Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Mi, Elen Vajt i pioniri – Hrist dolazi u naše tijelo, da živi u nama

Elen Vajt je vjerovala da Hrist dolazi u naše tijelo, da živi u nama, i na taj način je tumačila 1. Jovanovu 4:1-3.

Božji život je taj koji mi treba da živimo. Bog želi da nastavimo da idemo dalje zajedno sa Njim. Kada Ga primimo, oslobođeni smo i više ne griješimo. A zašto griješimo? Mi ne razumijemo Božju dovoljnost. On će se otkriti u našim srcima. U našoj subotnjoj školi proučavali smo da kada priznajemo da Isus Hrist dolazi u tijelo, treba da priznamo da je On došao u naše tijelo. Ostavili smo svoje grijehe i živimo na slavu Božju“ (EGW, 9LtMs, Ms 15, 1894, par. 23).

„Treba reći sa Jovanom: „Ljubazni! Ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet. Po ovom prepoznajte Duha Božjeg: svaki duh koji priznaje da Isus Hrist dolazi u tijelo, od Boga je; a svaki duh koji ne priznaje da Isus Hrist dolazi u tijelo, nije od Boga: i to je duh antihrista, za kog čuste da dolazi, i sad je već na svijetu“ (1 Jovan 4:1-3). Kakvu je jasnu svjetlost Bog dao u ovom poglavlju. Svaka duša postaje sigurna da je u njoj formiran Hrist, nada slave“ (EGW, 20 LtM, Lt 335, 1905, par. 8-9).

 

Pioniri su vjerovali da Hrist dolazi u naše tijelo, da živi u nama

Kao i Elen Vajt, i neki od najpoznatijih ljudi iz Adventnog pokreta, koje neki nazivaju pionirima, su vjerovali da Hrist dolazi u naše tijelo, odnosno da Hrist treba da živi u nama, tumačeći 1. Jovanovu 4:1-3.

„Šta bi onda moglo pokazati univerzalnije vladavinu forme pobožnosti, ne samo bez sile nego i odricanja od sile? Jer će ovaj oblik pobožnosti poreći da Isus Hrist dolazi u tijelo. Svaki duh koji priznaje da Isus Hrist dolazi u tijelo, to je Duh Božji. Svaki duh koji ne priznaje da Isus Hrist dolazi – ne da je On došao, već da sada dolazi u moje tijeloHrist u vama nada slave, Hrist  boravi u vama, Bog vlada u Božjem carstvu koje je u vama – to je ono što ovo označava. Svaki duh koji ne priznaje da  Isus Hrist dolazi u tijelo, nije od Boga. I to je taj duh antihrista. I pobijedili ste ih, djeco, jer je veći Onaj koji je u vama, u vama, u vama, nego onaj koji je na svijetu“ (A.T. Jones, GCB/GCDB 1895, 132.6).

„Djelo oslobođenja od krivice grijeha i njegove sile drži vjernika u pobjedonosnom položaju koji mu daje snagu da nadvlađuje želje, težnje i sklonosti tijela, pomoću sile Božjeg Duha. Ovo se upravo danas ostvaruje ličnim prisustvom Isusa Hrista u ljudskom tijelu u vjerniku, baš onako kako se ostvarivalo Hristovim ličnim prisustvom u ljudskom tijelu, prije 1870 godina“ (A.T. Jones, Studies on Galatian, page 309).

„Sada zauzmi stav i vidi gdje si. Da li je Hristov Duh taj koji djeluje u nama kada kažemo da ćemo pobijediti ako nam Hrist pruži malu pomoć? Kada to kažemo, mi pokušavamo da dosegnemo nebo svojim sopstvenim djelima, barem djelimično; odričemo se Hrista i poričemo da On dolazi u tijelo. Taj duh je duh antihrista koji djeluje u nama. …Antihrista pobjeđujemo samo ako imamo Hrista u sebi (E.J. Waggoner, GCDB March 25, 1891, page 245.5-7).

„1. Jovanova 4:1-3. Pažljivo obratite pažnju na prethodni tekst iz Pisma. Ne kaže se da svako ko prizna da je Isus Hrist „došao u tijelu“, već „dolazi  u tijelo,“ to je da On sada dolazi Njegovim Duhom i prebiva u nama, kao odgovor na našu vjeru. To je ustvari centralna istina jevanđelja, „Hrist u vama, nada slave“ Efescima 3:17; Kološanima 1:27 (J.N. Loughborough, The True and False Prophet, HEVI 39.1-2).

 

Elen Vajt je bila jasna oko Hrista u nama, ali je među Adventistima to kamen spoticanja

Nakon istine da je Hrist stvarni, doslovni i bukvalni Sin Božji, istina da Hrist živi u nama je glavni kamen spoticanja među  hrišćanima Adventistima, čak i među onima koji su prihvatili da je Hrist stvarni Sin Božji.

