Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Ko je Isus?

 1. Šta je Isus tvrdio za sebe?

Jovan 10:36 „Kako onda vi onome koga je Otac posvetio i poslao na svet kažete: ‘Huliš’, zato što sam rekao: ‘Ja sam Božji Sin’?“ 

 1. Šta je Bog Otac rekao po pitanju Isusovog identiteta?

Matej 3:16,17 „Kad se krstio, Isus odmah izađe iz vode, a nebesa se otvoriše i on ugleda Božijeg Duha kako silazi kao golub i spušta se na njega. A glas sa neba reče: „Ovo je moj ljubljeni Sin, koji je po mojoj volji!”

Matej 17:5 „Dok je on još govorio, zaseni ih sjajan oblak, i iz oblaka se začu glas koji reče: „Ovo je moj ljubljeni Sin, koji je po mojoj volji! Njega slušajte!” 

 1. Šta su učenici razumeli ko je Isus?

Matej 16:15,16 „Tada ih on upita: „A šta vi kažete, ko sam ja?” Simon Petar mu odgovori: „Ti si Hristos, Sin Boga živoga.”“

Jovan 11:27 „Ona mu odgovori: „Da, Gospode, ja verujem da si ti Hristos, Sin Božji, onaj koji treba da dođe na svet.”“

Matej 14:33 „A oni u čamcu se pokloniše Isusu, govoreći: „Ti si zaista Sin Božiji!”“

Dela 9:20 „A zatim je u sinagogama odmah propovedao Hrista, da je on Sin Božji.“ 

 1. Da li pali anđeli znaju da je Isus Božji sin?

Luka 4:3 „Tada mu je Đavo rekao: „Ako si sin Božji, reci ovom kamenu da postane hleb.”“

Luka 8:28 „Kad je ugledao Isusa, povikao je, pao ničice pred njega i iz sveg glasa rekao: „Šta ja imam s tobom, Isuse, Sine Svevišnjeg Boga? Molim te, ne muči me!”“

Marko 5:7 „I povikao na sav glas: „Šta ja imam s tobom, Isuse, Sine Svevišnjeg Boga? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!”“

Sotona i pali anđeli su znali da je Isus bio Sin Božji i pre nego što su pali, otuda Sotonino kušanje u pustinji i ispovedanje demona.

 1. Na koga još se ukazuje kao na „sina Božjeg“ u Pismu?

Luka 3:38 „Enosov, Setov, Adamov, Božji sin.

Adam je bio Božji sin stvaranjem (Postanje 5:1), kao što su to bili i anđeli (Jov 38:7).

 1. Jovanova 3:1Vidite kakvu nam je ljubav pokazao Otac, da se zovemo deca Božja, što i jesmo. Zato nas svet ne poznaje, jer nije upoznao njega.

Mi smo sinovi Božji usvajanjem (Rimljanima 8:15).

 1. Kakav je Hrist, Božji Sin?

Jovanova 4:9Po ovome se pokazala Božja ljubav prema nama: Bog je poslao svog jedinorođenog Sina u svet da živimo kroz njega.“

Isus nije sin po stvaranju, kao što je Adam bio; niti sin usvajanjem, kao mi; već je On jedinorođeni Sin; On je Sin zato što je rođen od Oca.

Jovan 3:16Jer Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko veruje u njega ne bude uništen, nego da ima večni život.“

To što je Bog dao svog jedinorođenog Sina, ukazuje na to da je Bog morao imati Sina da Ga da, i pre Isusovog utelovljenja.

 1. Kada je Isus postao Sin čovečiji?

Galatima 4:4Ali kad se vreme navršilo, Bog je poslao svog Sina, rođenog od žene i rođenog pod Zakonom.“

Luka 1:31Evo, zatrudnećeš i rodićeš sina. Daj mu ime Isus.“

Isus je postao Sin čovečiji, kada ga je Marija rodila; prilikom utelovljenja.

 1. Kada je Hrist bio rođen od Oca?

Mihej 5:2A ti, Betleheme Efrato, koji si premalen da budeš među hiljadama Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će biti vladar u Izraelu, čiji izlasci su od davnina, od večnih vremena.

„Izlasci“ takođe označavaju „poreklo.“ Isusovo poreklo je u danima večnosti ili u večnosti.

 1. Šta se dogodilo u danima večnosti?

