Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Rast u Hristu vjerom – do savršenstva

Hristovi duhovni potomci su nanovorođeni u duhu, nova stvorenja, jer su naslijedili Njegovu duhovnu prirodu – Njegov Božansko-ljudski Duh.

„…Ali ako neko nema Hristov Duh, taj nije Njegov. A ako je Hrist u vama, tijelo je zaista mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti“ (Rimljanima 8:9-10).

„Dakle, ako je neko u Hristu, on je novo stvorenje. Ono što je staro prošlo je, i evo, novo je nastalo“ (2. Korinćanima 5:17).

„Jer u Hristu Isusu niti šta koristi obrezanje ni neobrezanje, već novo stvorenje“ (Galatima 6:15).

„A mi imamo Hristov um” (1 Korinćanima 2:16).

Kroz zajedništvo sa Hristom i Bogom, vjerni mogu dostići savršenu pravednost i poslušnost Bogu u palom tijelu, ono što ranije nije bilo moguće. Ali ovo nema bilo kakve veze sa njihovim spasenjem, jer su oni spašeni zahvaljujući Hristovom Duhu koji imaju u sebi kroz vjeru, a koji ispunjava sve standarde Božjeg carstva.

 

Vjerom se živi Hristov život

Kako živi novi čovjek? Kako se živi Hristov život koji je vjernima dodijeljen?

Vjerom. Vjerovanjem Njemu kao Gospodu.

„Dakle, kao što ste prihvatili Hrista Isusa, Gospoda, tako hodite u njemu. Budući ukorijenjeni i izgrađeni u njemu, i utvrđeni u vjeri kako ste bili poučeni, obilujte u vjeri i zahvaljujte Bogu“ (Kološanima 2:6-7).

„Sa Hristom se razapeh. Ipak živim, a opet ne ja, nego Hrist živi u meni. Jer život koji sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božjeg, koji me je volio i predao sebe za mene“ (Galatima 2:20).

„Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može sama od sebe da donese plod ako ne ostane na čokotu, isto tako ne možete ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, a vi ste loze. Ko bude u meni i ja u njemu, on donosi mnogo ploda, jer bez mene ne možete činiti ništa“ (Jovan 15:4-5).

Kroz vjerovanje Hristu taj život će se sve više manifestovati. Život kroz vjerovanje Hristu je život po Duhu kada je vjernik vođen Duhom, a to je Hrist.

„Kažem vam dakle: Po Duhu živite, pa nećete udovoljavati požudi tijela. Jer tjelesna požuda se protivi Duhu, a Duh se protivi tijelu. Zaista, oni se protive jedno drugom, tako da ne činite ono što biste željeli“ (Galatima 5:16-17).

„A rod Duha je ljubav, radost, mir, trpljenje, ljubaznost, dobrota, vjera, blagost, samosavladavanje. Na to nema zakona. A oni koji su Hristovi razapeli su tijelo zajedno sa strastima i požudama tijela. Ako živimo po Duhu, dozvolimo Duhu da nas vodi“ (Galatima 5:22-25).

„Gospod je taj Duh, a gde je Gospodnji Duh, tamo je sloboda. I dok otkrivenih lica poput ogledala odražavamo Gospodnju slavu, svi se mi preobražavamo u isto obličje, iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha“ (2 Korinćanima 3:17).

Svakodnevnom vjerom se sve više ulazi u iskustvo novog života primljenog od Hrista koji je u iskustvu snažniji od starog života primljenog od Adama.

„Bori se u dobroj borbi vjere, drži se vječnog života na koji si pozvan, za šta si dao dobro svjedočanstvo pred mnogim svjedocima“ (1.Timoteju 6:12).

„Neka vam se umnože blagodat i mir u poznanju Boga i Isusa, našeg Gospoda, jer nam je njegova božanska snaga darovala sve što je potrebno za život i pobožnost kroz poznanje onoga koji nas je pozvao slavom i čestitošću; kroz koje nam je dao dragocjena i najuzvišenija obećanja, da kroz njih postanete učesnici u božanskoj prirodi, umaknuvši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude“ (2. Petrova 1:2-4).

Hristov život se kod vjernih, u početku, ne vidi u potpunosti, zato što je život dinamična stvar koja raste i sazrijeva. U tom smislu, život nakon svog nastanka treba da raste, da sazrijeva, da bi se mogao manifestovao u punini.

Uzmimo u obzir dva primjera, jedan iz ljudskog iskustva, a drugi iz prirode, koji govore o tome šta je život.

Život je proces od rađanja bebe do odrasle osobe (isti život koji je u bebi prilikom rođenja je isti život koji ta beba ima kad odraste). To znači da oni koji su bebe u Hristu (koji imaju Hristov Duh kroz novorođenje), iako nijesu odrasli u Hristu (nemaju Hristovo obličje-karakter), dovoljno je što imaju Hristov život da bi bili spašeni.

Život = proces od sjemena do ploda (isti život koji je u plodu je i u sjemenu, i obrnuto). To znači da oni koji imaju sjeme (koji imaju Hristov Duh kroz novorođenje), iako nemaju zreo plod (nemaju Hristovo obličje- karakter), dovoljno je što imaju sjeme da bi bili spašeni (Hristov Duh-život), jer to sjeme ima u sebi sve što je potrebno za plod

 

Obnovljenje

Hrist, kao Gospod, kroz zajedništvo sa vjernima, obnavlja ih da budu nalik Njemu i time u njima vraća Božje obličje koje je iščezlo zbog posljedica grijeha, čime novi život vjernih zaista u iskustvu nadjačava stari život koji su do tada imali.

