Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Novorođenje (Mi i Elen Vajt)

Elen Vajt je vjerovala da je novorođenje primanje Hristovog života, odnosno Hristovog Duha, odnosno Utješitelja, koje se dešava kroz primanje Svetog Duha, i da se vjerni na taj način spašavaju od grijeha i vječne smrti.

Elen Vajt je vjerovala da kroz novorođenje postajemo učesnici u Hristovoj Božansko-ljudskoj prirodi koja je vjernima postala dostupna od Pedesetnice.

„Zbog ovoga sam uznemirena, znajući da se svaki član crkve, kao dijete palog Adama, mora ponovo roditi ili nikada neće vidjeti Boga“ (EGW, 20LtMs, Lt352, 1905, par. 7).

„Pitajmo sami sebe, kako je sa mojom dušom? Da li sam nanovo rođen?“ (EGW, 6LtMs, Ms31, 1889, par. 32).

„Novorođenje je jedno rijetko iskustvo danas u svijetu. Ovo je razlog zašto ima toliko konfuzije u crkvama. Puno njih, zaista puno, koji uzimaju ime Hristovo, su neposvećeni i nesveti. Oni su kršteni ali su sahranjeni živi. Njihovo ‘ja’ nije umrlo i zato oni nisu ustali u novini života u Hristu“ (EGW, Manuscript 148, 1897) (6BC 1075.7).

„Čovjek se zbog grijeha razdvojio od Boga. Hrist je donio svoju Božansku prirodu na zemlji prekrivenu ljudskom prirodom, kako bi spasio čovjeka iz njegovog izgubljenog stanja. Ljudska priroda je zla, i čovjekov karakter se mora promijeniti prije nego što se može uskladiti sa čistotom i svetošću u Božjem besmrtnom carstvu. Ova transformacija je novorođenje“ (EGW, 2SP 133.1).

„Oni koji se trude da utole žeđ na provaljenim izvorima, koji ne mogu da zadrže vodu, moraju se ponovo roditi, da bi se Hrist, nada slave formirao u njima“ (EGW, LLM 144.2).

„Oni koji prime Spasitelja postaju sinovi Božji. Oni su Njegova duhovna djeca, nanovo rođeni, obnovljeni u pravednosti i pravoj svetosti“ (EGW, 6BC 1117.13).

„Ponovo rođen znači transformaciju, novorođenje u Hristu Isusu“ (EGW, AH 206.1).

„Kad se rodimo odozgo, isti um, koji je bio u Isusu, biće i u nama“ (EGW, HLv 221.3).

„Ako se neko odozgo ne rodi, ne može vidjeti Božje carstvo.“ (Jovan 3: 3,5) Oni koji se ponovo rode imaju duhovnu silu i duhovno znanje koje razvija karakter sa osobinama Božanske prirode. Život koji žive je novi život, život u skladu sa voljom Božjom. U sve poslovne transakcije u koje hrišćanin ulazi, treba da unese Hristov um i Duh… …Hrist će prebivati sa Svojim vjerujućim narodom“ (EGW, 20LtMs, Ms 78, 1905, par. 1).

„Da li su nanovo rođeni? Da li su učesnici Božanske prirode?“ (EGW, 1SM 71.3).

„Stara priroda, rođena od krvi i voljom tijela, ne može naslijediti carstvo Božje. Moramo se odreći starih puteva, naslijeđenih sklonosti, nekadašnjih navika; jer blagodat nije nasledna. Novo rođenje sastoji se od novih motiva, novih ukusa, novih sklonosti. Oni koji su rođeni u novi život kroz Svetog Duha, postali su učesnici Božanske prirode i u svim svojim navikama i postupcima svjedočiće o svom odnosu sa Hristom. Kada ljudi koji tvrde da su hrišćani zadržavaju sve svoje prirodne nedostatke karaktera i sklonosti, u čemu se njihov položaj razlikuje od stanja svijeta? Istinu ne cijene kao posvećenje, očišćenje. Oni se nisu ponovo rodili“ (EGW, RH, April 12, 1892, par. 9).

„Svaka pojedinačna duša sada treba da se ponizi pred Bogom, tražeći oproštenje za svoje prestupe i grijehe, i prihvati opravdavajuću Hristovu blagodat, posvećenje duše djelovanjem Svetog Duha, usađivanje nove prirode i oblačenje Hristove pravednosti; tako se tjelesna priroda transformiše, obnavlja u svetosti prema slici Hristove pravednosti i istinske svetosti“ (EGW, Lt22-1892.11).