Priče 8:22-30Gospod me imao na početku svog puta, pre njegovih dela od starine. Nalivena sam još od davnina, od početka, od vremena pre nego što je zemlja nastala. Rođena sam kad još nije bilo bezdana vodenih, kad nije bilo izvora obilnih voda. Rođena sam pre nego što su gore utvrđene, pre nego što su brda nastala, kad još nije načinio zemlju, ni polja, ni prva zrna plodne zemlje. Kad je uređivao nebesa, bila sam tu. Kad je odredio krug nad licem bezdana vodenog, kad je u visinama učvršćivao oblake, kad je utvrđivao izvore bezdana vodenog, kad je moru odredio granice koje vode njegove ne smeju preći, kad je određivao temelje zemlji, tada sam bila uz njega kao vešt graditelj, i dan za danom bila sam mu naročita radost, i veselila sam se pred njim sve vreme.“

U gore navedenom pasusu, govoreći pod imenom mudrost (1. Korinćanima 1:24, 30; Kološanima 2:3), Isus ukazuje čitaocu na vreme pre stvaranja bilo čega kao na vreme kada je bio „rođen“ ili kada ga je Otac „posedovao.“

 1. Da li je na Isusa ukazivano kao na „Božjeg Sina“ pre Betlehema?

Priče 30:4Ko je izašao na nebo, pa može sići? Ko je uhvatio vetar u šake svoje? Ko je svezao vode u ogrtač svoj? Ko je podigao sve krajeve zemaljske? Znaš li kako mu je ime i kako je ime sinu njegovom?

Danilo 3:25On je na to rekao: „Gle! Ja vidim četiri čoveka kako slobodno hodaju posred vatre, i nije im ništa, a četvrti kao da je sin Božji.”

Psalmi 2:12Primite pouku,  da se Bog ne razgnevi i da vas propast s puta ne ukloni, jer gnev njegov lako plane. Srećni su svi kojima je On utočište.“

 1. Tokom utelovljenja, da li je Isus učio da je izašao od Oca?

Jovan 8:42Tada im je Isus rekao: „Kad bi Bog bio vaš Otac, voleli biste mene, jer sam ja od Boga izašao i dolazim. Jer nisam došao sam od sebe, nego me je on poslao.

Jovan 16:27Naime, sam Otac vas voli jer ste vi voleli mene i verovali ste da sam ja izašao od Boga.“

 1. Da li je za nas važno da verujemo da je Isus stvarni i doslovni Božji Sin?

Jovanova 2:22,23Ko je lažljivac ako ne onaj ko poriče Isusa kao Hrista? To je Antihrist, onaj koji poriče Oca i Sina. Ko god poriče Sina, nema ni Oca. Ko priznaje Sina, ima i Oca.“

Jovanova 5:10,11Ko veruje u Sina Božjeg, prihvata svedočanstvo koje mu je dato. Ko ne veruje Bogu, učinio ga je lažljivcem, jer ne veruje u svedočanstvo kojim Bog svedoči o svom Sinu. A u ovome je to svedočanstvo: Bog nam je dao večni život, i taj život je u njegovom Sinu.

Jovan 3:36 „Ko veruje Sina, ima večni život. Ko odbija Sina, neće videti život, nego Božji gnev ostaje na njemu.“

Jovan 20:31 A ova su zapisana da biste verovali da je Isus zaista Hristos,  Sin Božji, i da verujući imate život večni u imenu njegovom.“

 1. Zašto su Jevreji ubili Hrista?

Matej 26:63-65Ali, Isus je ćutao. A prvosveštenik mu reče: „Zaklinjem te Bogom živim, reci nam da li si ti Hrist, Sin Božiji?”  „Ti kaza”, reče Isus. „I kažem svima vama: od sada ćete videti Sina čovečijega kako sedi s desne strane sile i dolazi na nebeskim oblacima.” Tada prvosveštenik razdera svoju odeću i reče: „Pohulio je! Šta nam još trebaju svedoci! Eto, sad ste čuli hulu!

Jovan 19:7Judejci su mu na to rekli: „Mi imamo zakon i po našem zakonu on treba da umre, jer je za sebe tvrdio da je Božji Sin.”

Isusu je bilo draže da umre nego da se odrekne Svog Sinaštva. Koliko bismo tek onda mi, obični smrtnici, trebalo da ispovedamo Isusovo Sinaštvo?

Print Friendly, PDF & Email