Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Ko je Mudrost u Priče Solomonove 8. poglavlje?

Na šta se odnosi reč „Mudrost“ u sledećim stihovima?

Gospod me imao na početku svog puta, pre njegovih dela od starine. Postavljena sam još od davnina, od početka, od vremena pre nego što je zemlja nastala. Rođena sam kad još nije bilo bezdana vodenih, kad nije bilo izvora obilnih voda. Rođena sam pre nego što su gore utvrđene, pre nego što su brda nastala, kad još nije načinio zemlju, ni polja, ni prva zrna plodne zemlje. Kad je uređivao nebesa, bila sam tu. Kad je odredio krug nad licem bezdana vodenog, kad je u visinama učvršćivao oblake, kad je utvrđivao izvore bezdana vodenog, kad je moru odredio granice koje vode njegove ne smeju preći, kad je određivao temelje zemlji, tada sam bila uz njega kao vešt graditelj, i dan za danom bila sam mu naročita radost, i veselila sam se pred njim sve vreme“ (Priče 8:22-30).

Iako neki insistiraju na tome da se ovi stihovi odnose na mudrost kao osobinu, detaljniji uvid kao i uzimanje u obzir čitavog konteksta dokazuje da ovi stihovi govore o Isusu, koji je mudrost Božja.

Zapazite kako se u sledećim stihovima ukazuje na Isusa kao na mudrost Božju:

„Zato je Božja mudrost i rekla: Poslaću k njima proroke i apostole, a neke od njih će ubiti i progoniti.“ Luka 11:49 (uporediti takođe sa Matej 23:34)

Ali pozvanima – i Judejcima i Grcima – Hrista, koji je Božja sila i Božja mudrost….Iz kog ste vi u Hristu Isusu, koji nam posta mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i iskupljenje;“ 1. Korinćanima 1:24,30

Imajući ovo na umu, molim vas da razmotrite kako se u knjizi Priče govori o Mudrosti:

 • Davalac života i smrti (Priče 8:35-36)
 • Davalac bogatstva (3:16; 8:18-21) i sigurnosti (1:33)
 • Izvor mudrosti, saveta, razumevanja i moći. (8:14)
 • Izvor vladavine i autoriteta (8:15)
 • Izvor sreće (3:13,18)
 • Izvor otkrivenja (8:6-10, 32, 34)
 • Onaj koga treba tražiti, pronaći i prizvati (1:28; 8:17)
 • Onaj koji voli i koji treba da bude voljen (8:17)
 • Onaj koji poziva ljude i traži ih (8:4)
 • Onaj koji vodi na putu (3:17; 8:20, 32)

Dalje u Priče 8:30 čitamo:

Tada sam bila uz njega kao vešt graditelj, i dan za danom bila sam mu naročita radost, i veselila sam se pred njim sve vreme.“

Kontekstualno govoreći, ovo se odnosi na vreme stvaranja. Evo ponovo konteksta:

„Kad je uređivao nebesa, bila sam tu. Kad je odredio krug nad licem bezdana vodenog, kad je u visinama učvršćivao oblake, kad je utvrđivao izvore bezdana vodenog, kad je moru odredio granice koje vode njegove ne smeju preći, kad je određivao temelje zemlji;“ Priče 8:27-29

Poenta teksta je, da sam ja, Mudrost, bila tamo kao „vešt graditelj.“ Zapazite šta kasnije čitamo u Priče 30:

Ko je izašao na nebo, pa može sići? Ko je uhvatio vetar u šake svoje? Ko je svezao vode u ogrtač svoj? Ko je podigao sve krajeve zemaljske? Znaš li kako mu je ime i kako je ime sinu njegovom?“ Priče 30:4

Ponovo, dok ukazuje na delo stvaranja, autor pripisuje stvaranje dvema ličnostima i identifikuje ih odnosom Otac i Sin. Stoga, prema ovom tekstu, vešt graditelj koji je bio sa Bogom tokom stvaranja je Njegov Sin. Ovo potvrđuju mnogobrojne reference u Novom Savezu (Jevrejima 1:2; Efescima 3:9, Jovan 1:1-3, Kološanima 1:16,17).

Kontekst knjige Priče, naročito poglavlje 8, kao i kontekst čitave Biblije, pokazuje nam da je ova mudrost o kojoj se govori u Priče 8, zapravo Božji Sin.

Mudrost i Isus – brojne paralele

 1. Viče u javnosti (8:3)
 2. Zove sinove ljudske 4
 3. Razumevanje mudrosti je bilo dato neiskusnima i slabima 5
 4. Mudrost će govoriti istinu i pravednost 6,7
 5. Mudrost neće izgovarati zlobu 7
 6. Pouke mudrosti i znanje bolje su od srebra i zlata 10
 7. Mudrost ima u sebi razboritost i znanje 12,14
 8. Mudrost daje dobar savet 14
 9. Mudrost ima moć 14
 10. Pomoću mudrosti vladaju carevi, princeze i plemići 15-16
 11. Mudrost voli one koji nju vole 17
 12. Koji rano počnu da traže mudrost, naći će je 17
 13. Mudrost poseduje pravednost i korača stazom pravednosti 18-20
 14. Oni koji vole mudrost naslediće istinsko bogatstvo 21
 15. Srećni su oni koji se drže puteva mudrosti 32
 16. Srećan je čovek koji sluša mudrost 34
 17. Ko nalazi mudrost, nalazi život 35
 18. Ko nema mudrost, nema život 36

Svih ovih 18 tačaka uporedimo sa sljedećih 18 tačaka koje govore o Isusu.

 1. Isus je javno poučavao (Jovan 18:20)
 2. Isus je pozivao ljude (Matej 11:28)
 3. Isus je bio otkriven malima (Matej 11:25)
 4. Isus je istina i govori pravednost (Jovan 14:6; Jovan 17:7)
 5. Isusove reči nisu laž (Jevrejima 1:9)
 6. Isusove reči i znanje su večni život (Jovan 6:62)
 7. Isus poseduje u sebi svo blago, mudrost i znanje (Kološanima 2:3)
 8. Isus je savetnik (Isaija 9:6)
 9. Isus je Božja sila (1. Korinćanima 1:24)
 10. Isus postavlja i uklanja careve (Danilo 2:21; Rimljanima 13:1)
 11. Isus voli one koji njega vole (Jovan 14:21)
 12. Ko traži Isusa, nalazi ga (Jovan 6:37)
 13. Isus je pravednost i vodi u pravednost (1. Korinćanima 1:30)
 14. Ko voli Isusa naslediće sve (Jevrejima 10:34; 1. Petrova 1:4;)
 15. Blagosloveni su oni koji se drže Božjih puteva i Božje reči (Psalmi 128:1; Luka 11:28)
 16. Blagosloven je onaj koji sluša Isusove reči (Matej 7:24; Luka 11:28)
 17. Ko pronađe Isusa, pronašao je život (Jovan 3:16; 14:6)
 18. Onaj koji nema Sina Božjeg, nema život (1. Jovanova 5:12

 Nastavak

Print Friendly, PDF & Email