Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Ko je Sveti Duh ako nije Isus?

Biblija upozorava na propovijedanje drugačijeg Isusa i primanje drugačijeg duha.

„Jer ako neko dođe i propovijeda DRUGAČIJEG ISUSA od onoga koga smo mi propovijedali, ili ako primite DRUGAČIJI DUH od onoga koji ste primili ili drugačiju dobru vijest od one koju ste prihvatili, vi takvog spremno podnosite“ (2. Korinćanima 11:4).

Koji je to drugačiji Isus?

„Ko je LAŽLJIVAC ako ne onaj ko PORIČE ISUSA KAO HRISTA? To je ANTIHRIST, onaj koji PORIČE OCA I SINA. KO GOD PORIČE SINA, NEMA NI OCA. KO PRIZNAJE SINA, IMA I OCA. A u vama neka ostane ono što ste čuli u početku. Ako ono što ste u početku čuli ostane u vama, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu. A ovo je obećanje koje nam je on dao – vječni život“ (1. Jovanova 2:22-25).

Taj drugačiji Isus je Isus iz nauke o Trojstvu. Isus iz Trojstva nije Sin Božji, nego Bog koji se pojavio u ljudskom obličju kao drugo lice Božanstva.

U tom smislu, kroz Trojstvo, negiraju se i Otac i Sin, jer u Trojstvu Bog nije pravi Otac svom Sinu, niti je Sin pravi Sin svome Ocu, već su to pojavne uloge u okviru Božanstva, zajedno sa Svetim Duhom, kao trećim licem Božanstva.1. To znači i da Sveti Duh iz Trojstva nije Isus u nama, nije Isusov sposonosni život koji se dodjeljuje vjernima, nego je treće lice Božanstva koje navodno dolazi vjernima.2.

Koji je to onda drugačiji duh koji se prima ako se propovijeda drugačiji Isus?

Ko je onda taj „Sveti Duh“ koji se prima?

Isti duh koji negira Isusa kao Hrista, odnosno Isusa kao Sina Božjeg, i na taj način negira i Oca i Sina, je isti duh koji negira i da Isus dolazi u nama – to je DUH ANTIHRISTA.

„I koji drži upute njegove u njemu stoji, I ON U NJEMU. A mi po Duhu koji nam je dao znamo da ON STOJI U NAMA. Voljeni! Ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet. Po ovom prepoznajte Duha Božjeg: svaki duh koji priznaje da je Isus Hrist došao u tijelo, od Boga je; a SVAKI DUH KOJI NE PRIZNAJE DA JE ISUS HRIST DOŠAO U TIJELO, NIJE OD BOGA: I TO JE DUH ANTIHRISTA, za kog čuste da dolazi, i sad je već na svijetu. Vi ste od Boga, dječice, i pobijedili ste ih, jer je onaj koji je u vama veći od onoga koji je na svijetu“ (1. Jovanova 3:24, 4:1-4).

„Jer su mnoge varalice izašle u svijet. ONAJ KOJI NE PRIZNAJE DA ISUS HRIST DOLAZI U TIJELO JE VARALICA I ANTIHRIST. Pazite na sebe, da ne izgubite plod našeg rada, već da dobijete potpunu nagradu. KO GOD PRESTUPA I NE OSTAJE U HRISTOVOM UČENJU, NIJE OD BOGA. KO OSTAJE U NAUCI HRISTOVOJ, TAJ IMA I OCA I SINA. Ako neko dođe k vama, a ne donosi ovo učenje, ne primajte ga u svoj dom niti ga pozdravljajte. Jer ko ga pozdravlja učestvuje u njegovim zlim delima“ (2. Jovanova 1:7-11).

 

Ko je bog u hrišćanstvu?

Biblija nedvosmisleno upozorava da je najveći neprijatelj hrišćana, nazivajući ga „antihrist“ i „duh antihrista“, ustvari nauka kojom se negiraju dvije spasonosne istine – da Bog ima Sina i da Sin Božji treba da živi u nama. To je nauka o Trojstvu.3.

