Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Obećanje, krštenje Duhom, novorođenje i Hristov život

U hrišćanstvu se često koristi termin Božja obećanja i pod tim se podrazumijeva sve ono što je Bog rekao i obećao u svojoj Riječi, Bibliji, a u šta mi trebamo vjerovati, sa krajnjim ciljem – da se spasimo. Ovom prilikom ću se fokusirati na Božje obećanje koje je centralno i spasonosno obećanje u Bibliji, a mi koji vjerujemo u to obećanje na način na koji ću ga sada predstaviti nazivamo ga Očevo obećanje.

Očevo obećanje svih obećanja jeste davanje čovjeku na dar Spasitelja, Svog Sina Isusa Hrista. Sa ovime će se složiti vjerovatno svaki hrišćanin na svijetu. Ali šta konkretno i praktično predstavlja ovo obećanje? Biblija ima dosta toga da kaže o Očevom obećanju koje je Isus Hrist i sve ono što dolazi i daje nam se sa Hristom.

 

Obećanje nakon pada u grijeh

Prvo obećanje koje je Bog dao nakon pada u grijeh jeste obećanje o Spasitelju.

„Staviću neprijateljstvo između tebe i žene i između tvog sjemena i njenog sjemena. Ono će ti glavu zdrobiti, a ti ćeš ga u petu raniti” (1. Mojsijeva 3:15).

Spasitelj će doći preko Avrama, i to je Sin Božji Isus Hrist.

„…I preko tvog potomstva blagosloviće se svi narodi na zemlji zato što si poslušao moj glas“ (1. Mojsijeva 22:18).

„A obećanja su bila data Avramu i njegovom potomstvu. Nije rečeno: „I potomstvima”, kao da se odnosi na mnoga, nego kao na jedno: „I tvom potomstvu”, koje je Hrist“ (Galatima 3:16).

„Čemu onda Zakon? Bio je dodat radi prestupa, dok ne dođe sjeme koje je obećano… Ali Pismo je sve predalo u zatočeništvo pod vlast grijeha, da bi se obećanje dalo kroz vjeru Isusa Hrista onima koji vjeruju“ (Galatima 3:19-22).

 

Ispunjenje obećanja na Pedesetnici

„I evo, šaljem vam ono što je obećao moj Otac. Zato ostanite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu odozgo” (Luka 24:49).

Isus ovdje učenicima  govori da će uskoro biti ispunjeno Očevo obećanje, što znači da iz Njegove tadašnje perspektive obećanje još nije bilo ispunjeno, iako je On tada već bio vaskrsnuo. Isus o obećanju kaže i „sila odozgo“.

Isus je učenicima objasnio i da će biti kršteni Svetim Duhom.

„Jer Jovan je krštavao vodom, a vi ćete nedugo nakon ovih dana biti kršteni Svetim Duhom“ (Djela apostolska 1:5).

Obećanje je ispunjeno na praznik Padesetnica.

„Na dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istom mjestu jednodušno. Odjednom je nastala huka s neba kao kod naleta jakog vjetra, i ispunila je cijelu kuću u kojoj su sjedjeli. Tada su ugledali nešto poput plamenih jezika, koji su se razdijelili, i po jedan je sišao na svakog od njih. Svi su se ispunili Svetim Duhom i počeli da govore raznim jezicima, kako im je Duh davao da govore“ (Djela apostolska 2:1-4).

Ta sila odozgo je dar Svetog Duha. Učenici su kršteni Svetim Duhom. Dar Svetog Duha je to Očevo obećanje o kojem je govorio Isus.

„Kad su to čuli, to ih je pogodilo u srce, pa su rekli Petru i ostalim apostolima: Ljudi, braćo, šta treba da činimo? A Petar im reče: Pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih grijeha, i primićete dar Svetog Duha. Jer to je obećanje dato vama i vašoj djeci i svima onima koji su daleko, koliko ih god Gospod, naš Bog, pozove k sebi.” (Djela apostolska 2:37-39).

„U kome ste i vi – čuvši reč istine, dobru vest o svom spasenju – u koga i vjerujete, zapečaćeni Svetim Duhom obećanja…“ (Efescima 1:13).

Zar Isus Hrist nije Očevo obećanje, a ne Sveti Duh? Zar Sveti Duh, ta sila odozgo, nije postojao i djelovao prije Hrista? Jeste, Sveti Duh je i ranije djelovao i postojala je sila, ali nije postojalo krštenje Svetim Duhom, jer nakon Hrista dar Svetog Duha podrazumijeva nešto što ranije nije postojalo i što predstavlja Očevo obećanje i suštinu Božjeg plana spasenja čovjeka.

