Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Kako Hrist može biti večni Otac?

„Jer nam se rodilo dete, dobili smo sina, kome će kneževska vlast biti na ramenu. Ime će mu biti Divni Savetnik, Moćni Bog, Večni Otac, Knez Mira.“ Isaija 9:6

Prigovor onih koji veruju u Trojstvo u vezi ovog stiha: Ovaj pasus dokazuje Trojstvo, zato što je Hrist nazvan „moćni Bog“ i „večni Otac!“

Odgovor: Veliki naglasak je stavljen na Isaija 9:6 kao dokaz u prilog Trojstva zato što je Hrist nazvan večnim Ocem. Ali to ne može dokazivati Trojstvo. Da li je Hrist, Otac u Trojstvu? Ako jeste, kako je onda Sin? Ili ukoliko je i Otac i Sin, kako onda može postojati Trojstvo? Jer Trojstvo predstavlja tri ličnosti. Da bi postojalo Trojstvo potrebno ja da se očuva razlika između Oca i Sina. Hrist je nazvan „drugom ličnošću u Trojstvu,“ ali ako ovaj tekst dokazuje Trojstvo ili ukazuje na Trojstvo, onda to dokazuje da Hrist nije druga nego prva ličnost. A ako je Hrist prva ličnost u Trojstvu, ko je onda druga? Vrlo je jasno da se ovaj tekst ne odnosi na takvu doktrinu.

Na Sina se ukazuje kao na večnog Oca dece koju Mu je Njegov Otac dao. Njegov način izražavanje je:

„Evo, ja i deca koju mi je Gospod dao.” (Jevrejima 2:13)

Pavle citira Isaija 8:18 i primenjuje to na Hrista.

Zapazite šta je Isus rekao:

„Niko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac, koji me je poslao. I ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan.“ Jovan 6:44

On je naš Otac u tome što je drugi Adam. Kao što je prvi Adam otac ljudskog roda, drugi Adam, Isus, je večni Otac otkupljenog ljudskog roda.

Takođe zapazite da proročanstvo kaže, „ime će mu biti.“ To je bilo proročanstvo o nečemu što je trebalo da se dogodi u budućnosti, u vreme kada „nam se rodilo dete, i kada dobili smo sina.“

Zapazite da Isaija 9:6 kaže „ime će mu biti…moćni Bog.“ Ovaj izraz naglašava Hristovu Božansku prirodu. On je zaista moćan jer je sva sila data Njemu (Matej 28:18), On je Božanski na osnovu svog Božanskog rođenja. Stoga je prikladno nazvati Sina moćnim, zato što jeste moćan. Takođe je prikladno nazvati Sina Bogom, jer Sam Svevišnji Bog naziva Svog Sina Bogom u Jevrejima 1:8. Stoga se izrazi „večni Otac“ i „moćni Bog“ mogu sa pravom primeniti na Sina.

Print Friendly, PDF & Email