Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Pomireni Hristovom smrću

Božja namera je uvek bila i uvek će biti da je u Hristu blagosloveno sve što je stvoreno. Čovek je bio neposlušan i svojom neposlušnošću se odvojio od Božje namere. Izgubio je sve blagoslove koje je primio kroz ovo načelo. Pošto je Hrist Stvoritelj i Održavalac i u Njemu sva živa stvorenja pronalaze život, Samo On može spasiti čoveka. Jedini način način da čovek bude obnovljen je da se ponovo ujedini sa Bogom. Kroz Božje Seme čovek je pronašao život i da bi ispunio Božju izvornu nameru, čovek mora ponovo da pronađe život u Semenu.

Čovek je bio stvoren u harmoniji sa Bogom, ali kroz Adamovu neposlušnost to jedinstvo je bilo narušeno. Čovek je postao Božji neprijatelj. Greh nije promenio Božje srce ili Njegovu ljubav prema čoveku; već su se promenili čovekovo srce i čovekov um. Od onoga koji voli Boga do onoga koji mrzi Boga, od harmonije sa Bogom do izlaska iz te harmonije. U početku je čovek tražio Boga ali se kroz neposlušnost okrenuo od Njega Bilo je potrebno pomirenje. Narušen odnos je morao biti obnovljen. Božje jedinstvo sa čovekom, moralo je da bude ponovo uspostavljeno. U Obećanom Semenu srele su se obe strane: i Bog i čovek su učestvovali u delu pomirenja; i Bog i čovek su bili prisutni na krstu. Božansko i Ljudsko Seme su bili sjedinjeni u Jednome, i kroz Hristov život i smrt to delo je bilo dovršeno.

Pismo nam kaže „Bog je bio u Hristu i pomirio svet sa Sobom…“(2. Korinćanima 5:19). Takođe kaže da je „u obličju grešnog tela“ – mog tela – Isus visio na krstu kao čovekov predstavnik, kao druga glava ljudskog roda i kao poslednji Adam, Hrist je „umro za sve nas“ (2. Korinćanima 5:15).

Završen posao

Božanstvo i čovečanstvo koji su bili otuđeni grehom, ponovo su postali jedno kroz utelovljenje, smrt i vaskrsenje Isusa Hrista. Zapazite kakao Pismo prikazuje delo pomirenja kao završen posao:

„Jer ako smo, dok smo još bili neprijatelji, bili pomireni s Bogom smrću njegovog Sina, koliko ćemo više sada, kad smo pomireni, biti spaseni njegovim životom.“ Rimljanima 5:10

„A sve je od Boga, koji nas je pomirio sa sobom kroz Isusa Hrista i dao nam službu pomirenja.“ 2. Korinćanima 5:18

„I vas koji ste nekada bili otuđeni i neprijatelji u svom shvatanju putem zlih dela, sada ste pomireni u telu njegovog ljudskog tela kroz smrt, kako bi vas pred sebe doveo svete i bez mane i bez ikakve krivice.“ Kološanima 1:21-22

Delo pomirenja je već završeno na krstu. U Isusu je čovečanstvo već pomireno sa Bogom. Izgubljeni ljudski rod je ponovo bio ujedinjen sa Bogom. Naše pomirenje ne počiva na bilo kom našem delu; ono počiva samo na Hristovom delu.

Moramo prihvatiti pomirenje

Kao grešnik, ja mogu odabrati da ne prihvatim Hristovo delo, ali moj stav prema Njemu ne menja ono što je On ostvario za mene. Moje odbijanje da prihvatim pomirenje utiče samo na mene. Ako želim da ovo delo bude efikasno u mom životu, moram prihvatiti da je pomirenje ispunjeno, ne samo za mene, već za čitav ljudski rod. Zapazite šta Pismo kaže:

„I vas koji ste nekada bili otuđeni i neprijatelji u svom shvatanju putem zlih dela, sada ste pomireni u telu njegovog ljudskog tela kroz smrt, kako bi vas pred sebe doveo svete i bez mane i bez ikakve krivice, ali samo ako ostanete u veri, ako u njoj budete utemeljeni i postojani i ako ne odstupite od nade dobre vesti koju ste čuli, koja se propovedala svakom stvorenju pod nebom. Te sam dobre vesti ja, Pavle, postao sluga.“ Kološanima 1:21-23

Ne samo da moram prihvatiti Hristovo delo pomirenja, već takođe moram „ostati u veri“. Ne mogu biti spasen dok sam u neprijateljstvu sa Bogom. Delo pomirenja ispunjeno i dovršeno na krstu, pomirilo je čitav ljudski rod sa Bogom, ali to ne menja lični stav svakog pojedinca. Hristova smrt nije promenila moje telesno srce. Samo „ako ostanem u veri, ako u njoj budem utemeljen i postojan i ako ne odstupim od nade dobre vesti koju sam čuo“ mogu biti spasen. Nakon što nam je rekao da nas je Bog već pomirio a Sobom, Pavle kaže:

„A sve je od Boga, koji nas je pomirio sa sobom kroz Isusa Hrista i dao nam službu pomirenja, da objavljujemo da je Bog bio u Hristu i pomirio svet sa sobom, ne računajući im njihove prestupe, i stavio u nas reči pomirenja. Mi smo, dakle, ambasadori za Hrista, i to je kao da Bog preko nas moli ljude. Usrdno vas molimo umesto Hrista: „Pomirite se s Bogom.” 2. Korinćanima 5:18-20

Zapazite njegove reči „Bog…nas je pomirio s Sobom….i dao nam službu pomirenja…i stavio u nas reči pomirenja…. Molimo vas umesto Hrista: „Pomirite se s Bogom.“ „Bog nas je pomirio“, prošlo vreme. To je završeno delo ali to ne znači da je svaki pojedinac lično pomiren sa Bogom. Dalje se kaže da mi imamo „službu pomirenja“ i da smo zamoljeni „da se pomirimo sa Bogom“. Na jedan način delo pomirenja je dovršeno, na drugi način još nije završeno. Ljudski rod je pomiren, ali kao pojedinci treba to da prihvatimo kao dovršeno delo, ako želimo da imamo koristi od toga.

Isus je rekao da je došao da „pronađe i spasi ono što je izgubljeno“ (Luka 19:10). Dva različita dela su predstavljena ovde – da pronađe i spasi. Delo pronalaženja ekvivalentno je pomirenju. Razmišljajte o tome na sledeći način:
Zamislimo ponovo da smo izgubljeni na moru. Vođa naše grupe je poslat da nas pronađe i on je uspešan u tome. Više nismo izgubljeni, više nismo otuđeni od vođe. Kao grupa smo pronađeni i ponovo ujedinjeni. Međutim, kao pojedinci moramo prihvatiti njegovu pomoć i popeti se u čamac. Ako odbijem da se popenjem u čamac, onda sam kao onaj koga nikada nisu našli. Tada je napor uložen u pronalaženje mene bio uzaludan. Na isti način, ljudski rod je bio izgubljen i predodređen da umre. Isus je bio poslat da pronađe i spasi ono što je izgubljeno. Njegovim utelovljenjem, smrću i vaskrsenjem, On nas je pronašao i pomirio sa Bogom. Kao ljudski rod u celini, mi smo bili pronađeni i ujedinjeni sa Bogom; ali na pojedinačnom nivou treba da prihvatimo to pomirenje. Ako ja lično ne prihvatim ovo delo pomirenja, u istoj sam situaciji kao da nikada nisam bio pomiren (Kološanima 1:21-23). Isusovo delo nije bilo samo da pronađe, već takođe da spasi ono što je izgubljeno. Prihvatanjem pomirenja ostvarenog na krstu, postavljam sebe u poziciju u kojoj mogu biti spasen. Mogu primiti od Boga sve što je bilo izgubljeno, ali pomirenje je prvi korak ka spasenju.

Deca Božja

Zapazite sledeći tekst:

„A onima koji su ga primili dao je pravo da postanu deca Božja, jer veruju u njegovo ime.“ Jovan 1:12

„Svima koji su ga primili“ ili svima koji su prihvatili delo pomirenja obavljeno za ljudski rod, „dao je pravo da postanu deca Božja.“ Ovo pomirenje ne čini ljude Božjim sinovima, već im omogućava da postanu sinovi Božji, ako prihvate delo pomirenja. Mi možemo biti usvojeni u Božju porodicu ali to nije automatska posledica Isusovog dela na krstu. „Sila“ se daje samo onima „koji Ga prime“, onima koji „veruju u Njegovo ime.“

Delo pomirenja koje je Hrist ostvario na krstu, nije dovoljno da spasi čoveka. Pismo nam kaže da je Hrist pomirio ceo svet sa Bogom, međutim neće svi biti spaseni. Delo pomirenja obezbeđuje način da čovek bude spasen, ali ono ne može dati spasenje bilo kom čoveku, ukoliko ga taj čovek ne prihvati.

Ako verom prihvatimo jevanđelje koje predstavlja večni nepromenjivi savez, i poverujemo da smo u Hristu blagosloveni, otkupljeni i spaseni, onda će koristi od ovog pomirenja biti naše. Zbog toga se služba naziva „služba pomirenja.“ Naša poruka svetu je „Pomirite se sa Bogom.“

Veruj

Šta je sa tobom, dragi čitaoče? Jesi li prihvatio Isusa kao svog Spasitelja?

Veruj u Onoga koga je Otac poslao; veruj u svom srcu da je Isus umro za tebe. Bog je obećao da će ti dati život Svog sopstvenog Sina (ovaj život nas spašava)! Samo Mu reci „Oče, priznajem da nema ništa dobro u meni. Ja sam grešnik kome je potrebna pomoć. Prihvatam smrt Tvog Sina Isusa, koji je umro na krstu za mene. Predajem se tebi sada. Ja sam Tvoj Gospode, spasi me.“ Prihvatanjem dela pomirenja, koje je Isus ostvario u tvoju korist, primićeš silu da postaneš Božji sin ili ćerka (Jovan 1:12).

Ovo je Božje obećanje tebi. Da li Mu veruješ?

Print Friendly, PDF & Email