„A Bog mira, koji je izveo iz mrtvih našeg Gospoda Isusa, velikog pastira ovaca, u krvi trajnog saveza, neka vas opremi svakim dobrom da vršite njegovu volju i neka preko Isusa Hrista čini u nama ono što mu je ugodno. Njemu neka je slava u vjekove vjekova. Amin“ (Jevrejima 13:20-21).

„Jer sam uvjeren u ovo: onaj koji je započeo dobro djelo u vama, dovršiće ga do dana Isusa Hrista“ (Filipljanima 1:6).

„I kao što nosimo obličje onoga koji je zemaljski, nosićemo i obličje onoga koji je nebeski“ (1. Korinćanima 15:49).

„I ne dajte da vas i dalje oblikuje ovo doba, nego se preobrazite obnavljanjem svog uma, da utvrdite šta je Božja volja – šta je dobro, ugodno i savršeno“ (Rimljanima 12:2).

Sve ovo nema veze sa spasenjem vjernih, jer su vjerni spašeni zahvaljujući Hristovom Duhu koji su primili u sebi prilikom novorođenja, već se tiče proslavljanja Božjeg imena i privlačenja grešnika Bogu.

 

Savršeni čovjek

Kada Hrist završi svoju Prvosvešteničku službu, odnosno kada povrati u vjernima Božje obličje, doći će po njih da ih odvede na Nebo.

Na samom kraju zemaljske istorije, neposredno prije Hristovog drugog dolaska, Sotoni će biti dopušteno da preuzme vlast na cijeloj planeti Zemlji u potpunosti, što mu je bilo uskraćeno u proteklih 6000 godina zbog Božje milosti koja je djelovala.

Sotona će tada moći da kuša vjerne bez ograničenja i oni neće imati Božju zaštitu, ali će mu se oduprijeti vjerom, i to će biti dokaz pred cijelim svemirom da svi oni koji su primili Hristov Duh mogu biti bezbjedni stanovnici Božjeg carstva u kojem vladaju savršena pravednost i poslušnost Bogu.

Vjerni koji budu živi u to vrijeme, a koji su nazvani 144.000, biće dokaz pred cijelim svemirom da i svi oni kroz istoriju koji su vjerovali u Božje obećanje o spasenju (starosavezni vjerni), kao i oni koji su vjerom primili spasenje nakon što je ono postalo dostupno kroz Hrista (novosavezni vjerni), mogu da budu spašeni jer se Hristov Duh pokazao u iskustvu, ne samo kod Hrista, nego i kod ostalih ljudi, kao savršeno pravedan i poslušan Bogu.

U tom smislu, 144.000 su prvine od velike žetve.

„I pogledao sam, kad gle – Jagnje stoji na gori Cionu i s njim sto četrdeset i četiri hiljade koji imaju ime njegovog Oca napisano na svojim čelima. …Pjevali su kao novu pesmu pred prestolom i pred četiri bića i pred starješinama. I niko nije mogao da nauči tu pjesmu osim onih sto četrdeset i četiri hiljade, koji su otkupljeni sa zemlje. To su oni koji se nijesu onečistili sa ženama, koji su sačuvali svoje djevičanstvo. Oni slijede Jagnje kuda god ono pođe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jagnjetu, i u njihovim ustima ne nađe se prevara, jer su bez mane pred prestolom Božjim“ (Otkrivenje 14:1-5).

„Ako su prvine tijesta svete, sveto je i cijelo tijesto. I ako je korjen svet, svete su i grane“ (Rimljanima 11:16).

Biblija zaista govori o savršenom standardu za čovjeka, a to je obličje Hristovo koji je Božje obličje.

„Onaj koji je sišao isti je onaj koji je i uzašao daleko iznad svih nebesa, da sve ispuni. I dao je neke da budu apostoli, neke da budu proroci, neke da budu propovjednici dobre vijesti, neke da budu pastiri i učitelji, kako bi usmjeravali svete, kako bi služili i kako bi izgrađivali Hristovo tijelo, dok ne dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanja Sina Božjega, u čovjeka savršena, u mjeru rasta punoće Hristove“ (Efescima 4:10-13).

„Pozdravlja vas Epafras, koji je jedan od vas, Hristov sluga. On se uvijek bori za vas u svojim molitvama da biste stajali savršeni i potpuni u svakoj Božjoj volji“ (Kološanima 4:12).

„…Ta tajna je Hrist u vama, nada slave. Koga mi propovijedamo, opominjući svakog čovjeka i poučavajući svakog čovjeka u svoj mudrosti, kako bismo svakog čovjeka mogli predstaviti Bogu savršenog u Hristu Isusu. Za to se i trudim i borim pomoću njegove snage koja djeluje u meni“ (Kološanima 1:27-29).

„A istrajnost neka dovrši svoje djelo, da budete savršeni i potpuni, bez ikakvog nedostatka“ (Jakov 1:4).

„Jer revno se brinem za vas kao što to Bog čini, jer sam vas obećao jednom mužu, Hristu, kako bih vas doveo pred njega kao čestitu djevicu“ (1. Korinćanima 11:2).

Print Friendly, PDF & Email