Prema Elen Vajt, koja je najveći adventistički autoritet u njihovoj istoriji, istina „Hrist u nama“, a to je da Hrist živi u vjernima, je spasonosna istina. Ona je vjerovala da Hrist dolazi Svojim Duhom da živi u onima koji su Ga prihvatili vjerom i koji su novorođeni primivši Hristov Božansko-ljudski život.

„Isus je volio ljude i omogućio je u potpunosti da krvlju otkupljena duša ima novo rođenje, novi život proizašao iz Hristovog sopstvenog života, kao što grana crpi svoj život iz roditeljskog stabla“ (EGW, YI, January 10, 1895, par. 6).

„Ne možemo to da razumijemo; možemo samo vjerovati, kako to Pismo iznosi, da je „Hrist u vama, nada slave“. Poznanje ove tajne otključava nam sve ostale. Otvara duši blago svemira, mogućnosti beskonačnog razvoja” (EGW, Ed 172).

„Ponašaju se kao da nepoznavanje Božanskih stvari nije opasno i čak kobno za dušu. Oni se rugaju onima koji poučavaju i vjeruju u tajnu pobožnosti – Hrist u vama, nada slave. Osnovna načela ovih stvari su im nepoznata; i oni nastavljaju život u pogrešnim stvarima, ostavljajući Sotoni otvorena vrata svoje duše“ (EGW, 4BC 1138).

Hrist u nama susrešće Hrista u našoj braći, a Sveti Duh će dati ono jedinstvo srca i djela koja svijetu svjedoče da smo djeca Božja. Neka nam Gospod pomogne da umremo sebi i da se ponovo rodimo, da bi Hrist živio u nama, živo, aktivno načelo, snaga koja će nas održati svetim“ (EGW, 3TT 385.3).

„Gdje god da idete, na bilo koje mjesto, u bilo koju državu, naše ‘ja’ mora da umire dnevno, i Hrist mora živjeti u vama i otkrivati se u vama, inače obeščašćujete Boga i istinu“ (EGW, 13MR 310.3).

„Mi koji podučavamo ljude moramo imati životnu vezu sa Bogom. U duhu i djelu ljudima moramo biti izvor; zato što je Hrist u nama izvor vode koja teče u vječni život (EGW, 2MR 37.1).

„Bez Hristovog života u nama, ne možemo se oduprijeti burama iskušenja“ (EGW, DA, p600).

Davanje Duha je davanje Hristovog života. On ispunjava primaoca Hristovim osobinama“ (EGW, DA, p805).

„Hrist im daje dah svoga Duha, život svoga života (EGW, DA, p 827).

„Njihova volja mora biti podređena Njegovoj volji, moraju raditi u skladu sa njegovim Duhom, da ne bude više da oni žive, već da Hrist živi kroz njih” (EGW, ST, October 3, 1892 par. 4).

„Oni koji se trude da utole žeđ na provaljenim izvorima, koji ne mogu da zadrže vodu, moraju se ponovo roditi, da bi se Hrist, nada slave formirao u njima“ (EGW, LLM 144.2).

„Oni koji prime Spasitelja postaju sinovi Božji. Oni su Njegova duhovna djeca, nanovo rođeni, obnovljeni u pravednosti i pravoj svetosti“ (EGW, 6BC 1117.13).

„Ako se neko odozgo ne rodi, ne može vidjeti Božje carstvo.“ (Jovan 3: 3,5) Oni koji se ponovo rode imaju duhovnu silu i duhovno znanje koje razvija karakter sa osobinama Božanske prirode. Život koji žive je novi život, život u skladu sa voljom Božjom. U sve poslovne transakcije u koje hrišćanin ulazi, treba da unese Hristov um i Duh… …Hrist će prebivati sa Svojim vjerujućim narodom“ (EGW, 20LtMs, Ms 78, 1905, par. 1).

„Hrist je došao da stane na čelo čovječanstva i da u naše ime izgradi savršeni karakter. Oni koji prime Njega nanovo su rođeni“ (EGW 9T, p22, 1909).

Postoji mnoštvo citata Elen Vajt o Hristu u nama, o Hristovom Duhu u nama, o Svetom Duhu u nama, o Utješitelju u nama i o novorođenju kao primanju Hristovog Božansko-ljudskog života, kao o spasonosnim istinama koje predstavljaju srž pravednosti vjerom i troanđeoske vijesti, a koje treba da proizvedu pobjednički hrišćanski život. Ovo su istine koje nedvosmisleno prožimaju njene spise.1.

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Za više informacija pogledati serijal predavanja Jevanđelje za Adventiste iz spisa Elen Vajt kao i knjigu Mi i Elen Vajt: Zaboravljeno jevanđelje