Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Koliko te Bog voli i šta ti je dao kroz Isusa – prava biblijska vjera

Šta Božja Riječ kaže onima koji vjeruju i prihvate Njegovog rođenog Sina Isusa Hrista za ličnog Spasitelja:

„Jer Bog je toliko volio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko vjeruje u njega ne pogine, nego da ima vječni život. Jer Bog nije poslao svog Sina u svijet da on osudi svijet, nego da se svijet spase kroz njega. Koji njega vjeruje ne sudi mu se, a koji ne vjeruje već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenog Sina Božjeg“ (Jovan 3:16-18).

„Tom blagodaću spaseni ste kroz vjeru. I to nije od vas, dar je Božji. Ne od djela, da se niko ne bi hvalio“ (Efescima 2:8-9).

Vjerom u rođenog Sina Božjeg spašeni smo od grijeha i vječne smrti tako što natprirodnim Božjim čudom postajemo djeca Božja, rođeni od Boga.

„A onima koji su ga primili dao je pravo da postanu djeca Božja, jer vjeruju u njegovo ime, koji nijesu od krvi ni od tjelesne volje ni od čovječije volje, nego rođeni od Boga“ (Jovan 1:12-14).

Rođeni od Boga znači da nam je Bog dao svoj život. Upravo to, Bog nam je proslijedio svoj život tako što nam je dao rođenog Sina da svojim Duhom živi u nama, a Sin Božji ima Božji život. Tako smo se životno sjedinili sa Bogom i Hristom.

„A u ovome je to svjedočanstvo: Bog nam je dao vječni život, i taj život je u njegovom Sinu. Ko ima Sina, ima život, a ko nema Sina Božjeg, nema život” (1. Jovanova 5:11).

„A pošto ste sinovi, Bog je u vaša srca poslao Duh svog Sina koji viče: Aba, Oče“ (Galatima 4:6).

„Jer svi koje vodi Božji Duh sinovi su Božji. Jer nijeste primili duh ropstva da se opet bojite, nego ste primili Duh posinjenja, u kojem vičemo: Aba, Oče. Taj Duh svjedoči s našim duhom da smo Božja djeca. A ako smo djeca, onda smo i naslednici – naslednici Božji, a sunaslednici Hristovi, ako trpimo zajedno s njim da bismo zajedno s njim bili i proslavljeni“ (Rimljanima 8:14-17).

„Ta tajna je Hrist u vama, nada slave“ (Kološanima 1:27).

Rođenjem od Boga, kroz Hrista u nama, postali smo nova stvorenja.

„Dakle, ako je neko u Hristu, on je novo stvorenje. Ono što je staro prošlo je, i evo, novo je nastalo“ (2. Korinćanima 5:17).

„U njemu ste kompletni…“ (Kološanima 2:10).

Povjeruj Bogu na Riječ. Otvori Mu srce.

Nastavi dalje da Mu vjeruješ na Riječ. Sve više Mu otvaraj srce.

Uvijek Mu vjeruj na Riječ, i uvijek Mu drži otvoreno srce, bez obzira što se dešava, kako se osjećaš i šta drugi kažu.

Tako ćeš kroz vjeru iskusiti ono što Božja Riječ kaže, svakog dana sve više. Tako će kroz vjeru tvoje iskustvo postati ono što Božja Riječ kaže i Božja Riječ će kroz vjeru postati živa Riječ u tvom životu, svakog dana sve više.

„Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Hristu“ (Efescima 1:3).

 

Koji su to Božji duhovni blagoslovi koje smo primili zajedno sa primanjem Hrista?1.

Šta Božja Riječ kaže – koji su to svi duhovni blagoslovi u Hristu? Šta nam to Bog govori i poručuje kroz Riječ? Šta Mu to trebamo vjerovati na Riječ? Šta je to uradio za nas kada nam je dao Isusa? Zašto Mu trebamo otvoriti srce i uvijek ga držati otvorenim? Kakva je to ljubav prema nama, odnosno kolika je to ljubav prema nama?