 

Dar Svetog Duha je Hrist-Utješitelj

Šta je u suštini dar Svetog Duha, ta sila odozgo?

To je primanje Hristovog života koji je pobijedio grijeh, sotonu i smrt, i koji se daje na dar svima koji vjeruju. To je život drugog Adama. To je ispunjenje Očevog obećanja. To je glavno i najvažnije obećanje u Bibliji.

„Jer koliko god ima Božjih obećanja, u njemu su postala „da”.“ (2. Korinćanima 1:20).

Onaj ko primi Isusa Hrista, odnosno Hristov život je spašen, i to je ono što je Otac obećao da će ispuniti. Isus Hrist je Očevo obećanje i sve ono što sa Isusom dolazi.

Isus je tokom života govorio učenicima o Očevom obećanju koje treba da se ispuni.

„Kad su se okupili, obavezao ih je: Ne idite iz Jerusalima, nego čekajte ono što je Otac obećao, o čemu ste čuli od mene“ (Djela apostolska 1:4).

„…Isus je ustao i povikao: Ako je neko žedan, neka dođe k meni i pije! Ko bude vjerovao u mene, kao što je rečeno u Pismu, iz njegovog tijela poteći će rijeke žive vode. A rekao je to za Duh koji je trebalo da prime oni koji vjeruju u njega. Tada, naime, Duh još nije bio dat, jer Isus još nije bio proslavljen“ (Jovan 7:37-39).

Taj Duh je Isus Hrist. On je taj Utješitelj.

„I ja ću zamoliti Oca i on će vam dati drugog utješitelja da bude s vama uvijek, Duha istine, koga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. A vi ga poznajete, jer boravi sa vama i biće u vama. Neću vas ostaviti neutješene. Doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti, jer ja živim, a i vi ćete živjeti. U taj dan ćete spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama“ (Jovan 14:16-20).

U primanju Svetog Duha, odnosno Isusa Hrista, je spasenje i vječni život.

„Proslavi svog Sina, da tvoj Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svim ljudima da vječni život svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao. Ja sam proslavio tebe na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao da izvršim. A sada ti, Oče, proslavi me svojom slavom koju sam imao s tobom prije nego što je svijet postao“ (Jovan 17:1-5).

Bog je ispunio obećanje kroz Svetog Duha, i zato se za obećanje kaže dar Svetog Duha.

„Dakle, pošto ga je Bog Otac uzvisio i dao mu da sjedi njemu zdesna i dao mu obećani Sveti Duh, izlio je na nas taj Duh, kao što vidite i čujete“ (Djela apostolska 2:33).

 

Velika je ta tajna

U krštenju Svetim Duhom, vjerni se sjedinjavaju sa Hristovim životom i silom, postajući dio Hristovog tijela, odnosno Hristove Božansko-ljudske prirode koja je pobijedila grijeh i sotonu, u čemu je vječni život.

„Jer kao što je tijelo jedno, a ima mnogo udova, i svi udovi tog tijela, iako ih je mnogo, čine jedno tijelo – tako je i Hrist. Zaista, jednim Duhom svi smo kršteni u jedno tijelo – bili Judejci ili Grci, bili robovi ili slobodni – i svi smo jednim Duhom napojeni“ (1 Korinćanima 12:12-13).

Kroz krštenje Svetim Duhom, vjerni dobijaju, i darove koji se očituju i kroz silu za činjenje čuda sa svrhom svjedočenja,  propovijedanja jevanđelja i privlačenje grešnika Bogu.

Ovaj odnos vjernih sa Hristom, kroz njihovo krštenje Svetim Duhom u Hristovo tijelo, u Bibliji se naziva i „tajna sakrivana vjerovima“, jer se radi, ne samo o veličanstvenom planu spasenja čovjeka, nego i za čovjeka neshvatljivim mehanizmima spajanja sa Hristovom Božansko-ljudskom prirodom do mjere da smo sa Njim jedno postajući hram Božji kroz Hrista.

„A ko se združi s Gospodom jedan je duh. …Zar ne znate da je vaše tijelo hram Svetog Duha, koji je u vama, koji imate od Boga, i da niste svoji? Jer ste skupo kupljeni. Zato proslavite Boga u svojim telima, i u duhu vašem što je Božje“ (1. Korinćanima 6:17-20).

„Te sam dobre vijesti ja, Pavle, postao sluga. Sada se radujem što podnosim patnje za vaše dobro i smatram da u svom tijelu još nisam dovoljno trpio zbog Hrista, u korist njegovog tijela, koje je zajednica. Ja sam postao njen sluga po nastojništvu koje mi je Bog povjerio za vaše dobro kako bih u potpunosti propovijedao riječ Božju, tajnu koja je bila sakrivena tokom proteklih vjekova i naraštaja, a sada je objavljena njegovim svetima, kojima je Bog htio da obznani slavno bogatstvo ove tajne među neznabošcima. Ta tajna je Hrist u vama, nada slave“ (Kološanima 1:23-27).

