Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Pravo hrišćansko iskustvo

Pravo hrišćansko iskustvo ili rezultat ličnog odnosa sa Bogom i Hristom, kroz vjeru, su pobjednički život, mir i radost.1.

„Ali hvala Bogu što nam daje pobjedu kroz našeg Gospoda Isusa Hrista“ (1. Korinćanima 15:57).

„Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer ja sam krotkog i poniznog srca, i naći ćete odmor za svoju dušu. Jer, moj jaram je blag i moje breme je lako” (Matej 11:28-30).

„Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Ja vam ga ne dajem onako kako ga svijet daje” (Jovan 14:27).

„Uvijek se radujte u Gospodu. I opet kažem: Radujte se! Neka vaša blagost bude poznata svim ljudima. Gospod je blizu” (Filipljanima 4:4-5).

„Ne govorim to zbog oskudice, jer sam naučio da budem zadovoljan u svakoj prilici. Znam šta znači oskudijevati, a znam i kako je imati obilje. Naučio sam kako biti zadovoljan u svemu, u svakoj prilici – i kad je čovjek sit i kad je gladan, i kad ima obilje i kad oskudijeva. Sve mogu kroz Hrista koji mi daje snagu“ (Filipljanima 4:11-13).

Biblija nam kaže kako ustvari treba da živi hrišćanin koji je u duhu povezan sa Bogom i Hristom.

„Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i usrdnim moljenjem sa zahvaljivanjem iznesite svoje molbe Bogu. I Božji mir koji prevazilazi svaki um čuvaće vaša srca i vaše misli kroz Hrista Isusa“ (Filipljanima 4:6-7).

„Kažem vam dakle: Po Duhu živite, pa nećete udovoljavati požudi tijela. Jer tjelesna požuda se protivi Duhu, a Duh se protivi tijelu. Zaista, oni se protive jedno drugom, tako da ne činite ono što biste željeli. A ako vas vodi Duh, niste pod Zakonom“ (Galatima 5:16-18).

„Dakle, kao Božji izabranici, sveti i voljeni, obucite se u najdublju samilost, dobrotu, poniznost, blagost i dugo trpljenje. Podnosite jedni druge i spremno opraštajte jedni drugima ako neko ima pritužbu na nekoga. Kao što je Gospod spremno oprostio vama, tako činite i vi. A iznad svega, obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva. I neka Hristov mir vlada u vašem srcu, mir na koji ste i pozvani u jednom tijelu. I budite zahvalni. Neka vas Hristova riječ potpuno ispuni svom mudrošću. Poučavajte i opominjite jedan drugoga psalmima, hvalospjevima Bogu, prijatnim duhovnim pjesmama. Pjevajte Gospodu u svom srcu. I što god da činite riječju ili djelom, sve činite u ime Gospoda Isusa, zahvaljujući kroz njega Bogu, Ocu“ (Kološanima 3:12-17).

„Zato vas, braćo, usrdno molim Božjom samilošću da svoja tijela date kao žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, što je vaša razumna služba. I ne dajte da vas i dalje oblikuje ovo doba, nego se preobrazite obnavljanjem svog uma, da utvrdite šta je Božja volja – šta je dobro, ugodno i savršeno. …Neka vaša ljubav ne bude licemjerna. Mrzite zlo, držite se dobra. Bratskom ljubavlju srdačno volite jedni druge. Prednjačite u međusobnom poštovanju. U poslu ne budite lenji. Budite revni u duhu. Služite Gospodu. Radujte se u nadi. Strpljivo podnosite nevolju. Ustrajte u molitvi. Delite sa svetima prema njihovim potrebama. Budite gostoljubivi. Blagosiljajte one koji vas progone – blagosiljajte, a ne proklinjite. Radujte se s onima koji se raduju, plačite s onima koji plaču. O drugima mislite onako kako mislite i o sebi. Ne mislite visoko o sebi, nego neka vas privlači ono što je ponizno. Ne smatrajte sami sebe razumnima. Nikome ne vraćajte zlo za zlo. Činite ono što svi ljudi smatraju dobrim. Ako je moguće, koliko od vas zavisi, budite u miru sa svim ljudima. Ne osvećujte se, voljeni, nego dajte mjesta gnjevu Božjem, jer je pisano: „Moja je osveta, ja ću uzvratiti, govori Gospod.” Nego „ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga, ako je žedan, daj mu da pije, jer čineći to, zgrćeš užareno ugljevlje na njegovu glavu”. Ne daj da te zlo nadvlada, nego nadvladavaj zlo dobrim. Ne budite nikome ništa dužni, osim da volite jedni druge. Jer ko voli bližnjeg, ispunio je Zakon.  Jer uputstva iz Zakona: „Ne učini preljubu”, „Ne počini zločin ubistva”, „Ne ukradi”, „Ne svjedoči lažno”, „Ne poželi”, i ako ima još koji uput, sažeta su u ovim riječima: „Voli svog bližnjeg kao samog sebe.” Ljubav ne čini zlo bližnjem. Dakle, ljubav je ispunjenje Zakona. Činite to tim više što znate koje je vrijeme, da vam je već došao čas da se probudite, jer nam je sada spasenje bliže nego kad smo postali vjernici. Noć je poodmakla, dan se približio. Zato svucimo djela tame i obucimo oružje svjetlosti. Živimo dolično, kao po danu – bez razuzdanih gozbi i pijanki, bez bludničenja i besramnih djela, bez svađe i ljubomore. Naprotiv, obucite se u Gospoda Isusa Hrista i ne razmišljajte o tome kako da udovoljite željama tijela“ (Rimljanima 12 i 13).

Pobjednički hrišćanski život, odnosno pravo hrišćansko iskustvo, je dar od Boga primljen kroz novorođenje, što predstavlja sjedinjenje u duhu sa pobjednikom Isusom Hristom, a kroz Hrista i sa Bogom.

Od naše vjere, od našeg povjerenja u Božju Riječ koja nam govori o primljenom daru, zavisi koji će život dominirati u nama – da li novi Hristov pobjednički život koji smo primili u duhu, ili naše stare navike, sklonosti i razmišljanja koje su sastavni dio našeg tijela.

Od naše vjere zavisi da li će duh nadjačati tijelo ili će biti obrnuto.

„Bori se u dobroj borbi vjere…“ (1. Timoteju 6:12).

Kada vjerujemo da Isus Hrist doslovno živi u nama, fokus nikada nije na našim sposobnostima, na našim naporima da učinimo ono što je dobro, ali i nikada na našim nedostacima. Oni koji razumiju i vjeruju u ovo drže svoje oči uprte u Hrista, oni su stalno svjesni njegovog prisustva i u toj svjesnosti Hrist usmjerava njihovo ponašanje obraćajući im se, tješeći, uzdižući, jačajući ih iznutra, ispravljajući ih, podučavajući ih, obnavljajući ih… Živjeći na ovaj način mi smo konstantno pobjednici i rastemo u vjeri i duhovnosti, osim ako skrenemo fokus sa Hrista na sebe i onda nam je moguće doživjeti padove i da nas neprijatelj savlada… Ali i tada, vraćajući fokus na Hrista, mi ustajemo kao da nijesmo ni pali, izvlačeći pouke i još više se držeći za Njega i zato smo pobjednici.

Print Friendly, PDF & Email