Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Primi Sina Božjeg i živi

Na čemu se temelji moje spasenje? Na životu mog Spasitelja.

Jevanđelje ne predstavlja samo promenu zapisa u nebeskoj svetinju, već je to takođe i promena života. Problem nije rešen samo sa mojim oproštenjem; takođe mi je potreban novi život. Isus mi je to obezbedio. Ovo je bio Božji plan od početka, to je temelj službe u svetilištu.

Zašto je Bog zahtevao žrtvu za greh? Biblija nam kaže da se u krvi nalazi život (3. Mojsijeva 17:11). Grešnik je menjao svoj život za život jagnjeta ili koze. Smrt žrtve za greh je bila plata za čovekov greh, ali ilustracija nije bila savršena. Zapazite Pavlove reči kada govori o svetilištu:

„Taj šator je slika za vreme koje je već došlo, u koji su se prinosili darovi i žrtve, koji nisu mogli usavršiti onoga što je služio, što se odnosi na savest.“ Jevrejima 9:9

Ni žrtve ni prinosi nisu mogli da usavrše grešnika. Zašto? Zato što se žrtva za greh nikada nije vraćala u život. Grešnik ništa nije primao od životinje. Životinja bi jednostavno platila čovekov dug i umrla. Isus je sa druge strane „jednim prinosom usavršio sve koji su posvećeni.“ Jevrejima 10:14

Zašto postoji razlika? Zato što služimo vaskrslom Spasitelju koji je pobedio smrt i nudi mi Svoj sopstveni život. Mrtva životinja nije mogla da se vrati iz mrtvih; ona je ostajala mrtva. Međutim, ustajanjem iz mrtvih i životom koji je položio na krstu, on je ponovo zadobio život i daje ga svima koji veruju u Njegovo ime. Neka je slava Njegovom imenu!

Moje pitanje tebi, dragi Čitaoče glasi: da li poseduješ večni život? Da li si Božji sin ili ćerka? Da li si Božji naslednik? Da li imaš sigurnost spasenja? Ako sumnjaš u svoj stav prema Bogu i svoje spasenje, ako sumnjaš u svoje nasledstvo i večni život, gledaj (obrati mu se) i živi!

„Obratite se k meni i spasite se, vi koji živite po svim krajevima zemaljskim, jer sam ja Bog i nema drugog.“ Isaija 45:22

Mi nismo spaseni zbog onoga što činimo, već zbog onoga što je Isus učinio. Mi nismo pravedni zbog onoga što mi dajemo Bogu, mi smo pravedni zbog onoga što je On dao nama u Svom Sinu. Mi primamo ovu pravednost koja menja život, kada primamo život obećanog Semena. Ovo je pravednost verom, vera u Jedinoga koji može dati pravednost, tako što će slobodno dati Svoj sopstveni život. Poslušajmo jednog hrišćanskog autora koga jako cenim: „Kada grešnik privučen Hristovom silom, pristupa podignutom krstu, i baca se na kolena pred njim, događa se novo stvaranje. Grešnik dobija novo srce. On postaje novo stvorenje u Hristu. Sam Bog „opravdava one koji veruju u Isusa“ (Rimljanima 3:26). I „one koje je opravdao, njih i proslavlja.“ (Rimljanima 8:30)“ Ellen G. White; Christ Object Lessons 162

Pravilno shvaćeno jevanđelje je gotovo neverovatno. Dozvolite mi da ilustrujem to na sledeći način:
Zamislite prostitutku koja odlazi u svoju noćnu smenu, sa odećom, frizurom, šminkom i kratkom haljinom, koji odgovaraju svrsi. Dok tako korača, jevanđelje joj dolazi na um, ili sa uličnog plakata ili tako što se setila nečega, i njeno srce je dirnuto. Ona se baca na kolena i izliva suze pred Bogom. Ona potvrđuje obećanje:

„Ako priznamo svoje grehe, veran je i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti.“ 1. Jovanova 1:9

Dok je još uvek u istoj haljini, sa istom šminkom, frizurom, nakitom, ona je nanovo rođena. Ona postaje novo stvorenje u Isusu Hristu. Dati su joj novo srce, um i život (Galatima 2.20; 4:6) i dodeljena joj je Hristova pravednost (Rimljanima 4:19-24). Bog, koji je imao nameru da čovek bude blagosloven u Njegovom Sinu, koji je rekao da ako verujemo u Njegovog Sina, da ćemo biti spaseni (Rimljanima 10:9-10), gleda u nju sada i kaže „ona je savršena i ne postoji ništa drugo što zahtevam od nje. Što se tiče spasenja, ona je spasena. Ona je moja ćerka pošto je sada usklađena sa Mojom namerom za nju. U Mom Sinu, obećanom Semenu, ona nasleđuje sve i ona je jedno sa mnom. Niko je ne može izvući iz Mojih ruku i ruku Mog Sina (Jovan 10:28-29).“

Ovo je moguće istog trenutka kada prihvatimo Isusa kao svog Spasitelja; istog trenutka kada prihvatimo da je pomirenje ostvareno u našu korist, mi primamo savršen, pravedan i svet život. Taj život koji primamo je život Božanskog i Ljudskog Semena.