„Jer mi smo udovi njegovog tijela, mesa njegovog, i od kostiju njegovih. …Velika je ta tajna. A govorim o Hristu i zajednici“ (Efescima 5:30:32).

 

Obećanje je zaista život Isusa Hrista

Ispunjenje obećanja je zaista davanje spasonosnog života Isusa Hrista, drugog Adama, vjernima.

„Pavle – Božjom voljom apostol Hrista Isusa, po obećanju života u Hristu Isusu…“ (2. Timoteju 1:1).

„…U nadi života vječnog, što ga je nelažni Bog obećao prije mjerljivih vremena…“ (Titu 1:2).

„A ovo je obećanje koje nam je on dao – vječni život” (1. Jovanova 2:25).

„Jer Božji hljeb je Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu” (Jovan 6:33).

„Ja sam došao da imaju život, da ga imaju u izobilju“ (Jovan 10:10).

„A u ovome je to svjedočanstvo: Bog nam je dao vječni život, i taj život je u njegovom Sinu. Ko ima Sina, ima život, a ko nema Sina Božjeg, nema život” (1. Jovanova 5:11).

 

Novorođenje

Dar Svetog Duha ili primanje Hristovog Božansko-ljudskog života predstavlja novorođenje za vjerne. To je rođenje od Duha koji je Isus Hrist, posljednji Adam, koji je od Pedesetnice postao osposobljen da daje Svoj pobjednički, kroz proslavljenje od Boga primajući Svetog Duha u punini sa svom silom sveprisutnosti. Kroz novorođenje vjerni postaju učesnici u Božanskoj prirodi Isusa Hrista, što je revolucionarno za ljudski pojam i razumijevanje.

„Isus mu na to reče: Zaista, zaista, kažem ti, ako se neko odozgo ne rodi, ne može vidjeti Božje kraljevstvo… Zaista, zaista, kažem ti, ako se neko ne rodi od vode i od Duha, ne može ući u Božje kraljevstvo. Što je rođeno od tijela, tijelo je, a što je rođeno od Duha, duh je“ (Jovan 3:3-6).

„A onima koji su ga primili dao je pravo da postanu djeca Božja, jer vjeruju u njegovo ime, koji nisu od krvi ni od tjelesne volje ni od čovječije volje, nego rođeni od Boga“ (Jovan 1:12-13).

„Prvi čovjek, Adam, postao je živa duša, posljednji Adam Duh koji daje život“ (1. Korinćanima 15:45).

„Neka vam se umnože blagodat i mir u poznanju Boga i Isusa, našeg Gospoda, jer nam je njegova božanska snaga darovala sve što je potrebno za život i pobožnost kroz poznanje onoga koji nas je pozvao slavom i čestitošću; kroz koje nam je dao dragocjena i najuzvišenija obećanja, da kroz njih postanete učesnici u božanskoj prirodi, umaknuvši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude“ (2. Petrova 1:2-4).

 

Carstvo

Kroz dar Svetog Duha, odnosno primanja Hristovog života ili novorođenja, čovjek postaje dio Božjeg duhovnog carstva u kojem vlada Hrist, Sin Božji.

„I čuo sam jak glas na nebu kako govori: Sada je nastalo spasenje i moć i carstvo našeg Boga i vlast njegovog Hrista, jer je zbačen tužitelj naše braće, koji ih je dan i noć optuživao pred našim Bogom“ (Otkrivenje 12:10).

„On nas je izbavio iz vlasti tame i prenio nas u carstvo svog voljenog Sina…“ (Kološanima 1:13).

 

Hrišćanstvo koje propovijedamo

Primanjem Isusa Hrista u duhu, kojim je ispunjeno Očevo obećanje i dodijeljen dar Svetog Duha koji je Hrist, u iskustvo Božjeg naroda je došlo spasenje, novorođenje, vječni život, krštenje Svetim Duhom, Utješitelj, Božje carstvo, Božja pravednost, Božja blagodat i mnogo drugih blagoslova uključujući i silu. Ovo je hrišćanstvo koje mi propovijedamo, hristocentrično hrišćanstvo, potpuno novi sistem koji je Bog uveo od dolaska Hrista na Zemlju.

Hvala i slava Bogu za Njegovo veličanstveno obećanje koje je ispunio na nama.

Print Friendly, PDF & Email