naša (2. Pet 1:2-4)

————————————-

 • U Hristu smo opravdani i imamo spasenje
  (Rim 3:23-24, Dje 13:39, Fil 1:19, Efe 2:4-8, Otk 12:10)
 • U Hristu imamo novorođenje (postajemo nova stvorenja)
  (Jov 1:12-13, 3:3-6, 2. Kor 5:17 1. Kor 15:45, 1. Jov 5:1)
 • U Hristu imamo vječni život
  (Rim 6:23, Jov 3:16.36, 5:24, 6:47, 6:53-56, 1. Jov 5:11-13)
 • U Hristu smo sinovi i kćeri Božje (Jov 1:12, Gal 3:26, 4:6)
 • U Hristu smo hramovi Božji (1. Kor 6:17-19, 3:16-17, 2. Kor 6:16)
 • U Hristu smo naslednici Božji (Rim 8:14-17, 1. Pet 2:9)
 • U Hristu smo učesnici u Božanskoj prirodi (2. Pet 1:2-4)
 • U Hristu smo primili obećani dar Svetog Duha
  (Dje 2:33, 2:38-39, Gal 3:14, Efe 1:13)
 • U Hristu smo kršteni Svetim Duhom
  (Mat 3:11, Dje 1:5, 1. Kor 12:12-13, Rim 6:3-7, Gal 3:27, Kol 2:12)
 • U Hristu imamo darove Svetog Duha (Rim 12:4-8, 1. Kor 12:1-13; Efe 4:10-14)
 • U Hristu smo sudionici Božjeg duhovnog carstva (Luk 17:20-21; Kol 1:13)
 • U Hristu imamo Božju pravednost
  (Rim 3:21-22, 10:4, 2. Kor 5:21, 1. Kor 1:30, Fil 3:9)
 • U Hristu imamo Božju blagodat (Jov 1:16-17, 2. Tim 4:22)
 • U Hristu smo ušli u Novi zavjet sa Bogom (Luk 22:20, Isa 42:6-7, Jev 8:6-10)
 • U Hristu imamo Hristovu vjeru, um, mudrost, snagu…
  (Jev 12:1-2, Gal 2:20, 1. Kor 1:30, 2:16, Efe 1:8, 2. Pet 1:2-4, Fil 4:13)
 • U Hristu imamo brojne duhovne blagoslove, među kojima su: pomirenje sa Bogom, prihvaćenost kod Boga, oproštenje, neuračunavanje grijeha, oslobođenje od suda, stvoreni smo za dobra djela, posvećeni, pobjednici, imamo ispunjenje molitvi, mir, duševni odmor, čistu savjest, oslobođeni smo svijesti da smo grešnici, krivi i nedostojni pred Bogom, imamo oslobođenje od strahova, uključujući straha od smrti, imamo iscjeljenje, vlast/silu nad zlim duhovima…
  (Rim 5:1.10, 2. Kor 5:18-20, Efe 1:3-14, 2:4-8, 2:10, Jov 3:18, 5:24, 14:13-14, 14:27, 1. Kor 1:2, 6:11, 15:57, Jev 2:14-15, 9:8-14, 10:10, 10:19-22, Mat 8:16-17, 11:28-30, 2. Tim 1:7, 1. Pet 2:24, 1. Jov 4:4)
 • U Hristu više nijesmo pod upravom zakona, nego pod upravom blagodati – Hrista u nama (Gal 3:24-25, 5:18, 2. Kor 3:5-11, Rim 6:14)
 • Hrist je postao naš lični Gospod, Car, Prvosveštenik, Utješitelj…
  (Jov 13:13-14, Dje 2:36, 5:31, 1. Kor 1:9, Kol 1:13.3:24, Fil 2:9-11, Otk 12:10, Jev 3:1, 4:14-16, 7:26-27, 8:1-6, 9:11-12, 10:12.19-22, Jov 14:16-28)
 • U Hristu smo dio Hristovog tijela – zajednice, crkve
  (1. Kor 6:15, 12:12-13.27, Kol 1:18, Efe 2:19-22, 4:10-16; 5:23; 5:30-32)

