Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Miješanje vjernih sa bezbožnima dovelo do moralne degradacije i potopa (2)

Iz Biblije se može dokazati da su sinovi Božji – vjerni ljudi a ne pali anđeli, a da su kćeri ljudske – kćerke nevjernih, bezbožnika i pagana.

Biblijski kontekst, od 1. Mojsijeve 4. do 6. glava, pokazuje da su vjerni ljudi bili potomstvo Sita, dok su nevjerni bili Kainovo potomstvo.

Kain je bio prvo dijete Adama i Eve.

„I čovjek je poznao svoju ženu Evu i ona je zatrudnjela. Kada je rodila Kaina rekla je: Dobila sam čovjeka od Gospoda. Kasnije je rodila njegovog brata Abela“ (1. Mojsijeva 4:1-2).

Kain je postao prvi ubica na Zemlji tako što je ubio mlađeg brata Abela koji je bio vjeran i poslušan Bogu.

„Posle nekog vremena, Kain je prinio Gospodu prinos od plodova zemlje. A Abel je prineo od prvina svog stada, zajedno sa salom. Gospod je s naklonošću pogledao na Abela i na njegov prinos, a na Kaina i na njegov prinos nije obratio pažnju. Kain se žestoko razgnevio i lice mu se namrštilo. Tada Gospod reče Kainu: Zašto si se razgnjevio i zašto ti je lice namršteno? Ako činiš dobro, zar nećeš biti prihvaćen? Ali ako ne činiš dobro, grijeh vreba na vratima, i on te podstiče, a ti trebaš vladati nad njim. Posle toga, Kain je rekao svom bratu Abelu: Hajdemo u polje. I dok su bili u polju, Kain je nasrnuo na svog brata Abela i ubio ga“ (1. Mojsijeva 4:3-8).

Bog je prokleo Kaina.

„Tada mu Bog reče: Šta si uradio? Krv tvog brata viče k meni sa zemlje. I sada, da si proklet sa zemlje koja je otvorila svoja usta da iz tvoje ruke primi krv tvog brata“ (1. Mojsijeva 4:10-11).

Kain je prvi koji je sazidao grad.

„Posle toga, Kain je legao sa svojom ženom i ona je zatrudnjela i rodila Enoha. Tada je sazidao grad koji je nazvao po imenu svog sina Enoha“ (1. Mojsijeva 4:17).

Kainovo potomstvo je bilo nemoralno i iskvareno.

„Lameh je uzeo dvije žene. Prva se zvala Ada, a druga Sela. Ada je rodila Jabala. Od njega potiču oni koji žive pod šatorima i drže stoku. Njegov brat se zvao Jubal. Od njega potiču svi koji sviraju harfu i frulu. Sela je rodila Tubalkaina, kovača raznovrsnog alata od bakra i gvožđa. Tubalkainova sestra bila je Nama. A Lameh je rekao svojim ženama, Adi i Seli: Čujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte besjedu moju: Ubio sam čovjeka koji me je ranio, mladića koji me je udario. Ako će Kain biti osvećen sedam puta, onda će Lameh sedamdeset i sedam puta” (1. Mojsijeva 4:19-24).

Adam i Eva su dobili sina Sita, kao dar od Boga umjesto Abela kojeg je ubio Kain.

„Adam je opet legao sa svojom ženom i ona je rodila sina i dala mu ime Sit, jer je rekla: Bog mi je dao drugog potomka umjesto Abela koga je Kain ubio“ (1. Mojsijeva 4:25).

Sitovo potomstvo, za razliku od Kainovog, je bilo vjerno i poslušno Bogu.

„A i Situ se rodio sin kome je dao ime Enos. U to vrijeme počelo se prizivati Gospodnje ime“ (1. Mojsijeva 4:26).

Upravo iz te krvne linije, od Adama preko Sita, rađali su se vjerni ljudi i konačno Spasitelj, Sin Božji Isus Hrist (Luka 3:23-38). Iz te linije bio je i Noje koji je jedini sa porodicom preživio potop (1. Mojsijeva 5:3-32).

U 1. Mojsijevoj 4. glava opisuju se Kain i njegovo bezbožno potomstvo, a u 1. Mojsijevoj 5. glava opisuju se Sitovi vjerni potomci među kojima je bio i pravedni Enoh koga je Bog živog prenio na Nebo ne okusivši smrt.

 

Dvije krvne linije, vjerna i bezbožna, su se promiješale kroz brakove

Biblija potom nastavlja, u 1. Mojsijevoj 6. glava, sa sljedećim opisom:

„Kad su se ljudi namnožili na zemlji i kad su im se rodile kćeri, sinovi Božji vidjevši kako su ljudske kćeri lijepe, uzimali su ih sebi za žene, sve koje su izabrali“ (1. Mojsijeva 6:1-2).