Bog nas voli bezuslovno i zbog nas je žrtvovao rođenog Sina, još dok smo bili Njegovi neprijatelji, samo da bi nam dokazao Očinsku ljubav, pomirio sa Sobom i privukao Sebi
(Jov 3:16, Efe 1:5, Jer 31:3, Luk 15:11-24, 1. Jov 4:8, 1. Kor 13:1-8, Rim 8:38-39, Efe 3:19, Rim 8:32, Isa 49:15, Rim 5:6-11, Rim 3:25, 2. Kor 5:18-19, 1. Jov 4:10, 1. Pet 3:18, Jov 12:32-33)

Prihvatljivi smo Bogu jednako kao i Hrist, spašeni smo
(Efe 1:5-7, Efe 2:4-8, Otk 12:10)

Unaprijed nam je sve oprošteno, ne uračunavaju nam se grijesi, opravdani smo
(Efe 1:3-14, Psa 103:12, 2. Kor 5:18-19, Rim 3:23-24, Dje 13:39)

Oslobođeni smo suda i konačne posljedice grijeha – vječne smrti
(Jov 3:18, Jov 5:24, Otk 20:4-9)

Postali smo nova stvorenja novorođenjem, imamo novi identitet, očišćeni smo, stari čovjek je mrtav, više nijesmo grešnici, sada smo savršeni i sveti
(2. Kor 5:17, 1. Kor 6:11, Rim 6:3-11, Rim 8:2, Efe 2:5, Jev 10:14, 2 Kor 1:1-2)

Postali smo rođeni sinovi i kćeri Božje kao Hrist, imamo Božji i Hristov vječni život, sada smo Božja porodica u kojoj je Hrist prvorođeni (Jov 1:12-13, Gal 3:26, Gal 4:6, Jov 3:36, 1. Jov 5:11-13, 1. Jov 1:1-3, Rim 8:29, 1. Pet 2:9)

Postali smo jedno sa Bogom kao i Hrist, postali smo naslednici Božji, posjedujemo sve što posjeduje Hrist
(Rim 8:14-17, Efe 1:3, 1. Pet 2:9)

Postali smo hramovi Božji kao i Hrist, Bog živi u nama kao što živi u Hristu
(1. Kor 6:17.19, 1. Kor 3:16-17, 2. Kor 6:16)

Postali smo učesnici u Hristovoj Božanskoj prirodi koja je Očeva priroda
(2. Pet 1:2-4, 1. Jov 1:1-3)

Posjedujemo Božju pravednost kao i Hrist
(Rim 3:21-26, 2. Kor 5:21, 1. Kor 1:30, Fil 3:8-9)

Posjedujemo Božju blagodat kao i Hrist, Bog nam je neograničeno naklonjen sa darovima
(Jov 1:17, Rim 16:20, 2. Tim 4:22)

Postali smo sudionici Božjeg duhovnog carstva na Zemlji u kojem vlada Hrist, sada smo dio Hristovog tijela (duhovne zajednice braće i sestara u Hristu)
(Kol 1:13-14, 1. Kor 12:12-13, Kol 1:18, Efe 5:30-32)

Hrist je postao naš lični Gospod, Utješitelj i Prvosveštenik
(1. Kor 1:9, Jov 14:16-19, Jev 4:15-16, 1. Jov 2:1)

Više nijesmo pod upravom Zakona, nego pod upravom blagodati, odnosno Hristovog Duha
(Luka 16:16, Gal 5:18, Gal 3:24-25, 2. Kor 3:5-11, Rim 6:14)

Posjedujemo Hristovu vjeru, um, srce, mudrost, snagu…
(Jev 12:1-2, Gal 2:20, 1. Kor 2:16, Efe 3:16-17, 2. Pet 1:2-4, 1. Jov 2:27, Efe 1:8, 1. Kor 1:30, Fil 4:13)

Stvoreni smo za dobra djela, posvećeni, pobjednici
(Efe 2:10, 1. Kor 6:11, Jev 10:10, 1. Kor 1:2, 1. Kor 15:57)

Imamo duhovne darove
(Efe 4:7-13, 1. Kor 2:7-11, Rim 12:4-8)

Imamo ispunjenje molitvi
(Jov 14:13-14)