————————————-

 • Sveti Duh koji vjerni primaju predstavlja primanje Hrista u svoj život sa svim blagoslovima koje On posjeduje, a istovremeno kroz Hrista i primanje Boga u svoj život
  (1. Moj 3:15, 22:18, Gal 3:16-22, 4:6-7, Luk 24:49, Jov 3:3-6, 6:27-63, 7:37-39, 10:10, 14:16-23, 17:1-5.20-23, Dje 1:4-5, 2:1-4, 2:33, 2:37-39, Rim 8:1-17, 1. Kor 3:16, 6:17.19, 12:1-13, 15:45, 2. Kor 1:19-20, Efe 1:3.13, 2:18-22, 4:4-16, Fil 1:19, Kol 1:27, 2. Tim 1:1, 4:22, Tit 3:4-7, 1. Jov 1:3)

————————————-

OSTALA NAJVAŽNIJA VJEROVANJA I UČENJA

1. Hristov drugi dolazak
2. Hristova smrt
3. Hristova Božansko-ljudska priroda
4. Dva Adama
5. Grijeh
6. Pokajanje
7. Vjera
8. Krštenje u vodi i Svetim Duhom u ime Isusa Hrista
9. Novi zavjet
10. Blagodat
11. Carstvo
12. Služba Duha

————————————-

Hristov drugi dolazak

 • Hristov drugi dolazak predstavlja Njegov fizički dolazak u budućnosti, i to je najveća nada vjernih
  (Dje 1:9-11, Mat 24:26-30, Otk 1:7, Tit 2:11-13, 2. Tim 4:6-8, Jov 14:1-3)
 • Prilikom Hristovog drugog dolaska svi umrli vjerni kroz istoriju će vaskrsnusti u novo besmrtno tijelo, a oni koji budu živi preobraziće se u nova besmrtna tijela
  (Jov 6:37-40, 1. Kor 15:16-26, 15:51-54, 1. Sol 4:14-18, Fil 3:20-21)
 • Prilikom Hristovog drugog dolaska poginuće svi koji nijesu prihvatili spasenje
  (2. Sol 1:6-10, Mat 16:27, Otk 19:11-21)

————————————-

Hristova smrt

 • Hrist je, zbog nas i umjesto nas, bio ostavljen od Boga na krstu Golgote
  (Mat 27:46, Rim 8:32, Isa 53:2-12, Psa 22:1-18)
 • Hrist je, tako što je bio ostavljen od Boga zbog nas i umjesto nas, došao u realan položaj grešnika, u realan položaj prokletstva, a to je vječna smrt koja pripada nama
  (2. Kor 5:21, Gal 3:13-5. Moj 21:22-23, Isa 53:2-12, Jev 2:9, Rim 5:8)
 • Hrist je, kroz smrt, otkrio Božji karakter bezuslovne samopožrtvovane ljubavi pomirivši tako čovjeka sa Bogom
  (Kol 1:15, Jev 1:3, 2. Kor 4:6, Jov 12:45, 13:31-32, 15:13, Mat 27:46, Isa 53:2-12, Psa 22:1-18, Efe 1:5-7, 1. Jov 2:2, 4:10, Rim 3:23-25, 5:6-11, 8:32, 2. Kor 5:18-20)
 • Hrist je, kroz smrt, obezbijedio spasenje od grijeha (od tjelesne-grešne prirode, od starog čovjeka)
  (Rim 6:1-12, Rim 8:2-4, 1. Pet 2:24, Jev 9:26.28, 10:10.14, Tit 2:14, Gal 1:4, Otk 1:5)
 • Hrist je, kroz smrt, pobijedio Sotonu oduzevši mu zemaljsko carstvo
  (Jov 12:31-33, Jev 2:14, Mat 12:29)
 • Hristova smrt je otkrila Očevu žrtvu – Otac je prouzrokovao smrt Sina tako što je na krstu neočekivano i iznenađujuće ostavio/odbacio Sina raskinuvši odnos sa Njim (uskratio Mu je zajedništvo i ljubav), što je prouzrokovalo Njegovu prijevremenu smrt
  (Jov 8:29, 16:32, Mar 14:32-42, Luk 22:44, Mat 27:46, 2. Kor 5:21, Gal 3:13-5. Moj 21:22-23, 1. Moj 22:1-10)