„Hrist je došao da stane na čelo čovječanstva i da u naše ime izgradi savršeni karakter. Oni koji prime Njega nanovo su rođeni“ (EGW, 9T, p22, 1909).

„Hrist nas poziva da imamo udjela u Njegovom Božanskom životu, da budemo radnici zajedno sa Bogom, pozvani od Boga i izabrani da zauzmemo mjesto u ovom Božanskom životu i učestvujemo u Njegovom djelu. Tako pravi duhovni život počinje novim rođenjem“ (EGW, 13LtMs, Ms 201, 1898, par. 7).

„Isus je volio ljude i omogućio je u potpunosti da krvlju otkupljena duša ima novo rođenje, novi život proizašao iz Hristovog sopstvenog života, kao što grana crpi svoj život iz roditeljskog stabla. „Ko ima Sina, ima život; a ko nema Sina Božjeg nema života.“ Oni koji vjeruju u Hrista, crpe svoju pokretačku snagu i izraz svojih karaktera od onoga u koga vjeruju. „Sami sebe ispitajte jeste li u vjeri, sami sebe provjerite. Ili ne poznajete sebe da je Isus Hrist u vama? Osim ako nijeste otpadnici.“ „Zar ne znate da su vaša tijela Hristovi udovi? …Zar ne znate da je vaše tijelo hram Svetog Duha, koji je u vama, koji imate od Boga, i da niste svoji? Jer ste skupo kupljeni. Zato proslavite Boga u svojim tijelima, i u duhu vašem što je Božje.” Hristova izjava data je jezikom koji ne može biti pogrešno shvaćen: „Zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete telo Sina čovječijeg i ne pijete njegovu krv, nemate života u sebi“ (EGW, YI, 10. januara 1895, par. 6-7).

„Gledajte u Isusa, posmatrajte Njegov karakter besprekorne čistote i posmatrajući ga, preobrazite se. Staro sebično “ja”, neposlušna priroda – umire, a Hrist živi u srcu. Čovjek se ponovo rađa sa novom prirodom… Svakodnevnim gledanjem na Isusa i nastojenjem da vježba Njegove vrline, njegova duhovna opažanja postaju jasnija i jača. Bog kaže: „Daću vam novo srce.“ (Ezekijel 36:26) Svaki učenik se može obnoviti u znanju i istinskoj svetosti. Otkup porobljene rase bio je Hristov razlog dolaska na ovu zemlju. Šteta je što ljudska bića ne mogu uočiti sopstvenu slabost. Za žaljenje je što porobljavaju svoje duše samo-uzdizanjem do ispraznosti. Samo Hrist nas može osloboditi. A kad nas On oslobodi, zaista smo slobodni. Njegova moć razbija jaram ropstva koji veže čovjeka s velikim prevarantom, začetnikom grijeha. Ali koliko je onih koji ne žele da dozvole Hristu da razlomi njihove okove. Koliko ima onih koji ipak biraju da se drže ropstva grijeha. U Hristovo jevanđelje se istinski vjeruje samo kada se ono praktikuje. Vjera je opravdana djelima. Sebično “ja” se mora ukloniti; Hrist se mora pojaviti kao najveličanstveniji među deset hiljada, Onaj koji je sasvim ljubak. Kada se bezrezervno predaju moći tijela, uma i duše Spasitelju, “ja” više ne teži za vladavinom. Ono što je čovjeku danas potrebno jeste razapinjanje njegovog sebičnog “ja” i otkrivenje Hristovog života u njemu, nada slave. Tada će se ispuniti reči: „Vi ste svjetlost svijeta.“ (Matej 5:14) Tada će se odgovoriti na molitvu: „Da svi jedno budu, kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi; da i oni u nama jedno budu“ (Jovan 17:21) (EGW, 17 LtM, Ms 102, 1902, par. 9).

„Nikada ne počivajte dok izvan svake sumnje ne budete uvjereni da ste preobraženi Hristovim Duhom; dok ne budete imali jasne dokaze da ste se ponovo rodili. Nikada se ne zaustavljajte dok ne saznate da Hrist prebiva u vama. Uzalud ćete se nadati da ćete naići na Božje odobravanje sve dok ne proniknete do biblijskog standarda“ (EGW, RH 7. novembra 1882, par. 7).