Imamo mir, duševni odmor
(Jov 14:27, Rim 5:1, Mat 11:28-30)

Imamo čistu savjest, oslobođeni smo svijesti da smo grešnici, krivi i nedostojni pred Bogom
(Jev 9:8-14, Jev 10:19-22)

Imamo oslobođenje od strahova, uključujući straha od smrti
(2. Tim 1:7, Jev 2:14-15)

Imamo iscjeljenje
(1. Pet 2:24)

Imamo vlast/silu nad zlim duhovima
(Mat 8:16-17, 1. Jov 4:4)

Imamo osigurano vaskrsenje iz mrtvih u besmrtnom tijelu ako umremo prije Hristovog drugog dolaska, a ako Ga dočekamo živi naše tijelo će biti preobraženo u besmrtno tijelo
(1. Sol 4:14-18, 1. Kor 15:22-23, Fil 3:20-21, 1. Kor 15:53-54)

Amin.

„…Jer živimo po vjeri, a ne po onome što vidimo“ (2. Korinćanima 5:7).

„Stalno vas spominjem u svojim molitvama, da bi vam Bog našeg Gospoda Isusa Hrista, Otac slave, dao Duha mudrosti i razumijevanja nebeskih objava kako biste ga dobro upoznali. Pošto vam je prosvijetlio oči srca, molim se da spoznate kakva je to nada na koju vas je pozvao, kakvo je to slavno bogatstvo koje čuva kao nasledstvo za svete, i kakva je to nenadmašna veličina njegove sile koju daje nama koji vjerujemo“ (Efescima 1:16-19).

 

Zaključak

Vjera u Božju Riječ, a to je:

  • vjera da nas Bog bezuslovno voli i prihvata u Hristu
  • vjera da nam je Bog kroz Hrista u nama dao sve duhovne blagoslove koje Hrist posjeduje

je ustvari prava biblijska vjera, pobjednička vjera, vjera kojom se živi hrišćanski život, vjera koja proizvodi dobrovoljnu poslušnost i predaju Hristu da živi kroz nas, vjera kojom se raste u Hristu, vjera kojom se pripremamo za Hristov drugi dolazak kada ćemo dobiti i novo besmrtno tijelo.

Istom tom vjerom, kojom se ustvari dozvoljava Hristu da živi kroz nas i tako manifestuje u nama i kroz nas Njegovu vjeru, se nadjačavaju iskušenja, slabosti, nedostaci. Istom tom vjerom, ustvari Hristovom vjerom, se nadjačavaju životni problemi. I istom tom vjerom se ustaje kada se padne.2.

„Jer naša trenutna i laka nevolja donosi nam veliku vjekovnu slavu, jer mi ne gledamo na ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi. Naime, ono što se vidi je privremeno, a ono što se ne vidi je vjekovno“ (2. Korinćanima 4:17-18).

Prava biblijska vjera, a to je vjera u Božju Riječ da nas Bog bezuslovno voli i prihvata u Hristu i da nam je kroz Hrista u nama dao sve duhovne blagoslove koje Hrist posjeduje, se hrani i održava isključivo kroz duhovan život:

  • kroz živi lični odnos sa Bogom i Hristom; da oni žive u nama i kroz nas
  • kroz čitanje i proučavanje pisane Božje Riječi
  • kroz praktikovanje vjere u svakodnevnom životu
  • kroz duhovno zajedništvo sa braćom i sestrama

Sve to podrazumijeva odustajanje od starog, svjetovnog, ovozemaljskog života, da bi Hrist, a kroz Hrista i Bog, živjeli kroz nas.

I tako prava biblijska vjera postaje naša svjesnost, naš način razmišljanja, naš način života i samim tim proizvodi dejstvo – ono što vjerujemo postaje realnost u našem svakodnevnom životu sve više i više, odnosno ono što vjerujemo postaje naše iskustvo sve više i više, i svaki duhovni blagoslov u Hristu će postati naš lični doživljaj sve više i više.

„Uvijek za sve zahvaljujte našem Bogu i Ocu u ime našeg Gospoda Isusa Hrista“ (Efescima 5:20).

Print Friendly, PDF & Email

Reference