Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Pali anđeli nijesu sinovi Božji; nefili nijesu potomci palih anđela (1)

Jedna od teorija koja se pojavljuje, ne samo u svijetu danas i kroz istoriju, nego i među Božjim narodom, jeste da su pali anđeli, odnosno demoni, u dalekoj prošlosti imali seksualne odnose sa ženama i da su iz tog odnosa proistekli nefili, odnosno divovi, koje ta teorija naziva hibridnom rasom polu demona i polu ljudi, koji su bili neprijatelji Boga i Božjeg naroda.

Ova teorija se nalazi u knjigama koje pripadaju mitologiji, ali oni koji je zastupaju žele joj dati biblijsko pokriće zasnovano na 1. Mojsijevoj 6:1-2.

„Kad su se ljudi namnožili na zemlji i kad su im se rodile kćeri, SINOVI BOŽJI VIDJEVŠI KAKO SU LJUDSKE KĆERI LIJEPE, UZIMALI SU IH SEBI ZA ŽENE, sve koje su izabrali“ (1. Mojsijeva 6:1-2).

Prema teoriji o nefilima kao potomcima palih anđela (ubuduće: teorija o nefilima), sinovi Božji koji se pominju u ovim stihovima su pali anđeli a ljudske kćeri su žene, dok su njihovi potomci nefili ili divovi koji se pominju u 1. Mojsijevoj 6:4.

„U to vrijeme, a i kasnije, bilo je divova, kad su sinovi Božji dolazili k kćerima ljudskim a one su im rađale djecu. Bili su to silni, znameniti ljudi, koji su živjeli u staro doba“ (1. Mojsijeva 6:4).

Teorija podrazumijeva da su se pali anđeli materijalizovali da bi mogli imati odnos sa ženama i dobiti potomstvo. Na ovaj način, prema teoriji, Sotona je želio da ugrozi Božji plan spasenja čovjeka na način što će ljudi postati nefili, polu demoni i polu ljudi, i time kontaminirati krvnu liniju iz koje se treba roditi Spasitelj, Sin Božji Isus Hrist. Prema teoriji, nefil ne može biti spašen već je osuđen na uništenje, i zato je cilj Sotone da svi postanu nefili i tako budu uništeni.

Postoji i savremeni dio teorije o nefilima, koji se pojavio posljednjih nekoliko decenija, a to je da je žig zvjeri, kao nešto što se uspostavlja pred Hristov drugi dolazak, povezan sa nefilima. U tom smislu, prema teoriji, uvođenje žiga zvjeri povezanog sa nefilima, ima veze i sa modernom tehologijom.

Bibliji zaista govori o nefilima kao krupnim ljudima, divovima, ali vjerujem da teorija o nefilima kao potomcima palih anđela nije biblijska i u tom smislu sve što je povezano sa tom teorijom nije biblijski.

 

Nefili su ljudi

U Bibliji se za nefile kaže se da su LJUDI, ali krupni ljudi i divovi.

„Kad su se ljudi namnožili na zemlji i kad su im se rodile kćeri, sinovi Božji vidjevši kako su ljudske kćeri lijepe, uzimali su ih sebi za žene, sve koje su izabrali. … U to vrijeme, a i kasnije, bilo je DIVOVA, kad su sinovi Božji dolazili k kćerima ljudskim a one su im rađale djecu. Bili su to silni, znameniti LJUDI, koji su živjeli u staro doba“ (1. Mojsijeva 6:1-2.4).

„I među Izraelovim sinovima pronosili su loš glas o zemlji koju su izviđali, govoreći: Zemlja koju smo prošli i izviđali jeste zemlja koja proždire svoje stanovnike. Svi LJUDI koje smo vidjeli u njoj su OGROMNI. Tamo smo vidjeli i DIVOVE, Enakove sinove, koji su DIVOVSKOG RODA, tako da nam se činilo da smo naspram njih kao skakavci, a takvi smo se i mi njima činili” (4. Mojsijeva 13:32-33).

„Onda je opet izbio rat u Gatu, gde je bio jedan OGROMAN ČOVJEK, koji je imao šest prstiju na svakoj ruci i na svakoj nozi, ukupno dvadeset i četiri. I on je bio jedan od Refaima“ (2. Samuelova 21:20).

Dakle, nigdje u Bibliji za nefile ne piše da su potomci palih anđela, čak ni u naznakama. Nefili su bili ljudi – krupni ljudi, divovi, rođeni od ljudi u staro doba.

U 1. Mojsijevoj 6:4 čak ne piše direktno da su nastali iz odnosa sinova Božjih i kćeri ljudskih, jer to uopšte nije kontekst prilikom pominjanja sinova Božjih i kćeri ljudskih, već se samo u teoriji o nefilima pokušava dati taj kontekst. Jednostavno piše da je „u to vrijeme a i kasnije bilo divova i da su to bilni silni ljudi“.