„U početku je čovjek stvoren prema Božjem obličju. Bio je u savršenoj harmoniji s prirodom i Božjim zakonom; principi pravednosti bili su upisani u njegovo srce. Ali grijeh ga je otuđio od njegovog Tvorca. Čovjek više nije odražavao Božanski lik. Njegovo srce je bilo u sukobu sa načelima Božjeg zakona… Ali, „Bog je toliko volio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina“, da bi se čovjek mogao pomiriti sa Bogom. Hristovim zaslugama on se može vratiti u harmoniju sa svojim Stvoriteljem. Njegovo srce mora biti obnovljeno Božanskom milošću; mora da ima novi život odozgo. Ova promjena je novo rođenje…“ (EGW, AG 20.3).

„Neprestano gledajući Isusa očima vjere, od jutra do večeri, mi ćemo biti ojačani. Bog će svome gladnom, žednom narodu otkriti najdragocjenija otkrivenja. Ljudi će otkriti da je Hrist lični Spasitelj. Oni se hrane njegovom Riječju; jer su Duh i život. Ova Riječ ubija tjelesnu, zemaljsku prirodu a stvoren je novi život u Hristu Isusu. Sveti Duh im dolazi kao Utješitelj. Ljubav zauzima mjesto mržnje, a srce prima kalup Božanske sličnosti. Hristov lik se reprodukuje u ljudskom predstavniku, i preobražujućom silom blagodati Hristove, čovjek postaje novo stvorenje. „A onima koji su ga primili dao je pravo da postanu djeca Božja, jer vjeruju u njegovo ime, koji nisu od krvi ni od tjelesne volje ni od čovečije volje, nego začeti od Boga.“ (Jovan 1:12,13) Ovo je novo rođenje“ (EGW, EA, 330.1).

„Kada istina postane čvrsto načelo u životu, duša se „ponovo rađa, ne od raspadljivog sjemena, već od neraspadljivog, Božjom riječju, koja živi i ostaje zauvijek.“ Ovo novo rođenje rezultat je primanja Hrista kao Riječi Božje. Kada se Svetim Duhom utisnu Božanske istine u srce, stvaraju se nova shvata-nja, i energije do sada uspavane počinju da sarađuju sa Bogom“ (EGW, AA, 520.1).

„Kakva god loša osobina ili strast da je naslijeđena tjelesnim nasledstvom, može se prevazići vjerom i pripisanom Hristovom pravednošću, što je novo rođenje“ (EGW, 8LtM, Ms 78, 1893, par. 17).

„Prirodnim razvojem tjelesnog čovjeka ne može razviti ispravan karakter. Čovjek mora da se nanovo rodi. „A onima koji su ga primili dao je pravo da postanu djeca Božja, jer vjeruju u njegovo ime, koji nijesu od krvi ni od tjelesne volje ni od čovječije volje, nego začeti od Boga.“ (Jovan 1:12,13) „ Što je rođeno od tijela, tijelo je, a što je rođeno od Duha, duh je. Ne čudi se što sam ti rekao: ‘Morate da se rodite odozgo.“ (Jovan 3: 6,7). Duša koja vjeruje ovdje je predstavljena Hristovim riječima. „A vi ga poznajete, jer stoji i biće u vama.” A obećanje Njegovom sljedbeniku glasi: „Neću vas ostaviti neutješene“ (Jovan 14:17,18) (EGW, 12LtMs, Ms 49, 1897, stav 4)

„Jer nijeste ponovo rođeni iz raspadljivog nego iz neraspadljivog sjemena, riječju živog i vječnog Boga.” (1 Pet. 1:23) Svaki ljudski predstavnik koji će biti pobjednik u Hristu, mora da doži-vi odlučnu promjenu koja je predstavljena kao „nanovo rađanje, ne od raspadljivog sjemena, već od neraspadljivog.“ Ovo novo rođenje je djelo primanja Isusa Hrista, Riječi Božje, koja živi i ostaje zauvijek. Kada je Božji Duh donio natprirodne istine i utisnuo ih na ljudsko srce, one blistaju sjajnim zracima nove svjetlosti i novih shvatanja u odajama uma, čovjekova čula se bude da sarađuju s Bogom u Božanskom djelu“ (EGW, 15 LtMs, Ms 63, 1900, par. 8).