„Ne dajte nikome da vas zavede ni na koji način, jer taj dan neće doći dok prvo ne dođe otpad i ne otkrije se čovjek bezakonja, sin uništenja, koji se protivi i uzvisuje se iznad svega što se naziva „bog” ili se obožava, tako što će sjesti u Božjem hramu prikazujući se kao bog“ (2. Solunjanima 2:3-4).

Ne negirajući da se ovaj stih primjenjuje na neku instituciju, sistem ili čak pojedinca, ali u hrišćanstvu Trojstvo je bog i taj bog se obožava. Ono što bi trebalo da bude hram Svetog Duha – Oca i Sina, a to su pojedinac ili zajednica vjernih, je na ovaj ili onaj način hram „Svetog Duha“ – trećeg lice Božanstva.

 

Ko stoji iza Trojstva?

Ako je Trojstvo „antihrist“ i „duh antihrista“, ko se krije onda iza svega, jer nauka o Trojstvu nije nastala sama od sebe?

Kada je Bog stvorio prvog čovjeka Adama, on je bio u Božjem carstvu a to je mjesto Božje vladavine, i u duhovnom i u fizičkom smislu. Carstvo u duhovnom smislu znači da u njemu vladaju Božji duhovni principi, a carstvo u fizičkom smislu znači da je teritorija pod Božjom vladavinom. Bog je Adamu, kao ocu ljudske rase i glavi čovječanstva, prepustio da upravlja carstvom na Zemlji.

Adam je nedugo nakon toga izgubio povjereno Carstvo predavši ga u ruke Sotoni, najvećem Božjem neprijatelju, koji je prethodno zbačen sa Neba jer je odbacio Boga.

Kako je Adam predao Sotoni zemaljsko carstvo? Kroz grijeh. Adam je odbacio Boga prihvativši život nezavisan od Boga, što je ideologija koju je Sotona prvi promovisao. Sotona je želio da bude bog u svom životu umjesto da to bude Bog koji ga je stvorio.

„Kako pade s Neba, Svjetlonošo, zorin sine! Kako se obori na zemlju, ti što si gazio narode! A govorio si u svom srcu: DO NEBESA ĆU SE PODIĆI. IZNAD BOŽJIH ZVIJEZDA PODIĆI ĆU SVOJ PRESTO I SJEŠĆU NA ZBORNU GORU NA KRAJNJEM SJEVERU. PODIĆI ĆU SE IZNAD OBLAKA. IZJEDNAČIĆU SE SA SVEVIŠNJIM“ (Isaija 14:12-14).

Sotona nije kroz silu preuzeo carstvo na zemlji, jer Bog ima veću silu od njega, nego kroz ideologiju koja je prihvaćena od ljudi a to je nezavisnost od Boga, a Bog poštuje slobodnu volju. Na ovaj način, zbog grijeha, na zemlji više nije Božje carstvo.

„Zatim ga je odveo na visinu i pokazao mu odjednom sva carstva svijeta. I Đavo mu je rekao: Daću ti vlast nad svima njima i njihovu slavu, jer je meni predata i dajem je kome hoću“ (Luka 4:5-6).

„Sada je suđenje ovom svijetu, sada će vladar ovog svijeta biti izbačen“ (Jovan 12:31).

„Jer se ne borimo protiv krvi i tijela, nego protiv vrhovnih poglavara, protiv sila, protiv kosmičkih vladara tame ovog doba, protiv zlih duhovnih sila na nebesima“ (Efescima 6:12).

Svaki čovjek koji se rađa na ovom svijetu je Adamov potomak, i snosi posljedice Adamovog grijeha, što znači da se svi nalazimo u Sotoninom carstvu. Svaki čovjek je pod Božjom milošću zbog čega Sotona ima ograničeno pravo na ljude. Bog je ograničio Sotonu zato što će poslati Svog Sina Isusa Hrista upravo u Sotonino carstvo, na Zemlji, kako bi Isus povratio Božje carstvo i samim tim oslobodio ljude njegove vladavine. Isus je prije 2000 godina došao na Zemlji da povrati Božje carstvo, i u tome je jevanđelje.