————————————-

Hristova Božansko-ljudska priroda

 • Hrist je bio čovjek, u ljudskom tijelu kao što je naše
  (Jov 1:14, Jev 2:14-16, 10:5, 1. Tim 2:5-6)
 • Hrist je bio Božansko biće u ljudskom tijelu
  (Jov 1:1-4.14, Kol 2:9; Mat 1:22-23, Isa 9:6, Fil 2:5-8)
 • Hristov Duh je rođen od Boga, a Hristovo tijelo je rođeno od Marije, i zato je Hrist istovremeno bio i Sin Božji i Sin čovječiji
  (Mat 1:20, Luk 1:30-35, Luk 2:40, Mat 16:13-16)
 • Hrist je rođen duhovno savršen, jer je bio rođeni Sin savršenog Boga, za razliku od nas koji smo rođeni grešni kao sinovi i kćeri Adama
  (Mat 1:20, Luk 1:30-36, Jov 3:6, 12:45, 14:9, Luk 2:40, Jev 1:3, Kol 1:15, 2. Kor 4:4, 1. Pet 2:22, Jev 1:9, Rim 5:12-19)

————————————-

Dva Adama

 • Svi ljudi su rođenjem, od prvog Adama, naslijedili grijeh i smrt
  (Rim 5:12-19, 1. Kor 15:22.45-49, 1. Moj 3:1-19)
 • Nanovorođenjem, od posljednjeg Adama Isusa Hrista, nasleđuje se pravednost i život  (Rim 5:12-19, 1. Kor 15:22.45-49, 2. Kor 5:17, Jov 1:12-13, 3:3-6, 1. Pet 1:23)

————————————-

Grijeh

Stanje razdvojenosti od Boga (izvor, princip, načelo grijeha)

 • „Lišeni Božje slave” (Rim 3:23)
 • „Stari čovjek – iskvaren i prevaran” (Rim 6:6, Efe 4:22, Kol 3:9)
 • „Prirodni-tjelesni ljudi bez Duha” (Jud 1:19)
 • „Duhovno mrtvi” (Efe 2:1, Kol 2:13, Mat 8:21-22, Luk 9:59-60)
 • „Loš duh” (Luk 9:55, Dan 5:20, Osi 5:4)
 • „Prevarno i zlo srce” (Jer 17:9, Mat 15:18-19, Mar 7:20-23, 1. Moj 6:5)
 • „Loše i rđavo drvo” (Luk 6:43-45, Mat 7:16-17)
 • „Rođeni u iskvarenosti” (Psa 51:5)
 • „Grijeh svijeta” (Jov 1:29)

Tjelesna-grešna priroda (posljedica razdvojenosti od Boga)

 • „Po prirodi djeca gnjeva (želje tijela i uma)“ (Efe 2:3, Rim 6:12)
 • „Tjelesan, rob grijeha“ (Rim 7:14, Jov 3:6, 8:34)
 • „Grijeh koji prebiva u meni“ (Rim 7:17.20)
 • „U meni je zlo“ (Rim 7:21)
 • „Zakon grijeha u mojim udovima“ (Rim 7:23)
 • „Tijelom robujem zakonu grijeha” (Rim 7:25)
 • „Tjelesan um je neprijateljstvo Bogu“ (Rim 8:7)
 • „U tijelu se ne može ugoditi Bogu“ (Rim 8:8)
 • „Tijelo grijeha“ (Kol 2:11)

Tjelesna-grešna djela (posljedica tjelesne-grešne prirode razdvojene od Boga)

 • „Grijeh koji prouzrokuje požudu” (Rim 7:8)
 • „Tjelesna djela“ (Gal 5:19-21)
 • „Ugađanje prohtjevima tijela i uma“ (Efe 2:3)
 • „Zla izlaze iz srca“ (Mat 15:18-19, Mar 7:20-23)
 • „Loši plodovi“ (Mat 7:16-17, Luk 6:43-44)
 • „Činjenje bezakonja (prestup zakona)” (1. Jov 3:4)

————————————-

Pokajanje

 • Pokajanje, u svijetlu novih istina, za puninu grešnosti i bespomoćnosti, bez obzira da li smo religiozni ili ne (Mat 4:17, 21:32, Mar 1:14-15, Dje 20:21, Rim 2:4-5, 7:14-24, Luk 18:9-14, 19:2-10)
 • Pokajanje, u svijetlu novih istina, kao potpuni zaokret od sebe ka Isusu, bez obzira da li smo religiozni ili ne (Fil 3:4-11, Luk 18:18-22)
 • Pokajanje, u svijetlu novih istina, za primanje dara Svetog Duha, odnosno Hristovog spasonosnog života, bez obzira da li smo religiozni ili ne (Dje 2:36-38, 3:19, 11:18, Jov 3:5-6, 1. Kor 15:45, Rim 8:2, Fil 1:19, Gal 4:6)