Dvije krvne linije, jedna vjerna, a druga bezbožna, u jednom trenutku su počeli da se miješaju kroz brakove i tako je čovječanstvo počelo degradirati. Produkt takvog miješanja bilo je udaljavanje od Boga, tjelesnost, iskvarenost… što je rezultiralo potopom koji je preživio samo Noje sa porodicom koji je upravo bio potomak vjerne linije Sitovih potomaka.

Biblija u ovom kontekstu ne pominje nefile na bilo koji poseban način, osim da su postojali, a naročito nema govora da su svi ljudi, osim Noja sa porodicom, bili nefili i da je to razlog za potop.

Bog ukazuje na čovjekovu tjelesnost.

 „Tada je Gospod rekao: Neće se moj Duh dovijeka sporiti sa čovjekom, jer je on samo tijelo. Neka mu još sto dvadeset godina” (1. Mojsijeva 6:3).

Bog je vidio da čovjek čini veliko zlo.

„Gospod je vidio da čovjek čini veliko zlo na zemlji i da je svaka misao njegovog srca uvijek zlo“ (1. Mojsijeva 6:5).

Bog je zažalio što je načinio čovjeka.

„Tada je Gospod zažalio što je načinio čovjeka na zemlji, i ražalostio se u srcu. I Gospod je rekao: Zbrisaću s lica zemlje ljude koje sam stvorio, i ljude i stoku i sve životinje što se miču i stvorenja koja lete po nebesima, jer sam zažalio što sam ih načinio” (1. Mojsijeva 6:6-7).

Bog je kazao da će ljude zbrisati sa zemlje (i životinje).

„I Gospod je rekao: Zbrisaću s lica zemlje ljude koje sam stvorio, i ljude i stoku i sve životinje što se miču i stvorenja koja lete po nebesima, jer sam zažalio što sam ih načinio“ (1. Mojsijeva 6:7).

Bog je kroz potop istrijebio ljude, svijet bezbožnih ljudi.

„Tako je on istrijebio s lica zemlje sve što je postojalo, čovjeka, divlje životinje, druge životinje što se miču i stvorenja koja lete po nebesima, sve je bilo istrijebljeno sa zemlje. Preživjeli su samo Noje i oni koji su bili s njim u barci“ (1. Mojsijeva 7:21-23).

„I nije poštedio drevni svijet, ali je sačuvao Noja, propovjednika pravednosti, sa još sedmoro drugih kada je naveo potop na svijet bezbožnih ljudi“ (2. Petrova 2:5).

 

Božje osude i posljedice miješanja brakova vjernih i bezbožnih ljudi kroz biblijsku istoriju

Da li je moguće da miješani brakovi vjernih sa bezbožnima mogu dovesti do takve degradacije i izopačenosti čovjeka koje će proizvesti neopozivu Božju osudu kao što je bio potop?

Teorija o nefilima smatra taj argument nedovoljno snažnim u prilog uništenju čovječanstva, i zato se potencira da je teži grijeh u pitanju, a to je da su ljudi navodno bili nepopravljeno iskvareni jer su postali nefili, polu demoni polu ljudi, i to da je to izazvalo uništenje. Prema teoriji o nefilima, nefili su uvijek osuđeni na uništenje jer se ne mogu popraviti.

Šta Biblija kaže o Božjim osudama i posljedicama miješanja brakova vjernih i bezbožnih ljudi kroz istoriju? Za koga je rezervisano uništenje?

Da li, kako teorija o nefilima zastupa, postati nefil u smislu polu demon polu čovjek znači preći granicu kada je Božja osuda neopoziva, ili se granica prelazi neposlušnošću Bogu?

Bog je, kako vidimo iz Biblije, strogo zabranjivao miješane brakove vjernih sa bezbožnima, a u slučaju neposlušnosti tome posljedica je bila razdvajanje od Boga.

„Šta sada da kažemo, Bože naš, posle ovoga što se desilo? Jer smo OSTAVILI TVOJA UPUTSTVA koja si dao preko slugu svojih proroka, govoreći: Zemlja u koju idete da je zauzmete nečista je zemlja zbog nečistote naroda koji su u njoj, zbog njihovih gadosti kojima su je napunili od jednog do drugoga kraja u svojoj nečistoti. Zato NE DAJTE SVOJE KĆERI NJIHOVIM SINOVIMA, NITI NJIHOVE KĆERI UZIMAJTE ZA SVOJE SINOVE. Nemojte nikada tražiti njihov mir ni njihovo blagostanje, da biste postali jaki i jeli što je dobro u toj zemlji i zauzeli je za svoje sinove dovijeka“ (Ezra 9:10-12).

„Posle svega što je došlo na nas zbog NAŠIH ZLIH DJELA I NAŠE VELIKE KRIVICE – jer si ti, Bože naš, umanjio težinu našeg prestupa i dao si nam ove preživjele – ZAR ĆEMO OPET ODBACITI TVOJA UPUTSTVA I SKLAPATI BRAKOVE S NARODIMA KOJI ČINE TAKVE GADOSTI? Zar se ti ne bi razgnjevio na nas tako da niko ne bi ostao niti preživio“ (Ezra 9:13-14).

