Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Pogrešno razumevanje pravednosti

Puno je ljudi koji razmišljaju o pravednom životu samo iz perspektive 10 Božjih zapovesti. Čovek postane hrišćanin i onda razmišlja, „sada pošto sam hrišćanin moram ići u crkvu.“ Moram prestati da pušim, pijem, lažem, da činim blud ili preljubu, zavisno o kakvom se slučaju radi. Ali i u svemu ostalom u svom životu – i u smislu kako troši svoj novac, takav čovjek ostaje broj jedan donosilac odluka. „To je moj novac, moj auto, moja kuća, te stvari su moje. Ja držim zapovesti, a Bog radi svoj deo.“

Ovako mnogi ljudi vide pravedan život, ali to je pogrešan koncept.

Pravednost se ne može ograničiti na činjenje dobrih dela. U pravednom životu nisu samo dela značajna već i kompletna promena koja obuhvata čitav život kompletnog bića. Ne tiče se samo toga kako mi razumemo zakon, već se tiče svega što prožima naše živote. Mi biramo da postanemo u potpunosti Božja svojina. Kada smo istinski pravedni mi u potpunosti živimo Bogu. Kao što se kaže o Hristu u Rimljanima 6:10: „Jer smrću kojom je umro, umro je grehu jedanput, a što živi, Bogu živi.“

Život koji živimo je Hristov vaskrsli život i taj život obuhvata mnogo više od držanja zapovesti kao što se često razume. Taj život obuhvata sve, hranu koju jedem, kakvu frizuru imam, način na koji postupam prema svojim prijateljima, razgovore koje vodim iza zatvorenih vrata – obuhvata sve, jer moj život treba da bude Hristov život.

„Mislite na ono što je na nebu, a ne na ono što je na zemlji. Jer ste umrli, i vaš je život sakriven s Hristom u Bogu. Kada se pokaže Hristos, naš život, tada ćete se i vi s njim pokazati u slavi“ (Kološanima 3:2-4).

„Ljubazni, ako je Bog tako voleo nas, onda smo i mi dužni voleti jedni druge“ (1. Jovanova 5:11).

To je život koji nam je dat. Isus je došao da bismo mi mogli imati život i da bismo ga mogli imati u izobilju. On nije samo doneo promenu u odnosu na neke aspekte naših života već promenu čitavog našeg bića. „Dakle, ako je neko u Hristu, on je novo stvorenje. Ono što je staro prošlo je, i evo, novo je nastalo“ (2. Korinćanima 5:17)

Evo šta znači imati Hristovu pravednost. I to je ono što Bog želi da nam da.

Print Friendly, PDF & Email
3 Marta 2018