————————————-

Vjera

 • Vjerovanje u Sina Božjeg (istina o Bogu i Njegovom Sinu)
  (Jov 1:12-13, 3:16-18.36, 11:25-26, 1. Jov 5:1-5.9-13, Dje 16:30-31, Rim 10:9)
 • Vjerovanje Sinu Božjem (predaja sebe/svog života Njemu)
  (Jov 5:39-40, Fil 3:4-11, Mat 10:27-38, Luk 9:23-24, 14:33)
 • Vjera Sina Božjeg (Njegova lična vjera je naša vjera predajom Njemu)
  (Gal 2:20, Dje 3:14-16, Gal 5:22, Jev 12:1-2, 2. Tim 1:13)
 • Pravednost vjerom je kada kroz vjeru/predaju primimo Sina Božjeg koji je pravedan jednako kao Bog, i tako mi postajemo pravedni kroz Njega nezavisno od naših djela
  (Jer 23:5-6, Rim 1:16-17, 3:20-22.28, 4:13-14, 9:30-32, Gal 2:15-16, 2.21, 3:1-9, 3:10-15, 3:21-22, Fil 3:9, 1. Kor 1:30)

————————————-

Krštenje u vodi i Svetim Duhom u ime Isusa Hrista

 • Krštenje u vodi u ime Isusa Hrista
  (Jov 3:5, Dje 2:38, 8:16, 8:36-38, 10:48, 19:5, 22:16, Gal 3:27)
 • Krštenje Svetim Duhom polaganjem ruku
  (Jov 3:5, Mat 3:11, Dje 1:5, 8:14-17, 19:5-6, 1. Kor 12:12-13)
 • Ponovno krštenje (Dje 19:1-5)

————————————-

Novi zavjet

 • Božji narod je pod Novim zavjetom sa Bogom, a koji je zamijenio Stari zavjet
  (Luk 22:20, Jev 7:11-12.22, 8:1-10.13, 9:11-26, 10:9)
 • Novi zavjet sa Bogom je Hrist u nama koji nam je postao Gospod, a koji je zamijenio starozavjetni sistem zakona i proroka kojim je Bog nekada upravljao narodom
  (Isa 42:6-7, Luk 22:20, Jev 8:1-10, Jer 31:33, Efe 3:16-17, Jev 7:22, 8:6, 2. Kor 3:5-18, Gal 3:23-27, Dje 2:36, 1. Kor 1:9; Kol 1:27, 3:24, Jov 1:17)
 • Prvosveštenik Božjeg naroda kroz Novi zavjet sa Bogom je Hrist koji je zamijeno službu i sveštenike Starog zavjeta, i sada On služi u Božjem hramu – u vjernima
  (Jev 2:10-18, 4:15-16, 5:8-10, 7:11-12.22-28, 8:1-13, 9:8-26, 10:1-22, Jov 2:19-21, 1. Kor 3:16-17, 6:17.19, Efe 2:19-22, Jev 8:1-10)

————————————-

Blagodat

 • Blagodat (svi blagoslovi koje je Bog namijenio vjernima se nalaze u Njegovom Sinu, i onda u onima koji prime Njegovog Sina, i ta blagodat, odnosno svi blagoslovi u Hristu, su dar Božji koji se ne može i ne treba zaslužiti)
  (Efe 1:3-14, 2:4-10, Jov 1:17, 2. Tim 1:9, Rim 3:23-24, 4:4-5, 6:14, 11:6, Gal 2:21, Tit 3:6-7)