„Jer ako smo, dok smo još bili neprijatelji, bili pomireni s Bogom smrću njegovog Sina, koliko ćemo više sada, kad smo pomireni, biti spaseni njegovim životom.“ Rimljanima 5:10

Da bismo izbegli nesporazum, objasniću ono što sam rekao. Biblija je jasna; spaseni smo milošću i samo milošću, ne delima zbog kojih bi trebalo uzdizati bilo kog čoveka (Rimljanima 3:28; 4:5; Efescima 2:8,9; Titu 3:5). Ali iako smo spaseni milošću, sudiće nam se po našim delima (2. Korinćanima 5:10; Matej 16:27; Jovan 5:28-29; Rimljanima 2:6-8; Otkrivenje 22:12). Zbog toga Bog naša dela ne smatra nevažnim. Ako jevanđelje predstavlja samo pravnu transakciju, Bog bi se zadovoljio promenom zapisa o nama u nebeskim knjigama. Ali činjenica da nam On daje život Svog Sina, koji je osnažujući život, govori nam da su dela veoma bitna u Njegovim očima. On želi da mi živimo život Njegovog Sina u svojim palim telima.Ali dobro zapamtite, ja sam prvo spasen, a nakon toga se u meni ispoljavaju plodovi spasenja. Ja sam prvo učinjen pravednim, a tek nakon toga se u meni ispoljavaju plodovi pravednosti. Pošto sam spasen, mogu više da ne grešim. Amin!
Stoga nakon primanja novog osnažujućeg života, prostitutka koja se kaje više neće želeti da se oblači kao prostitutka, niti da živi više tu vrstu života. Ona će početi da živi novim životom, pravednim životom kao njen Gospod.

Dozvolite mi da vam to ilustrujem na drugi način:
Padam u jarak (kanal) i ne mogu da se oslobodim. Hrist prolazi pored i kaže „Hajde za Mnom“, ali ja ne mogu. Zaglavljen sam u jarku i nigde ne mogu da mrdnem. Ono što želim da uradim (da pođem za Hristom) ne mogu da uradim, a ono što ne želim da radim (da ostanem u jarku) to radim. Na isti način, rođen sam u grehu (Psalmi 51:5). Zaglavljen sam u jarku greha i ne mogu da se oslobodim. Kada me Hrist pita da pođem za Njim i živim pravednim životom, ja to ne mogu. Ono što želim da radim (da živim pravednim životom), to ne mogu, a ono što ne želim da radim (da ostanem u jarku greha), to nastavljam da radim (Rimljanima 7:14-25).
Dakle evo šta Bog radi:

„Još dok smo bili mrtvi u gresima – oživeo nas je zajedno sa Hristom – blagodaću ste spaseni – i vaskrsnuo nas s njim i postavio nas s njim na nebesima u Hristu Isusu.“ Efescima 2:5-6

Bog će me prvo podignuti; Izbaviće me iz jarka koji me ograničava i postaviti me da sedim sa Njim na nebu u Isusu Hristu. Drugim rečima, On me prvo spasava a onda me poziva da pođem za Njim. I ne samo to, Bog zna da ga ne mogu slediti nakon što sam izbavljen iz jarka. Tako da mi On daje Duh Svog Sina da prebiva u meni.

„Daću vam novo srce i u vas ću nov duh staviti. Izvadiću iz vašeg tela kameno srce i daću vam mesno srce. Staviću u vas svoj Duh, pa ćete živeti po mojim propisima i držaćete se mojih zakona i izvršavaćete ih.“ Ezekijel 36:26-27

On kaže „Daću ti silu da živiš kao Moj Sin (Jovan 1:12).“

Jevanđelje, dragi Čitaoče je nešto što je izvan i iznad ovog sveta. Toliko je čudesno da naša ljudska priroda to smatra teškim za prihvatiti. Mi želimo da učinimo nešto, da na neki način nečim sami doprinesemo. Činjenica je da ne možemo ničim doprineti našem spasenju. To je u potpunosti Božje delo.