„A ova dobra vijest o Carstvu propovijedaće se po cijelom svijetu kao svjedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj” (Matej 24:14).

Božje duhovno carstvo je došlo na Zemlji kroz Isusa u nama, i to je poruka koja treba da se propovijeda cijelom svijetu. Oni koji imaju Isusa nijesu pod kontrolom Sotone, jer Isus živi u njima, a Isus je pobijedio neprijatelja i sile tame su mu potčinjene.

Ali šta sa onima koji nemaju Isusa, koji nijesu u duhu primili Isusa i postali dio Božjeg carstva, da li su oni pod kontrolom Sotone? Da li su pod kontrolom Sotone oni koji vjeruju u Trojstvo, oni koji ne vjeruju da je Isus taj obećani Sveti Duh koji vjerni treba da prime?

Bog je dobar i voli svakog čovjeka šta god čovjek vjerovao, ali isto tako postoji slobodna voljom kojom čovjek izabira kome će da služi. Ako je Bog u sadašnje vrijeme otkrio dvije najvažnije i najslavnije biblijske istine – da je Isus Njegov rođeni Sin i da Isus treba da živi u nama, zar oni koji hoće da služe Bogu ne treba da vjerom prate ono što je Bog otkrio, naročito ako su ove istine direktno povezane sa spasenjem, i ako se negiranje ovih istina naziva „antihrist“ i „duh antihrista“.

Oni koji svoj hrišćanski život temelje na Trojstvu treba ozbiljno da se preispitaju, jer temeljiti vjeru na nešto što nema biblijsko porijeklo može biti opasno, naročito sada u vremenu kada je Bog otkrio istinu.

„Znamo da niko KO JE ROĐEN OD BOGA ne griješi, NEGO GA ČUVA ONAJ KOJI JE ROĐEN OD BOGA, I ZLI GA NE DRŽI U SVOJOJ VLASTI. Mi znamo da smo od Boga, a cio svijet leži u zlu. A znamo da SIN BOŽJI DOĐE, I DAO NAM JE RAZUM DA UPOZNAMO BOGA ISTINITOG, I DA BUDEMO U ISTINITOM SINU NJEGOVOM ISUSU HRISTU. Ovo je istiniti Bog i život vječni. Dječice, klonite se idola! Amin“ (1. Jovanova 5:18-21).

 

Ko je onda Sveti Duh ako nije Isus?

U ovom kontekstu, koji je to drugačiji duh koji se prima ako se propovijeda drugačiji Isus? Ko je taj „Sveti Duh“ koji se prima?

Šta kaže poznata okultistkinja iz 19. vijeka, osnivač Teozofskog društva Helena Petrovna Blavacki: „…Lucifer ili Luciferius je ime. Lucifer je božanska i zemaljska Svjetlost, Sveti Duh i Sotona istovremeno“

Još jedan okultista i mason, Albert Pajk kaže da je „oroboros tijelo Svetog Duha, sveopšteg Agenta, Zmije koja proždire sopstveni rep…”

Još jedan čovjek iz istih krugova, Elifas Levi, je izjavio: „Intelektualni Lucifer je duh inteligencije i ljubavi; on je paraklet, on je Sveti Duh…”

Okultisti kažu da je Lucifer – „Sveti Duh“.
Ako Sveti Duh nije Isus lično, ko je onda „Sveti Duh“?

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Za više informacija pogledati Antihrist i Trojstvo
2 Za više informacija pogledati Ako je Sveti Duh Božji Duh, zašto je nazvan i Hristov Duh?
3 Za više informacija pogledati knjigu Slučaj: TROJSTVO