Nefili se pominju i nakon potopa (1. Mojsijeva 6:4, 5. Mojsijeva 2:10-11, 5. Mojsijeva 3:11, 9:1-2, Jošua 14:15, 1. Dnevnika 20:4, 1. Samuelova 17:4-7). U teoriji o nefilima, iako je svako živo stvorenje uništeno u potopu, oni su se pojavili i nakon potopa na način što su, zavisno kako ko zastupa, pali anđeli ponovili odnose sa ženama pa su se nefili ponovo rodili, ili je nekako kroz Nojevu djecu (konkretno kroz Hama) nefilska genetika preživjela potop i onda se ponovo proširila. U Bibliji nema bilo kakvih naznaka o ovim teorijama.

 

Na osnovu čega sinovi Božji iz 1. Mojsijeve 6 mogu biti pali anđeli?

Teorija o nefilima tvrdi da su sinovi Božji u 1. Mojsijevoj 6:1-2 pali anđeli. Podloga za ovu teoriju jeste da se u Starom savezu navodno sinovi Božji nazivaju samo bića koja su stvorena direktno od Boga, poput anđela i Adama, i onda navodno ima osnova da su u pitanu pali anđeli.

Biblijski citati koji se koriste u prilog toj tvrdnji su iz Jova 1:6, 2:1 i 38:7 gdje se pominju anđeli (ali ne pali anđeli) koji su nazvani sinovima Božjim. Prema ovoj teoriji, Adam je na isti način kao i anđeli sin Božji jer je direktno stvoren od Boga kao i anđeli.

„Došao je dan kada su SINOVI BOŽJI stali pred Gospoda, a među njih je došao i Sotona“ (Jov 1:6).

„Opet je došao dan kada su SINOVI BOŽJI došli da stanu pred Gospoda. I Sotona je došao među njih da stane pred Gospoda“ (Jov 2:1).

„…Dok su zvezde jutarnje u veselju zajedno pevale, i svi SINOVI BOŽJI klicali od radosti“ (Jov 38:7).

„Kad je Isus započeo sa svojom službom, imao je oko trideset godina. Bio je, kako se smatralo, sin Josifov…, …Enosov, Sitov, Adamov, BOŽJI“ (Luka 3:23.38).

 

Sinovi Božji u Bibliji

Teza da se u Starom savezu sinovi Božji nazivaju samo bića koja su stvorena direktno od Boga, poput anđela i Adama, NIJE TAČNA. U Starom savezu se sinovi Božji, osim NEPALIH ANĐELA koji su stvoreni direktno od Boga, nazivaju i VJERNI LJUDI I BOŽJI NAROD koji nijesu stvoreni direktno od Boga.

Glavni argument teorije o nefilima se ruši sa činjenicom da se u Starom savezu sinovima Božjim nazivaju i oni koji nijesu stvoreni direktno od Boga.

 „Vi ste SINOVI GOSPODA, SVOG BOGA. Ne sjecite se po tijelu niti se brijte između očiju za mrtvacem. Jer si ti svet narod pred Gospodom, svojim Bogom, i Gospod te je izabrao između svih naroda na zemlji da budeš njegov narod, njegovo blago“ (5. Mojsijeva 14:1-2).

 „A ti reci faraonu: Ovako kaže Gospod: IZRAEL JE MOJ SIN, moj prvenac. Zato ti kažem: Pusti mog SINA neka ide da mi služi“ (2. Mojsijeva 4:22-23).

 „Reći ću sjeveru: Daj! a jugu: Ne zadržavaj ih! Izdaleka DOVEDI MOJE SINOVE I MOJE KĆERI s kraja zemlje, SVAKOGA KO SE MOJIM IMENOM ZOVE I KOGA SAM STVORIO NA SVOJU SLAVU, KOGA SAM SAZDAO I KOGA SAM NAČINIO“ (Isaija 43:6-7).

 „Kada je Izrael bio dječak, volio sam ga, i iz Egipta sam pozvao SVOG SINA“ (Osija 11:1).

 „Izraelovih sinova biće kao pijeska morskog koji ne može ni da se izmjeri ni da se izbroji. I na mjestu gdje im je nekad rečeno: Vi niste moj narod, reći će im se: Vi ste SINOVI ŽIVOG BOGA“ (Osija 1:10).

„Da sam rekao: I ja ću tako govoriti, naraštaj SINOVA TVOJIH tada bih iznevjerio“ (Psalmi 73:15).

„Ja sam rekao: Vi ste bogovi, i SVI STE VI SINOVI SVEVIŠNJEG“ (Psalmi 82:6).