„Hrist nam je obezbijedio sve da budemo djeca Božja. Oh, moje srce kaže: Hvalite njegovo sveto ime da iz njegove punine možemo primiti obilje milosti. Čeznimo da primanjem Njegove Riječi, dostignemo visoki nivo savršenstva. Sigurni smo samo kada tražimo odlike koje nas čine Božjom djecom, vlasnicima posvećene plemenitosti. Mi smo nanovo rođeni, rođeni od Boga. Ovo novo rođenje čini nas čovjekom u Hristu. Novo stvorenje predstavlja Hristov karakter. Postoji biblijski karakter u kojem je duša predstavljena kao biće koje je sin oslobodio, da bi primila oblik novog čovjeka, Hrista Isusa. Ako smo rođeni od Duha, u našem novom životu ne smije imati oboljelih udova. Od nas se zahtijeva da živimo od Boga. Svi naši duhovni organi i sposobnosti treba da predstavljaju novi život. Duhovni život se mora preporoditi i obnoviti u svim njegovim oblastima. To je neophodno kako bi se novi život u Hristu mogao živjeti. Nije ostavljen nijedan dio oboljelog života. Mi smo nova bića u Hristu“ (EGW, 17 LtMs, Lt 155, 1902, par. 22-23).

„A ja, kad budem podignut sa zemlje, privući ću sve ljude k sebi.“ Jovan 12:32. Vjera u Hrista, Spasitelja uzdignutog na krstu čini čovjeka spremnim da žrtvuje i svoj život. On ima novo rođenje. Ne može više da živi sam sebi. On nije stvoren nanovo u Hristu Isusu zbog sebičnog uživanja“ (EGW, 17LtMs, Lt259, 1902, par. 13).

„Ljubav prema ljudima dovela je Hrista u naš svijet. Bez novorođenja ne možete se smatrati onim za koga Bog može reći: “Vi ste kompletni u Njemu” (Kološanima 2:10) Bez potpunog preobražaja karaktera nikada nećete vidjeti Boga, i istinski vjerski život za vas je nedostižan“ (EGW, 20LtMs, Ms 127, 1905, par. 19).

„Moli se za novorođenje. Ako budeš nanovo rođen, radovaćeš se veoma, ali ne iskvarenim putevima sopstvenih želja, već u Gospodu. Željećeš da budeš pod Njegovom vlašću. Neprestano ćeš se truditi da dostigneš viši standard. Ne budi samo čitalac Biblije, već je i ozbiljno proučavaj, kako bi znao šta Bog zahtijeva od tebe. Potrebno ti je praktično znanje kako da izvršiš Njegovu volju. Hrist je naš Učitelj“ (EGW, 6T 161.1).

„Hrist u nama susrešće Hrista u našoj braći, a Sveti Duh će dati ono jedinstvo srca i djela koja svijetu svjedoče da smo djeca Božja. Neka nam Gospod pomogne da umremo sebi i da se ponovo rodimo, da bi Hrist živio u nama, živo, aktivno načelo, snaga koja će nas održati svetim“ (EGW, 3TT 385.3).

„Oni koji vjeruju u Isusa Hrista preobraženi su iz pobunjenika protiv Božjeg zakona u poslušne sluge i podanike Njegovog carstva. Oni su ponovo rođeni, preporođeni, posvećeni kroz istinu“ (EGW, SD 112.2).

„Najsnažniji dokaz koji čovjek može da kaže da je ponovo rođen i novi čovjek u Hristu Isusu, je manifestacija ljubavi prema svojoj braći, činjenje Hristovih djela. Ovo je najdivniji svjedok koji se može podnijeti u korist hrišćanstva i koji će privući duše istini… Hrist dovodi sve istinske vjernike u potpuno jedinstvo sa Sobom, čak i u jedinstvo koje postoji između Njega i Oca. Prava Božja deca povezana su i međusobno i sa svojim Spasiteljem. Oni su jedno s Hristom u Bogu“ (EGW, SD 293.5).

„Predmet naše vjere, nade i ljubavi, trebalo bi da bude Isus – uvijek Isus, samo Isus. Samo ispovijedanje vjere neće nas spasiti; moramo imati pravu vjeru u Hrista. Tada će se srce obnoviti; mi ćemo se ponovo roditi. Hrist preuzima naše grijehe na sebe i prenosi nam svoju pravednost“ (EGW, GCDB 13. aprila 1891, par. 31).

„Kada prvi put doživimo novorođenje, mi smo bebe u Hristu, ali mi ne moramo zauvijek da ostanemo bebe, već se hranimo istinskim mlijekom Njegove Riječi“ (EGW, 8LtMs, Lt12, 1893, par. 17).

„Njegovo vaskrsenje iz vodenog groba bilo je simbolično novo rođenje koje se ostvarilo u vrijeme njegovog obraćenja“ (EGW, 18LtMs, Ms68, 1903, par. 119).

Sljedeći nastavak: Hristovo utjelovljenje, pobjednički život i proslavljenje, omogućilo novorođenje vjernih

Prethodni nastavak: Sa Hristom je došlo Božje duhovno carstvo

Print Friendly, PDF & Email