————————————-

Carstvo

 • Božje carstvo na zemlji (Božja vladavina), nakon pada u grijeh, je počelo od Hrista
  (Isa 9:6, Mat 12:28, Luk 1:31-33, Jov 1:49)
 • Božje carstvo na zemlji je duhovno, i uspostavljeno je u Hristovo vrijeme na praznik Pedesetnica izlivanjem Svetog Duha na vjerne
  (Mat 3:1, 4:17, 10:7-8, 11:11-13, 12:28, 24:14, Mar 1:14-15, 9:1, Luk 4:43, 16:16, 17:20-21, Jov 3:3-6, Dje 1:3-5, 2:1-4, 2:32-38, 8:12, 28:23, Rim 14:17-18, Kol 1:12-13, Otk 1:9, 12:10)
 • Hrist je na Pedesetnici pomazan za Cara vjernih, i kroz Svetog Duha prebiva u vjernima koji su od tada postali Božje carstvo na zemlji kojim upravlja Hrist
  (Luk 1:31-33, Jov 1:49, Luk 22:29-30, Jev 1:5-9, Kol 1:13, 1:27, Efe 1:20-21, 1. Pet 3:22, Otk 12:10, Dje 2:32-38, 1. Kor 15:45, Gal 4:6)
 • Hrist je od Pedesetnice Glava tijela ili zajednice vjernih koji su Njegovi udovi
  (Kol 1:18, 2:10, Efe 1:19-23, 2:19-22, 4:10-16, 5:23.30-32, 1. Kor 12:12-13.27, 6:15)

————————————-

Služba Duha

 • Moramo služiti Bogu u Duhu i istini (Jov 4:23-24)
 • Bog nas je osposobio da budemo sluge novog saveza, ne slova, nego Duha, jer slovo ubija, a Duh oživljuje (2. Kor 3:6)
 • Služba Duha je slavnija od službe slova koja je nazvana službom smrti i lišena je slave (2. Kor 3:7-10)
 • Služba Duha ostaje, služba slova je prestala (2. Kor 3:11)
 • Sad smo sluge u novini Duha, a ne u starini slova (Rim 7:6)
 • Ako nas Duh vodi/ako hodimo u Duhu nijesmo pod zakonom (Gal 5:18.22-25)
 • Kroz djela zakona niko neće biti spašen (opravdan ili učinjen pravednim)
  (Rim 3:20-22, 3:28, 4:2-5, 5:1, 9:30-33, 10:3-4, Gal 2:16, 3:11, 3:24, 5:4, Fil 3:3-9)
 • Pravednost kroz djela zakona je prokletstvo (Gal 3:10-14)
 • Svrha zakona je da osvjedoči grešnike u grijeh da bi doživjeli potrebu za spasenjem od grijeha i za Spasiteljem od grijeha – Hristom
  (Rim 3:20, 5:20, 7:7-13, Gal 3:19, 3:22-25)
 • Zakon nam više nije staratelj, nego je Hrist naš Gospod
  (Gal 3:23-27, Dje 2:36; 1. Kor 1:9; Kol 3:24)
 • Nijesmo više pod zakonom, nego pod blagodaću (Rim 6:14, Jov 1:17)
 • Božje carstvo u kojem je Hrist glava je zamijenilo zakon i proroke
  (Luk 16:16, Mat 11:11-13, 12:28, Kol 1:13)

————————————-

O nama

Hrišćanska mreža EX-YU je nezavisni projekat objavljivanja jevanđelja – radosne vijesti o spasenju čovjeka kroz Isusa Hrista, kao pripreme za najveći budući svjetski događaj koji Biblija najavljuje, a to je Hristov drugi dolazak.

Hrišćanska mreža EX-YU je osnovana 2017. godine kao pravno nevladina i neprofitna organizacija, i funkcionišemo kao nezavisna jevanđeoska služba (ministry). Naša jevanđeoska služba je rukovođena nalogom Isusa Hrista za propovijedanjem jevanđelja zapisanom u Bibliji, i bazirana je isključivo na učenju Biblije za koju vjerujemo da je autentična Božja Riječ. Ne podržavamo niti promovišemo ni jednu vjersku organizaciju u svijetu.

Glavne aktivnosti Hrišćanske mreže EX-YU su:
• web sajt www.hriscanskamreza.net
• youtube kanal Hrišćanska mreža EX-YU
• youtube kanal Nina Vučinić
• javna i online predavanja/propovjedi
• izdavačko-eduktivni projekti
• prevodilačke aktivnosti

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Za detaljnija objašnjenja naših temeljnih vjerovanja i učenja mogu se pogledati propovjedi Naša temeljna vjerovanja i Najvažnije istine u koje vjerujemo. PDF verziju naših vjerovanja i učenja možete preuzeti ovdje
12 Novembra 2023
Kategorije: Naše aktivnosti, Razno