Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Reč za Boga – Elohim“, ne znači više od jedne osobe

Da li iko može pokazati JEDNO mesto u Bibliji gde reč „Bog“ znači više od jedne osobe? Ako Biblija to ne radi kako se mi usuđujemo da budemo slobodni da to radimo? Neki će predložiti da reč „Elohim“ ima to značenje, ali dokaz protiv toga da ova reč znači više od jedan kada se koristi upućujući na pravog Boga, je suviše jak da bi bilo ko olako koristio ovu reč kao dokaz za tri u jedan BogaReč „Elohim“ je hebrejska reč koja je upotrebljena stotinu puta u Starom savezu da bi uputila na pravog Boga. Branioci Trojstva su često naglašavali da upotreba ove reči dokazuje da je Bog Trojstvo jer bukvalno znači „bogovi“. Jedan od pristalica doktrine o Trojstvu insistira da 1. Mojsijeva 1:1 treba da glasi, „U početku stvoriše BOGOVI nebesa i zemlju.“ Razlog za ovaj predlog je činjenica da je reč „Bog“ prevedena od reči „Elohim“ za koju on insistira da se treba prevesti kao „bogovi“.

Međutim, mišljenje mnogih Biblijskih istraživača je da reč ne mora obavezno značiti više od jedan, već da se često koristi da označi Božije veličanstvo i dostojanstvo umesto da ukazuje da se Bog sastoji od više od jednog Bića. Malo zdravog razuma će lako pokazati da je zaključak ovih istraživača očigledno tačan. Hajde da ispitamo nekoliko činjenica:

  1. Jevreji nikada nisu verovali u Boga koji je bio sačinjen od nekoliko osoba, niti su verovali u više od jednog Boga. Nisu to činili u biblijska vremena, niti to čine danas. Nikada nisu pronašli misao o množini u reči „Elohim“ kada se koristila u vezi sa pravim Bogom. Da li današnji istraživači koji insistiraju da reč „Elohim“ treba da se prevodi kao „bogovi“ razumeju jevrejski jezik bolje od samih Jevreja?
  2. Čitamo u 2. Mojsijevoj 7:1: „GOSPOD reče Mojsiju: Evo, postavljam te da budeš bog (elohim) faraonu, a tvoj
    brat Aron biće ti prorok.“ Šta treba da razumemo upotrebom reči „Elohim“ ovde? Zar treba da verujemo da je Jehova postavio Mojsija da bude nekoliko bogova! Možda da bude trostruko božanstvo! Takođe pročitajte Sudije 16:23-24; i naćićete gde se čak posebna paganska božanstva (Dagon i Bal) nazivaju „Elohim“. 1. Carevima 18:27 je posebno zanimljiva. Tu piše: „U podne Ilija poče da im se ruga: Vičite iz svega glasa, jer je on bog (Elohim). Mora da se nešto zamislio, ili je u poslu, ili na putu. Ili možda spava pa ga treba probuditi.” Ovde je Ilija mislio na Bala, jednog lažnog boga i oslovljavao ga je sa ”Elohim.”

Ispod ćete naći neke citate uzete iz visoko poštovanih publikacija koje podržavaju iznad iznete činjenice vezano za reč ”Elohim”.

”Maštovita ideja da se Elohim odnosi na Trojstvo tri osobe u božanstvu teško da sada pronalazi pristalice među istraživačima. To je ili ono što gramatičari nazivaju množinom veličanstva, ili označava puninu božanske snage, zbir moći pokazanih od Boga.” (Vilijam Smit, Rečnik Biblije, uređivač Pelube, MekDonald izdavačka kuća, 1948, str. 220)

”Elohim radije mora biti objašnjen kao intenzivna množina koja označava dostojanstvo i veličanstvo” (Američki Dnevnik Semitskog Jezika i Literature, 1905, Knjiga XXI, str. 208)

”To je tumačenje štetnosti, ako pobožna klasa pronalazi doktrinu o Trojstvu u obliku množine Elohim (Bog).” (”Bog”, Enciklopedija Religije i Etike)

”Rani dogmatičari su bili mišljenja da tako važna doktrina kao što je ta o Trojstvu nije mogla biti nepoznata ljudima u Starom savezu… Nijedan moderan teolog… ne može više održavati takvo viđenje. Samo neprecizno tumačenje koje previđa najdirektnije osnove interpretacije može videti naznake ka Trojstvu  u obliku množine božanskog imena Elohim, u upotrebi množine u Postanju 1:26 ili u takvim liturgijskim frazama kao da su tri člana Aronovog blagoslova u Brojevima 6:24-26 ili trisvetu pesmu u Isaiji 6:3” (Šaf-Hercog Enciklopedija Religijskog Znanja, Knjiga 12, str. 8)

”Oblik množine Božjeg imena Elohim u jevrejskim Pismima se često navodi kao dokaz osoba u božanstvu… Takva upotreba Pisma će teško unaprediti interesovanje za istinu, ili biti korisna za doktrinu… Množina Elohim može takođe određivati mnoštvo božanskih mogućnosti u božanstvu kao tri lične odlike, ili može biti objašnjeno kao množina veličanstva i ekselencije. Takvi oblici izražavanja su podložni mnogim objašnjenjima da bi se mogli koristiti kao valjan dokaz tekstova o Trojstvu.” (Milton-Tery, Biblijska Hermeneutika, str. 587)

Kada je Isus citirao 5. Mojsijevu 6:4 u Njegovom odgovoru književniku (Marko 12:29) nije rekao ”Gospod Bogovi naš…” On nije razumeo da ”Elohim” znači bogovi već je citirao reč kao Bog. Književnik se složio sa ovim kada je odgovorio: ”…Učitelju, dobro je i istinito što si rekao: On je jedan i nema drugog osim njega.” (Marko 12:32)

On je takođe razumeo da hebrejska reč Elohim znači Jedna Osoba kojoj se obraća kao ”On”. Hristovo tumačenje je od veće vrednosti nego tumačenje Džejmsa Stronga ili hiljade takvih istraživača.

Print Friendly, PDF & Email