„Tada je Sehanija, Jehielov sin od Elamovih sinova, rekao Ezri: Mi smo bili NEVJERNI NAŠEM BOGU UZIMAJUĆI SEBI ŽENE TUĐINKE IZ DRUGIH NARODA. Ali još ima nade za Izrael. Sklopimo sada savez s našim Bogom: OBEĆAJMO DA ĆEMO OTPUSTITI SVE TE ŽENE I DJECU KOJU SU RODILE, KAO ŠTO JE ODREDIO GOSPOD, NAŠ BOG, i oni koji se boje nauka, tako da se postupi po zakonu“ (Ezra 10:2-3).

„Na kraju je sveštenik Ezra ustao i rekao im: Vi ste postupali NEVJERNO UZIMAJUĆI SEBI ŽENE TUĐINKE, I TAKO STE UMNOŽILI IZRAELOVU KRIVICU. Ali sada priznajte greh Gospodu, Bogu svojih praočeva, i izvršite njegovu volju i ODVOJTE SE OD DRUGIH NARODA I OD ŽENA TUĐINKI” (Ezra 10:10-11).

„Kad te Gospod, tvoj Bog, na kraju dovede u zemlju u koju ideš da je zauzmeš, pred tobom će otjerati velike narode: Heteje, Gergeseje, Amoreje, Hanance, Ferezeje, Jeveje i Jevuseje, sedam naroda koji su veći i moćniji od tebe. Gospod, tvoj Bog, predaće ih tebi, a ti ih porazi i pobij ih. Ne sklapaj s njima savez i nemoj im se smilovati. NE SKLAPAJ BRAKOVE S NJIMA. SVOJU KĆER NEMOJ DATI NJIHOVOM SINU, I NJIHOVU KĆER NEMOJ UZETI ZA SVOG SINA. JER BI ONI ODVRATILI TVOG SINA OD MENE, PA BI ON SLUŽIO DRUGIM BOGOVIMA. I GOSPOD BI SE ŽESTOKO RAZGNJEVIO NA TEBE I BRZO BI TE ISTRIJEBIO“ (5. Mojsijeva 7:1-4).

„I Mojsije se razgnjevio na vojne zapovjednike, na poglavare nad hiljadama i poglavare nad stotinama, koji su se vraćali iz vojnog pohoda. Mojsije im je rekao: ZAR STE OSTAVILI U ŽIVOTU SVE ŽENE? EVO, BAŠ SU ONE PO BALAMOVOJ RIJEČI NAMAMILE IZRAELOVE SINOVE DA BUDU NEVJERNI GOSPODU KOD FEGORA, TAKO DA JE NA GOSPODNJI ZBOR DOŠLA POŠAST“ (4. Mojsijeva 31:14-16).

„Kralj Solomon je osim faraonove kćeri VOLIO MNOGE ŽENE TUĐINKE: Moabke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetejke, koje su bile iz naroda za koje je Gospod rekao Izraelovim sinovima: NE IDITE K NJIMA I ONI NEKA NE DOLAZE K VAMA. Oni će sigurno navesti vaše srce da se okrene njihovim bogovima. Njima se Solomon priklonio i volio ih je“ (1. Kraljevima 11:1-2).

Velikani vjere u Bibliji su upozoravali svoje sinove da se ne žene sa kćerkama bezbožnih naroda.

„Zato je Avram rekao svom najstarijem sluzi koji je upravljao svim što je on imao u svom domu: Stavi ruku pod moje bedro, pa da te zakunem Gospodom, Bogom nebesa i Bogom zemlje, DA ZA MOG SINA NE UZMEŠ ŽENU OD KĆERI HANANACA MEĐU KOJIMA ŽIVIM nego da odeš u moju zemlju i u moj rod, i da uzmeš ženu za mog sina Isaka” (1. Mojsijeva 24:2-4).

„Zato je Isak pozvao Jakova, blagoslovio ga i podučio: NEMOJ UZETI ŽENU OD HANANSKIH KĆERI“ (1. Mojsijeva 28:1).

Miješani brakovi su proizveli mnoge neprijatelje Božje, neprijatelje Božjeg naroda, bezbožnike, iskvarene i izopačene ljude. Zato su i Božje osude za miješane brakove bile surove.

Sljedeći nastavak

Prethodni nastavak

Za više informacija pogledati knjigu Nefili – potomci palih anđela? Mitologija ili Biblija, u kojoj su detaljnije obrađeni svi glavni argumenti zastupnika teorije o nefilima.

Print Friendly, PDF & Email
11 Novembra 2020
Kategorije: Blog, Popularne jeresi, Razno