Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Savršeni nakon novorođenja?

Kroz Svetog Duha, Isus Hrist dolazi da živi u našem duhu… To je novorođenje ili rođenje od Duha. Šta primamo tada? Ništa drugo do lično Hristov  život. Njegov Duh se ujedinjuje sa mojim duhom, tako da postajemo jedno u duhu.

Njegova priroda je sada moja priroda.

Prokletstvo mog prvog rođenja uklonjeno je blagoslovom mog novog rođenja. Sa Hristom, kao svojim životom (Kološanima 3:2), umro sam grehu (Rimljanima 6:7), telu (Rimljanima 8:7), starom čoveku (Rimljanima 6:6), grešnom telu (Rimljanima 6:6; 8:10). Ne živim ja, već Hrist živi u meni. (Galatima 2:20)

Ne znači da kada se Hristov Duh ujedini sa našim duhom, da mi istog tog trenutka postajemo savršeni u svakom pogledu. Apsolutno savršenstvo znači da su sva moja dela savršena i da sve što radim savršeno oslikava Božji karakter u svakom smislu.

Dok se radujemo daru života i pravednosti, moramo razumeti da iako sudelujemo u samom Hristovom životu, ipak poslušnost Bogu zavisi od toga koliko dobro razumemo Njegovu volju. Bog ne funkcioniše nezavisno od naše volje i našeg razumevanja. On nam ne otkriva odmah svu istinu i Njegova namera je da nas vodi korak po korak kroz Njegovu reč, ka sve većem razumevanju Njegove volje i Njegovih puteva. Jednog dana postojaće ljudi koji će imati potpuno razumevanje Božje volje što se tiče čovekovog života u ovom svetu, i ovi ljudi će predstavljati Hrista savršenije nego bilo ko pre njih. Tih 144.000 će biti savršeni u apsolutnom smislu, koliko je moguće čoveku da bude savršen u ovom životu. Međutim, ovo nije u suprotnosti sa realnošću da ovde i sada, svaki hrišćanin može i trebalo bi da bude savršen.

Predaja

Šta Bog zahteva od mene? Sve što zahteva je da Mu se apsolutno predam bez rezerve. Šta još mogu da učinim? Sve drugo je Božje delo. On mora da me pouči Svojoj volji, On mora da me vodi do potpune istine, korak po korak. Danas, dok se savršeno predajem Njemu, On će u meni ispuniti Svoju volju za danas.

Da li Bog zahteva ili očekuje od mene više od ovoga? Apsolutno ne. Savršena predaja je sve što Bog zahteva od nas, tako da kada je osoba u potpunosti predana Bogu, onda je ta osoba savršena u Božjim očima. Čak i kada 144.000 bude savršeno, to jednostavno znači da će se oni svakoga dana stoprocentno predavati Bogu. Njihova predaja neće biti veća od predaje istinskog hrišćanina danas. Činjenica da im Bog daje više svetlosti nije naznaka da su oni predati više od drugih, već jednostavno da Božja namera za poslednju generaciju obuhvata veće otkrivenje Njegove volje i Njegovog karaktera. Zato je lopov na krstu mogao biti spasen. Njegova predaja je bila savršena i ovo će važiti za sve koji budu spaseni. Bog će imati punu kontrolu nad voljom ljudi koji Mu se predaju i stoga će biti u stanju da im da Svoj sopstveni život.

Print Friendly, PDF & Email