Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Otac i Sin u Svetinji

 1. Gde možemo da istražujemo i naučimo više o Božjem putu?

Bbilija nam kaže da se Božji put nalazi u svetinji?

Psalmi 77:13Put je tvoj, Bože, u svetinji. Koji je bog velik kao naš Bog?“

Šta svetinja ima da kaže o Božanstvu? Koliko nam se Bića otkriva u svetinji i u službama svetinje?

 1. Koliko odeljenja je zahtevala služba u svetinji?

Služba u svetinji zahtevala je tri odeljenja, dvorište, Svetinju, i Svetinju nad Svetinjama. Razmotrićemo svaku od ove tri prostorije posebno, da vidimo šta možemo da naučimo iz njih.

 

Svetinja nad Svetinjama

Koje lekcije možemo da naučimo iz Svetinje nad Svetinjama, po pitanju Božanstva?

Bog je dao stroga uputstva da je samo jednom biću osim Njega dozvoljeno da uđe u Svetinju nad Svetinjama.

 1. Isus, naš Prvosveštenik: Samo Prvosvešteniku je bilo dopušteno da uđe u Svetinju nad Svetinjama (Jevrejima 9:6,7). Isus je naš nebeski Prvosveštenik (Jevrejima 4:14; 5:10; 6:20).
 2. Bog Otac na prestolu: Božje prisustvo prebiva na prestolu milosti (2. Mojsijeva 25:21,22; Psalmi 80:1). Bog Otac je onaj koji sedi na prestolu u nebeskoj svetinji (Otkrivenje 4:2; 5:1-6).
 3. Isus predstavlja naše molitve Ocu: Samo jedno biće, prvosveštenik, mogao je da unese tamjan pred Božje prisustvo, na Dan Očišćenja (3. Mojsijeva 16:11-13). Tamjan je predstavljao molitve svetih, pomešane sa Hristovom pravednošću (Psalmi 141:2; Otkrivenje 5:8; 8:3). Hrist je taj koji prima naše molitve i predstavlja ih Svom Ocu, pomešane sa Svojim zaslugama i pravednošću.

Koliko božanskih Bića nam predstavlja Svetinja nad Svetinjama? Ko su ta Bića? 

Jednostavno proučavanje Svetinje nad Svetinjama, u zemaljskom svetilištu, sugeriše nam da postoje samo dva Bića, Otac i Sin, predstavljeni Prvosveštenikom i Božjim prisustvom na prestolu.

 

Svetinja

Koje lekcije možemo naučiti iz zemaljske Svetinje, u pogledu Božanstva?

 1. Isus je naš nebeski Sveštenik/Prvosveštenik: Sveštenici ili prvosveštenik, koji su služili u prvom delu svetilišta, su simbol ili tip Hrista, našeg Prvosveštenika.
 2. Božje prisustvo u svetinji: Biblija nam takođe kaže, da je Bog ispoljavao svoju slavu u oba odeljenja zemaljskog svetilišta. 2. Mojsijeva 33:9-11A kad god bi Mojsije ušao u šator, stub od oblaka bi sišao i stajao na ulazu u šator dok je Bog razgovarao s Mojsijem. I ceo narod bi video stub od oblaka kako stoji na ulazu u šator, i tada bi ceo narod ustao i svako bi se poklonio na ulazu u svoj šator. A Gospod bi razgovarao s Mojsijem licem u lice, baš kao što čovek razgovara sa svojim bližnjim. Zatim bi se Mojsije vraćao u logor, a njegov sluga Jošua, Nunov sin, njegov pomoćnik, ne bi izlazio iz šatora.“ (videti takođe 2. Mojsijeva 29:42-44; 30:36; 40:34, 35; 1. Carevima 8:10,11; 2. Dnevnika 5:13,14; 7:1,2)

U 2. Mojsijeva 33:9-11, imamo primer prisustva dva živa bića – Mojsija Posrednika, i Boga. Naravno, znamo da Mojsije predstavlja Isusa, jedinog posrednika između Boga i čoveka (1. Timoteju 2:5). Stoga ovaj primer nedvosmisleno ukazuje na prisustvo i Isusa, našeg Posrednika i Prvosveštenika i Boga Oca u prvom odeljenju nebeske svetinje.

 1. Sto sa hlebovima: Sto sa hlebovima imao je na sebi hlebove, poređane u dve vrste od po šest hlebova (3. Mojsijeva 24:5,6). Ove dve vrste predstavljale su Oca i Sina; evo zašto:
 • Dve krune: Sto sa hlebovima imao je dve krune ili dvostruku krunu na sebi (2. Mojsijeva 25:23-25). Zašto dve?
 • Isus je hleb: Hleb predstavlja Isusa (Jovan 6:51). Ali Isus je rekao „Otac i ja smo jedno“ (Jovan 10:30). Stoga hleb može takođe predstavljati i Oca. Zbog toga je Bog naložio sveštenicima da postave hleb u dve vrste (ne 1 ili 3), predstavljajući tako Oca i Sina, na sto koji je imao dve krune (ne 1 ili 3).
 • Isus deli presto sa Ocem: Otkrivenje 3:21 nam kaže da Isus deli presto sa Svojim Ocem; stoga postoje dva božanska Bića na prestolu. Sto sa dve vrste po šest hlebova, predstavlja prisustvo Oca i Sina u prvom odeljenju nebeske svetinje, u kome je Isus ispunio svoju službu u Svetinji.

Koliko nam božanskih bića predstavlja zemaljska Svetinja? I ko su ta Bića?

