Kako Bog čini čoveka pravednim?

Kako Bog čini čoveka pravednim?

Da li činom stvaranja koji u potpunosti predstavlja Božje delo ili je to dugotrajan proces koji obuhvata mnoge neuspehe i gorke borbe pre nego što se greh nadvlada?

Da li je to dar od Boga ili je to zajednički rad Boga i čoveka?

Da li je to nešto zbog čega sva zahvalnost treba da ide samo Bogu ili postoji prostor da se i čoveku pripišu određene zasluge?

Budimo pošteni i verni rečima iz Pisma. Ostavimo dokaz o našem iskustvu, savete drugih i pogledajmo u Božju reč.

Kako se greh nadvladava?

1. Raspećem – smrću

„A oni koji pripadaju Hristu Isusu razapeli su telo zajedno sa strastima i požudama tela“ (Galatima 5:24).

2. Kroz proces novorođenja

„Ko je god rođen od Boga, ne čini greh, jer Božje seme ostaje u njemu, i on ne može da čini greh, jer je rođen od Boga“ (1. Jovanova 3:9).

3. To je delo Sina Božjeg

„Dakle, ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni“ (Jovan 8:36).

Ne možemo ubiti sebe kako bismo se nanovo rodili. I raspeće i novorođenje su u potpunosti Hristovo delo koji nas je „zaista oslobodio.“

Da li se usuđujemo da poreknemo ili modifikujemo ove jasne izjave iz Pisma kako bismo opravdali naša sopstvena iskustva?

Božje delo, u Hristu, proizvodi „novo stvorenje“ (2. Korinćanima 5:17), novog čoveka, stvorenog po Hristovom obličju, ispunjenog Hristovim životom, delom Hristovog sopstvenog postojanja, koji jedino želi da čini pravednu Božju volju. I više od toga, kao što ga je njegova prethodna priroda učinila robom greha sa stalnom sklonošću ka zlu, sada ga njegova nova priroda (Hristova priroda) čini robom pravednosti sa stalnom sklonošću ka onome što je dobro. To je Božje delo i u potpunosti samo Božje delo.

U ovoj odeći pravednosti ne postoji ni jedna nit ljudskog osmišljavanja ili zasluga. Jedino što čovek može da uradi je da primi dar (verom) koji mu Bog besplatno daje u Hristu. Ne postoji apsolutno ništa drugo što čovek može da uradi.

Open Face Fellowship

Print Friendly, PDF & Email
3 Septembra 2019