Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Samo dva Bića su stvarala – Bog i Sin Božji

„Zatim Bog reče: Hajde da načinimo čoveka po svom obličju, sličnog nama, i neka vlada nad morskim ribama, nad stvorenjima koja lete po nebu, nad stokom, nad svom zemljom i nad svim drugim životinjama što se miču po zemlji.” 1. Mojsijeva 1:26 

Prigovor onih koji veruju u Trojstvo u vezi ovog stiha: Ovaj tekst (kao i 1. Mojsijeva 11:7) potvrđuje da je Bog množina, tri ličnosti, zato što reč „nama“ ukazuje na sve tri ličnosti.

Odgovor: Istina je da reč „nama“ ukazuje na to da je bilo prisutno više od jedne ličnosti prilikom stvaranja, ali to ne mora da znači da su postojale tri ličnosti. To je jednostavno moglo da se odnosi na dve ličnosti umesto na tri.

Pismo kaže: „…Bogu, koji je sve stvorio kroz Isusa Hrista…“ (Efescima 3:9). Trebalo bi da bude očigledno da je „Bog“ u ovom stihu, neko drugi, a ne Isus Hrist. I prema Jevrejima 1:2, Bog Otac je stvorio sve kroz svog Sina.

Štaviše, u Priče 30:4, čitamo: „Ko je izašao na nebo, pa može sići? Ko je uhvatio vetar u šake svoje? Ko je svezao vode u ogrtač svoj? Ko je podigao sve krajeve zemaljske? Znaš li kako mu je ime i kako je ime sinu njegovom?“ Stih pripisuje delo stvaranja dvojici Bića (Ocu i Sinu).

Priče 8:22-30 takođe pripisuju delo stvaranja dvojici Bića. Bog Otac je veliki Izvor svega, i On je stvorio sve kroz Svog Sina, Isusa Hrista. Kao što možete videti, i Stari i Novi Zavet pripisuju delo stvaranja dvojici Bića.

Štaviše, Bog je rekao „Hajde da načinimo čoveka po svom obličju, sličnog nama.“ Prema Bibliji, Hrist je Jedini koji je „obličje bića“ Očevog (Jevrejima 1:3).

Sada možemo biti sigurni u to ko govori u 1. Mojsijeva 1:26. Bog Otac je rekao Svom Sinu, „Hajde da načinimo čoveka po svom obličju.“

Print Friendly, PDF & Email