Kada primim Isusa, ja sam spasen, zato što je Isus umro i ustao iz mrtvih.
Kada prihvatim Isusa, učinjen sam savršenim zato što je Isus savršen.
Kada prihvatim Isusa, učinjen sam pravednim zato što je Isus pravedan.
Kada prihvatim Isusa, ja sam jedno sa Bogom zato što je Isus jedno sa Bogom.
Kada prihvatim Isusa, učinjen sam Božjim naslednikom zato što je Isus Božji naslednik.
Kada prihvatim Isusa, imam život koji je prihvatljiv u Božjim očima zato što je Isusov život prihvatljiv u Božjim očima.

„Jer ako smo, dok smo još bili neprijatelji, bili pomireni s Bogom smrću njegovog Sina, koliko ćemo više sada, kad smo pomireni, biti spaseni njegovim životom.“ Rimljanima 5:10

Sve je u obećanom Semenu i sve je slobodno ponuđeno svima. Nakon čitanja dobre vesti jevanđelja, mnogi se pitaju kako mogu ući u takvo iskustvo sa Hristom. „Kako“ čitalac može pitati „mogu da primim Hristov život?“
Da bi odgovorio na ovo pitanje, pisac može samo da citira Hristove reči:

„Dakle, ako vi, iako ste zli, znate da dajete svojoj deci dobre darove, koliko će više Otac, koji je na nebu, dati Svetog Duha onima koji ga mole za to!” Luka 11:13

„Do sada niste ni za šta molili u moje ime. Molite i dobićete, da vaša radost bude potpuna.“ Jovan 16:24

„I sve što zatražite u molitvi, dobićete ako budete verovali.” Matej 21:22

Sve što treba da uradite je da tražite. „Tražite i primićete“ je Hristov odgovor na vaše pitanje. Da li verujete Hristu? Da li je Njegova reč dovoljno dobra za vas? Ako je vaš odgovor potvrdan, onda morate verovati da kada tražite od Boga Duh Njegovog Sina, da će vam On to i dati. Vaš deo posla je da verujete, da ono što je Bog obećao u stanju je i da ostvari (Rimljanima 4:21). Samo verujte da vam je dao ono što je obećao da će dati (Galatima 4:6).
„Ali ne osećam se drugačije“ neko može prigovoriti! To je istina, možda se ne osećaš drugačije, ali od kada se naš Hrišćanski život temelji na osećajima? „Pravednik će od vere biti živ“ – a ne od osećaja (Rimljanima 1:17)!

„A onima koji su ga primili dao je pravo (silu) da postanu deca Božja, jer veruju u njegovo ime.“ Jovan 1:12

Bog ti je već dao silu da postaneš Njegov Sin. Nije potrebno da se osećaš kao novo stvorenje, da bi bio novo stvorenje. Mnogi hrišćani čekaju da počnu da se osećaju kao novo stvorenje, da bi počeli da se ponašaju kao novo stvorenje. Zbog toga mnogi hrišćani doživljavaju neuspeh. Mi ne treba da živimo po onome što vidimo, nego verom. To znači da kada dođe iskušenje, pravednik će verovati u Božje obećanje da je već primio novi um/život, da je već novo stvorenje u Isus Hristu, i da nevidljivi, neosetni i neopipljivi dar obećanja postaje upravljačka sila izbora.

Dragi Čitaoče, prihvaćen si od Boga kroz veru, i tvoj život a Bogom se ne svodi na naporne pokušaje u nastojanju da dobiješ znak, već na poverenje u obećanje da si novo stvorenje iako se tako ne osećaš. Ovo je borba koju treba da vodiš sada. To je borba vere, a ne borba osećaja i dela. I kada počneš ovaj hod verom, rašćeš iz vere u veru, iz slave u slavu i iz sile u silu.

„Dakle, kao što ste prihvatili Hrista Isusa, Gospoda, tako živite u njemu.“ Kološanima 2:6

Tvoj hod sa Bogom počinje verom i završava se verom. Veruj u to, dragi Čitaoče, ne zato što tako osećaš. Već zato što je Bog to obećao; ne zato što ti to možeš, već zao što ti je Bog dao sve u Njegovom Semenu.

„Zato vam kažem: Molite, i daće vam se! Tražite, i naći ćete! Kucajte, i otvoriće vam se!“ Luka 11:9

Jednom kada primiš jevanđelje, ne treba da budeš uznemiren zbog bilo čega, pošto je Isus tvoj život. On sedi sa desne strane Oca u nebeskom svetilištu, ali Svojim Duhom prebiva u tvom srcu.

Da li si se predao? Ako nisi, zar nećeš to učiniti sada?
Primi Sina i živi!

Print Friendly, PDF & Email
3 Oktobra 2019
Kategorije: Blog, Hrist u nama, Jevanđelje