Postoji mogućnost da neko kaže da su sinovi Božji u Psalmu 82:6, demoni a ne ljudi, jer se za njih kaže „vi ste bogovi“.

Ovaj stih iz Psalma 82, ako se pogleda kontekst, i ako se uzme u obzir da je Isus Hrist u Novom savezu citirao upravo ovaj Psalam, odnosi se na Izraelove starješine ili sudije, a ne na demone.

„Bog ustaje u SKUPŠTINI BOŽJOJ. Usred bogova on sudi: DOKLE ĆETE NEPRAVEDNO SUDITI I PREMA ZLIMA PRISTRASNI BITI? Budite sudije ubogome i siročetu. Pravdu dajte nevoljniku i siromahu. Izbavite ubogoga i siromašnoga, iz ruke zlih oslobodite ih. Oni ne shvataju i ne razumeju. U tami hode, poljuljani su svi temelji zemlje. Ja sam rekao: Vi ste bogovi, i SVI STE VI SINOVI SVEVIŠNJEG. Zaista ćete kao ljudi umrijeti, pašćete kao što i svi knezovi padaju! Bože, ustani i sudi zemlji, jer su tvoji svi narodi“ (Psalmi 82:1-8).

 „Isus im je rekao: Zar nije zapisano u vašem zakonu: JA SAM REKAO: VI STE BOGOVI? Ako je BOGOVIMA NAZVAO ONE KOJIMA JE BOŽJA RIJEČ DOŠLA, a Pismo se ne može poništiti, kako onda vi onome koga je Otac posvetio i poslao na svet kažete: Huliš, zato što sam rekao: Ja sam Božji Sin?“ (Jovan 10:34-36).

Isus citira Psalam 82 u kojem je Bog nazvao bogovima one kojima je Božja riječ došla. Kome je Božja riječ došla? To su bili Izraelci koji su „nepravedno sudili i bili pristrasni prema zlima.“ Isus, obraćajući se Izraelcima svoga vremena, drugim riječima je kazao da ako je Bog mogao njihove pretke nazvati bogovima, zašto onda nazivaju hulom ako On za sebe kaže da je Sin Božji.

U Starom savezu se, kao što sam već napomenuo, osim vjernih ljudi i Božjeg naroda, i vjerni nepali anđeli nazivaju sinovima Božjim (Jov 1:6, 2:1, 38:, Psalmi 89:6). Konačno i najvažnije, u Starom savezu, postoji identifikacija Isusa Hrista kao Sina Božjeg (Danilo 3:24-25, Priče 30:4).

U Novom savezu, Isus Hrist je prvenstveno nazvan Sin Božji, kao i oni koji su vjerom primili Hrista i koje vodi Božji Duh…

 

Sotona i pali anđeli nikada u Bibliji nijesu nazvani sinovima Božjim

Sotona i pali anđeli, odnosno demoni, NIKADA U BIBLIJI NIJESU NAZVANI SINOVIMA BOŽJIM. Titula sin Božji u Bibliji uvijek pripada Isusu Hristu i vjernima, bilo ljudima ili anđelima. Status sina Božjeg, u Bibliji, nemaju nevjerni ljudi ili pali anđeli. Nikada pobunjenik, bilo čovjek ili pali anđeo, u Bibliji nije nazvan sinom Božjim. Sin Božji je privilegovani status zasnovan na zajedništvu sa Bogom.

Bog nije napravio takav izuzetak da je u 1. Mojsijevoj 6:1-2 pale anđele nazvao sinovima Božjim. Uostalom, u tom tekstu se ni ne pominju pali anđeli već samo sinovi Božji, što znači da je proizvoljno izvedena teorija da se odnosi na pale anđele, i to zato što takva teorija postoji u knjigama iz mitologije.

Pali anđeli se u Bibliji isključivo nazivaju „demoni“, „duhovi“, „zli duhovi“, „nečisti duhovi“, „vladari tame“, „zle duhovne sile“, ali nikada sinovi Božji.

Sotona, vođa palih anđela, u Bibliji se naziva „svjetlonoša“, „sin zorin“, „Zli“, „đavo“, „ubica“, „lažov“, „otac laži“, „vladar ovog svijeta“, „bog ovog doba“, „Balzevuv“, „aždaja“, „zmija“, ali nikada sin Božji.

Riječ za Sotonu koja se koristi hebrejskom jeziku, „satan“, znači „protivnik“ ili „neprijatelj“, a na grčkom riječi „satanas“ i „diabolos“ znače „neprijatelj“ i „klevetnik.

