Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Koji je Božji sistem upravljanja narodom – Hrist u nama ili drži Zakon? Duh ili slovo?

Postoje dva velika koncepta vezana za zakon: slovo zakona i duh zakona. Slovo zakona odnosi se na zapovesti date Mojsiju na planini Sinaj, odnosi se na ono što je napisano. Ne mislim samo na Deset zapovesti, već na sve zapovesti, na sve što je bilo dato na planini Sinaj. Sa druge strane, duh zakona se odnosi na načela koja stoje iza tih zakona, a koja su zapravo istinska načela koja se nalaze u prirodi samog Boga.

Verujem da Bog danas ne upravlja Svojim narodom preko slova zakona i verujem da slovo zakona vodi u legalističko, beznadežno religiozno iskustvo koje je sramno za Boga. Ovo „slovo zakona“ odnosi se na sve što je bilo dato na planini Sinaj. Ovo obuhvata i Deset zapovesti. Ovo je pre svega ono protiv čega sam – ne protiv zapovesti samih po sebi, već protiv SLOVA zakona i na ovo mislim kada kažem „neprijatelj pravednosti verom.“ Pisana pravila koja ne mogu ljude učiniti boljim i koja su data kako bi ljude učinila svesnijim svojih greha.

Verujem da je apostol Pavle na ovo ukazivao većinu vremena kada je govorio negativno o zakonu. Govoreći o slovu zakona on kaže:

„Koji nas je osposobio da budemo sluge novog saveza, ne pisanog zakona, nego Duha. Jer pisani zakon osuđuje na smrt, a Duh oživljuje. Ali ako je služba smrti, čija su slova bila ugravirana u kamenu, nastala u slavi, tako da Izraelovi sinovi nisu mogli netremice da gledaju Mojsijevo lice zbog slave njegovog lica, dokle ne iščezne, zar neće onda služba duha biti još slavnija?“ (2. Korinćanima 3:6-8)

„A sada smo oslobođeni Zakona, jer smo umrli onome što nas je sputavalo, da bismo bili sluge na novi način, po Duhu, a ne na stari način, po slovu.“ (Rimljanima 7:6)

Zapazite, mi služimo po duhu, a ne po slovu! Duh zakona se temelji na istim načelima koja podležu slovu zakona, ali duh je uzvišenija i savršenija verzija zakona koji upravlja na drugi način. Deset zapovesti su napisane na kamenu, izvan nas, tako da nas nisu mogle učiniti boljim. Ali istinski zakon, duh zakona, je zapisan u našim umovima prebivanjem Božjeg Duha koji proizvodi prirodu i ponašanje Boga u nama. Ova verzija zakona je mnogo bolja od one napisane na kamenu.

Zakon na kamenu kaže, „ne ubij.“ Ali zakon u mom srcu proizvodi ljubav prema svim ljudima koje nikada ne bih pomislio ni da povredim, a kamoli da ubijem. To je uzvišenije od slova. Slovo zakona mi kaže da ne činim preljubu, da ne spavam sa ženom drugog čoveka, ali duh u meni čini da mrzim čak i pomisao na to da povredim drugu osobu, čini da mrzim čak i pomisao da spavam sa nekim ko nije moja žena, tako da mi nije potrebno pisano pravilo jer u mom srcu postoji uzvišenije pravilo. U ovo ja verujem i ovo poučavam.

 

Slovo zakona

Drugo, postoje pod-kategorije slova zakona. Čak i kada govori o slovu zakona, Biblija ne ukazuje svo vreme na istu stvar. Postoji najmanje pet različitih stvari na koje može da se odnosi spominjanje slova zakona.

 • Ponekad se odnosi na Deset zapovesti.
 • Ponekad se odnosi na ceremonijalne zakone, obrede i tipove.
 • Ponekad se odnosi na čitav sistem odredbi dat Mojsiju na planini Sinaj.
 • Ponekad se odnosi na prvih pet knjiga Biblije – Toru.
 • Ponekada se odnosi na sve Staro-savezne spise.

Stoga izraz „zakon“ ima različita značenja i pored toga se na isti zakon ukazuje na različite načine. Ponekada kažemo:

 • Zakon
 • Mojsijev zakon
 • Gospodnji zakon
 • Zakon i proroci
 • Stari savez

Ali kako god nazvali, sve je to bilo deo sistema SLOVA zakona. Sistema koji nije bio kompletan i koji nije mogao da donese pravednost. Postojale su različite podele ovog sistema koje su imale veze se različitim aspektima toga kako se Bog odnosi prema upravljanju svojim narodom.

 • Deo sistema koji je imao veze sa moralnošću, tu su pripadale Deset zapovesti i ostala slična pravila.
 • Neki aspekti ovog sistema imali su veze sa senkama i tipovima koji su predstavljali buduće realnosti u Hristovoj službi. Ovo je imalo veze sa žrtvenim sistemom, praznicima, prinosima itd.
 • Neki aspekti zakona imali su veze sa upravljanjem narodom kao grupom ljudi koja živi zajedno i kojima su trebala građanska pravila da kontrolišu njihov život i društvo u celini.
 • Neki aspekti zakona imaju veze sa zdravljem, kako bi se osiguralo da narod bude dobrog zdravlja.

 

Hrist upravlja nama, i to je bolji sistem upravljanja od slova zakona

Sa svim svojim različitim delovima, čitav ovaj sistem je predstavljao SLOVO ZAKONA. To je bio način na koji se Bog odnosio prema svom narodu pre nego što je došao Hrist, i čitav ovaj sistem je bio nazvan Stari savez ili stari odnos – Božje privremeno sredstvo za interakciju sa ljudima, dok ne dođe istinski PUT, Isus Hrist.

Čitav ovaj sistem je bio samo predstava nečeg uzvišenijeg, uzvišenijeg sistema upravljanja, kojim Bog proizvodi pravednost u svom narodu. Bolji sistem je vladavina Hrista Svetim Duhom. U novom sistemu Bog stavlja svoj sopstveni život u svoj narod, On im daje Sebe kako bi oni mogli biti kao On po prirodi. On više neće SPOLJA upravljati njima, sistemom pravila, ceremonija i tipova. Sada je to REALNA stvar. Ovo je jedini način da Bog donese pravednost, ovo je jedini način da Bog načini od Svog naroda ono što želi. Tako nam je rečeno:

„Jer Zakon nije ništa učinio savršenim, nego je to učinila bolja nada uvedena umesto njega, kojom se približavamo Bogu.“ (Jevrejima 7:19)

Čitav zakon je zapravo predstavljao sliku Hrista. Kada je Hrist došao mi više nismo imali potrebu za slikom zato što smo imali realnost. Tako da kada propovedamo zakon moramo pokazati kako je on bio izraz Hrista, sredstvo za predstavljanje Mesije, sve dok istinski Božji zakon ne stigne.

Print Friendly, PDF & Email