Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
howiewillie@gmail.com

Konačno slobodni

Dugo vremena nisam mogao da prihvatim istinu zbog tereta moje prošlosti i uticaja koji je imao na mene. To je kao kada si u mraku dugo vremena i onda neko uključi sijalicu: trenutno si zaslepljen i moraš da zatvoriš oči, ali kako se privikavaš na svetlost postaje sve lakše i onda napokon potpuno otvoriš oči.

Sloboda nakon ropstva je veoma teška. Ne mogu se svi priviknuti na nju. Rečeno je da nakon što je ropstvo ukinuto, mnogi su se vratili nazad svojim gospodarima i tražili da ih ponovo uzmu nazad zato što ne mogu sami da se snađu. Za većinu ljudi koji su se ukorenili u religijskim i porodičnim vezama veoma je teško da se oslobode lanaca koji ih drže, ali kada prepoznaš slabost u svom životu i kako si bez sile protiv greha, postoji jedan vapaj iz dubine koji traži pomoć. Postoji čežnja za slobodom.

Možemo li ikada biti slobodni?

Odgovor koji odjekuje je „DA!“ „Dakle, ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni.“ (Jovan 8:36)

Pronaći Isusa kao osobu – ne njegovo učenje ili njegove puteve već NJEGA, ličnost – i imati Ga da živi u tebi, ovo je zaista sloboda! Anđeo kaže Mariji, Isusovoj majci: „… a ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasti narod od greha njihovih.“ (Matej 1:21)

Ovo je sama srž hrišćanstva! To je sloboda od GREHA!

Samo nam Isus može dati ovu slobodu i zato je onaj koga Isus oslobodi od greha zaista slobodan od greha!

Živeti u slobodi

Reči jedne pesme veoma su instruktivne u ovom trenutku: „Oslobodi sebe od mentalnog ropstva…“ Međutim, nije to lako kao što ove reči kažu. Osloboditi se ropstva, naročito u umu, zahteva čudo. Da bi živeli u slobodi moramo da prihvatimo i verujemo u naše stanje slobode. Mora da postoji beskrajna veza sa Onim ko te oslobađa i drži te slobodnim od svega što te ugrožava. Moraš da slušaš tu osobu sve vreme i zatvoriš uši za svakog ko ti govori drugačije. „Šta ćemo, dakle, na to reći? Ako je Bog za nas, ko može biti protiv nas? (Rimljanima 8:31)

Sam dah naše slobode dolazi od Boga i ni od koga drugog. Čuj kako ovaj autor sve sastavlja na najbolji mogući način! „Ko će optužiti Božje izabranike? Bog koji ih opravdava. Ko će ih osuditi? Hrist koji umrije, pa i vaskrsnu, koji je s desne strane Bogu i zastupa nas?“ (Rimljanima 8:33-34)

O, kakvo prelepo iskustvo! Da su nas Bog i Hrist oslobodili tako da se možemo usuditi da stojimo i objavljujemo našu realnost, da budemo hrabri kao lavovi i ne ustuknemo u strahu sa sumnjičavima – Aleluja! Slavljeno neka je Njegovo prekrasno ime!

Nova ljudska rasa

Princip života koji je Bog ugradio u SVOJA stvorenja je „Sve po svojim vrstama.“ Bog zna da božanstvo (Njegova sopstvena priroda) može biti samo pravedno i da čini pravednost, tako da nam sa poverenjem daje svoj život i čini nas natprirodno posebnima. Možemo li to da verujemo?

Isus je prvi od nove ljudske rase i zato se naziva „poslednjim Adamom“ (1. Korinćanima 15:45) On daje svog Duha SVIMA koji ga traže u svojim srcima. Kada jednom On živi u tebi, ti si deo Njegove nove rase. Ako si hrišćanin, onda je ovo tvoja realnost čak iako nikada ranije to nisi znao, verovao ili iskusio. Jednom kada znaš ko si onda te to podiže na viši nivo da budeš ono što jesi. Ako nisi hrišćanin, onda evo tvoje šanse da postaneš deo Hrista. Hrišćanstvo nije denominacionalizam, to je postajanje dela tela Hristovog na zemlji i predstavljanje Hrista gde god da si.

Zaključak

Najveća lekcija koju sam naučio u životu je da ja ništa ne znam a da Isus sve zna. Srećan sam što imam Isusa u meni koji živi svoj život i uči me da rastem u Njemu. Obećanje koje imamo je da dok rastemo i postajemo zreliji, naša vera nas vodi da mu verujemo sve više i više sve dok ne budemo oblikovani u Njegov lik, u puninu rasta visine Hristove. (Efescima 4:11-13)

Bog me kroz svoju ljubav i dobrotu poveo na putovanje. Učim više o Njemu i od Njega svakog dana. Moj život sada je hodanje – ne zaostalo, zakržljalo – već iskustvo u kome vidim tako predivno jasnije šta znači biti hrišćanin. I to ne znači nositi neku titulu, već živeti život. Istinsko hrišćanstvo je životni stil koji je živ i napredan. Tamo je moj cilj: Isus – punina Boga! Moje ohrabrenje za svakog ko čita ovo je da Ga traži dok Ga ne nađe, zato što je onaj koga Sin oslobodi ZAISTA SLOBODAN.

Print Friendly, PDF & Email
3 Aprila 2019
Kategorije: Blog, Hrist u nama, Jevanđelje