 

Sinovi Božji iz 1. Mojsijeve 6 su ljudi a ne pali anđeli

Dakle, Sotona i pali anđeli nikada u Bibliji nijesu nazvani sinovima Božjim, za razliku od Isusa Hrista, vjernih ljudi i vjernih anđela, bilo u Starom ili Novom savezu. U tom smislu, sinovi Božji iz 1. Mojsijeve 6:1-2 nijesu i ne mogu biti pali anđeli.

U ovom stihu, kao i u cijeloj Bibliji, ne postoji naznaka da su sinovi Božji pali anđeli, niti da su se materijalizovali da bi mogli imati odnose sa ženama i dobiti potomstvo. Privremena materijalizacija anđela je, prema Bibliji, moguća (1. Mojsijeva 19:1-10; Sudije 13:6-21), ali nema naznaka da mogu imati seksualne odnose kojima mogu začeti potomstvo. Biblija kaže da se anđeli ne žene i ne udaju, što aludira da nijesu seksualna bića (Matej 22:30, Marko 12:25).

Bog je sve stvorio prema svojoj vrsti, a naročito inteligentna bića. Čovjek je stvoren prema Božjem obličju, a čija je jedna od karakteristika da može imati potomstvo kao i Bog. Čovjekov reproduktivni sistem je dar od Boga i nema naznaka da ga mogu imati i anđeli.

Biblijski izvještaj po kojem su sinovima Božjim kćeri ljudske bile lijepe i da su ih uzimali sebi za žene govori da se radi o ljudima, a ne o palim anđelima. Ljepota kao privlačnost, i brak, su isključivo ljudske kategorije.

Da se radi o ljudima govori i naredni stih iz 1. Mojsijeve 6. glava:

„Tada je Gospod rekao: Neće se moj Duh dovijeka SPORITI SA ČOVJEKOM, jer je on samo TIJELO. Neka mu još sto dvadeset godina” (1. Mojsijeva 6:3).

Sinovi Božji iz 1. Mojsijeve 6 su vjerni ljudi, a kćeri ljudske su kćerke nevjernih i bezbožnika. Ulaženje u brak, odnosno miješanje sinova Božjih sa kćerima ljudskim je vremenom dovelo do moralne degradacije i izopačenosti čovječanstva tog vremena.

Čovjek je postao tjelesan, a to znači razdvojen od Božjeg Duha. Bog više nije mogao Svojim Duhom da dopre do tjelesnog čovjeka, i to govori i naredni stih iz 1. Mojsijeve 6. glava:

„Gospod je vidio da ČOVJEK čini veliko zlo na zemlji i da je svaka misao njegovog srca uvijek zlo“ (1. Mojsijeva 6:5).

Kako su moralna degradacija i izopačenost čovječanstva dostigli vrhunac, a to je kada Božji pozivi na pokajanje više ne mogu da dopru do čovjeka, Bog je odlučio da interveniše potopom.

Naredni stihovi u 1. Mojsijevoj 6. glava pokazuju da su ljudi bili ti koji su prešli granicu, a ne nefili, odnosno potomci palih anđela.

„Tada je Gospod zažalio što je načinio ČOVJEKA na zemlji, i ražalostio se u srcu. I Gospod je rekao: Zbrisaću s lica zemlje LJUDE koje sam stvorio, i ljude i stoku i sve životinje što se miču i stvorenja koja lete po nebesima, jer sam zažalio što sam ih načinio” (1. Mojsijeva 6:6-7).

Bog je najavio da će ljude zbrisati sa zemlje (i životinje).

„I Gospod je rekao: Zbrisaću s lica zemlje LJUDE koje sam stvorio, i ljude i stoku i sve životinje što se miču i stvorenja koja lete po nebesima, jer sam zažalio što sam ih načinio“ (1. Mojsijeva 6:7).

Bog je kroz potop istrijebio ljude, svijet bezbožnih ljudi.

„Tako je on istrijebio s lica zemlje sve što je postojalo, ČOVJEKA, divlje životinje, druge životinje što se miču i stvorenja koja lete po nebesima, sve je bilo istrijebljeno sa zemlje. Preživjeli su samo Noje i oni koji su bili s njim u barci“ (1. Mojsijeva 7:21-23).

„I nije poštedio drevni svijet, ali je sačuvao Noja, propovjednika pravednosti, sa još sedmoro drugih kada je naveo potop na SVIJET BEZBOŽNIH LJUDI“ (2. Petrova 2:5).

Sljedeći nastavak

Za više informacija pogledati knjigu Nefili – potomci palih anđela? Mitologija ili Biblija, u kojoj su detaljnije obrađeni svi glavni argumenti zastupnika teorije o nefilima.

Print Friendly, PDF & Email
11 Novembra 2020
Kategorije: Blog, Popularne jeresi, Razno