Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Sav Izrael će biti spašen (6)

Fizički Izrael je zaista bio poseban narod u vrijeme Starog saveza.

„Oni su Izraelci i njih je Bog posinio i njima pripadaju slava i savezi i zakon i služba Bogu i obećanja. Od kojih su praočevi, i od kojih po tijelu Hrist dođe, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u svu vječnost. Amin“ (Rimljanima 9:4-5).

Kada su odbacili Hrista kao Sina Božjeg i Mesiju, više nijesu bili izabrani Božji narod.1.

Ali Bog je rekao da Izrael nikad neće prestati biti Božji narod.

„Ovako kaže Gospod, koji je stvorio sunce da svetli danju i koji daje odredbe mjesecu i zvijezdama da svijetle noću, koji podiže more da mu talasi huče, kome je ime Gospod nad vojskama: Ako bi te odredbe nestale pred mojim licem”, govori Gospod, tada bi Izraelovo potomstvo zauvijek prestalo da bude narod pred mojim licem. Ovako kaže Gospod: Kad bi se nebesa gore mogla izmjeriti i kad bi se temelji zemlje mogli istražiti, onda bih i ja mogao odbaciti sve Izraelovo potomstvo zbog svega što su učinili, govori Gospod“ (Jeremija 31:35-37).

Apostol Pavle kaže da Božja riječ nije zatajila jer nijesu Izrael svi koji potiču od Izraela, niti su Avramova djeca svi koji su od njegovog potomstva, što znači da je Izrael duhovna kategorija a ne fizička, da su pravi Izraelci oni koji su vjerni bez obzira na genetsko nasleđe, i oni nikad neće prestati da budu Božji narod.

„Međutim, to ne znači da je Božja riječ zatajila. JER NIJESU IZRAEL SVI KOJI POTIČU OD IZRAELA. NITI SU SVI AVRAMOVA DJECA SAMO ZATO ŠTO SU NJEGOVO POTOMSTVO, nego kao što piše: Ono što će se nazvati ‘tvojim potomstvom’ doći će preko Isaka. To jest, DJECA DOBIJENA PO TIJELU NISU UJEDNO I BOŽJA DJECA, NEGO SE DJECA OBEĆANJA RAČUNAJU U POTOMSTVO“ (Rimljanima 9:6-8).

Naravno, Bog nikada nije odbacio fizički Izrael u kontekstu spasenja pojedinaca iz tog naroda – svakom pojedincu je spasenje dostupno kroz vjeru u Hrista.

„Pitam dakle: Zar je Bog odbacio svoj narod? Nipošto! Jer i ja sam Izraelac, od Avramovog potomstva, od Benjaminovog plemena. Bog nije odbacio svoj narod, kome je prvo poklonio pažnju. Pa zar ne znate šta Pismo kaže o Iliji, kako se žalio Bogu na Izrael? Gospode, pobili su tvoje proroke, raskopali su tvoje oltare. Samo sam ja ostao, a i moju dušu traže. Ali šta mu je Bog rekao? Ostavio sam sebi sedam hiljada ljudi koji nijesu savili koljeno pred Balom. Tako se, dakle, i u sadašnje vrijeme pojavio ostatak izabran blagodaću“ (Rimljanima 11:1-5).

Ostatak izabran blagodaću je pravi Izrael, duhovni Izrael, oni koji su prihvatili Hrista kao Sina Božjeg i Mesiju.

„Šta dakle reći? Izrael nije dobio ono što usrdno traži, ali izabrani su to dobili“ (Rimljanima 11:7).

Apostol Pavle govori o tome da fizički Izraelci mogu biti spašeni ako budu imali vjere, odnosno ako ne ostanu u nevjerstvu, isto kao što neznabošci koji su prihvatili Hrista mogu biti izgubljeni ako otpadnu od vjere.

„Ali ako su neke grane odlomljene, a ti, divlja maslina, nakalemljen među preostale, pa imaš udjela u blagoslovima koje daje korjen masline, nemoj da se uznosiš nad granama. A ako se uznosiš nad njima, sjeti se: Ne nosiš ti korjen, nego korjen tebe. Na to ćeš reći: Grane su odlomljene da ja budem nakalemljen. Dobro! Oni su odlomljeni jer nijesu imali vjere, a ti stojiš zbog vjere. Nemoj više visoko misliti o sebi, nego se boj. Jer ako Bog nije poštedio prirodne grane, neće ni tebe poštedjeti. Pogledaj, dakle, Božju dobrotu i strogost – strogost prema onima koji su pali, a Božju dobrotu prema tebi, ako ostaneš u njegovoj dobroti. U protivnom, i ti ćeš biti odsječen. A i oni će, ako ne ostanu u svom nevjerovanju, biti nakalemljeni, jer ih Bog može opet nakalemiti. Jer ako si ti odsječen od masline koja je po prirodi divlja i protivno prirodi nakalemljen na pitomu maslinu, koliko će lakše ovi koji su prirodne grane biti nakalemljeni na sopstvenu maslinu“ (Rimljanima 11:17-24).

Bog nije pristrasan ni prema jednom narodu ili pojedincu, jer je Njegov Sin Spasitelj svih onih koji Ga prihvate vjerom.

„Zaista, svi ste vi Božji sinovi vjerom u Hrista Isusa“ (Galatima 3:26).

„Naime, nema razlike između Judejca i Grka, jer je nad svima isti Gospod, koji obilno daje od svog bogatstva svima koji ga prizivaju. Jer svako ko prizove Gospodnje ime biće spasen“ (Rimljanima 10:12-13).

„Tada je Petar progovorio: Sad zaista shvatam da Bog nije pristrasan, nego iz svakog naroda prihvata onog ko ga se boji i čini što je pravedno“ (Djela apostolska 10:34-35).

Apostol Pavle kaže da će na kraju sav Izrael biti spašen, dakle svi koji su bili vjerni bilo da su pripadali fizičkom Izraelu ili ne.

„Jer ne želim, braćo, da budete u neznanju u pogledu ove tajne, kako ne biste sami sebe smatrali mudrima: sljepoća Izraelu pade u dio dokle se ne popuni neznabožaca koliko treba. I TAKO ĆE SAV IZRAEL BITI SPAŠEN. Kao što je napisano: Izbavitelj će doći sa Ciona i odvratiće bezbožnost od Jakova. I ovo je savez koji ću sklopiti s njima, kad uklonim njihove grijehe” (Rimljanima 11:25-27).

Sljedeći nastavak

Prethodni nastavak

Knjiga Božji Izrael danas – Avramovi ili Hristovi potomci

Print Friendly, PDF & Email