Proučavanje zemaljske Svetinje, dokazuje prisustvo samo dva Bića: Isusa, Posrednika/Sveštenika, i Boga Oca. Ponovo, samo dva živa Bića, ne tri.

Šta je sa Svetim Duhom? Da li je on prisutan u Svetinji?

U Svetinji postoje bezlični i beživotni elementi koji predstavljaju Svetog Duha, kao ulje koje se koristilo u svećnjaku. Ali poenta je u tome da nigde ne vidimo treće živo biće koje predstavlja Svetog Duha. Duh je tu, da, ali ne u telesnom obliku kao Otac i Sin. Ulje je simbol duha, pa ipak, ulje je upotrebljavano u Svetinji da proizvede svetlost koja simboliše Isusa (Jovan 8:12; 9:5).

 

Predvorje (dvorište):

Koje lekcije možemo naučiti iz dvorišta, u pogledu Božanstva?

Služba u dvorištu uključivala je tri živa bića:

 1. Isus je žrtva: Žrtva, bilo jagnje, bilo vo, itd. (3. Mojsijeva 4:3) predstavljala je Isusa, Božjeg Sina (Jovan 1:26,39).
 2. Mi smo grešnici: Grešnik koji je klao žrtvu svojim sopstvenim rukama (3. Mojsijeva 4:4), predstavljao je grešnika koji ispoveda svoje grehe i prinosi duhovnu žrtvu (1. Petrova 2:5)
 3. Isus je pomazani Sveštenik: Pomazani sveštenik unosio je krv u svetilište (3. Mojsijeva 4:5) Ovo takoše predstavlja Isusa, našeg Prvosveštenika. (Jevrejima 4:14; 5:10; 6:20)

Koliko nam božanskih bića predstavlja služba u predvorju (dvorištu)?

Samo živa bića su bila uključena u službu u predvorju (dvorištu). Mi vidimo samo jedno božansko Biće.

Šta predstavljaju drugi sveštenici?

Naravno, više od jednog sveštenika je služilo u dvorištu, kao i u Svetinji. Ovi sveštenici mogu predstavljati jednu od dve opcije.

 1. Tip Hrista
 2. Svi sveti (Biblija naziva Hristove sledbenike „carsko sveštenstvo“ (1. Petrova 2:9). Oni predstavljaju ljude koji deluju u saradnji sa Božanstvom.)

Bez obzira na to za koji od ova dva verujete da je tačan, poenta je i dalje ista, ne postoji živo biće koje predstavlja Svetog Duha.

Šta je sa Svetim Duhom? Da li je on predstavljen u dvorištu?

Ponovo, vidimo u dvorištu neke predstave Svetog Duha, ali one su bezlične i beživotne, za razliku od onoga čime je predstavljen Isus. Na primer:

 1. Vatra na oltaru od žrtve paljenice – U Dela 2:3, vidimo Duha koji se izliva u obliku plamenih jezika.
 2. Voda u umivaoniku – U Novom Zavetu, voda je predstavljala Duha ( videti Jovan 4:14; 7:38, 39; Otkrivenje 22:1).

Poenta i dalje ostaje ista, nigde ne vidimo da je Duh predstavljen živim bićem, kao Otac i Sin.

Koja je jedna od uloga prvosveštenika u dvorištu, a koja se odnosi na Isusovo delo na zemlji?

Važno je primetiti da je jedna od uloga ili dužnosti prvosveštenika, bila da poučava narod (Ezekijel 44:23), što se naravno, odigravalo izvan svetilišta, pošto niko drugi osim sveštenika nije smeo da uđe u svetilište. Drugim rečima, sveštenik nije samo služio u svetilištu pred Bogom, on je takođe izlazio napolje i poučavao narod.

Ono što je bilo fascinantno je to da su sveštenici trebali da presvuku odeću koju su nosili u Božjem prisustvu, kada bi izlazili pred narod.

Ezekijel 44.19Kad izlaze u spoljašnje dvorište, k narodu u spoljašnje dvorište, neka skinu haljine u kojima su služili i neka ih ostave u svetim trpezarijama pa neka obuku druge haljine, da ne bi posvetili narod svojim haljinama.“

Verujem da nam ovde tip pruža veoma interesantan i prosvetljavajući uvid. Jedna od Hristovih dužnosti, kao Prvosveštenika, je da poučava narod van svetilišta. Ne samo to, već prema tipu, On treba da nosi drugačiju odeću, ili da se pojavi u „drugačijem obliku“ nego kada je u Božjem prisustvu.

I upravo je to ono što Hrist radi. Dok Isus služi u nebeskom svetilištu u Svom telesnom ili fizičkom obliku, On još uvek, Svojim Duhom, služi u crkvi na Zemlji (Galatima 4:6). Isus je obećao da će biti sa nama zauvek i da nas nikada neće napustiti (Matej 28:20; Jevrejima 13:5). A Biblija nam kaže da je Isus bio sa Svojim sledbenicima i „sarađivao sa njima“  (Marko 16:20).

Kao što možete videti, zemaljsko svetilište nam prikazuje dva božanska Bića: Oca i Sina. Nema prostora za treće živo biće u svetilištu. Pored toga, služba u svetilištu nas uči da kako bi ispunio tip, Isus je morao da čini ono što je sveštenik činio: da izađe i poučava ljude, što On i čini kroz Svog Duha, Svetog Duha. Apostoli su razumeli to, otuda i Pavlova izjava da je Isus Sveti Duh (2. Korinćanima 3:17; 1. Korinćanima 8:6).

Print Friendly, PDF & Email